Tum mesajlar Ana Sözü

ubituyu_vynosyat
Kişinev poliţiyası açıkladı, ani Kasım ayın 26-da saat 15-30-da poliţiyeya telefonda vermişlär haber, ani kendi evindä bulunmuş 75 yaşındakı karının ölüsü. Hemen erinä operativ grupa yollanmış. Nicä açıkladı presaya raametlinin oolu, «Панорама» gazetanın baş redaktorun Dimitriy ÇUBAŞENKO, anasına ilktän arttan kafasına aar bir işlän urmuşlar, sora da zavalıyı buumuşlar. Evdän bişey kaybelmemiş. Not. Gazetamızın adından hem kendi adımdan bildireriz kendi acızgannıımızı Dimitriy ÇUBAŞENKOya hem onun aylesinä. Raametlinin topracıı ilin olsun. Todur ZANETTAA DERINDÄN
mari
Kasım ayın 21-dä Kazanda (RF, Tatarstan), Türk dili konuşan devletlerin kultura Bakannarının 32-ci dönem dayma Konseyi toplantısında kultura ministruları kayıl oldular Türkmenistan Respublikasının prezidentının Gurbangulı BERDİMUHAMEDOVvun teklfinnän 2015 yılı Türk Dünnäsı Kultura Başkenti (baş kasabası) olsun Türkmenistanın Marı (Merv) kasabası. Evelki Merv kasabası bulunardı “Büük ipek yolu” üzerindä. Burada yaşardılar hem yaradardılar anılmış bilgiçlär, filosoflar, matimatiklär , yılaççılar, poetlar hem muzıkantlar. Şindi Merv kasabası bulunêr ÜNESKOnun Dünnää vaarlıı Listesindä. 2014 Türk dünnäsı kultura yılın kapanışında, Tatarstanın prezidentı Rustam MİNNİHANOV verdi Türkmenistanın kultura ministrusuna Anageldı GARAJAEWa Türk dünnäsı kultura baş kasabasınınTAA DERINDÄN
zeynel

2014.11.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, TÜRK DÜNNÄSINDAN ŞİİR BOLUMU

Beni yaamura çaar unutma

Zeynel BEKSAÇ, duudu 1952-ci yılda Priznen kasabasında, Kosova devletindä. Poet, yazıcı, resimci, kompozitor, jurnalist. 10 şiir kiyadın avtoru. Çok literatura ödüllerin saabisi. Türkiiye Yazıcılar Birlii hem Avrasya Yazıcılar Birlii azası. Kosovoda uşaklar için “Türkçem” jurnalını çıkarêr. BENİ YAAMURA ÇAAR, UNUTMA Gözüme mıh çakarcasına durma ölä Yol var Yolculuk var Ansızdan iş çıkar Bişey olur Beni yaamura çaar, unutma İki gözüm yaşamak Varım inadına Eşilindä Alında Moorunda Düşündä Ayında Kavganda Braayıp gidersin olur ye Beni yaamura çaar unutma Esabı brak Kantarı brak Yol kısa yol uzak İnsana insan lääzım Ye bildiincä aktıkçaTAA DERINDÄN
canavar_4

2014.11.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA BOLUMU

Gagauzlarda Canvar yortuları başlêêr

Canavar yortuları. (Kasım ayın 24-30 günneri arası bakılêr). Canavar yortuları gagauzlarda “bakêrlar canavarlara: hayvannarı yabanılardan korumaa deyni”. Ama esaba alarak onu, ani Canavar yortularında diil läzım kullanmaa kesän, delän, deşän, yaran (makaz, buçak, nacak, diiren, tırpan h.b.) gibi tertipleri, var nicä saymaa ani evelki vakıtlarda Canavar yortularını bakılarmış başka bir sebeplän: gagauzların peydalanmasınnan ilgili legendaylan. Binnärcä yıl geçtiktän sora, açan Canavar yortusunun aslı sebepi unudulmuş, bu yortuyu hayvancılık adetlerinä iliştirmişlär. “Canavar yortuları bakılêr açan tutulêr Kolada orucu: bakılêr 3 gün yaalıda 3 gün da oruçtan (kimileri aftaylan bakarmışlar)”. Bu günnerdä,TAA DERINDÄN
gagauzluk

2014.11.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“GAGAUZLUK” Gagauzluu korumaa deyni kuruldu

Kasımın 13-dä Komradın ATATÜRK bibliotekasında Todur ZANET tanıştırdı cümne insannarı eni kuruluşlan – “GAGAUZLUK” cümne Birliinän. Bu birlii Canabisi kurdu Gagauzlaa fikir hem bakış ortaklarınnan, angısınnarın arasında var anılmış gagauz kompozitoru İlya FİLEV da. “GAGAUZLUK” cümne Birlii – bu politika, komerţiya, pravitelstvo dışında olan bir kuruluş, ani kuruldu serbest düşünenän insannarın kararınnan. “GAGAUZLUK” cümne Birlii kuruldu bu yıl Harman ayın (avgust) 6-da. Nicä açıkladı “GAGAUZLUK” cümne Birliin predsedateli Todur ZANET, bu Birliin dört uuru var, angıları verecek kolayını Gagauzluu korumaa: 1. Dünnää kulturasının bir payı olan gagauz milletinin kultura varlıını, gagauzTAA DERINDÄN
cadir_imper_pam

2014.11.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

I-ci dünnä cenginä stela hem konferenţiya

I-ci dünnä cengin (bu cengä imperialistiçeskiy da deerlär) bitmesinin (1914-1918 y.y.) 100-cü yıldönümünnän ilgili olarak, 2014-cü yılın Kasım ayın 11-dä Çadır kasabasında “I-ci dünnä cengindä kayıp olannara” anmak stelası kuruldu hem «Участие жителей Гагаузии в Первой мировой войне 1914-1918 г.г.» bilim-praktika konferenţiyası yapıldı. “I-ci dünnä cengindä kayıp olannara” anmak stelası kurmasını teklif etti “Dialog” Cümne birlii. Bu teklifi esaba alarak, Çadır kasabasının primariyası hem Soveti kayıl oldular bununnan hem yardımcı oldular o stelanın kurulmasında. (Bölä bir stela Moldovada seftä kuruldu). Stelanın açılışında pay aldılar hem söz tuttular, Gagauziyanın öndercileri, ÇadırTAA DERINDÄN
lit_kon

2014.11.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kongaz “S. DEMİREL” liţeyi 15 yaşında

Canavar ayın 22-dä Türkiye tarafından Kongazda açılan “Süleyman DEMİREL” liţeyi 15-ci yılını tamamnadı. Bu yıldnümünnän ilgili liţeydä bir kutlama yortusu oldu. Yortuda pay aldı Moldovada Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL da. Kutlama sözündä Canabisi urguladı, ani “burada Türk liţeyin açılması, Türkiyenin hem Gökoguz kulturasının hem kimliinin korunmasına, hem da Gökoguz gençlerinin üürenmesinä verdii önemin bir göstergesidir”. Maasuz liţeyin 15-ci yıldönümünä liţeyin üürencileri bir kultura programası hazırladılar hem kutlama yortusunda o programayı gösterdilär.TAA DERINDÄN
kazayak_100

2014.11.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

100 yaşın adı var!

Kasım ayın 17-dä Kazayak küüyündän Anna Georgiyevna ADJEM 100 yaşını tamamnadı. Canabisini bu yıldönümünnän kutladılar uşakları, unukaları, uşakların unukalar, küülülär, Kazayak küüyün hem Gagauziyanın yaşlılar Sovetlerin azaları, Gagauziyanın öndercileri. Anna Georgiyevna ADJEM duudu 1914-cü yılda. Pak hem gözäl yaşamak yaşadı hem yaşêêr. Anna Georgiyevna bütün yaşamasında durmamayca hep işledi. Bitki vakıtlarda Kazayaan şkolasında uborşçiţa işledi. Kocasınnan bilä 11 uşaa ömür verdi. Ama zor vakıtlarda, aaçlıkta 6 uşaanı kaybetti. Becerdi büütmää 5 kız. Büün annarın sadä 3-çü ayakta. Canabisindä 10 unuka hem 10-dän zeedä pravnuk var. Redakiţiyadan. Bütün ürektän kutlêêrız AnnaTAA DERINDÄN
prezentatiya_onnar
Kasımın 13-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında oldu prezentaţiya Todur ZANETin “Onnar geldilär sabaa karşı…” proza kiyadına. Prezentaţiyayı hazırladılar bibliotekanın direktoru Vasilisa TANASOGLU hem bibliotekanın zaametçisi Praskovya KARA. Onnara yardımcı oldu eni kurulan “GAGAUZLUK” cümne Birlii da. Prezentaţiya başladı ondan, ani Vasilisa TANASOGLU annatı avtor için, eni kiyadın süjetları için. Sora “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecın üürencisi okudu Todur ZANETin “Aaçlık” peetini. Nedän sora Vasilisa TANASOGLU teklif etti kiyat uurunda kendi düşüncelerinnän paylaşsınnar okuycular hem üüredicilär. İlkin tribunaya çıktı Komrat “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecın üüredicisi Galina Dimitrievna SİRKELİ okudu kendi üürencilerinn “Onnar geldilärTAA DERINDÄN
poznan_sergi_1
Kasım ayın 6-da, Polşanın Poznan kasabasının Universitetın bibliotekasında gagauzların Kasım yortusuna karşı (Kasım ayın 7-si) açıldı bir patret sergisi – “Gagaguzija v obiektyvie” (“Obyektivda Gagauziya”). Hazırladı sergiyi gagauzların hem Gagauziyanın büük dostu Jerzy Hatłas. Serginin açılışına katıldılar Universitetın üüredicileri hem studentları, bilim adamnarı, bibliotekanın okuycuları. Serginin adına Gagauziya başkanından kutlama mesajı geldi. Not. Jerzy Hatłas gagauzlarlan çok yıllar ilgilener. Birkaç kerä Gagauziyaya geldi hem burada bilim konferenţiyalarına katıldı. Hazırladı hem tiparladı birkaç kiyat Gagauziya hem gagauzlar için. PATRETTÄ: Jerzy Hatłas serginin açılış sözünü tutêr. Foto – Dr. Katarzyna GmerekTAA DERINDÄN