Tum mesajlar Ana Sözü

iilik_paneeri (9)
2019-cu yılın Kırım ayın (dekabri) 8-dä Kişinevda olan hem Moldova diplomatlarının Halklararası karı klubun (IWCM) tarafınan hazırlanan XXIII-cü “International Charity Bazaar – Halklararası Yardım Pazarı” iilik yapmak paneerında Moldovada Türkiye Büükelçiliin en büük katkısı oldu. Paneerda, nicä dä 23 yıl sıravardı, Moldovada Türkiye Büükelçiliin en büük stendı vardı hem o stendtan bütün Büükelçilik personalı hem TİKA zaametçileri satış yaptı. Sonuç olarak bu stendtan 45214 leylik satış yapılan hem 49892 leylik toplanılan baaşışlarlan Moldovada Türkiye Büükelçilii “International Charity Bazaar – Halklararası Yardım Pazarı” iilik yapmak paneerında en büük katkıylan birinci oldu.TAA DERINDÄN
Caltay_yapaa (2)

2019.12.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Caltayda yapaaya enidän dokunmak

Geçennerdä Caltay küüyün gimnaziyasına topladılar Çadır rayonun şkolalarından incäzanaatta üüredicileri, neredä, dedelerimizin eski zanaatını unutturmamaa deyni, onnara yapıldı bir ustalık uroo, angısında üürencilär gösterdilär yapaa düümeyi hem işlemeyi. Uroon başında gimnaziyanın 5-6 klaslarında üürencileri annattılar yapaayın insana izmetinin binnärcä yıl istoriyasını. Uşaklar söledilär, ani bu işin var sekiz bin yıllı. Unutmadılar annatmaa Bibliyadan Noy için legendadan bir örnek ta. O legendaya görä, açan Noy doldurmuş gemiyi herbir cannan, sıkışmalıkta koyunnar düşürärmişlär yapaalarını da çiinemektän o yapaalar erdä olmuş bir kilim gibi kéça (aba). Bu olaydan sora başlamışlar yapaayı düümää hemTAA DERINDÄN
iilik_paneeri (4)

2019.12.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kişinevda XXIII-cü iilik yapmak paneerı oldu

2019-cu yılın Kırım ayın (dekabri) 8-dä Kişinevda oldu Moldova diplomatlarının Halklararası karı klubun (IWCM) tarafınan hazırlanan XXIII-cü “International Charity Bazaar – Halklararası Yardım Pazarı” iilik yapmak paneerı. Bu paneerda pay aldılar Moldovada bulunan Büükelçiliklär hem diplomatiya misiyaların temsilcileri. Katıldı burayı Gagauziya da. En büük stendı, nicä da her yılın bu paneerda, kurdu Moldovada Türkiye Büükelçilii. Bu stendta, başlayıp dönerdän hem ayrandan, kofedän hem çaydan, baklavadan hem emiştän, vardı nicä satın almaa taa çok türlü başka türk mallarını da. Paneer sırasında Türkiye Büüekelçisinä Gürol SÖKMENSÜERä verildi katkı sertifikatı hem bıldır buTAA DERINDÄN
nesimi (7)
Kırım ayın (dekabri) 5-dä Moldovanın Milli bibliotekasında oldu büük bir kultura sırası “İmadeddin NESİMİ dünnää dillerindä”, ani adanmıştı Azerbaycanın büük poetının İmadeddin NESİMİnin 650-ci yıldönümünä. Bu sırayı ortak hazırladılar Moldovanın Milli bibliotekası, Moldovanın üüredicilik, kultura hem aaraştırma Ministerlii, Moldovada Azerbaycan hem Türkiye Büükelçilikleri, Türkiye TÜRKSOY kuruluşu hem Moldovada azerbaycannılar Kongresi. Bu büük kultura sırasını açtı Azerbaycan Büükelçiliin zaametçisi Leyla ORUJEVA. Sora yortulu sırada bulunannarın önündä nasaat ettilär Moldovanın Milli bibliotekasının direktoru Elena PİNTİLEİ, TÜRKSOY Genel sekretar yardımcısı Doç. Dr. Bilal ÇAKICI, TÜRKSOYda Azerbaycan temsilcisi, sekretar Elçin GAFARLI, Azerbaycan Bilimnär akademiyasınınTAA DERINDÄN
cesma_Gratiya_Dens_
Kasım ayın (noyabri) 23-dä Romıniyanın Yaş kasabasında oldu “Dance Land – 2019” Halklararası tanțlar konkursu, neredä pay aldılar Moldovadan, Romıniyadan hem Ukraynadan ayun ansamblileri. Bu konkursta Gagauziyanın Çöşmä küüyündän “Çöşmä” hem “Grațiya Dens” ansamblileri 3 ödül kazandılar. Konkursun “Özel halk tanțları” kategoriyasında pay alan “Çöşmä” ansamblisi “Moldovan siyutası” oyunu oynadı. Hem bu oyunnan gösterilän 70 yunnarın arasından 1-ci eri aldı. “Grațiya Dens” ansamblisi sa, “Vogue” hem “Modern” tanțlarınnan “Street dance” kategoriyasına katılıp, iki 2-ci er aldı, bildirer www.cesmakuu.md saytı. Eridir açıklamaa, ani “Çöşmä” örnekli halk ansamblisinin öndercisi Aleksey HERGELECİ, “GrațiyaTAA DERINDÄN
kambur_22

2019.12.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Dimitriy KAMBUR raametli oldu

2019-cu yılın Kırım ayın (dekabri) 1-dä raametli oldu gagauz kultura adamı, çalgıcı hem şakacı, “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi” Dimitriy Andreeviç KAMBUR. Dimitriy Andreeviç bütün ömürünü kulturaya baaşladı. Bu uurda 50 yıl izmet etti. Açan izin verilmärdi o kurdu bir folklor ansamblisi da koyudu onun adını “Gagauzlar”. Oldu Çeşmä küüyündä, Ütülü küüyündä hem Valkaneş kasabasında Kultura Evlerin direktoru. Çok yıllar Valkaneş rayonun kultura upravleniyasının başında durdu. 2007-2011 yıllarında Gagauziyanın kultura Upravleniyasının başı oldu. İşledi Ankarada Moldovanın büükelçiliindä. Kultura uurunda zaametleri için Moldova hem Gagauziya ordennarınnan hem medalilerinnän ödüllendi. Topracıı ilin olsun!TAA DERINDÄN
21_22_2019
Kasım ayın (noyabri) 30-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2019-cu yılın Kasım ayın (noyabri)  nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Kasımın 7-si – Kasım yortumuz!”, “Çadırdan “Keten zenginnii”, “Türkiye Büükelçiliindä ATATÜRKün ölüm Günü anıldı”, “Primariyaylan Belediye arasında kardaşlık ilerleyecek”, “Moldovada genä Pravitelstvolar diişti”, “Gagauziyada V-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2019” investiţiya forumu geçti”, “Aleksandr STOYANOGLU Moldovanın Baş prokuroru ayırıldı”, “30 yıl geer 1989-cu yılın Kasımın 12-dä Gagauz Halkın Üstolan Syezdında kabledildi “Moldaviya SSRın içindä Gagauz Avtonom Sovet Soțialist Respublikasının kurulması için” Deklarațiya hem “Gagauz Halkın Üstolan Syezdın deputatlarının hepsi SSRB halklarına” Danışma”, “Ankarada 5-ciTAA DERINDÄN
secuklu (4)
Gagauziyanın Kongaz küüyün kardaş primariyası olan Türkiye Konya Selçuklu Belediyesinin (primariyasının) Dış ilişkileri müdürü Ayhan GÜRBÜZERin teklifinä görä, Canavar ayın (oktäbri) 23-dä kongazlı Akademik Todur ZANET, bu kasabaya bir vizit yapıp, kasabanın gözelliklerinnän hem Selçuklu belediyesinnän tanıştı hem da Konya Selçuk Universitetın jurnalistika fakultetın studentlarına bir lekțiya okudu. Vizit başladı ondan, ani ev saabi çorbacı hem paalı dostum Ayhan GÜRBÜZER Canabisi götürdü beni Selçuklu rayonun Sille küüyünä. Bu küüyün 1700 yıllık bilinän istoriyası var. Burada, küüdän kaarä, derindän tanıştım evelki bir kliseylän, ani kurulmuş taa 327-ci yılda Arhangel Mihayılın adına.TAA DERINDÄN
Tempo_İyikiDoğdunKaragöz

2019.11.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, TEATRU BOLUMU

Ankarada 5-ci Kukla teatruları Festivali geçti

Gazetamızın geçän nomerindä biz haberledik, ani Canavar ayın (oktäbri) 19-27 günnerindä Türkiyenin baş kasabasında Ankarada oldu “5-ci Halklarası Ankara kukla Festivali”, angısını hazırladı hem geçirdi Ankara “Tiyatro Tempo” kukla teatrusu. Festivaldä pay aldılar 9 devlettän kukla teatruları, rejisörlar, dramaturglar, pantomimocular hem gözlemcilär. Gazetamızın baş redaktoruna da, Allahtan hem Ankara “Tiyatro Tempo” teatrosunun hem da Festivalin direktoru Marina YÜCEnin hem bu teatrunun rejisöru Halük YÜCEnin zaametlerinnän, bir kısmet düştü gözlemci olarak bu Festivaldä pay almaa. Annayasınız deyni naşey o Kukla Festivali, lääzım 9 günä atılasınız bu çirkin hem potreli dünnäädän, neredäTAA DERINDÄN
canavar

2019.11.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA BOLUMU

Canavar yortularımız [1] başladı

Canavar yortularını bakardılar nicä büün Paskelleyi bakêrlar Kasım ayın (noyabri) 25-dä gagauzlarda başladı Canavar yortuları. Onnar sürterlär 6 gün, Kasım ayın 30-dan. CANAVAR YORTULARI sayılardı en büük yortu gagauzların 3 en büük, en bakılan hem en maanalı milli yortuların (“Canavar yortuları”, “Hederlez”[2] hem “Kasım”[3]) arasında, ani sayılarmışlar gagauzlarda taa hristiannıktan ileri. Çünkü evelki gagauzlar Canavarı doorudan Allaa gibi büük sayarmışlar. İna­narmışlar, ani Canavar kendi kuvedinnän hem fikirinnän erdä hem insan ara­sında uygunnuu hem düzgünnüü, insannarın raat yaşamasını koruyêr hem, yannış adımnardan hem sapmalardan koruyup, dooru yola koyêr. Onuştan gagauzlar inanêr, ani kırdaTAA DERINDÄN