zanet_avdarma_1

15.03.2016, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1285 KERÄ BAKILMIŞ

Avdarmada üürencilerin Todur ZANETlan buluşması

Baba Marta ayın 13-dä Avdarma “D.ÇELENGİR” adına teoretik liţeyin büük klaslarda üürencileri buluştular akademiklän, gagauz yazıcısınnan hem kultura adamınnan Todur ZANETlan.

Buluşma başladı poetın Gagauziya için peetindän “Canım – Vatanım, Gagauziyam!”, angısını ekrandan okudu Gagauziya Başkanı İrina VLAH. Sora da “D.ÇELENGİR” teoretik liţeyin direktoru Elena Födorovna KARAMİT tanıştırdı zalda bulunannarı musaafirin yaşamasınnan hem yaratmak yolunnan. Başarıp o annatmayı poetın bu peetinnän:

Bän kopmadım hiç halkımdan:
Ne kahırdan, ne beladan, ne zorluktan.
Yaslı günnerindä onunnan hep oldum,
Kara kuvetlerä güüsümnän bän durdum,
Öldüm da, dirildim da – birliktä,
BÖLÄ ÖMÜR – pek büük kısmet bu dünnedä…
14.02.2015 yıl

Nedän sora da söz verildi liţeyin o günkü musaafirinä.

Öncä annaşmaya görä akademik Todut ZANET lääzımdı annatsın kendisinin peetçilik yolunu. Ama bulşmak için hazırlanan serginin adı “Todut ZANET – poet, yazıcı, dramaturg, aaraştırmacı, folklorcu, rejisör, sţenarist, çevirici” diiştirtti temayı, da yazıcı, adım adım, o başlıktan yolunu annattı. Bölümnerdän bölümä geçeräk videolar hem vidiokliplar kullandı.
zanet_avdarma_2

Annatmasını akademik Todut ZANET başladı kendi bilim enţiklopediyasından “GAGAUZLUK: Kultura, Ruh, Adetlär”. Burada aaraştırmacı hem folklorcu annattı nicä toplandı gagauzların bu kultura hem folklor enţiklopediyası, nesoy inceliklär var bu iştä, eni laflar için, ani ortaya çıktılar bu çalışmadan sora.

Sora geçiti gagauzların aaçlık genoţidina hem Sibirä kaldırmaların en kahırlı tragediyasına, unutmayıp annatmaa gagauzların 1806-1812 yıllarında Bucak kırlarına zorlan getirilmelerini.

Bu bölüm başladı “Aaçlık” videoklipından, neredä poetın peetini okuyêr Valeriy YIVARLAK.

Bu olaylarlan ilgili yazıcı annattı “Onnar geldilär sabaa karşı…” proza kiyadı için hem “Benim bir kabaatsız kırılan GAGAUZ Halkıma REKVİEM” kiyadından bir parça okudu.

Annadarak kendisinin dramaturgiya yaratmaları için, dramaturg söledi o pyesalar için, angılarını o yazdı hem angıları teatruların sţenalarında Gagauziyada, Moldovada hem Türkiyedä gösterildi.

Geçeräk çevirmelerä, çevirici ilktän koydu üürencilär seslesinnär Vladimir VISOTSKİYin türküsünü «Конец охоты на волков или охота с вертолетов», da, denkliştirmäk için, bu peetin gagauz dilinä çevirmesini okudu, gösterip, ani gagauz dilindä Vladimir VISOTSKİY öter nicä Vladimir VISOTSKİY hem onu annatmaa deyni hepsi laflar var. Okudu çevirici Aleksandr PUŞKİNın hem Anna AHMATOVAnın peetlerin gagauzçaya çevirmelerini da. Bundan kaarä üürencilerin aklılarına getirip Mihay EMİNESKUnun “Luçafar” yaratmasının gagauzçaya çevirmesini da.
zanet_avdarma_3

Rejisörluk için söleyeräk. rejisör annattı kendi çalışmalarını “Bucaan dalgasında” televideniya kölverimnerindä hem “Gagauzlar hem Gagauzluk” bilim kinosunda.

Belli ki, poeziya yoluna etiştiynän, üürencilär teklif ettilär poet kendisinin sevda için peetlerini okusun. Ne büük havezlän da yapıldı.

İki saada yakın bu buluşmak meraklı geçti. Sonunda liţeyin üürencileri hem direktoru baaşlalılar musaafirä çiçek hem Avdarmanın uşak yaratmak Merkezindä zanaatlanan üürencilerindän bir baaşış, neredä bu küüyün gerbı da var.

BİR CUVAP YAZIN