bayburt_Dede_Korkut (4)

21.08.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 528 KERÄ BAKILMIŞ

Bayburt Dedä KORKUT 25. Halklararası kultura hem incäzanaat Salonu

2019-cu yılın Orak ayın (iyül) 22-28 günnerindä Türkiye Respublikasının Bayburt kasabasında hem dolay küülerindä geçti “Bayburt Dedä KORKUT 25. Halklararası kultura hem incäzanaat Salonu”. Bu Salon, gagauzları da içinä alan bütün türk dünnäsından insannarı hem milletlerimizin dostlarını, bir aftaya büük hem gözäl bir yortulu sırasıya topladı. Eridir urgulamaa, ani ev saabilerindän Bayburt valilii (gubernatorluu) hem Bayburt belediyesindän (primariyası) Salonun hazırlamasında pay aldılar hem katkıda bulundular Türkiyenin kultura hem turizma ministerlii, TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıı), TÜRKSOY hem TÜRKSAV (Türk dünnääsı yazıcılar hem zanaatçılar vakfı).

Salonun bölä uzun hem gözäl hazırlanmış programasının hem sıraların başka bir sebepi da vardı – 2019-cu yılda UNESCO “Bayburt Dedä KORKUT Halklararası kultura hem incäzanaat Salonu”nu dünnääyın material varlıı olmayan zenginnii olarak tanıdı hem kendi kanadı altına alması için Sertifikat verdi.

Nicä düşer adetlerimizä, “Bayburt Dedä KORKUT 25. Halklararası kultura hem incäzanaat Salonu” başladı Bayburt gubernatoluun Masat küüyün mezarlıında bulunan Dedä KORKUTun Türbesinä (mavzoley gibi mezar) gitmektän hem orada dua etmektän. (Lääzım açıklamaa, ani türk dünnääsında Dedä KORKUTun irmiya yakın mezarı var, zerä Dedä KORKUT hepsinin ortak zenginnii olduu için, herbir türk milleti onu kendisindän sayêr ).

Mezardan sora hepsi insannar Masat küüyün Dernää tarafından Masat Yaylası erindä (iki bayır arasında akan derenin çayırı) hazırlandıı bir kultura sırasına katıldılar. Burada, ofițial nasaatlardan sora, musaafirlär erindeki imeklärlän (kaurma hem pirinç bulguru) ikram edildilär hem onnara halk oyunnarı gösterildi.

Bu käämil imeklerdän hem konțerttän sora hepsi delegațiyalar Bayburta dönüp, Dedä KORKUT pamätniinä çiçek hem venok koydu da evelki türk orkestrasının önderciliindä hem musaafir ansamblilerinnän birliktä Bayburtun ana yollarında örüyüşlän geçtilär hem kasabanın Saray meydanına örüdülär, neredä “Bayburt Dedä KORKUT 25. Halklararası kultura hem incäzanaat Salonu”n ofițial açılışı yapıldı.

Salonun ofițial açılışında kimi söz tutannarın ana fikirleri böläydi:

Bayburt Valisi Ali Hamza PEHLİVAN: “Dedä KORKUT Türk dünnääsının ortak bir paalılıı, dünnääyın ortak bir paalılıı. Özelliklän onu UNESCO dünnääyın material varlıı olmayan zenginnii olarak tanıdı hem onun kultura varlıı Listesinä girmeklän birliktä bu özellii dünnää tarafından da kabledilmiş oldu”.

Bayburt deputatı Fetani BATTAL: “Biz bu günnerä şenniklär demeeriz, Salon deeriz. Salon demäk, danışmak demäk, konuşmak demäk, dertleşmäk demäk, yaarınnara baalı proektlar hem keezlär yapmak demäktir. Bu annamda hem dünü konuşacez, akıl edecez yaarınnara nasıl kol kola örüyecez da danışacez. Eer bizlär folklor yaratmalarımızı uşaklarımıza annatmazsak onnar kendi uşaklarına başkalarının folklor yaratmalarını annadaceklar”.

Politikacı Mustafa DESTİCİ: “Hepimizin Dedä KORKUTu yaşatma sorumnuumuz var”.

Bayburt primarı hem Salon komitetın Başkanı Hükmü PEKMEZCİ: “Halklararası Bayburt Dedä KORKUT kultura hem incäzanaat Salonnarın 25 yılında sizlerlän birliktä olmanın, bu gözäl hem annamnı günü sizlerlän enidän paylaşmanın derin mutluluu içersindäyim. Bu üzerä önceliklän yurt içindän hem yurt dışından bütün konaklarımıza hoş geldiniz deerim, sizleri sevgi hem saygıylan selemneerim.

Maanada birliimizä, dirliimizä sebep olan Dedä KORKUTun varlıı kimniindä bizi bir araya getirän bu mutlu gündä, Ata yurttan Ana yurda köprülär kurulur. Düşüncelär yumaası top top oluşur. O düşüncelär, kilim olur, hacı gölmää olur, zanaat olur ellerdä, şiir olur, türkü olur dillerdä”.

TİKA Genel sekretar yardımcısı Yaşar Nuri KILIÇ: “KORKUT ATAnın bu gözäl varlıını cannandıran hem gelecek evlatboylarına amanet olarak brakan bu türlü çalışmaları pek önemni bulêrım. TİKA olarak bu türlü çalışmaları pek önemneeriz”.

TÜRKSOY Genel sekretar yardımcısı Doç. Dr. Bilal ÇAKICI. “Büün bizi burada bir araya getirän Dedäm KORKUTun folklor yaratmalarıdır. Türk dünnääsının çeşitli erlerindän birçok insanı burada buluşturdu. Onun folklor yaratmalarını unutmayannara ne mutlu. Dedäm KORKUTun çöşmesi büün Bayburtta, Derbentte, Kızılordada, Türkmen Sahrada gürül gürül akıyor. Bu çöşme Türk milletini ölümsüzlük suyuna kandırıyor. Ne mutlu bu kaynaktan kana kana su içennerä”.

Bayburt Dedä KORKUT kultura hem incäzanaat Salonnarın başında olan TÜRKSAV Başkanı Yahya AKENGIN: “Çiirek asiri tamamnayan Dedä KORKUT Salonnarı 25 yıl öncä başladıı zaman bu boylara ulaşacaanı pek umudumuz yoktu. Bu üzerä bu Salonnarı barabar projelendirdiimiz zamanın valisi Ali Haydar ÖNERi raametlän anmak isteerim. Öndercilerin diişmesinä görä da bunu devam ettirdilär hem gelenää kökleştirdilär. Belliki bunda kuruluşların katkıları da oldu. Büün TÜRKSOYun hem TÜRKSAVın temsilcileri burada. Bu kolaylıı kullanarak bişey açıklamaa isteerim. Bilersiniz her yıl Türk Dünnääsından bir kasaba kultura başkasabası olarak açıklanêr. Biz da artık buradan dilä getireriz ki, Bayburt bu Türk kultura başkasabalarından birisi olmalıdır.

Dedä KORKUT Türk Dünnääsı literaturasının ana damarıdır. Ana damar atarsa başka damarlar da çalışır. Doorudan Bayburt bölä bir misiyayı üstlenmiş bulunêr. Dede KORKUT Salonnarına yıllarlan gelän Türk Dünnääsından bilim adamnarı, şair hem yazıcılar memleketlerinä döndülär hem Bayburtu yazdırlar. Bayburt için şiir yazdırlar, gazetalarında tanıtım yazıları yazdılar Balkannarda, Orta Aziyada, Kavkazlarda”.

Salonun ofițial açılışında pay aldılar Samsun Valisi Osman KAYMAK, Bayburt garnizon Komutanı tankçı polkovnik Davut BALİBAŞA, Bayburt eski deputatı Suat PAMUKÇU, Bayburt Universitetın Rektöru Prof. Dr. Selçuk COŞKUN, komşu küülerin primarları hem başka büük musaafirlär Türkiyedän hem yabancılıktan.

Salonun ofițial açılışında Türk Hava Kuvetlerin avioakrobat “SoloTürk F-16 Gösteri Uçaa” grupası, Saray  meydanı stündän alçaklarda uçarak, göklerdä türlü avio gösterileri yaptı.

Ofițial açılışın sonunda büük bir konțert oldu, neredä Türkiyedän, Azerbaycandan, Gruziyadan ansamblilär pay aldılar. Salonun birinci günü başarıldı feyerverklän.

Avşamnarı da Bayburt amfiteatrularında büük konțertlär oldu, angılarında erindeki halk oyunnarı gösterildi hem çaldılar konțertlerä maasuz teklif edilän artistlär AZERİN (Azerbaycan), Tuğba YURT (Türkiye), “Gecä yolcuları” hem “Koliva” ansablileri (Türkiye).

Lääzım urgulamaa, ani 7 günün içindä “Bayburt Dedä KORKUT 25. Halklararası kultura hem incäzanaat Salonu”n programasında türlü kultura sıraları vardı: “Dedä KORKUT izindä-sözündä” diskusiya, “TÜRKSAV türk dünnääsı karma resim sergisi”, “Erindeki imeklär hem el zanaatları”, “Erindeki hayvancılık hem çiftçilik malları”, “Dündän bu günä fotolarda Bayburt”, “Bayburtlu resimcilerin sergisi”, “Dedä KORKUT kiyadına uşak resimnerin yarışması sergisi” hem başka. Salonun sport programasında üzmä yarışmaları hem atlılarda cırıt oyunnarı vardı.

Salon programasına vardı aşıkların yarışması, her gün konțertlar, muzeylerä hem başka 2 bin yıllık istoriyalı erlerä gezilär.

Ölä, bir gezi yapıldı Bayburtun dışında 60 km uzaklıkta bulunan Beşpınar küüyündeki Kenan YAVUZ Kultura Evinä, neredä “Çini – çinimaçin sergisi” (sırlı keramika plitkaları) açılışı oldu hem evelki türk kapularının sergisinnän tanışmak oldu. İkinci gezi oldu Bayburttan 45 km uzaklıkta bulunan Baksı muzeyinä, neredä muzeyin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin KOÇAN tanıştırdı muzeylän hem onun sergilerinnän.

Bundan kaarä isteyennär 2 bin yıl geeri yapılan Bayburt kalesinä da çıktılar hem oradan dolaylarlan tanıştılar.

Salon programasının ayırı bir sırasında, ani baaşlandı Bayburtun 30 yıllık gubernaroluk olmasına, kutladılar hem saygı gösterdilär hepsi insannara (dirilerä da, raametlilerä da), kim bu yılların içindä devlet uurunda öndercilik erlerindä Bayburtun halkına izmet etti.

Bundan kaarä Bayburtun Şingah maalesindä “Yahya AKENGİNin sokaa” açılışı oldu.

Salonun programasında ayırı eri kapladı İranın Taşhan kasabasından bilimcinin Vali Mohammad KHOJEHın eni bulunan “Dedä KORKUT kiyadının Türkmen Sahra bölümünün” tanıtımı.

Salonun ikinci günündä Bayburtta oldu “Türk dünnäsında Dedä KORKUT” bilim simpoziumu, angısında doklad tuttular: Doç. Dr. Naile ASKAR (Azerbaycan), İmdat AVŞAR (Uzbekistan), Prof. Dr. İbraim ABDUVALİEV (Kırgızistan), Prof. Dr. Necati DEMİR (Türkiye), Prof. Dr. Hamdi GÜLEÇ (Türkiye), Avazollah Safari KASHKOOKİ (İran), Prof. Dr. Anaguli NURMEMMET (Türkmenistan), Akademik Todur ZANET (Moldova/Gagauziya; okudu dokladıGagauzlarda Dedä KORKUT”). Simpoziumun divan başkanı oldu Prof. Dr. Musa YILDIZ, Kazakistan Ahmet YESEVI Universitetın Koruycu Sovetinin Başkanı.

Hep o günü avşamsı, TÜRKSAV Başkanı Yahya AKENGİNin moderatorluunda geçti “Şiir gecesi”, neredä kendi en gözäl peetlerini okudular Türkiyedän Ataol BEHRAMOĞLU, Cazim GÜRBÜZ, Fazıl Ahmet BAHADIR, Nurullah GENÇ, Talat ÜLKER, Özcan ÜNLÜ, Hasan AKTAŞ, Bahtiyar ASLAN, Hasan AKAR, Merdan KARAOĞLU, Sait AKTAŞ, Azerbaycandan İlgar FEHMİ, Gagauziyadan (Gagauz Yeri) Todur ZANET hem İrandan Avazollah Safari KASHKOOKİ.

Hepsinä, kim pay aldı “Bayburt Dedä KORKUT 25. Halklararası kultura hem incäzanaat Salonu”n sıralarında verildi maasuz bu iş için hazırlanan anma plaketları.

Şenniklär zamanında, Orak ayın 25-dä, Bayburt primarı Hükmü PEKMEZCİ kendi kabinetında buluştu Türkiyenin eski kultura hem turizma ministrusunan Namık Kemal ZEYBEKlän, angısı Salona katılmak için hem kendisinin boba ocaanı dolaşmak için Bayburta gelmişti. Buluşmakta ayırıca pay aldılar TÜRKSAV Başkanı şair hem yazıcı Yahya AKENGİN hem Gagauziyadan akdemik hem yazıcı Todur ZANET ta.

7 günnük “Bayburt Dedä KORKUT 25. Halklararası kultura hem incäzanaat Salonu” programası büük bir şenniklän hem 2 bin 400 kişinin katılmasınnan tamamnandı Bayburta baalı olan Aydıntepe Yaylasında.
bayburt_Dede_Korkut (1)
bayburt_Dede_Korkut (16)
bayburt_Dede_Korkut (15)

bayburt_Dede_Korkut (2)
bayburt_Dede_Korkut (6)
bayburt_Dede_Korkut (29)
bayburt_Dede_Korkut (30)
bayburt_Dede_Korkut (11)
bayburt_Dede_Korkut (5)
bayburt_Dede_Korkut (28)
bayburt_Dede_Korkut (25)
bayburt_Dede_Korkut (23)
bayburt_Dede_Korkut (9)

BİR CUVAP YAZIN