Tum mesajlar Todur Zanet

uc_maymun

2020.06.08,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauziya koronavirustan yanêr, onnar sa sopalarını ütüleer

“Herliim biz kuvettä bulunnara yalan sölärsäk – bu kabaat. Ama kuvettä bulunnar bizä yalan sölärsä – bu politika” (William James MURRAY, amerikalı kino hem televideniye aktöru, komik, kinorejisör, sțenariycı hem prodüser). 2015-ci yılda Gagauziya Başkannarı seçimnerindä ozamankı kandidat İrina VLAH adadıydı: «Я даю обещание, что ни одна больница и школа в Гагаузии не будут закрыты» (bak: http://vlah.md/index.php?newsid=58), ama bu yalan çıktı, zerä Kirez ayın (iyün) 5-dä, artık Gagauziya Başkanı İrina VLAHın başkannıı altında geçän İspolkom toplantısında karar alındı Çeşmäküüyü gimnaziyasını kapamaa. Bu gimnaziyaynın üürencilerini küüdeki lițeyä geçirilerlär. Yol üstündä kalanTAA DERINDÄN
Kihayal_Zahariy_1

2020.05.10,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bölä AYDIN adamı bir ŞTRAFlan öldürdülär

(Raametli Zahar Dimitrieviç KİHAYALın (25.11.1951 – 07.05.2020) candan anmasına) Çadır kasabasından geldi kara haber – ansızdan raametli oldu aydın hem pek islää bir adam, Allah insanı, Çadır kasabasının Sovetinin azası Zahar Dimitrieviç KİHAYAL, ani kendi tükännarında iş verärdi çok insannara, onnara vakıdında ödärdi islää zarplata hem devletä dä vergi verärdi. Bunnar için yazêrız en ilkin, zerä başlayıp o kişilerdän, ani işlärdilär Zahar Dimitrieviçlän bilä, da taa Çadır kasabasının insannarınadan hem öndercilerinädän, hepsinädän, kim bilärdi bu aydın adamı, hepsicii, can acısınnan, söleerlär, ani bu büük bir kayıp Çadıra, Gagauziyaya hem gagauzTAA DERINDÄN
L_pokrovskaya

2020.03.21,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ, CÜMNE, KİŞİLÄR BOLUMU

Lüdmila POKROVSKAYAya saygı duyêrım, ama…

2020-ci yılın Baba Marta ayın 18-dä tamamnandı 95 yıl türkologun hem filologiya bilgilerindä doktorun Lüdmila POKROVSKAYAnın (18.03.1925 – 07.10.2009) duuma günündän. Lüdmila POKROVSKAYA rus dilcisi, angısı gagauzçayı bilmedään, gagauz dilin gramatikasını, dialektlarını hem gagauzların folklorunu araştırardı. Canabisi, «Песенное творчество гагаузов» adlı disertațiyasını 1953-cü yılda koruyup, taa sora gagauz filologiyasınnan ilgili 1964-cü yılda çıkardı bir bilim kiyadı – “Грамматика гагаузского языка. Фонетика и морфология”. Taa sora da 1978-ci yılda tiparladı “Синтаксис гагаузского языка в сравнительном освещении” kiyadını hem yazdı gagauz dili lekțiya kurslarını. Gagauziyanın M.V. Maruneviç adına Bilim-Aaraştırma Merkezi da LüdmilaTAA DERINDÄN
Anketa_gagauz_dili

2020.01.22,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bakalım bu işin kokusu neredän çıkacek?

Gagauz dilin hem gagauzluu korumak için kurulan avtonomiyanın 25-ci yıldönümü kuvettä bulunannarın tarafından may bir afta tantalalı hem büük şenniklän bakıldı. Gözäl hem üünmäk (kimär kerä boş hem yalan) sözlär herbir tribunadan dev çannarın sesleri gibi ötärdilär. Ama bu arada Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası, susaraktan, Gagauz Dilimizä büük bir bıçak sapladı. Sapladı ölä, nicä sapladılar 1961-dä, nicä sapladılar 1984-tä, 1988-dä, XXI-ci üzyılın başında. Laf gider bir maamilä surat anketa için, angısını Gagauziyanın yubeliyini kutlarkana hızlıca doldurttular gagauz dilindä üürencilerä. Bu işi yapmaa deyni koşuldu Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası hepsi zaametçileri, ani avtobuslarlanTAA DERINDÄN
avdarma_aaclik
Canavar ayın (oktäbri) 15-dä Gagauziya Halk Topluşu (GHT) kendisinin XXX-cu toplantısında, inceleyeräk GHT deputatların Elena KARAMİTın hem Ekaterina JEKOVAnın zakon teklifini “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü” Canavar ayın (oktäbri) 19-da olsun deyni, Karar aldı Gagauziyada bu gündä “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” bakılsın. İlkin, soruşlan ilgili olarak, doklad tuttular deputat Elena KARAMİT hem GHT reglament komisiyası başı yardımcısı Mihail JELEZOGLU. Onnara kendi açıklamalarını ekledilär deputat Ekaterina JEKOVA hem bilim adamı Dr. Konstantin TAUŞANCI. Canabileri taa laflarını bitirmedään, sansın öncä hazırlanan sțenariya görä, Soțialistlär partiyasının deputatları Pötr ÇAVDAR (Svetloe), Grigoriy DÜLGER (Beşalma), PötrTAA DERINDÄN
gagauz_kilimneri (11)
(“Gagauz kilimneri” festivali bitti! Erinä “Bilmäm ne kilimneri?” festivali geldi!) 2013-cü yıldan beeri, Gagauziyanın Aydar küüyün primariyasının kararına görä, bu küüdä “Gagauz kilimneri” festivali yapılardı. Bu yıl da ölä bir festivalin yapılması bildirildi. Ama onun erinä ortalaa başka bir festival geldi – var nicä demää “Bilmäm ne kilimneri?” festivali. 2013-cü yılda “Gagauz kilimneri” festivali başladı nicä bir GAGAUZ hem GAGAUZLUK festivali, ani yapılardı Aydar küüyün Kurban günündä hem Büük Panaiya (Harman ayın 28-zi, bu gündä Aydar küüyün Kisä Kurbanı) yortusunda ya ona karşı. Hepsi buna pek sevinirdi. Altı yıl “GagauzTAA DERINDÄN
sedef_besalma_GRT

2019.07.30,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Allahtan günaa, aalemdän ayıp!

Çok yıllar gözledärdim Beşalma küüyündän “Sedef” “gagauz” ansamblisinin “yaratmasını”, da hep umut güdärdim, ani bu insannar bir günü annayaceklar, ani onnarın “gagauz kulturasını” göstermäk çingenelää benzeer. Zavalı insannarda ne ses var, ne dil duygusu, ne da potrulu kıvraklık. Bilmeerim, bekim bu gözletmäk nekadar sürteceydi taa, ama geçennerdä Beşalmanın “ Sedef ” ansamblisi için “sıradakı” üünmäk kolverimini GRTda siirettim, da annadım, ani bıçak kemää dayandı artık. İnsannarın annaması yok: ne iş için çalêrlar, nicä hem ne türlü çalêrlar. Ani ansamblinin gagauz muzıkasından haberlrei yok – bu bir iş. Ama, ani onnarTAA DERINDÄN
sot_dem_1
Çiçek ayın (aprel) 2-dä Moldovada oldu politika ortalıını açıklayan bir iş – Moldova Prezidentı soțialist İgor DODON oturttu bir masaya Soțialistlär hem Demokratlar partiyaların liderlerini, Parlamentın geleceeni hem Parlamentta ortaklık birleşmesini kurmasını annaşsınnar deyni. Buluşmadan sora Prezident İgor DODON presaya bir açıklama yaptı, neredä ilktän urguladı, ani bu buluşma Soțialistlär hem Demokratlar partiyaların liderlerinnän oldu. Ama bakarsanız prezidenturanın saytında verilän patretlerä, annêêrsınız, ani bu buluşma taa çok İgor DODON hem Demokratlar partiyasının başı Vladimir PLAHOTNÜK arasında buluşmaya benzeer, zerä masada onnar karşı-karşıya oturêrlar.  Soțialistlär partiyasının başı Zinaida GREÇANAYA sa, bakmadaanTAA DERINDÄN
SARD
Bukadar da azıtmak olmaz ki yada bulgarlar nezaman gagauz oldular? 2018-ci yılın Kasımın 11-dä, Komratta Gagauziyada çiftçilik hem küücülük ilerlemesinä yardım SARD programasının ofițial kapanışı yapıldı. Bu Programa bulgarların Taraklı rayonunda da işlemiş hem bulgarlıı gagauzların üztünä sızdırmış. Neçin bölä sayêrım mı? Programanın gözäl hem faydalı olmasını hiç şüpeyä koymadaan, çok bir kütü hem bizi, gagauzları, gülmäk almalı işi sizin gözünüzü şindi açıklayacam. Programanın “Gagauz korafları” reklama plakatında kimin patredi lääzım olsun? Dangalak olmayan insan belliki deyecek “Gagauz korafları sa, belliki gagauzların!” da yanılacek, zere plakatta bulgarların, taa doorusu bulgarkalarınTAA DERINDÄN
Olimpiada_gagauz_dili (1) копия
2018-ci yılın Helerlez ayın 15-dä Gagauziya Halk Topluşunda ilk okumakta kabledildi “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakon, angısını hazırladılar GHT deputatları Elena KARAMİT, Ekaterina JEKOVA hem Mihail JELEZOGLU. Kanon için zalda bulunan 32 deputattan 24-dü oylarını verdi, 7-si – ikliktä kaldı, 1-si – oylamaya katılmaa istämedi. 2018-ci yılın Helerlez ayın 15-dä GHTda (Gagauziya Halk Topluşunda) ortalık yanardı. Yanardı zerä ortalaa çıkarıldı Gagauziyanın kurulmak temelinin köşä taşı – “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” («О расширении сферы применения гагаузского языка»). Topluşun başında gagauz halkından kopma gagauz deputatları, bir bulgar deputatıTAA DERINDÄN