Tum mesajlar Ana Sözü

Byrslar_2021_

2021.01.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

2021-ci yılın “Türkiye Bursları” için danışma başladı!

Türkiye Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar (YTB) Başkannıı açıkladı, ani başlayıp 2021-ci yılın Büük ayın (yanvar) 10-dan Türkiyedä üürenmää isteyennär için 2021-ci yılın “Türkiye Bursları” danışması başladı. Bursa danışması yapmaa deyni www.turkiyeburslari.gov.tr saytından anketaları hem istenän dokumentları doldurup, onnarı  elektronika danışmasını biçimindä www.turkiyeburslari.gov.tr yollayın. Türkiyedä parasız üürenmeyä buyuyurun!TAA DERINDÄN
avdarma_uzun_masina (1)

2021.01.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Açan 95 yaşında şaka laflar kära urêr!

2021-ci yılın Büük ayın (yanvar) 21-dä Avdarma küüyündän Olga Georgievna UZUN, saaselem doldup 95 yaşını, bu gözäl yıldönümünü kutladı. Bu ayozlu gündä küüyün mețenatı İlya KAZMALI baaşladı Canabisinä pek paalı bir baaşış – eletromobil BAIC BJEV R500. Mețenatn adından bu baaşışı Olga Georgievnaya auluna getirdi hem kendisinä verdi Avdarma küüyün Gagauziya Halk Topluşun deputatı Elena Födorovna KARAMİT. Yubilärkayı kutlarkana Elena Födorovna KARAMİT dedi: “Oli bulü, bän geldim büün kutlamaa sizi duuma gününüzlän. Bän sizi saalıkta gördüm, ayakta sizi buldum! Da ko ileri dooru da taa diil bir yıl ölä ayaktaTAA DERINDÄN
tika_balkan_platformu.jpg_1

2021.01.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

TİKAda “Balkan Platforması” temsilcilerinnän buluştular

TİKA Başkanı Serkan KAYALAR hem TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Büük ayın (yanvar) 22-dä Balkannarda 17 dernektän oluşan “Balkan Platforması” temsilcilerinnän Ankarada buluştular. Buluşmanın başında TİKAnın Balkannarda yapılan hem yapılacek proektlarlan ilgili bir film gösterildi. Sora bu proektlar için katılannarın fikirleri alındı. O fikirlerä seslenän TİKA Başkanı Serkan KAYALAR, TİKAnın yaptıklarını urgulayarak, dedi: “TİKAnın Balkannara büünkü günä kadar uygulandıı üüredicilik, kultura, cümne, infrastruktura hem saalık proektlarınnan orada yaşayan soydaşların bir yandan sorunnarına çözüm yaparkana,  ötää yandan istoriya hem kultura varlıına sahip çıkarak kardaş memleketlerdä barış ortamının artarak ilerlemesinä kolaylıkTAA DERINDÄN
konstitut
2021-ci yılın Büük ayın 21-dä Moldova Konstituțiya sudu aldı Karar, ani 16.12.2020 günü Moldovanın parlamentında kabledilän “Moldova topraklarında dillerin çalışması için” № 234 Zakonu, neredä rus dilin geniş kullanılmasına yol açılardı, Konstituțiyaya uymayan bir zakondur. Bunda hiç bişey şaşılacek yok, çünkü, nicä biz taa ileri yazdıydık Moldova parlamentarlıı hem daavacılık sisteması büük bir cambazlıktır – isteyän istediini yapêr. Bu uurda teatrular dinnener. Ani Moldova Konstituțiya sudu rus dilini nestesinä oturdacek hiç birinin şüpesi yoktu: ne soțialistlerin, ani kendilerini “rus dilli insannar için düşünän” göstererlär, ne romın vatandaşlarının, ani parlamentta deputatTAA DERINDÄN
gurol_greceannaya
2021-ci yılın Büük ayın (yanvar) 20-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER buluştu Moldova Parlamentın spikerı Zinaida GREÇANAYAylan. Dostluk bir havada geçän görüşmedä Moldovada politika durumu hem iki devletin Parlamentları arasında ilişkilär konuşuldu. Ayırıca Zinaida GREÇANAYA buyur etti TBMM (Türkiye Parlamentı) başı ona uygun bir zamanda Moldovaya bir vizit yapsın, bildirer Türkiye Kişinev Büükelçilii.TAA DERINDÄN
yıldırım_haber_magiya
Kim yınanêr țifraların büülülüünü var nicä büün pek sevinsin, zerä țifralarlar üz yılda bir kerä bölä meraklı dizilerlär: 21-ci üzyıl, 21-ci yıl, 21-ci gün! Demeli büün 21-ci üzyılın 21-ci yılının 21-ci günü! Bu türlü magiya artık 2122-ci ylda olacek, açan  22-ci üzyılın 22-ci yılının 22-ci gününä dünnää etişecek! Hepsinä kutluca olsun! Saygılarımnan, Akademik hem poet Todur ZANETTAA DERINDÄN
komrat_kalkinti
2021-ci yılın Büük ayın 19-da (eskiycä Büük ayın (yanvar) 6-da) tamamnandı 115 yıl, nicä Komratta, ozamankı ţar kuvedinä karşı çiftçilerin kalkıntısı başladı. Ozaman, 1906-cı yılda, kalkıntıcılar kasabada kuvedi kendi ellerinä aldılar, Çiftçilär komitetı kurdular. O Çiftçilär komitetı dört gündän sora, Büük ayın 23-dä (eskiycä Büük ayın 10-da) Komrat bölgesinin respublikasının kurulması için Karar kablettlär, borçluk kiyatlarını yaktılar, vergileri kaldırdılar. Çiftçilär komitetı boyarlardan toprakların almasını hem çiftçilär arasında dooru payedilmesi için karar almış. Bundan kaare Komrat bölgesindän zapaslarda bulunnarın askerä mobilizaţiyasını durgutmuşlar. Lääzım urgulamaa, ani gagauzların kendi devletlii için düüşmesindä KomratTAA DERINDÄN
iordan_gunu_kongaz
Hristian kalendarinä görä, Büük ayın 19-da Kurtarıcı İisus Hristoz vatiz edilmiş İordan deresinin sularında. Vatiz etmiş onu prorok İoan Vatizedici. Bu klisä yortusunnan ilgili bu gündä kliselerdä büük slujbalar yapılêr, vatiz ediler hem ayazma okunêêr. Kurtarıcı İisus Hristoz vatiz gününä gagauzlar Ay Yordan, Yordan günü, Ayazma yada Vatiz günü deerlär. Sayılêr, ani Ay Yordanda (Büük ayın 19-da) hem Ay İvanda (Büük ayın 20-dä) okunan ayazma bir yıl bozulmêêr, faydalı kalêr hem ilaç erinä kullanılêr. Ayazma okuyarkan, açan popaz ayazma içinä kruçayı sokêr, klisä aulu içindä yada klisä eşiklerindä duran adamnar tüfeklerdän patladêrlar (cadıları hem yabanıları ürkütmääTAA DERINDÄN
Diplom_Zanet_Dik_
Kırım ayın (dekabrş) 28-dä Germaniyanın geldi haber, ani “Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesi 2020-ci yıl için literatura hem incäzanaat uurunda ödüllerini vermiş. Sevinmeliklän bildireriz, ani ödüllenän yazıcıların arasında ödülün “Altın diplom”unu kabletti gagauz yazıcısı, poet, dramaturg, gazetamızın baş redaktoru Akademik Todur ZENET. “Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesinin ödül komisiyasının başı yazıcı, poet, dramaturg. Akademik Heinrich DİCK, ödülü vereräk, kutlama mesajında yazdı: “Saygılı Todur ZANET, “Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesinin ödüllär komisiyasının kararınnan, literaturada üüsek başarılarınız için, Canabinizä “Germania goldener Grand” №1 Diplomasını vereriz. Kutlêêrız sizi hemTAA DERINDÄN
covid_15.01.2021

2021.01.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

COVID-19: Moldovada 150 bini geçti

15.01.2021. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 151687; ölennär – 3211; alışannar – 140933. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 4493: Çadır rayonu – 1450; Komrat rayonu – 2261; Valkaneş rayonu – 782. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 62512 (ölän – 1648); karı kulluu – 89175 (ölän – 1563); aar kalan karılar – 699.TAA DERINDÄN