Tum mesajlar Todur Zanet

kurt-kuş

2022.01.18,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Bölä ayırımcılıklan iş çukura gidecek!

2022-ci yılın Büük ayın (yanvar) 7-dä Ankarada TÜRKSOYda oldu prezentațiya “Kurt-Kuş Dünnesi” gagauz masalları kiyadına, angısını TÜRKSOY hem Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma Merkezi iş biirliindä düneyi gördü. Kiyadı hazırlayan bilim-aaraştırma merkezin zaametçişi Pört ÇEBOTAR, resimci dä – Nataliya VORNİKOVA. Bildiriler, ani kiyadı hazırlayannar bu kiyada 23 gagauz yazıcısını topladıı masallar, söleyişlär hem annatmaları koyuldu. Kiyat pek üüsek poligrafiya uurunda yapılı hem kär uşaklar için donaklı hem, umut ederiz, ani uşaklara, gagauz halkına hem türk dünneesinä deyni pek faydalı olacek. Sade bir iş şaştırêr, ani bu kiytta büük bir ayırımcılıkTAA DERINDÄN
marionetkalar
Gagauziya Başkanın beterinä Zakonu bir gün ezeräk, Kasım ayın 11-nin erinä, Kasımın 12-dä saat 10-da başlayacek Gagauziya Halk Topluşun kurucu toplantısı, neredä Gagauziya Halk Topluşun Başı, yardımcıları hem komisiya predsedatelleri ayırılacek. Bakalım GHTnın kurucu toplantısı ne olacek: drama mı, melodrama mı, vodivil mi komediya mı, tragediya mı, tragikomediya mı, parodiya mı osa farsa mı dönecek? Kendilerinin Gagauziya Halk Topluşun Başı olmaa istediklerini cümneyä bildirdirlär: Nikolay DUDOGLU, Demyan KARASENİ, Vladimir KISSA, Dimitriy KONSTANTİNOV, Georgiy LEYÇU hem Viktor PETROV. Zakona görä Gagauziya Halk Topluşun Başı hem onun yardımcıları saklı oylan seçiler. KalanıTAA DERINDÄN
baskan_bayraklar

2021.08.10,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Burası, sizä, orası diil!

Gagauziya Başkanı baskısına görä, onu GHTda cep deputatlar, kendi çounnuunnan hem Rusiya kokusunnan, Kirez ayın (iyün) 12-dä karar aldılar, ani Gagauziya Halk Topluşun eni seçimneri Ceviz ayın (sentäbri) 19-da yapmaa. Ama büünkü durumda Gagauziya Başkanın ayakları altında toprak kaymaa başlayınca, o Gagauziya Halk Topluşun bu gün seçimneri şüpä altına koydu. Annayarak, ani Ceviz ayın (sentäbri) 19-da GHTya kendi çep kandidatlarını pek geçirämeyecek, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, bu seçimnär genä olmasını deyni, amansız uran silähı kullanmaa başlêêr – COVİD durumunu. Hiç olmayan erdä, açan Gagauziyada bir-iki insan Covida ulaşêr, orayı hemenTAA DERINDÄN
ne_spravitsa_ettiler

2020.12.16,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

“Spravitsä edämediinän” devlet dili hemen romın dili oldu

Beş yıl sıravardı Gagauziya Başkanı İrina VLAH deyärdi, ani Gagauziyada devlet dilindä lafedelim, ama bir kerä bilä o devlet dilinä moldovan dili demedi. Romın dili da demärdi, zerä bilärdi, ani ölä deyärsä, Başkannaa ikincilää seçilmeyecek. Moldovan dilinä romın dili demää “utanardı”. Ama şindi “utanmak” bitti, maska düştü da nun halizdän suratı taa bir kerä açıldı. Büünkü gündä, açan gagauzların imikelerini emän hem ezän Soțialistlär, başlayıp Prezidentliktän, herbir politika uurlarında kuvedi kaybederlär, onnarın Gagauziyada en büük torpedası, flügerin keezini diiştirip, hemen eni kuvetlerin yannarına dooru döndü (bak: https://www.youtube.com/watch?v=odV-6AQJb-4&feature=emb_logo). Nicä halizdän bir karı,TAA DERINDÄN
parlament_2

2020.12.04,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Beş yıldan sora yımırta yımırtlandı… ama yarısınadan

Artık altı buçuk yıldan zeedä, başlayıp 2014-cü yılın Çiçek ayın (aprel) 15-dän beeri, gagauzlara adêêrlar, ani Moldova Parlamentında kabledilecek “3 zakondan gagauz paketı” Zakonnarını, angıları lääzım korusunnar Gagauziyayı hem onun yok edilmesinä köstek koysunnar, baalayıp o zakonnarı Moldova Respublikasının Konstituțiyasına. Da te bu iş oldu, ama yarısınadan: 2020-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 3-dä Moldova Parlamentında eni kurulan “Şor–Soțialistlär” partiyaları arasına koalițiya, badaşıp, bu üç zakonu birinci okumakta kablettilär. Zakonnar bunnar: 328. Законопроект о внесении поправок и дополнений в некоторые законодательные акты (Закон № 436/2006 о местном публичном управлении — статьиTAA DERINDÄN
sel_komrat_ (15)

2020.10.02,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

KATASTROFA: Komradı katastrofaya sokan yapılan çevrä yolu mu?

Ceviz ayın (sentäbri) 29-da Komrat kasabasının Yalpug deresi tarafında bulunan maalä büük yaamurdan su hem batak selleri altına kaldı. O günü burada olan işleri var nicä sadä bir laflan açıklamaa – KATASTROFA. İşin özünü annamaa, erindä bu tragediyaylan tanışmaa hem gazetamıza birkaç patret yapmaa deyni Canavar ayın (oktäbri) 1-dä çin sabaalendän geldim bu zavalı erä. Gözlerimin önündä açıldı akıl almaz bir görüntü: darmadaan hem yıkık evlär, içerlerin nem duvarların yarısınadan bataktan pervazlar, ani gösterärdilär nekadaradan bu odalar suylan hem mızgaylan dolmuştular, bataklan karışık hem aktarılmış ev işleri hem ev tehnikalarını,TAA DERINDÄN
Anketa_gagauz_dili

2020.09.27,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Anketanın KOKUSU te neredän çıktı

(Romın dilini genişletmää deyni mi Gagauziyada gagauz dilini keserlär?) 2020-ci yılın Büük ayın (yanvar) 31-dä çıkan “Ana Sözü” gazetasının nomerindä biz tiparladık bir statya “Bakalım bu işin kokusu neredän çıkacek?” (bak: http://anasozu.com/bakalim-bu-isin-kokusu-neredan-cikacek-gagauz-dili-icin-kurulan-avtonomiyada-nekadar-taa-var-nica-gagauzlari-gulmaa-almaa/), neredä biz yazdıydık, ani Gagauziya avtonomiyasının 25-ci yıldönümünä karşı Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası hepsi onun zaametçileri, öncedän islää hazırlanmış provakațiyalı bir iş yaptılar: susaraktan avtobuslarlan şkolalara gidip, üürencilerä rus dilindä bir anketa doldurttular. Anketada duraydı soruş: Как вы думаете, НУЖНО ЛИ В ГАГАУЗИИ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИДУЩЕЕ ПРОТИВ ГАГАУЗСКОГО ЯЗЫКА? (Nicä siz düşünersiniz, lääzım mı Gagauziyada Gagauz Dilinä karşı gidän GagauziyanınTAA DERINDÄN
sport_ödül (1)
Ceviz ayın 17-dä eni yapılan Komrat stadionunda oldu 2019-cu yılı sport sezonunda büük başarıları gösterän Gagauziya sportsmennarın kutlanılması hem ödüllenilmesi țeremoniyası. Ama üzä çıktı, ani diil hepsi başarılı sportsmennar için… 2020-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 17-nädän sayardım, ani Gagauziya Başkanın yok gözü görmää sadä onnarı, kim onun gagauz halkına karşı hayınnıı hem Gagauziyayı yok edilmesi için savaşmasını gagauzlara hem dünnääya açıklêêr: GHT deputatlarını, Gagauz Respublikasını haliz kurannarı, cümne hem kultura insannarını, yazıcıları, baamsız jurnalitleri. May taa ilk günündän beeri Canabisi büük bir kinniklän hem taa çok susaraktan savaşêr silmää, kıymaaTAA DERINDÄN
baskansa_gagauziya (1)

2020.08.28,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Aazımızı rus dilinnän tıkayannar şindi ne susêrlar?

Bitki toplantılarda hem haliz, Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluu açılışında, Rusiyanın hem rus dilin büük “koruyucusu” (en aazdan Canabisi bölä üünärdi) Gagauziya Başkanı İrina VLAH ansızdan konuşmalarını “devlet dilindä” yapmaa başladı, “utanarak” sölemää, ani lafeder ROMINCA. Biz buna maana bulamêêrız, çünkü belli, ani Canabisi eni politika dalgaların altına yatmaa savaşêr, bezbelli, hazırlanıp Başkannıktan sora Moldovada yada Romıniyada büük hem sıcak bir devlet erinä erleşmää. Bu onun işi! Yok nicä maanaa bulmaa ona, ani balık derinnii, insan da sıcaklıı aarêêr. Ama burada birkaç soruş peydalanêr. Neçin Başkanşa romınca lafederäk, deer, ani “devletTAA DERINDÄN
Gagauziyaya_yokederler

2020.07.25,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, ANALİTİKA, CÜMNE BOLUMU

Başımızın belası – yalancı tukannar

Bän pek severim bulgar halkını, onnarın dilini hem kulturasını, adetlerini hem sıralarını ama hiç bir kerä onnarın işinä karışmêêrım hem yollarında köstek koymêêrım. İnanêrım, ani onnar pek akıllı hem candan zengin insannar. Küülerimizdä hem kasabalarımızda yaşayan bulgarlara biz tukan deeriz. Bu diil ayıp ya da prost bir laf. Bu laf sadä gösterer, ani o insan yaşêêr gagauzların arasında. Ama kendi küülerindä yaşayan bulgarlara biz da bulgar deeriz. Onun için bunu ölä kabledin. Büün kısa bir sözüm var tukannar için. Ama diil hepsi tukannar için – sadä miskin hem yalancılar için.TAA DERINDÄN