cesM-3

22.05.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 588 KERÄ BAKILMIŞ

Ankara Gölbaşından Çeşmä küüyünä yardım akıntısı

Küçük ayında biz haberledik, ani Türkiyenin Ankara Gölbaşı hem Gagauziyanın Çeşmä küüyü primariyaları kardaş primariyaları oldular da, bir kardaştan öbürünä, Gölbaşı primariyasından Çeşmä küüyünä, 50 ton pak unu yardımı yollanıldı.

Büük sevinmeliklän bildireriz, ani bu yardım, TİKA aracılıynan, artık erinä etişti da, nicä açıkladı Çeşmä küüyün primarı Sofya Vasilyevna JEKOVA “gelän pak unundan, primariyanın tarafından kurulan yaşlılara deyni soțial programasının çerçevesindä, artık ekmeklär pişiriler dä insannara parasız daadılêr. Bu ekmeklär, ani pişirilerlär Çeşmä küüyün pekarnisinin fırınında, pek gözäl, kaba hem tatlı olêrlar”.

Yardım için Ankara Gölbaşı belediye Başkanına Ramazan ŞİMŞEKä hem TİKAya şükür ederäk, Sofya Vasilyevna JEKOVA urguladı, ani, “nicä var bir laf “Damna-damna göl olêr”, burada da kardaşlık yardımından da bir büük göl oluşacek, çünkü iki primariyanın adları sudan yaradılmış, birisi – göldän, birisi da – çeşmedän, ani gölleri besleer”.

Geçennerdä Çeşmä küüyü primarı Sofya Vasilyevna JEKOVA hem bu küüdän Gagauziya Halk Topluşun deputatı Ekaterina Födorovna JEKOVA,  TİKAnın Kişinev ofisinä gelip, getirdilär bu pak unundan pişirilän ekmekleri buradakı insannara hem candan-ürektän ileştirdilär onnarı Kişinev TİKA programaların Koordinatoruna Selda ÖZDENOĞLUya, tekrar şükür ederäk bu paası olmayan cömert insannık yardım için.

BİR CUVAP YAZIN