Tum mesajlar Todur Zanet

tukan

2015.09.04,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Şan aleyasında barbarlık, ama bu işin aması da var!

Ceviz ayın 1-dä Komrattan geldi haber, ani Şan Aleyasında çekist Nikolay TUKANın pametniini erä yıkmışlar. Belli ki bu bir barbarlık. Hem kabaatlıları bulsunnar lääzım. Ama bu işin aması da var! Nikolay TUKANın pamätnii artık ikincilää barbarlaa düşer. Neçin acaba? Bekim bu adamın biografiyasını taa derindän açıklasak bu iş üzä çıkacek. Aleyada yazêr, ani Nikolay TUKAN büük “военный деятель”. Ama bu yalan. Zerä Nikolay TUKAN – çekist. Naşêy o çekist? Açêrız enţiklopediyayı da okuyêrız: “ЧЕКИ́СТ. Работник ЧК а также вообще — работник органов государственной безопасности. Сотрудник Всесоюзной чрезвычайной комиссии по борьбе сTAA DERINDÄN
byust_cakir_calinmis

2015.08.15,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

BARBARLIK! Mihail ÇAKİRin byustunu çalmışlar

Anılmış gagauz hem dünnä aydınadıcısının Mihail ÇAKİRin mezarından byustu çalmışlar. Bu iş ortaya çıktı Harman ayın (avgust) 15-dä, açan gagauzların başka Büük adamını İvan KONSTANDOGLUyu Kişinevun merkez mezarlıında gömdülär. Mihail ÇAKİRin mezarı da hep bu mezarlıkta bulunêr. Byust koyulduydu Gagauziya İspolkomun tarafından 2011-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 12-dä. Todur ZANETTAA DERINDÄN
GRT_Emblema

2015.05.14,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kim hem neçin yok eder GRTyı?

Gagauziya Radio hem Televideniye (GRT) kompaniyasının dolayında yıllarlan türlü boralar esti. Ama o boralar kaavi hem temelinä oturmuş GRTya büük zararlar yapamazdılar. Ozaman, GRTyı daatmak için, onu içindän sökmää başladılar. Sökennär da belli. Belli onnar da kim GRT yok eder hem yok edennerin arkasında durêr. Onnarı Gagauziyada hepsi biler. Ama neçin GRTyı yok etmää savaşêrlar pek meraklı?! Kim ne därsä desin, ama GRTnın yok etmä sebepini taa bıldır açıkladı GRTnın Gözledici Suvetin azası: На ГРТ слишком много передач на гагаузском. Моя жена не понимает этот язык. Надо больше давать передачTAA DERINDÄN
two flying doves
Büün 2015-ci yılın Çiçek ayın 24-dü. 1915-ci yıldan 100 yıl geçti. Büük, zor, zulumnu hem aar bir üz yılıydı. Bu üz yılın içindä üzlärcä milletleri hem çeşitli dinneri inanan insannarı ezdilär, kırdılar, yok ettilär, zorlan yapılan aaçlıklan mezarlara soktular, katran hem zift kuyularında yaktılar, denizlerdä hem derelerdä buulttular, napalmlan yaktılar, gazlan bunalttılar, köpeklerä buudurttular, yonga yonga kıydılar. Bu milletlerin arasında: gagauzlar, ukrainnär, ruslar, türklär, tatarlar, belaruslar, veytnamlılar, kambocalılar, koreyalılar, afrikalılar hem taa çok çok milletlär. Ama neçin sa dünnä kuvetleri hem Rim Papası sayêr, ani sadä çıfıtları hem armännarı kırmışlarTAA DERINDÄN
brejnevizm_1

2015.03.25,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Brejnevizma”: kendi-kendilerinä orden vererlär!

Gagauziyanın ofiţial sayatı bildirdi, ani Baba Marta ayın 23-dä “Глава гагаузской автономии Михаил Формузал наградил членов Исполнительного Комитета орденами, почетными званиями и грамотами Башкана и Народного Собрания Гагаузии”. Gözäl bir haber. Ama nekadar gözäl – okadar fasıl da! Hiç bir şüpä altına koymêêrız o günü ordennar, şannı adlar, gramotalar kabledän insannarın ödüllär için haklarını. Kimileri iki ödülä birdän hakk kablettilär. Bekim bu da dooru. Ama fasıl iş açan İspolkom kendisi ordennarı kurêr sora da kendi-kendilerinä onnarı verer! 8 yılın içindä İspolkomda “işleyennerin” hem başkanın çalışmalarınnan Gagauziya darmadaan oldu. İnsannar diriTAA DERINDÄN
edingagauz_komada

2015.02.10,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, ANALİTİKA, POLİTİKA BOLUMU

“Edinaya Gagauziya” cümne kuruluşu komaya girdi

Küçük ayın 9-da Gagauziya İspolkomun toplantısında başkan M.Formuzal açıklamış, ani çıkêr “Edinaya Gagauziya” cümne kuruluşundan. Bunu sade iki cümläylän bildirer Gagauziyanın ofiţial saytı. Cümne kuruluşun saytında sa bu iş için bişeycik yazılı yok. Bu kuruluşu başkan kurduydu 2007-ci yılda, kendisinin politika oyunnarında kullanmaa deyni. Bezbelli bu kuruluş ya kendisini bitirdi, yada M.Formuzalı kendisi dışarı attı. Var üçüncü variant ta: kuruluş komaya girdi. Bakmadaan ona, ani “Edinaya Gagauziya” cümne kuruluşu sayılêr, ani taa var, o çoktan param-parça oldu. Ona karşı ilktän Sergey BUZACI hem Vitaliy KÜRKÇÜ gibi gençlär kalktılar, kayıl olmayıp, aniTAA DERINDÄN
klise_komrat

2015.01.16,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauz Eparhiyası lääzım kurulsun! Bukadar!

Eni yıl taa etiştirmedi dünneyä gelmää, nicä Gagauz Eparhiyasının kurulma fikirinin dolayında fasıl eşinmmeklär başladı. Moldova mitropoliyası açıktan  Eparhiyanın kurulmasına karşı. Bu kerä durum ölä kızgınnaştı, ani  mitropoliyanın temsilcisi, Kaul hem Komrat episkopu Anatoliy, Büük ayın 5-dä, çabucak Gagauziyanın popazlarını Kongazda toplayıp, onnara Gagauz Eparhiyasının kurulmasına karşı bir kiyat imzalatmaa teklif etti. Bir şüpeniz olmasın, kiyadın altında yazılannar oldu. İlkin yazılmış o popazlar, ani GAGAUZÇA bilmeerlär (Gagauziyanın en büük küülerindän Kongazdan hem Kıpçaktan). Zerä onnar annêêr, ani herliim Gagauz Eparhiyası kurularsa, orada hepsi slujbaları lääzım olacek gagauzça yapmaa. Belliki buTAA DERINDÄN
Mustafa-Kemal-Ataturk-resimleri-23

2014.11.26,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

ATATÜRKün ölüsünä: O benim da Ulu ATAM

O benim da Ulu ATAM (Óda)                 Mustafa Kemal ATATÜRKä Ey, Ata, gel da bak benim milletimä – o da senin gibi kula, maavi gözlü, senin gibi girgin, derin köklü, emin basmaz, hodul hem pak üzlü, senin gibi o! Hey, Oguz oolu, Sana büünkü peetim, türküm, benim Ulu Atam, Atatürküm… Zor vakıtta bol elini sän uzattın, insanından alıp bizä verdin, kardaş payı yaptın hem acıdın, dizdän ayaa sözünnän kaldırdın, karannıktan aydınnıklaa çaardın, İstanbuldan bizi da düşündün, benim Ulu Atam, Atatürküm… İstanbuldan kitab, üüretmennär geldi – te ozaman bakışlan fikirlär diişti,TAA DERINDÄN
KASIM_
Kasım ayın (noyabri) 7-dä gagauzlar büük Milli KASIM yortusunu kutlêêrlar. Evel bu gündä koyunnarı çobandan ayırarmışlar da hayvannarı yazlıklardan kışlalara götürürmüşär. Bu gündä hepsi güz işleri başarılarmışlar da insannar artık kışı karşlamaa hazırmışlar. Kasım Günündä adanmış kurbannar kesilärmiş. Gagauziya öndercileri yannış karar alıp, bu yortuyu Kasım ayın 8-dä kutlêêrlar. Büük yannışlık hem günaa bir iş! Evel gagauzlarda yıl ikiyä bölünärmiş: Hederlez Gününä (Hederlez ayın (may) 6-sı), açan yaz başlarmış hem Kasım Gününä (Kasım ayın (noyabri) 7-si), açan kış başlarmış. Herliim Hederlez 6-sı sa, yok nicä Kasım yortusu 8-nä düşsün! Bu arifmetika!TAA DERINDÄN
kiyat_baboglu
Gagauz Halkıma, Gagauziya başkanına Mihail FORMUZALa, Gagauziya Halk Topluşu başına Dimitriy KONSTANTİNOVa, GHT deputatlarına hem İspolkom azalarına AÇIK DANIŞMA Paalı kardaşlar!!! Gagauziyada hazırlanêr “Gagauziyada üüredicilik için” zakon. Taa ilk gündän, neçin sa o zakonda GAGAUZ DİLİNDÄ şkolaların eri yok. Neçin acaba? Herliim bu soruşun istoriyasına dalarsak görecez, ani herkerä, açan vardı kolayı gagauz dilindä şkolaları açmaa, kuvettä bulunan kişilär yapardılar ölä, ani o şkolalar açılmasın. Açan 50-ci yılların sonunda – 60-cı yılların başında başladıydı hazırlanmak açmaa deyni gagauz dilindä şkolaları, onnar kim annadı, ani bu iş GAGAUZ milletini dizdän kaldıracek,TAA DERINDÄN