Tum mesajlar Ana Sözü

KVN_Moldovada

2017.02.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldova KVN Ligasında Gagauziyadan iki komanda pay alacek

Küçük ayın (fevral) 25-dä Kişinevun “Demiryolcular Binasında” olacek Moldova KVN Ligasının final oyunnarı, angılarında, 15 komandanın arasında, pay alaceklar Gagauziyadan iki komanda da – “Las-Kongaz” hem “Yujnıy temperament”. 2017-ci yılda Küçük ayın (fevral) 16-da Komratta geçti Gagauziyanın KVNda kış festivali, angısında ensedi komanda “Las-Kongaz” (Kongaz Todur ZANET teoretik liţeyi), ikinci eri aldı – “Yujnıy temperament”, üçüncüyü da – “Tipiçnaya Gagauziya”. Bu festivaldä pay aldı taa iki komanda – “Komratskiye çiki” hem Komrat kolecın komandası. Kişinevda Moldova KVN Ligasının final oyunnarın Gagauziya komandaları gelsinnär deyni sponsorluk ederlär Gagauziya gençlik hem sportTAA DERINDÄN
Aaclik_kurbannari
Çadırdakı “Dionis TANASOGLU” adına gagauz Milli teatrusu bildirer, ani Küçük ayın 25-nä saat 16:00-da olacek premyera “Aaçlık kurbannarı” spektaklisinä, angısı koyuldu Todur ZANETın “Aaçlık kurbannarı” pyesasına görä. Spektaklinin rejisöru – Mihail KONSTANTİNOV. Spektakli adandı 1946-1947 yıllarında gagauzlara karşı yapılan Büük AAÇLIIN 70-ci kara yıldönümünä . Spektaklidä bir aylenin üç günnük yaşamasında annadılêr o unudulan kara günnär için. Premyeraya çaarıldılar Gagauziyanın öndercileri, Gagauziya Halk Topluşu deputatları, İzpolkom azaları, Moldovadakı diplomat misiyaların temsilcileri, Moldova Parlamentın deputatları, kultura, cümne hem politika insannarı, jurnalitlär hem sıradan insannar. Premyera olacek Cadır kasabasının Kultura Evindä. GirişTAA DERINDÄN
MEZAR_TASI_2

2017.02.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Aaçlık GENOŢİDın 70-ci kara yıldönümü

1946 güzü – 1947 kışı hem ilkyazı gagauzlara karşı zorlan yapılan aaçlıkta 40-60% insanımız, GENOŢİDa kabaatsız kurban olup, aaçlıktan öldü. Bu yıl tamamnanêr 70 yıl, nicä Sovet Rejimı hem onun palileri gagauzlara karşı zorlan AAÇLIK GENOŢİDını başlattılar da, 1946-cı yılın Canavar ayından başlayıp, taa 1947-ci yılın yazınadan GAGAUZLARIN 40-60% aaçlıktan öldülär. Rejim dedi hem herkerä deer, ani o yıllarda kurak olmuş da onuştan insannar aaçlıktan ölmüşlär. YALAN! Herliim rejimın palileri evlerdän hem aullarda, postavka için, zorlan ekinneri almaydılar okadar insanımız ölmeyeceydi. Hem neçin sa onnar, kim aldılar o ekinneri, ozamanTAA DERINDÄN
Ana_Sozu_3_4_2017_1
Küçük ayın (fevral) 24-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2016-cı yılın Küçük ayın (fevral) nomerı: http://anasozu.com/wp-content/uploads/2016/05/3_4_2017.pdf “Aaçlık GENOŢİDın 70-ci kara yıldönümü”, “Bitti, yok onnar! Damarları da yok!”, “Büük AAÇLIIN70-ci kara yıldönümünä “D. TANASOGLU” gagauz Milli teatrusunda “Aaçlık kurbannarı” spektaklinin premyerası”, “Bucak gergefi” için şükür sizä, Lidiya TODİEVA!”, “Son-sonunda Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi Hederlezdä olacek!!!”, “Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZın Kişinevda ofiţial buluşmaları”, “Türkiye Respublikası hem Moldova Respublikası arasında diplomatiya ilişkilerin kurulmasının 25-ci yıldönümünü bakıldı”, “Moldova hem Türkiye Respublikaları arasında diplomatiya ilişkilerin kurulmasının 25-ci yıldönümünä”, “25 yılın içindä TİKATAA DERINDÄN
ZABUN_Nikolay

2017.02.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Aaçlık GENOŢİDI: Bitti, yok onnar! Damarları da yok!

Patrettä ZABUN Nikolay Dimitriyeviç, Ütülü küüyündän (küücä – “Gimberg”), duudu 1939-cu yılda Hederlez ayın 4-dä. Aaçlık için bölä annattı: “Gezärdilär evlerdä da alardılar insannardan hepsini: ekini, koyunnarı, malları. Bakmardılar senselä mi, diil mi? Kim gezdi, da aldı insannardan imekleri, bizdä vardı 7-8 bölä semya, hiç kalmadı biricii uşakları, topucuu öldülär. Bitti, yok onnar! Damarları da yok! Boba avşamdan kururdu tuzak tauşamnara. O yıl tauşam pek çok vardı. Getirärdi üç tauşam da, dört tauşam da. Te onunnan diri kaldık. Dädu Boji yardım etti. Küüdä insan cok öldü, ama diil okadar nekadarTAA DERINDÄN
canan_alpaslan
İrmi beş yıl, geeri dünneyin geopolitika kartası diişildiynän, eni devletlär kuruldu. O devletlerin taa çoyunda türk halkları yaşêêr. Hem o halklar hepsicii, ayaa kalkmaa deyni, bakışlarını Türkiyeyä çevirdilär. Türkiye da onnarı yalnız brakmadı. Hepsi bu halklara yardım etmää deyni, kurdu Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunu – TİKAyı. Kendi cömert işini yapmaa deyni TİKA açtı hem açêr bu devletlerdä kendi koordinaţiya ofislerini. Moldovada bölä ofis açıldı 1994-cü yılda. Büün burada TİKAnın yaptıkları için gazetamızın redaktoru Todur ZANET konuşêrız Moldovada TİKA ofisin koordinatorunnan Canan ALPASLANnan. Paalı koordinator Canan ALPASLAN, ilkin kutlêêrız Canabinizi hemTAA DERINDÄN
Roshko_Ivan
Latviyanın Yurmala (Jurmala) Resimci Şkolasında geçti XVI-cı Halklararası “I live by the Sea” (“Bän yaşêêrım deniz kenarında”) resimcilik zannatı konkursu, angısında pay aldılar 4-25 yaş arasında resimcilerin yaratmaları. Bu konkursa katıldılar 20 devlettän zeedä genç resimcilär bütün dünnedän, başlayıp İndiyadan hem başarıp İrlandiyaylan. Bu devletlerin arasında, Latviyadan kaarä, vardılar Daniya, Germaniya, Polşa, Belorusiya, Rusiya, Ukrayna, Moldova hem başkaları. Komrat resimci şkolasından bu konkursa 44 yaratmak yollandı, da onnarın ikisi medali kazandı. Altın medaliyi aldı bu şkolanın üürencisinin İvan ROŞKOnun (10 yaşında) yaratması, bronza medaliyi hem tanımak baaşışını da aldı AndreyTAA DERINDÄN
ana_dilim_2

2017.02.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Atılma dilindän, Halkım!”

Küçük ayın 21-ri pek önemni bir gün – Halklararası Ana dili Günü. Bu yortu taa bir kerä yardımcı olêr bizä deyni ii esap alalım kendi ana dillerimizä: gagauzlar da – gagauzçaya, ukrainnar – ukraincaya, moldovannar – moldovancaya, bulgarlar – bulgarcaya. Biz da, büün, yarın, öbür günä lafadelim gagauzça. Ama en önemni, en büük fayda var te o lafetmektän, angısı olêr ayledä. Neçin gagauzlar buncak yıl kaybetmedilär ana dilini, makar ki üürenmärdilär onu okulda? Neçin ani gagauzça lafedilirdi aylelerdä. Ozaman bizim ana-bobalarımız korkmaazdılar, ani biz üürenämeyecez ii uurda okulda, er bilmärseydikTAA DERINDÄN
biblioteka_nationala_0
Küçük ayın 20-dä Moldova Milli Bibliotekasında açıldı sergi “Moldova Respublikasının hem Türkiye Respublikasının arasında diplomatiya ilişkilerin kurulmasının 25-ci yıldönümünä”. Bu sergiyi hazırladı Moldova Kultura ministerlii ortaklıkta Moldova Milli Bibliotekasınnan, Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministerliinnän hem da Türkiye Kişinev Büükelçiliinnän. Serginin ofiţial açılışında söz tuttular: Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZ, Moldova Kultura ministrusu Monika BABUK, Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministerliin baş Sekretari Anatol VANGHELİ,  Milli Bibliotekanın direktoru Elena PİNTİLEY. Sergidä var 200 kiyat hem CD disk. Onnar annadêrlar iki devlet arasında ilişkilär için, Türkiye Respublikasının istoriyasını, diplomatiyasını,TAA DERINDÄN
ahmet_yildiz_dodon
Moldovada ofiţial vizitlan bulunan Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZ Küçük ayın 20-dä, vizit programasına görä, Moldova Prezidentı İgor DODONnan, Parlament Başı Andrian KANDUylan (Candu) hem Moldovanın premyer-ministru yardımcısı, dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Andrey GALBURlan buluştu. Moldova Prezidentın İgor DODONnan buluşmak Küçük ayın 20-dä Moldova Prezidentın İgor DODON buluştu Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZlan. Buluşmada iki taraf ta açıkladı kendi fikirlerinin Moldova-Türkiye arasında işbirliin derinnetmesi hem ilerletmesi için, bildirdi prezidentın pres-slujbası.   Moldova Prezidentı hoş bakışlan açıkladı Türkiye hem Moldova Respublikası arasında  diplomatiya ilişkilerin durumunu, angılarınınTAA DERINDÄN