irina_vlah_skolalar_kapanmayacek_

05.06.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 372 KERÄ BAKILMIŞ

AÇAN ADAMAKLAR YALANA DÖNER: Çeşmäküüyündä gimnaziyayı kapamaa isteerlär

2015-ci yılda Gagauziya Başkannarı seçimnerindä ozamankı kandidat İrina VLAH adadıydı: «Я даю обещание, что ни одна больница и школа в Гагаузии не будут закрыты» (bak: http://vlah.md/index.php?newsid=58). Ama, bezbelli, bu Gagauziyada hiç bir şkola kapanmayacek yalana döner, zerä başkannaa kandidatın hem büünkü Gagauziya Başkanı İrina VLAHın neetindä var Çeşmäküüyü gimnaziyasını, kapayıp, oradakı lițeyän birleştirmää.

Gagauziya Başkannı kendisi bunu bildirmedi, ama Hederlez ayın (may) 12-deki Gagauziya İspolkomun toplantısında Gagauziya üüredicilik Upravleniyası Başı Nataliya KRİSTEVAya sölettirdi. Hem, açan gimnaziyanın kolektivı, üürencilerin analar-bobalar, Çeşmäküüyü Sovetnikleri, portä kaldırıp, çannarı düümää başladılar, İrina VLAH insannarlan buluşmaa gitmedi, yollayıp oraya kendi senselesini hem İspolkom predsedatelin yardımcısını Olesä TANASOGLUyu.

Buluşmada Olesä TANASOGLU, insannarın sancısını annamayıp hem işitmeyip, teklif etti gimnaziyanın kapanmasından sora kalan paraları vermää pensiya (!!!) kabledän insannara.

Gimnaziya kapanmasın deyni onun kolektivı, gimnaziya üürencilerin anaları-bobaları başladılar cümneyi kaldırmaa hem danışma kiyatları yazmaa Gagauziya Başkanına hem Moldova Prezidentına,  Gagauziya Halk Topluşu Başına hem bu küüdän GHT deputatına Ekaterina JEKOVAya, Çeşmäküüyü Sovetniklerinä, ani gimnaziyanın kapanmamasında yardımcı olsunnar.

Başkana kiyatta insannar yazêr: «Вы же обещали не оптимизировать ни одну школу, пока Вы работаете…» Ama Başkan susêr, bileräk, ani iki yıldan sora mandatı biter, da onun hiç umurunda da olmayacek bu üüredicilär, nicä da başkalarıda, ani onun için okadar çok agitațiya yapardılar.

Gagauziya Halk Topluşu gimnaziya konusunda çeşmäküülülerdän arka oldu, 17 oylan kabledip bir danışma Gagauziya Başkanı adına, teklif edip İrina VLAH atılsın kendi fikirindän Çeşmäküüyündä gimnaziyayı kapamaa.

Çeşmäküüyün saytında cesmakuu.md yayınnanan gimnaziyanın kolektivının hem üürencilerin analar-bobalarının danışma kiyatları burada:

GAGAUZİYA BAŞKANINA KOLEKTİVIN DANIŞMASI
i-1-1-768x824
1-746x1024
2-768x400
GAGAUZİYA BAŞKANINA ANALAR-BOBALAR DANIŞMASI
3-768x1024
4-738x1024
5-718x1024

MOLDOVA PREZİDENTINA KOLEKTİVIN HEM ANALAR-BOBALARIN DANIŞMASI
i-15-768x902
6-743x1024
7-703x1024
8-768x611

GAGAUZİYAHALK TOPLUŞU DEPUTATI EKATERİNA JEKOVAya ANALAR-BOBALAR DANIŞMASI
9-697x1024
10-707x1024

BİR CUVAP YAZIN