Tum mesajlar Ana Sözü

referendum1

2013.11.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Referenduma yol açık. Merkez Seçim Komisiyası kuruldu

Kasımın 27-dä Gagauziya Halk Topluşu kendi toplantısında kabletti “Gagauz avtonomiyasının kalınmış statusu için” Zakonun proektını. Bu iş için 28 deputat elini kaldırdı. Birisi – ikilitä kaldı. GHT karar aldı, ani gelän yılın Küçük ayın (fevral) 2-dä Gagauziyada Tamojnä birliinä girmää deyni referendunda Gagauz avtonomiyasının kalınmış statusu için soruşu da insanın önünä koymaa. Referendumu yapmaa deyni GHT Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyasını kurdu. Not. GHT deputatların açıklamasına görä, Moldova hem Romıniya birleşarsalar, ozaman “Gagauziya özel hak statusu için” zakon hem Referendum sonuçları vereceklär kolayını Gagauziya kendi baamsızlıına kauşsun.TAA DERINDÄN
Kodeks_secim

2013.11.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Moldova parlamentında Gagauziyaya kvota versinnär

Gagauziya Halk Topluşu hazırladı hem yolladı Moldova parlamentına bir Zakon iniţiativası, angısına görä teklf ediler Moldova parlamentına seçimnerindä Gagauziyaya kvota verilsin. GHT isteer, ani “Moldova Respublikasının seçimnär Kodeksı” dokumentindä bu işlän ilgili diiştirmeklär yapılsın da Moldova parlamentında 101 deputattan 5 doorudan Gagauziyadan tek mandatlı seçim bölümnerindän seçilsin. GHT urgulêêr, ani Moldovanın büünkü seçim sisteması vermeer kolayını gagauz halkı Parlamentta doorudan pay alsın hem devletin önderciliinä politika uurunda katılsın.TAA DERINDÄN
svetleo

2013.11.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Svetloe küüyünä – 100 yıl oldu!

Kasım ayın 8-dä Gagauziyanın Svetloe küüyü kendi kurulmasının 100-cü yıldönümünü kutladı! Bu gözäl yortunun kutlamsında pay aldılar Gagauziyanın hem Komrat rayonun öndercileri, GHT deputatları, Moldova parlamentının deputatları, küülülär hem küüyün musaafirleri. Ofiţial toplantıda, kutlama sözlerindän kaarä, annadıldı küüyün kurulması için hem büünkü günneri için. Verildi baaşışlar: Gagauziya Başkanı Mihail Formuzal, primara bir gramota verdi: Komrat rayonun başı İvan SARI kultura Evinä bir fotoaparat baaşladı. Ofiţial toplantıdan sora büük bir konţert gösterildi; Moldova parlamentın deputatı Aleksandr STOYANAGLO çiftçilik kolecına kserox printer hem skaner baaşladı, deputat Pötr VLAH uşak başöalarına binär leiTAA DERINDÄN
ana sozu

2013.11.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SIRALARIMIZ BOLUMU

“Ana Sözü”n 25-ci yılı KDUda bakıldı

Canavar ayın 18-dä Komrat Devlet Universitetın bibliotekasında 25-ci yıldönümünän ilgili olarak toplantı oldu. Orada baş redaktor Todur ZANET “Ana Sözü” gazetasının yaşaması için hem kendi literatura yolu için annattı. Toplantıyı hazırladılar KDU bibliotekasının baş zaametçisi Vera ÇİMPOEŞ, KDU bibliotekacısı Larisa ÇAKİR hem “Atatürk” bibliotekasının direktoru Vasilisa TANASOGLU. Maasuz buluşmak için bibliotekacılar hazırlamıştılar iki sergi: “Ana Sözü” – 25 yaşında!” hem “Eni Kiyat”. Birbuçuk saadın içindä Todur ZANET annattı gazetanın 25 yıllık ömürü için, kendi yaratmak yolu için, okudu peetlerini hem cuvap verdi koyulan soruşlara. Buluşmayı selemnadı KDU rektoru. Buluşmada payTAA DERINDÄN
genc_yazi
Gagauziyada eni bir Birlik kuruldu – “Genç gagauz yazıcılar Birlii”. Kasım ayın 15-dä da, Komradın İnsana yardım Dernään binasında bu Birliin tanıtım sırası geçti. Tanıtım sırasında pay aldılar genç yazıcılar Ekaterina GANEVA, Alla BÜÜK (Çernioglu), Elena MOKANU, Yuliya KURDOGLU, Mihail KÜRKÇÜ hem başkaları. Genç yazıcıları kutlamaa deyni hem kendi ustalıını onnarlan payetmää deyni Birliin tanıtım sırasında pay aldılar poet Pötr ÇEBOTAR, kultura adamı İvan MİLEV, gazetacı Konstantin KURDOGLU. O günü Genç gagauz yazıcılar Birlii azaları annattılar kendi plannarı için, okudular kendi yaratmaklarını hem sergiledilär kendi kiyatlarını.TAA DERINDÄN
ay boba

2013.11.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Ay-Boba Mihail ÇAKİRin kanonizaţiyası olsun

VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumakların plenar toplantısında Moldovadan popaz Ay-Boba OKTAVEAN (Moşan) teklif etti Ay-Boba Mihail ÇAKİRin kanonizaţiyası için çalışmaları başlamaa hem bu iş için komisiya kurulsun. VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumakların açılışının önündä GRT hem “Ayın-Açık” kanallarına intervyu verärkana gagauz yazıcısı hem “Ana Sözü” gazetanın baş-redaktoru Todur ZANET ta teklif etti, ani Ay-Boba Mihail ÇAKİRin kanonizaţiyası lääzım olsun hem gagauzlar artık dualarını Ay-Boba Mihail ÇAKİRin ikonasına yapmaa başlasınnar. Taa sora, sekţiya çalışmalarında, Todur ZANET teklif etti, ani VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumakların Kararında Ay-Boba Mihail ÇAKİRin kanonizaţiyası için maasuzTAA DERINDÄN
mihail

2013.11.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumaklar

Kasım ayın 6-da Çadır kasabasında oldu VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan halklararası okumaklar. Gagauziyadan kaarä, okumaklarda pay aldılar konaklar Bulgariyadan, Moldovadan, Rusiyadan, Ukraynadan, Türkiyedän, Vengriyadan. VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumakların açılışında Çadır primriyasının toplantı salonu insandan taşardı. Burada vardılar sıradan insannar, popazlar hem din adamnarı, yazıcılar, bilim insannarı, üüredicilär, muzeycilär, bibliotekacılar, deputatlar, diplomatlar, kultura hem cümne insannarı. Okumakların açılışı başladı Mihail ÇAKİRä baaşlanan bir duaylan. Açılışta pay aldılar Gagauziyanın hem Çadır kasabasının öndercileri, Kaul hem Komrat episkopu ANATOLİY, Türkiyenin Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Bulgariya Büükelçisi Georgi PANAYOTOV, Moldova Parlamentın deputatı VeraTAA DERINDÄN
Yolculuk

2013.11.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, EKONOMİKA BOLUMU

Yolculuk 26,31% paaya kalktı

Kasım ayın 1-dän beeri kasabalar hem küülär arası yolculukta 1 kilometra için 10 bani taa zeedä ödenecek. Tariaf 38 banidän 48 bani oldu. Bu 26,31% yapêr. Transport Ministerlii açıkladı, ani bunu yapêrlar Moldovanın Üüsek Sudu Palatasının (MÜSP) izininä görä. Bildiriler, ani bu iş için MÜSPtä danışmış transportçular Birlii. Söz gelişi, maamilä surat, transportçular istemişlär paayı birdän 20 baniya kaldırmaa. Ama “insannar için düşüneräk” izin verilmiş paayı sade 10 baniya kaldırmaa. Taa sora (kimi deer 2014-cü yılın ilkyazına, kimi deer 2015-ci yılın ilyazına) paalar genä kalkaceymışlar.TAA DERINDÄN
luda_tukan
Gagauziyanın Kongaz küüyündä geçti Türk Dünnäsının “Türk Vizion – 2013” Türkü konkursun ön yarışmaları, angısında ensedi Lüdmila TUKAN türküylän “Düün Türküsü” (laflar – Todur ZANET, muzıka – İlya FİLEV). Maasız Konkursun ön yarışmaları için Gagauziyada bir juri kuruldu. Juri, “Türk Vizion – 2013” Türkü konkursun reglamentına görä yarışmaya 6 konkursant katılsın izin verdi. Sora da, sesleyip hepsi konjursantları, zalda olan insannarın hem GRT (GRT cannı yayında yarışmayı verdi) siiredicilerin önündä “Türk Vizion – 2013” maasuz temsilcisi, jüri başı Vasiliy İVANÇUK hem Gagauziyada “Türk Vizion – 2013” koordinatoru Pötr PETKOVİÇ açıkladılar,TAA DERINDÄN
karta

2013.10.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, EKONOMİKA BOLUMU

Türkiyenin tamojnä birliinä girmää neeti var

Canavar ayın 25-dä Birleşik Devletlär Toplumu (BDT) devletlerin liderleri Belorusiyanın baş kasabasında Minskta toplandılar. Toplantıda, Evroaziya ekonomika ortaklıın ekonomika sovetindä, Kazahstan respublikasının prezidentı Nursultan NAZIRBAEV bildirdi, ani Türkiye Respublikasının Tamojnä birliinä girmää neeti var. Canabisi açıkladı:  “Türkiyenin Başbakanı Erdoğan danıştı bana: yok mu nicä Türkiyeyi Tamojnä birliinä kabletmää?” Konuyu taa ilerledärkana Nursultan NAZIRBAEV dedi: “Türkiye – büük bir devlet, bizdä ortak graniţa var, kritika heptän biteceydi, zerä salt Batıya gidersin, birdän sorêrlar: siz ne Sovetlär Birliini mi enidän kurêrsınız? Bekim Türkiyeyi kabledelim – da hepsi soruşlar yok olaceklar!” Nursultan NAZIRBAEVTAA DERINDÄN