Tum mesajlar Todur Zanet

Anketa_gagauz_dili

2020.09.27,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Anketanın KOKUSU te neredän çıktı

(Romın dilini genişletmää deyni mi Gagauziyada gagauz dilini keserlär?) 2020-ci yılın Büük ayın (yanvar) 31-dä çıkan “Ana Sözü” gazetasının nomerindä biz tiparladık bir statya “Bakalım bu işin kokusu neredän çıkacek?” (bak: http://anasozu.com/bakalim-bu-isin-kokusu-neredan-cikacek-gagauz-dili-icin-kurulan-avtonomiyada-nekadar-taa-var-nica-gagauzlari-gulmaa-almaa/), neredä biz yazdıydık, ani Gagauziya avtonomiyasının 25-ci yıldönümünä karşı Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası hepsi onun zaametçileri, öncedän islää hazırlanmış provakațiyalı bir iş yaptılar: susaraktan avtobuslarlan şkolalara gidip, üürencilerä rus dilindä bir anketa doldurttular. Anketada duraydı soruş: Как вы думаете, НУЖНО ЛИ В ГАГАУЗИИ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИДУЩЕЕ ПРОТИВ ГАГАУЗСКОГО ЯЗЫКА? (Nicä siz düşünersiniz, lääzım mı Gagauziyada Gagauz Dilinä karşı gidän GagauziyanınTAA DERINDÄN
sport_ödül (1)
Ceviz ayın 17-dä eni yapılan Komrat stadionunda oldu 2019-cu yılı sport sezonunda büük başarıları gösterän Gagauziya sportsmennarın kutlanılması hem ödüllenilmesi țeremoniyası. Ama üzä çıktı, ani diil hepsi başarılı sportsmennar için… 2020-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 17-nädän sayardım, ani Gagauziya Başkanın yok gözü görmää sadä onnarı, kim onun gagauz halkına karşı hayınnıı hem Gagauziyayı yok edilmesi için savaşmasını gagauzlara hem dünnääya açıklêêr: GHT deputatlarını, Gagauz Respublikasını haliz kurannarı, cümne hem kultura insannarını, yazıcıları, baamsız jurnalitleri. May taa ilk günündän beeri Canabisi büük bir kinniklän hem taa çok susaraktan savaşêr silmää, kıymaaTAA DERINDÄN
baskansa_gagauziya (1)

2020.08.28,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Aazımızı rus dilinnän tıkayannar şindi ne susêrlar?

Bitki toplantılarda hem haliz, Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluu açılışında, Rusiyanın hem rus dilin büük “koruyucusu” (en aazdan Canabisi bölä üünärdi) Gagauziya Başkanı İrina VLAH ansızdan konuşmalarını “devlet dilindä” yapmaa başladı, “utanarak” sölemää, ani lafeder ROMINCA. Biz buna maana bulamêêrız, çünkü belli, ani Canabisi eni politika dalgaların altına yatmaa savaşêr, bezbelli, hazırlanıp Başkannıktan sora Moldovada yada Romıniyada büük hem sıcak bir devlet erinä erleşmää. Bu onun işi! Yok nicä maanaa bulmaa ona, ani balık derinnii, insan da sıcaklıı aarêêr. Ama burada birkaç soruş peydalanêr. Neçin Başkanşa romınca lafederäk, deer, ani “devletTAA DERINDÄN
Gagauziyaya_yokederler

2020.07.25,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, ANALİTİKA, CÜMNE BOLUMU

Başımızın belası – yalancı tukannar

Bän pek severim bulgar halkını, onnarın dilini hem kulturasını, adetlerini hem sıralarını ama hiç bir kerä onnarın işinä karışmêêrım hem yollarında köstek koymêêrım. İnanêrım, ani onnar pek akıllı hem candan zengin insannar. Küülerimizdä hem kasabalarımızda yaşayan bulgarlara biz tukan deeriz. Bu diil ayıp ya da prost bir laf. Bu laf sadä gösterer, ani o insan yaşêêr gagauzların arasında. Ama kendi küülerindä yaşayan bulgarlara biz da bulgar deeriz. Onun için bunu ölä kabledin. Büün kısa bir sözüm var tukannar için. Ama diil hepsi tukannar için – sadä miskin hem yalancılar için.TAA DERINDÄN
uc_maymun

2020.06.08,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauziya koronavirustan yanêr, onnar sa sopalarını ütüleer

“Herliim biz kuvettä bulunnara yalan sölärsäk – bu kabaat. Ama kuvettä bulunnar bizä yalan sölärsä – bu politika” (William James MURRAY, amerikalı kino hem televideniye aktöru, komik, kinorejisör, sțenariycı hem prodüser). 2015-ci yılda Gagauziya Başkannarı seçimnerindä ozamankı kandidat İrina VLAH adadıydı: «Я даю обещание, что ни одна больница и школа в Гагаузии не будут закрыты» (bak: http://vlah.md/index.php?newsid=58), ama bu yalan çıktı, zerä Kirez ayın (iyün) 5-dä, artık Gagauziya Başkanı İrina VLAHın başkannıı altında geçän İspolkom toplantısında karar alındı Çeşmäküüyü gimnaziyasını kapamaa. Bu gimnaziyaynın üürencilerini küüdeki lițeyä geçirilerlär. Yol üstündä kalanTAA DERINDÄN
Kihayal_Zahariy_1

2020.05.10,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bölä AYDIN adamı bir ŞTRAFlan öldürdülär

(Raametli Zahar Dimitrieviç KİHAYALın (25.11.1951 – 07.05.2020) candan anmasına) Çadır kasabasından geldi kara haber – ansızdan raametli oldu aydın hem pek islää bir adam, Allah insanı, Çadır kasabasının Sovetinin azası Zahar Dimitrieviç KİHAYAL, ani kendi tükännarında iş verärdi çok insannara, onnara vakıdında ödärdi islää zarplata hem devletä dä vergi verärdi. Bunnar için yazêrız en ilkin, zerä başlayıp o kişilerdän, ani işlärdilär Zahar Dimitrieviçlän bilä, da taa Çadır kasabasının insannarınadan hem öndercilerinädän, hepsinädän, kim bilärdi bu aydın adamı, hepsicii, can acısınnan, söleerlär, ani bu büük bir kayıp Çadıra, Gagauziyaya hem gagauzTAA DERINDÄN
L_pokrovskaya

2020.03.21,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ, CÜMNE, KİŞİLÄR BOLUMU

Lüdmila POKROVSKAYAya saygı duyêrım, ama…

2020-ci yılın Baba Marta ayın 18-dä tamamnandı 95 yıl türkologun hem filologiya bilgilerindä doktorun Lüdmila POKROVSKAYAnın (18.03.1925 – 07.10.2009) duuma günündän. Lüdmila POKROVSKAYA rus dilcisi, angısı gagauzçayı bilmedään, gagauz dilin gramatikasını, dialektlarını hem gagauzların folklorunu araştırardı. Canabisi, «Песенное творчество гагаузов» adlı disertațiyasını 1953-cü yılda koruyup, taa sora gagauz filologiyasınnan ilgili 1964-cü yılda çıkardı bir bilim kiyadı – “Грамматика гагаузского языка. Фонетика и морфология”. Taa sora da 1978-ci yılda tiparladı “Синтаксис гагаузского языка в сравнительном освещении” kiyadını hem yazdı gagauz dili lekțiya kurslarını. Gagauziyanın M.V. Maruneviç adına Bilim-Aaraştırma Merkezi da LüdmilaTAA DERINDÄN
Anketa_gagauz_dili

2020.01.22,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bakalım bu işin kokusu neredän çıkacek?

Gagauz dilin hem gagauzluu korumak için kurulan avtonomiyanın 25-ci yıldönümü kuvettä bulunannarın tarafından may bir afta tantalalı hem büük şenniklän bakıldı. Gözäl hem üünmäk (kimär kerä boş hem yalan) sözlär herbir tribunadan dev çannarın sesleri gibi ötärdilär. Ama bu arada Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası, susaraktan, Gagauz Dilimizä büük bir bıçak sapladı. Sapladı ölä, nicä sapladılar 1961-dä, nicä sapladılar 1984-tä, 1988-dä, XXI-ci üzyılın başında. Laf gider bir maamilä surat anketa için, angısını Gagauziyanın yubeliyini kutlarkana hızlıca doldurttular gagauz dilindä üürencilerä. Bu işi yapmaa deyni koşuldu Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası hepsi zaametçileri, ani avtobuslarlanTAA DERINDÄN
avdarma_aaclik
Canavar ayın (oktäbri) 15-dä Gagauziya Halk Topluşu (GHT) kendisinin XXX-cu toplantısında, inceleyeräk GHT deputatların Elena KARAMİTın hem Ekaterina JEKOVAnın zakon teklifini “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü” Canavar ayın (oktäbri) 19-da olsun deyni, Karar aldı Gagauziyada bu gündä “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” bakılsın. İlkin, soruşlan ilgili olarak, doklad tuttular deputat Elena KARAMİT hem GHT reglament komisiyası başı yardımcısı Mihail JELEZOGLU. Onnara kendi açıklamalarını ekledilär deputat Ekaterina JEKOVA hem bilim adamı Dr. Konstantin TAUŞANCI. Canabileri taa laflarını bitirmedään, sansın öncä hazırlanan sțenariya görä, Soțialistlär partiyasının deputatları Pötr ÇAVDAR (Svetloe), Grigoriy DÜLGER (Beşalma), PötrTAA DERINDÄN
gagauz_kilimneri (11)
(“Gagauz kilimneri” festivali bitti! Erinä “Bilmäm ne kilimneri?” festivali geldi!) 2013-cü yıldan beeri, Gagauziyanın Aydar küüyün primariyasının kararına görä, bu küüdä “Gagauz kilimneri” festivali yapılardı. Bu yıl da ölä bir festivalin yapılması bildirildi. Ama onun erinä ortalaa başka bir festival geldi – var nicä demää “Bilmäm ne kilimneri?” festivali. 2013-cü yılda “Gagauz kilimneri” festivali başladı nicä bir GAGAUZ hem GAGAUZLUK festivali, ani yapılardı Aydar küüyün Kurban günündä hem Büük Panaiya (Harman ayın 28-zi, bu gündä Aydar küüyün Kisä Kurbanı) yortusunda ya ona karşı. Hepsi buna pek sevinirdi. Altı yıl “GagauzTAA DERINDÄN