avdarma_litey

27.04.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 542 KERÄ BAKILMIŞ

Avdarmada cannarı hem ürekleri birleştirän gagauz dili hem yazısı yortusu

2018-ci yılın Çiçek ayın 27-si başladı yaamurlan, ama sora, açan sıra geldi o meropriyatiyalara, ani Avdarmada hazırlandıydılar gagauz dili hem yazısı yortusunun kutlamasına, hava açıldı da ortalaa gözäl hem güneşli bir hava erleşti. O hava dilimiz gibi gözäldi hem ilkyazın lülakalarına kokardı.
avdarma_usak_bascasi_1 (1)

Avdarmada gagauz dili hem yazısı yortusu birkaç erdä bakıldı. Açan Avdarmanın Dimitri ÇELENGİR liţeyin üüredicileri hem üürencileri büük havezlän beklärdilär yortunun başlamasını hem hazırlanardılar onu küüyün klubunda geçirmää, buradakı “Süütçääz” uşak başçasında gagauz dili hem yazısı yortusunu bir sabaalıklan kutlardılar. Sabaalaa, uşaklardan hem uşak başçanın zaametçilerindän kaarä, katıldılar analar-bobalar da. Gagauz milli rubalarına giimni uşaklar gagauz dilindä kendi becerikliklerini gösterdilär.
avdarma_usak_bascasi_1

Sabaalıın özel musaafiri oldu anılmış gagauz yazıcısı akademik Todur ZANET. Canabisini uşaklar tuz-ekmeklän karşladılar hem, ona Todur batü deyeräk, sabaalıkta pay almaa buyurdular.
avdarma_liteyi_kiyatlar

Nicä kurulmuş gagauzlarda, Todur ZANET o günü yortuya boş ellän gelmedi. Canabisi getirmişti uşaklara “Ana Sözü” gazetasını hem kendisinin önderciliindä “GAGAUZLUK” Cümne Birliin tarafından hazırlanan gagauz kulturasının altın fondunun 3 tomnuk “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” bilim kiyatların, angılarının bir takımını o, uşak başçasının başına Nadejda Mihaylovna GREKa vereräk, uşak başçasına baaşladı.
avdarma_litey (1)

Hep o günü akademik hem poet Todur ZANET baaşladı “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” (1-ci kiyadı – “Gagauz halk masalları”, “Gagauz Folk Tales”, “Poveşte populare găgăuze”, «Гагаузские народные сказки»; 2-ci kiyadı – “Gagauz türküleri, söleyişleri, bilmeceleri”, “Gagauz songs, Proverbs, Riddles”, “Cântece, proverbe, ghicitori găgăuze”, «Гагаузские песни, пословицы, загадки»; 3-cü kiyadı – “Gagauz yortuları, adetleri, sıraları”, “Gagauz Holidaays, Customs, Riters”, “Sărbători găgăuze, tradiţii, obiceiuri”, «Гагаузские праздники, обычаи, обряды») bilim kiyatların takımnarını Avdarmanın Dimitri ÇELENGİR teoretik liţeyin bibliotekasına hem gagauz dilindä hem adetlerindä üüredicilerinä. Bundan kaarä bu baaşışları kablettilär Avdarmanın istoriya muzeyi, küü hem uşak bibliotekaları.
avdarma_litey (2)

Kiyat baaşlama toplantısından sora hepsi geçtilär Avdarma klubuna, neredä, başlayıp saat birdän taa saat dördädän, Dimitri ÇELENGİR teoretik liţeyin hepsi klasları gagauz dili hem yazısı yortusunu kutladılar.
avdarma_litey (3)

Klubun sţenası donaklıydı büük bir banerlan, angısının taraflarında vardı gagauz milli ornamentları hem üstündä yazılıydı yortunun epigrafı: “Bir millet VAR ozaman, açan VAR, YAŞÊÊR hem İLERLEER onun ANA DİLİ. Dili kaybettiynän, o çorlan gibi ordan-orêy yuvarlanêr, er üzündän heptän kayıp olunca!..” (T.Zanet)”. Bu epigraf hem yortuyu açan şen hem hızlı bir gagauz oyunu, angısını oynadılar liţeyin “Umut” ansamblisinin oyuncuları, bütün yortuya büük bir maana hem dinamika verdi hem uurlu bir gagauzluk ortaya çıkardı, angısı üç saadın içindä sadä üüseldi. Bu oyunun ardına bütün zal ayaa kalktı da Gagauz Milli Gimnasını çaldı. Nedän sora da Dimitri ÇELENGİR teoretik liţeyin direktoru Elena Födorovna KARAMİT, sţenaya çıkıp, pek kısa, ama büük sıcaklıklan candan kutladı hepsini bu yortuylan.
avdarma_litey (4)

Bundan sora hepsi klaslar biri-biri ardına  sţenaya çıkıp, gagauz halk hem avtorluk türkülerini çaldılar, o türkülerä hem adetlerimizä görä teatru sţenkaları gösterdilär. Herbir klas gösterisini başardıynan, sţenaya teklif edildi o klasın üüredicisi da onnarın bilä patredi yapıldı.
avdarma_litey (5)

Avtorluk türkülerin arasında vardılar türkülär Todur ZANETin hem Todur MARİNOGLUnun laflarına da. O türkülär çalındıynan bu poetları da sţenaya buyur ettilär.
avdarma_litey (6)

Klasların gösterileri arasında “Umut” ansamblisi durmamayca oynadı gagauz oyunnarını: “Kadınca”, “Fırli kundak”, “Üç ayak”, “Kiraţa havası” hem başka.
avdarma_litey (7)

Yortu başarıldı “Yaşa, Halkım!” türküsünnän (laflar – Todur ZANET, muzıka – İlya FİLEV), angısını bütün zal ayakça karşladı.
avdarma_litey (8)

Dimitri ÇELENGİR teoretik liţeyin gagauz dili hem yazısı yortusunun bu türlü kutlama sırası hem biçimi ilk kerä yapılêr. Ama yortu göstedi, ani açan sıraya bütün klas bir nomer hazırlêêr hem o nomeri göstermää deyni barabar sţenaya çıkêr – bu iş onnarı candan-ürektän hem gagauzluk uurunda birleştirer hem bir yumuruk gibi kaavi yapêr.
avdarma_litey (9)

Ani yortu pek meraklı geçti hem hepsi liţeycilerin hem musaafirlerin üreenä yattı, gösterer o, ani üç saadın içindä klubtan biricii evä gitmedi hem dışarı çıkmadı. Yortu bittiynän da o taa uzun zaman konuşuldu.
avdarma_litey (10)

Yortuyu bütün liţey hazırladı, onuştan hepsinin laablarını burada yazmaa deyni er etmeyecek, ama o adlar hem cannar kalaceklar patretlerdä hem videoda, ani yapıldılar o günü.

Mariya Afanasyevna KAPSAMUN, Dimitri ÇELENGİR teoretik liţeyin gagauz dili hem literaturası uurunda üüredicisi

 

Fotolar – Olesä KASAP


avdarma_litey (11)

Not. Avdarmada gagauz dili hem yazısı yortusu ilerleyecek taa bir gagauzluk birleşmä işinnän. Küüyün “Zaman” radiosunda liţeyin üürencileri durmamayca okuyaceklar gagauz poetlarının hem kendilerinin gagauzça peetlerini hem o okumaların arasında efirdä gagauz türküleri hem muzıkası ötecek, sevindirip insannarı, anaları bobaları hem da, elbetki, uşakları kendilerini.

BİR CUVAP YAZIN