baboglu_bilim_merkezi_1

23.06.2018, tarafından yazılı , BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ, CÜMNE BÖLÜMÜ, 1062 KERÄ BAKILMIŞ

Bilim Merkezindä Nikolay BABOGLUyu andılar

2018-ci yılın Kirez ayın (iyün) 11-dä, gagauz literaturasında En Büük Ustanın, gagauz literaturasının klassiynin, poêtın hem yazıcının, dramaturgun hem folklorcunun, aaraştırmacının hem publiţistın, çeviricinin, muzeycinin Nikolay BABOGLUnun (02.05.1928 – 26.08.2008) duuma gününün 90-cı yıldönümünä Gagauziyanın M.Maruneviç Bilim Merkezindä oldu bir tombarlak masa toplantısı, ani baaşlandı bu Büük Adama.
baboglu_bilim_merkezi_

Nicä bildirer Bilim Merkezin saytı, bu tombarlak masanın adıydı “Nikolay BABOGLU – şannı yazıcı, peetçi, folklorcu, dramaturg, publiţist” hem onun uuruydu: “Nikolay BABOGLU için anmakları korumak, Nikolay BABOGLUnun bilimdä hem gagauz halkın kulturasında rolünä cümne insanın meraklıını çekmäk”.

Bilim Merkezin zaametçilerindän kaarä, tombarlak masaya katıldılar Nikolay BABOGLUnun yakınnarı (karısı Anna hem kızı Nina), bilgiçlär, üüredicilär, politika hem cümne insannarı, kultura zaametçileri, yazıcılar.

Toplantıyı açtı Bilim Merkezim geçici başı Dr. Sofya SULAK. Sora selemnama sözlerini söledilär: Georgiy MOLLA, İspolkomun zaametçisi; Dimitriy MANASTIRLI, GHTnın (Gagauziya Halk Topluşu) deputatı, GHTnın bilim hem üüredicilik komisiyasının başı; Dr. Sergey ZAHARİYA, KDU (Komrat Devlet Universitetı) rektoru.

Bu nasaatlardan sora gösterildi Nikolay BABOGLU için bir dokumental film, angısını zamanında hazırlamıştı GRT (Gagauziyanın Radio hem Televideniyası).

Birtaan tombarlak Bilim Merkezin zaametçileri okudular kendi dokladlarını hem yazıcılar  Todur MARİNOGLU, Vasi FİLİOGLU, Praskovya FİLİOGLU annatılar Nikolay İgnatiyeviç BABOGLUylan buluşmalarını, onun yaşamasını hem yaratma ustalıını. Büük yazıcı için annattılar onun kızı Nina BABOGLU hem karısı Anna BOEVA.

Tombarlak masada oldu prezentaţiya çift dilli kiyada “Nikolay BABOGLU – şannı yazıcı, peetçi, folklorcu, dramaturg, publiţist” («Николай Игнатьевич Бабоглу – выдающийся писатель, поэт, фольклорист, драматург, публицист»), angısını hazırlamıştılar filologiya bilgilerindä doktor Sofya SULAK hem Bilim Merkezin baş bilim aaraştırmacısı Mariya KOPUŞÇU.

Kendi dokladında Bilim Merkezin baş bilim aaraştırmacısı Mariya KOPUŞÇU okudu Nikolay BABOGLUnun üürencisinin, akademik Todur ZANETin sözlerini: “Nikolay BABOGLUnun yazdıklarını, onun şıralı hem derin literatura dilini gagauz yazıcılarından hiç birisi geçämedi. Bir şüpesiz: GAGAUZ literaturasında Nikolay BABOGLU vardı hem daymaları daymalarında kaldı en BÜÜK USTA! Bu var hem daymaların daymalarında olacek!”

Maasuz tombarlak masa için Kıpçak küüyün (Nikolay BABOGLUnun duuma küüyü) liţeylerindän gagauz dilindä üüredicilär Stefanida İVANÇOGLU hem Mariya KOCABAŞ (“S. Baranovskiy” liţeyi) hem da Svetlana TODOROVA (“B. Yanakoglu” liţeyi) hazırladılar sergileri, ani annadardılar Büük Ustamız için.

Tombarlak masanın sonunda kabledildi bir Rezolüţiya.

Foto – Bilim Merkezin

BİR CUVAP YAZIN