kolec_zanet (1)

29.11.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1896 KERÄ BAKILMIŞ

“Bän gagauzum!” – Komrat kolecında Todur ZANETin 60 yaşına bir sıra

Kasımın 28-dä Komrat “Mihail ÇAKİR” kolecında “Bän gagauzum!” adlı  klastan dışarı meropriye geçti. Bu sıray adandı Akademik, poet, yazıcı, dramaturg, aaraştırmacı, folklorcu, sţenarist hem rejisör, çevirici, publiţist, televizioncu, Gagauz Milli Gimnasının avtoru (22.07.1990), “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru, “Gagauzluk” Cümne Birliin başı Todur ZANETin 60 yaşına.
kolec_zanet (2)

Sän aramızda bir graf,
Salt etişmeer epolet.
İşin – iş, lafın – laf,
Çok yaşa bizim Zanet.
Petri ÇEBOTAR

Meropriyatiyanın programasını açtı kolecın üürencisi N. JELEZOGLO (2317 gr.) gagauz kemençӓ avasınan. Kolecin horu da çaldı Todur ZANETin laflarına hem İlya FİLEVin muzıkasına “Gagauziyaya Gimna” türküsünü. Horun dirijoru dirijoru P. İ. İLYEVA. Bu türkü ötärkana zalda bulunannar ayaa kalktılar hem ayakça sesledilär. Hep ölä oldu “Yaşa, halkım!” türküsü çalınırkana da.
kolec_zanet (3)

Sora üürencilär, yubilärın yaradıcılıına büük sevgi hem saygı gösterip, okudular Todur ZANETin yaratmalarını hem çaldılar onun türkülerini. Onnarın okuması, annatması, türkü çalmaları dalgalandırdı sesleycileri. Yortuyu götürdülär İ. NİKİTOV (2517 gr.), M. FRANGU (2517 gr.) hem İ. ÇERNİOGLO (2117 gr.).
kolec_zanet (4)

Peetleri okudular 1-ci hem 2-ci kursun üürencileri: V. TOPAL, (2117 gr), S. UZUN (2117 gr), Y. AKBAŞ (2317 gr), V. DRAGNİ (2517 gr), P. VATAV (2317 gr), V. GAGAUZ (2317 gr), S. GAYDARLI (2317 gr), İ. NEDU (2517 gr), İ. ÇERNİOGLO (1218 gr.), S. KARA(1518 gr).

Türküyü “Zamannêêrsın, evim!” çaldı O. KAPSAMUN (3616 gr.), “Yaşa, halkım!” türküsünü A. SARI (2317 gr.). Todur ZANETin önderciliindä hazırlanan “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerin Moldovada korunması” bilim kiyatların 2-ci kiyadından “Gandü” halk türküsünü çaldı 46-cı grupadan Anastasiya ÇOBAN.

Yubilärın biografiyasından meraklı epizodları  annadarkan, üürencilerimiz A.HAHLÄK hem Z. BARGAN avtorun tiparlanmış 19 kiyadını da sıraladılar.

Diil lääzım unudalım, ani Kongazın 1-ci teoretik liţeyin pedagogika Sovetin (28.04.2015) hem Kongaz küü Sovetinin (22.05.2015) Kararlarına görä Kongaz teoretik liţeyinä 2015-ci yılda Todur ZANET adı verildi.

Kutlama sırasında sțenadan sölendi, ani Gagauziyanın liţeyilerinä hem Komrattakı kolecın üürencilerin peet yazmasında yardımnar için Todur ZANET onnara on yıla yakın Master-klas götürer. Bu zaameti için, kolecın 2217-ci grupasının üürenicileri, kendi üüredicilerinin yardımınnan, Canabisinä bir peet yazdılar hem onu sțenadan okudular:

Master-klas, master-klas –
Peet yazmakta olalım as,
Laf ustası üüreder,
Saygı dilimizä ekleer.

Akademik, yazıcı,
Büük poet, gazetacı.
Açık ürekli insan,
Gagauzluu koruyan.

Kiyatları can dürter,
Geçmiş olaya atêr,
Ki annasın okuycular,
Fikirindän geçirsinnär.

Nasaatları paasız bilgi –
O literaturaya sevgi.
Gözellää, hoş duyguya -
Açık ürek, açık dünnä.

“Saa ol!” – deeriz biz Sizä,
Halkımızın girgin ooluna.
Saalık Sizä Allaa versin,
Yollarınız açık olsun!

Söz verildi akademik Todur ZANETä da. Canabisi duygulu şükür etti hepsinä, kim zaamet etti, çalıştı, hazırladı bu yotuyu. Bu şaştırdı onu, neçinki kimi işleri, onun yaşamak hem yaratmak sayfalarından kendinä deyni nesä enidän açtı. Duuma gününü dä salt dostlarınnan, aylesinnän kutlamıştı. Bu gün – bir gözäl sürpriz! Taa akademik, poet tanıştırdı eni duuan kiyadınnan – “Todur ZANET. Seçmä yaratmalar. 60 yaşına”. Avtor okudu bu kiyattan birkaç yaratmasını.

O günü üürencilär okudular ne yazdılar Todur ZANET için anılmış gagauzlar da:

Lübov ÇİMPOEŞ, filologiya bilgilerindä doktor: “Todur ZANET büük bir usta. Onun çalışmaları pek geniş. Herbir çalışması okadar ii, becerikli hem zanaatlı uurda koyulu, ani onun çalışmaları kalêr insana örnek gibi, kalêr kiyatlarda, kalêr gazetalarda hem kullanılêr. Ölä geniş insannara – talantlı insan deerlär. Bän görerim, ani o savaşêr gagauz dili kullanılsın, gagauz dili pak olsun, gagauz dili işlesin. Todur ZANET çok işleer hem doorulukçu bir adam”.

Nikolay BABOGLU yazdıydı: “Todur şair olarak, ilk şiirlerdän sevdirdi kendini gagauz okuycularına, neçinki herbir sırasında pak gagauz harakteri, pak gagauz can düülmesi duyulêr”.

Petri ÇEBOTAR sölediydi: “Todurlan kolay çalışmaa da, dost olmaa da. O beener sözündä duran, iş yapan, çalışkan insannarı”.

Kutlêêrız Sizi, Födor İvanoviç! Kısmet, saalık, uzun ömür, ii başarılar geniş yaratmak yolunuzda! Mutlu kıpımnarı ana dilimizin, vatanımızın geleceendä, neçinki ana dili – sizin ömürünüz.

Yortuyu hazırladılar Komrattakı “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecın üürenicileri hem üüredicileri: G.D. SİRKELİ, A.D. MARİNOVA, T.G MİHAYLOVA., A.D. SUKMAN.

Galina Dimitrievna SİRKELİ, Komrattakı “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecin üüredicisi

BİR CUVAP YAZIN