Tum mesajlar Todur Zanet

avdarma_aaclik
Canavar ayın (oktäbri) 15-dä Gagauziya Halk Topluşu (GHT) kendisinin XXX-cu toplantısında, inceleyeräk GHT deputatların Elena KARAMİTın hem Ekaterina JEKOVAnın zakon teklifini “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü” Canavar ayın (oktäbri) 19-da olsun deyni, Karar aldı Gagauziyada bu gündä “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” bakılsın. İlkin, soruşlan ilgili olarak, doklad tuttular deputat Elena KARAMİT hem GHT reglament komisiyası başı yardımcısı Mihail JELEZOGLU. Onnara kendi açıklamalarını ekledilär deputat Ekaterina JEKOV hem bilim adamı Dr. Konstantin TAUŞANCI. Canabileri taa laflarını bitirmedään, sansın öncä hazırlanan sțenariya görä, Soțialistlär partiyasının deputatları Pötr ÇAVDAR (Svetloe), Grigoriy DÜLGER (Beşalma), PötrTAA DERINDÄN
gagauz_kilimneri (11)
(“Gagauz kilimneri” festivali bitti! Erinä “Bilmäm ne kilimneri?” festivali geldi!) 2013-cü yıldan beeri, Gagauziyanın Aydar küüyün primariyasının kararına görä, bu küüdä “Gagauz kilimneri” festivali yapılardı. Bu yıl da ölä bir festivalin yapılması bildirildi. Ama onun erinä ortalaa başka bir festival geldi – var nicä demää “Bilmäm ne kilimneri?” festivali. 2013-cü yılda “Gagauz kilimneri” festivali başladı nicä bir GAGAUZ hem GAGAUZLUK festivali, ani yapılardı Aydar küüyün Kurban günündä hem Büük Panaiya (Harman ayın 28-zi, bu gündä Aydar küüyün Kisä Kurbanı) yortusunda ya ona karşı. Hepsi buna pek sevinirdi. Altı yıl “GagauzTAA DERINDÄN
sedef_besalma_GRT

2019.07.30,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Allahtan günaa, aalemdän ayıp!

Çok yıllar gözledärdim Beşalma küüyündän “Sedef” “gagauz” ansamblisinin “yaratmasını”, da hep umut güdärdim, ani bu insannar bir günü annayaceklar, ani onnarın “gagauz kulturasını” göstermäk çingenelää benzeer. Zavalı insannarda ne ses var, ne dil duygusu, ne da potrulu kıvraklık. Bilmeerim, bekim bu gözletmäk nekadar sürteceydi taa, ama geçennerdä Beşalmanın “ Sedef ” ansamblisi için “sıradakı” üünmäk kolverimini GRTda siirettim, da annadım, ani bıçak kemää dayandı artık. İnsannarın annaması yok: ne iş için çalêrlar, nicä hem ne türlü çalêrlar. Ani ansamblinin gagauz muzıkasından haberlrei yok – bu bir iş. Ama, ani onnarTAA DERINDÄN
sot_dem_1
Çiçek ayın (aprel) 2-dä Moldovada oldu politika ortalıını açıklayan bir iş – Moldova Prezidentı soțialist İgor DODON oturttu bir masaya Soțialistlär hem Demokratlar partiyaların liderlerini, Parlamentın geleceeni hem Parlamentta ortaklık birleşmesini kurmasını annaşsınnar deyni. Buluşmadan sora Prezident İgor DODON presaya bir açıklama yaptı, neredä ilktän urguladı, ani bu buluşma Soțialistlär hem Demokratlar partiyaların liderlerinnän oldu. Ama bakarsanız prezidenturanın saytında verilän patretlerä, annêêrsınız, ani bu buluşma taa çok İgor DODON hem Demokratlar partiyasının başı Vladimir PLAHOTNÜK arasında buluşmaya benzeer, zerä masada onnar karşı-karşıya oturêrlar.  Soțialistlär partiyasının başı Zinaida GREÇANAYA sa, bakmadaanTAA DERINDÄN
SARD
Bukadar da azıtmak olmaz ki yada bulgarlar nezaman gagauz oldular? 2018-ci yılın Kasımın 11-dä, Komratta Gagauziyada çiftçilik hem küücülük ilerlemesinä yardım SARD programasının ofițial kapanışı yapıldı. Bu Programa bulgarların Taraklı rayonunda da işlemiş hem bulgarlıı gagauzların üztünä sızdırmış. Neçin bölä sayêrım mı? Programanın gözäl hem faydalı olmasını hiç şüpeyä koymadaan, çok bir kütü hem bizi, gagauzları, gülmäk almalı işi sizin gözünüzü şindi açıklayacam. Programanın “Gagauz korafları” reklama plakatında kimin patredi lääzım olsun? Dangalak olmayan insan belliki deyecek “Gagauz korafları sa, belliki gagauzların!” da yanılacek, zere plakatta bulgarların, taa doorusu bulgarkalarınTAA DERINDÄN
Olimpiada_gagauz_dili (1) копия
2018-ci yılın Helerlez ayın 15-dä Gagauziya Halk Topluşunda ilk okumakta kabledildi “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakon, angısını hazırladılar GHT deputatları Elena KARAMİT, Ekaterina JEKOVA hem Mihail JELEZOGLU. Kanon için zalda bulunan 32 deputattan 24-dü oylarını verdi, 7-si – ikliktä kaldı, 1-si – oylamaya katılmaa istämedi. 2018-ci yılın Helerlez ayın 15-dä GHTda (Gagauziya Halk Topluşunda) ortalık yanardı. Yanardı zerä ortalaa çıkarıldı Gagauziyanın kurulmak temelinin köşä taşı – “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” («О расширении сферы применения гагаузского языка»). Topluşun başında gagauz halkından kopma gagauz deputatları, bir bulgar deputatıTAA DERINDÄN
TAUK_2

2017.12.13,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Terminalogiya komisiyası için yada iş holluklanmaya dönmesin

Kırım ayın (dekabri) 6-da Moldova Parlamentın deputatı Födor GAGAUZ açıkladı pek pek merkalı bir Zakon proektını – Gagauziyada Terminalogiya Komisiyasını kurmaa deyni. Proekt, nicä düşer, Gagauziyanın Bilim-aaraştırma Markezindä üzä çıkarıldı. Bu proekt islää hazırlanmış hem temelleştirilmiş. Onun may hepsi kertiklerinnän var nicä kayıl olmaa, ama iki iş, benim bakışıma görä, yannış: 1. Terminalogiya komisiyasını 5 kişidän kurmaa; 2. Terminalogiya komisiyasını Mariya MARUNEVİÇ adına bilim-aaraştırma Markezindä kurmaa. Gagauzlarda var iki gözäl laf: 1. Neredä çokluk, orada bokluk! 2. Kim onu güder, o da onu otladêr! Proektta yazılı “Terminalogiya komisiyasını en aazTAA DERINDÄN
karikatura_oarlament
(Gagauziyayı kim angı judeţa (uezda) sokaceklar, kakıp onun tabuduna son enseri) Orak ayın (iyül) 21-dä Moldova parlamentı kabletti Gagauziyayalan ilgili Zakonnarı. Diil 3-nü, nicä adadıydı kimi GHT deputatlarınnan buluşmada Moldova Parlamentın spikerı, ama ikisini. Hem diil o redakţiyada, ani, bir karara gelip, ilktän teklif ettiydi Zakonnarı hazırlamak için kurulan Gagauziyanın hem Moldovanın ortak Komisiyası. Gagauziyayalan ilgili Zakonnarının kabledilmesinnän oldu kär ölä nicä yazdık “Neredä birlik – orada dirlik! Neredä kavga – orada duşmana halva!” Osa prännik mi?” statyasında (bak: http://anasozu.com/nereda-birlik-orada-dirlik-nereda-kavga-orada-dusmana-halva-osa-prannik-mi/): GHT deputatlarınnan buluşmada Moldova Parlamentın spikerı “Adrian KANDU adamış “üçTAA DERINDÄN
GHT_PARLAMENT_10.07.17_
Nicä bilersinizOrak ayın (iyül) 10-da lääzımdı olsun Gagauziya Halk Topluşun (GHT) üstolan toplantısı, angısında inceleneceydi durum, ani peydalandı Moldova Parlamentın Gagauziyaylan ilgili zakonnarın yonulmasından sora. Ama toplantı olmadı hem da… ol-ma-ya-cek! Osa… ol-la-cek mı? Neçin toplantı olmadı biz ayzdık statyada “Ne enseyecek? Kamçı mı, prännik mi?” (bak: http://anasozu.com/ne-enseyecek-kamci-mi-prannik-mi/). Ama neçin toplantı olmayacek artık kısadan sizä açıklamaa savaşacez. Bilersiniz mi neçin o olmayacek? Neçin zerä bizimkilär (Gagauziya Halk Topluşu öndercileri) hasret oldular o prännää, ani onnara adadılar Moldova Parlamentın duvarları arasında. Bilersiniz nicä iş oldu: Gagauziya Halk Topluşun üstolan toplantısı olmasıTAA DERINDÄN
Gagauziyaya_yokederler
Bu afta, Kirez ayın 5-dä, Moldova Parlamentın komisiyası genä yondu Gagauziyadan bir parça, diiştirip o zakon tekliflerini, ani hazırladıydı “ortak” Parlament komisiyası “Gagauziya  (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” zakonuna, da brakmadı o tekliflerdän bir taş ta. Sora bir toplantıda bizä dedilär «На территории Республики Молдова ни в коем случае не может быть речи о гагаузском народе» hem «Радуйтесь тому, что имеете». Sanêrsınız Gagauziyamızın yonulması hem yok edilmesi başladı bunnardan mı?! Gagauziyanın yonulması hem yok edilmesi çeketti o zamandan, açan susaraktan bizä Bulgar-Gagauz yada Gagauz-Bulgar avtonomiyası teklif etmää başladılar. YaTAA DERINDÄN