Tum mesajlar Ana Sözü

posol RF
Moldovada Rusiya Büükelçisi Farit MUHAMETŞİN “İTAR-TASS” agenstvosuna interfyu verärkana, Gagauziyada referendum için dedi ani görmeer “bir kuşkuluk bunda, ani insannar isteer kendi düşüncelerini referendumda açıklamaa”. Canabisi sayêr, ani referenduma getirdi o iş, ani “bitki vakıtlar Moldovada hem onun dışında sık öter açıklamalar, ani moldovalı devlettä gelecek yok da onu ilerletmää perspektivasız iştir”. Moldovada Rusiya Büükelçisi Farit MUHAMETŞİN: “Я не вижу опасности в том, что люди хотят высказать свое мнение на референдуме, который к тому же не будет иметь прямых юридических последствий, а носит консультативный характер. Те же страны ЕС, наTAA DERINDÄN
baskurt
Büük ayın (yanvar) 20-dä Komrata hem Çadırda bulundı Türk dünnäsı primarlar Birliin Baş sekretari Mustafa BAŞKURT. Canabisi katıldı Komrat klisesinin Kurbanınnan ilgili kultura programasına, buluştu Komrat hem Çadır kasabaların primarlarınnan hem sovetniklerinnän, tanıştı ihtärlar Evin çalışmalarınnan hem muzeylärlan. Türk dünnäsı primarlar Birliin azası, Komrat primarı Nikolay DUDOGLU annattı Mustafa BAŞKURTa kasabada yapılacek proektları için. O proektların arasında var Komrat kultura Evin remotu da. Komrat kultura Evinnän ilgili olarak, Türk dünnäsı primarlar Birliin Baş sekretari Mustafa BAŞKURT açıkladı, ani remont bittiynän Türk dünnäsı primarlar Birlii baaşlayacek Komrat kultura Evin büük zalınaTAA DERINDÄN
karacoban

2014.01.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Beşalma küüyün mezarlıında barbarlık

Beşalmadan geldi haber, ani anılmış gagauz yazıcısının Dimitriy KARA ÇOBANın, onu eşinin hem onun krêsinţasının Lüdmila POKROVSKAYAnın (haliz mezarı S. Peterburgta bulunêr) mezarlarında barbarlık yapılmış. Dimitriy KARA ÇOBANın kızının Lüdmila MARİNın laflarına görä barbarlık Büük ayın 23-dä üzä çıkmış, açan onnar mezarlaa gitmişlär. Dimitriy KARA ÇOBANın hem onu eşinin mezarında skulpturaların burnuları kırık, yazılarda taş izleri kalmış hem kruçadan patret koparılmış. Dimitriy KARA ÇOBANın krêsinţasının Lüdmila POKROVSKAYAnın (bilim insanı hem türkolog) kruçasında patrettä da zarar var.TAA DERINDÄN
ukr_tam4
Geçän aftadan beeri, Ukraynanın graniţasını geçmää deyni, yabancı vatandaşlar lääzım olacek “finansovoe obespeçeniye” göstersinnär (en aazdan 400 Euro) hem graniţada “sobesedovaniye” geçsinnär. Bunun için 2013-cü yılın Kırım ayın (dekabri) 4-dä Ukraynanın pravitelstvosu karar aldı. Eni kurallara deyni, herliim yabancı vatandaş bir günün içindä Ukraynadan geçärsa, ozaman ona lääzım olacek graniţada 400 Euro göstermää. Herliim yabancı vatandaş bir günün zeedä Ukraynada kalarsa, ozaman onda 400 Eurodan taa zeedä para lääzım olsun. “Sobesedovaniyeda” sizdän var nicä istesinnär annadasınız ne aarayaceenız hem ne yapacenız Ukraynada hem da gösteräsiniz parayı. Para var nicä hemTAA DERINDÄN
mitrop7

2014.01.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Ev klisesi Panayıyanın “İverskaya” ikonanın adına ayozlandı

Büük ayın 21-dä Moldova hem Kişinev Mitropolitı VLADİMİR hem Komratlan Kaulun episkopu ANATOLİY ayozladılar Panayıyanın “İverskaya” ikonanın adına ayozlandı ev klisesinin prestolunu hem da liturgiya slujbasını yaptılar. Nedän sora ev klisesinin kurucusu hem duhovnii Shieromonah Ioan (Peioglo), klisä uurunda zaametleri için, kabletti Mitropolit VLADİMİRın elindän Önnük hem Altın Kruça hem da dooruluk onnarı taşımaa deyni. Not. Ay Boba İoan (Peioglo) yazêr peet gagauz dilindä. 2007-ci yılda “Ana Sözü” gazetasında tiparlandı Canabisinin peetleri “Açan günnär yıla benzeer…” ad altında (bak “AS” No.7 (506), 21.07.2007 y.).TAA DERINDÄN
refere

2014.01.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Provokaţiyalar var nicä her taraftan olsunnar

Büük ayın 27-dä Gagauziya başkanı Mihail FORMUZAL İspolkom toplantısına çaardı Gagauziyanın primarlarını da. Başkan teklif etti, ani küülerdä hem kasabalarda bu aftanın içindä hem Küçük ayın 2dä Referendum günündä ortalıın raatlıını korumaa. Gagauziyanın ofiţial saytı bildirer, ani toplantıda Mihail FORMUZAL dedi: «Необходимо обеспечить стабильность и порядок в населенных пунктах на этой неделе, и особенно в день голосования. Провокации могут быть с разных сторон. Мы не должны допустить провокаций и дискредитации автономии в глазах мирового сообщества. Нельзя позволить, чтобы на финишной прямой нам поставили подножку. Организуйте народные дружины, которые будут охранятьTAA DERINDÄN
hram_comrat

2014.01.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komratta 3-cü klisenin köşä taşı koyuldu

Büük ayın 20-dä Komrat kasabasında 3-cü klisenin yapılması erindä ayozlu kruça kuruldu hem klisenin köşä taşı koyuldu. Bu klisä Ay İliya adına kurulêr. Klisenin kurulmasına slujbayı yaptılar Tiraspol hem Dubasar arhiepiskopu SAVVA, Komrat hem Kaul episkopu ANATOLİY, Edineţ hem Briçan episkopu NİKODİM. Ay İliya klisenin köşä taşı koyulma sırasında pay aldılar Komradın popazları, primar Nikolay DUDOGLU, Komrat Sovetinin başı Viktor VOLKOV hem başkaları. Neettä var klisenin düzmesi için parayı klisenin kasasından almaa hem insannardan toplamaa. Biraz para verecek Komradın primariyası da. Taa ileri primariya bu uura kliseyä bir ektardan zeedäTAA DERINDÄN
cadir3

2014.01.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Mitropolit VLADİMİR Çadırda eni pınarı ayozladı

Büük ayın 21-dä Çadır kasabasının “Yubileynıy” maalesindä Moldova hem Kişinev Mitropolitı VLADİMİR ayozladı bir eni pınarı, angısını yaptı Gagauziya Halk Topluşun deputatı, çadırlı Grigoriy KADIN. Mitropolit VLADİMİR, popazlarlan hem ayozlamaya katılan çadırlılarlan bilä, dua etti, ani Allaa ayozlasın bu suyu hem hepsi insannarı, kim bu pınardan su içecek hem pay olacak ruh kaynarcasınnan, sonsuz yaşamak kabletmää deyni. Mitropolit VLADİMİR şükür etti o insannara, kim yaptı bu pınarı da teklif etti, onnardan örnek alıp, insannar kendi kuvetlerinä görä cümnenin yaşamasını isleyletmää deyni çalışsınnar, hem bu iş için dua etti Kurtarıcı İisusTAA DERINDÄN
demyan_frantiya

2014.01.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Franţiya Gagauziyaylan meraklanmaa başladı

Büük ayın 25-dä Gagauziyada vizitlan bulundular Franţiyanın Dış işleri Ministerstvosunun Rusiya hem Dou Evropa soruşları departamentın başı İzabel DUMONT hem Moldovada Franţiya Büükelçiliin işbirliindä hem kultura işlerindä birinci konsilier Jeremie PETİT. Gagauziya başkanın ofiţial saytı bildirer, ani Mihail FORMUZALın Franţiyadan musaafirlärlän buluşmasında incelendi Gagauziyada kuvet organnarın çalışmasınnan hem onnarın merkez kuvet organnarın ilişikliinnän baalı olan soruşlar. Bundan kaarä lafedildi Gagauziyada cümne-politika durumu için da. Gagauziya Halk Topluşunda İzabel DUMONT hem Jeremie PETİT buluştular GHT başın yardımcılarınnan Demyan KARASENİylän hem Aleksandr TARNAVSKİYlän. Burada İzabel DUMONT açıkladı, ani Franţiya “işbirliinä hazır hemTAA DERINDÄN
yakubov1

2014.01.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Parayı Yuriy YAKUBOV verecek

Moskvada yaşayan çadırlı gagauz biznesmenı Yuriy YAKUBOV bildirdi Gagauziya başkanına hem GHT başına, ani Gagauziyada Referendumu yapmaa deyni parayı o verecek. Canabisi açıkladı, ani “biler, ani bu iş için Moldova kuvetleri bana karşı zakonsuz ceza (ugolovnoe delo) açaceklar. Ama bän bundan korkmêêrım. Zerä benim paralarım pak. Gagauziyada bän büüdüm. Orada gömülü benim bobam, orası benim Vatanım”.TAA DERINDÄN