???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

15.07.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 422 KERÄ BAKILMIŞ

Büük demokratiya enseyişimizin birinci yıldönümü

Türkiye Respublikası istoriyasının en kannı terör saldırısını atlatmamızın üzerindän bir yıl geçti. Türkiye bu bir yıl içersindä dayanıklılıını, ayakta kalmasını, gücünü gösterdi. Aradan geçän bir yılın esabını yapmak hem ileri bakmak önemnidir.

Herşeydän önce neylän karşı karşıya kaldıımızı anmamız lääzımdır. O gecä yaşadıklarımız Türk ordusu içinä sızmış, kendisini “evrenin imamı” olarak görän kudurmuş hayınların Türk devletinä karşı saldırısıydı. Kendi parlamentını bombalayan, teroristlärlän düüştä ön frontta olan speţnaz poliţiyasın ştablarını erlän bir edän, silahsız ţivillerin üzerinä tanklar sürän hem cenk uçaklarınnnan saldırı vertolötlardan ateş açan prestupniklärlän karşı karşıya kaldık. İstoriyamızda bölä bir yabannık yaşamamıştık. Bu teror aası 250 vatandaşımızı öldürdü, 2000-dän zeedä vatandaşımızı yaraladı.

Geeriyä baktıımızda bu çok acı deneyimdän iki hodulluk işi ortaya çıktı. Birincisi, Türk halkının iitlii hem kararlılııdır. Toplumun hem politika kuyruklarının her kesimindän vatandaşlarımız devrimcilerä karşı sokaa döküldülär. Televideniya kanallarımız bakmayıp devrimcilerin korkutmasına, baskınlarına yayınnarına devam etti. Türk milleti bir bütün oldu.

İkincisi, Türk milleti bütüm dünnäya demokratiyaya saabi çıktıını hem çıkacıını gösterdi. Halkım, Türkiyeye silahlı grupaların diil, sadece  demokratik yoldan işbaşına gelän pravitelstvoların hem milli istediinin saabilii olabileceeni ortaya koydu. En güçlü zakonnuk demokratika zakonnuudur. Bu zorlu demokrastiya ekzamenından devlet olarak üzümüzün akıyla çıktık.

Genä da, o gecä unukamın bütün naivlıınnan sorduu soruş benim akılımda hepsinin akıllarından silinmeyecektir: “Dede, bunnar bizim askerlerimiz diil mi?” Halizdän da nasıl bir akıl bir insanın kendi insanına, kendi kuruluşlarına, kendi simvollarına, kendi liderlarına bu türlü canabetliklän saldırmasına kolaylık verir?

Bunun cuvabı karşı karşıya olduumuz teror aanın naturasına baalıdır. O gecä, bir teologiya profesoru aracılıınnan elebaşına (terorist başı – nışan “AS”) Fetullah Gülendän gelen emirleri körü körünä uygulayan bir kriminal aasınnan karşı karşıyaydık. Merkez olarak kullandıkları askeri bazası FETÖya (Fetullah Gülenin Terorist Örgütü – nışan “AS”) ait bir şirketin öneticisinnän organizaţiyasının işlettii bir okulun görünürdeki saabisinin karşısında asker selamı verän, Türk askerinin bin yıllık şannı geçmişindän bişey almamış bir satkınnık çetesindän basederiz.

Pravitelstvomuz Fetullah Gülenin gerçek üzünü 15 Temmuzdan (Orak ayın 15-si – nışan “AS”) öncä anlamış hem akıntıya geçmişti. Bu yapının devlet içindeki uzantılarını ortaya çıkarabilmäk için kuvedimizi koyardık.  Bunda  da önemni bir aşamaya ulaşmıştık. Ancak 15 Temmuz devrim atakası, karşı karşıya olduumuz düşüncelerimizin taa çok ötesindä, çok taa derin hem yaşamsal olduunu acı biçimdä ortaya koydu.  Fetullah Gülenin  40 yıl boyunca Türk devletini elä geçirmäk için kurduu saklı büyüklüü ortaya çıktı. FETÖ azaları Fetullah Gülenin izini doorultusunda, “kimseyä varlıklarını duyurtmadaan sistemanın incä damarları içindä örümeyä etmişlärdi” hem aşama aşama güüdenin ömür organnarını elä geçirän bir virusun yol açtıı infekţiya gibi neredäsa “bütüm güç merkezlerinä” erişmişlärdi. Orak ayın 15-dän kontrol eden bir yıl boyunca administrativ, cümne hem ceza uurunda geniş bakmaklar örütüldü. Devlet devrimcilerinä hem onnarın yapılarına karşı çok geniş bulgulara ulaşıldı.

Elimizdeki bulgular şunu gösteriyor: başında Fetullah Gülenin bulunduu  sapkın, ezoterika bir inanç sisteması oluşturmuş bir yapıylan karşı karşıyayız.  Organizaţiyanın okulları hem yurtları imikleri yıkama hem militan hazırlama merkezleri işlenmä görmüştür. Buralardan etişän hem “Mesiya” olarak gördükleri elebaşına sadakatlan baalı olan organizaţiyaazaları devlet kuruluşlarına sızmaları saalanmıştır. Bölecä, organizaţiyanın amaçları doorultusunda her türlü legal hem moral aarlıı olmayan  gerçekleştirebilecek insannar, kritik poziţiyalara gelmişlärdir. Bu eriflär, cümne personalı ekzamennarında usulsuzluk, zakondan dışarı seslemä, şantaj hem düzmecä davalar gibi saklı düzennemişlärdir. Hayır dernekleri hem cümne kuruluşları adı altına kurulan oluşumlar aracılıınan örgüte finans kaynakları saalanmıştır. Büük holdinglär hem bankalar yolunnan milyardlarca dolarlık para akıntıları aklanmıştır. Organizaţiyanın medya ayaa sa bir propaganda tertipi işlenmesi üstlenmiştir. Yaçeyka sistemasınnan çalışan, birbirlerini kod adlarlan tanıyan, kendi aralarında haberleşmäk için şıfralı uygulamalar kuran, azalarını speţslujbalara karşı koyma teknikayı hem var olduklarını saklama taktikları üüredän bir “üüredicilik akıntısı” olabilir mi? Bu eni noy teror örgütü,  kendilerindän olmayannarı yok etmek için dışı olmayan her öntemi kullanmış hem bu üzerä sadecä  ofiţial kuvedi diil Türkiye Respublikası Devletini kendi sapkın harţakları doorultusunda elä geçirmeyä çalışmıştır. Türk milletinin Orak ayın 15-şi günü tuz-buza daattıı bu sapkın harţakları.

Aldıımız adımnarlan, organizaţiyanın Türkiyedeki belini kırmasını söyleyebilirim. Genä da kuşkuluk Türkiyeylän sınırlı diildir. Organizaţiyanın birçok devlettä Türkiyedekinä benzär yapılanmaları üzdädir. Bunlar şindi başka devletlerin içerisindä terorizma tohumnarı ekmää devam ediyorlar. Ömürdä kalmak için bu kez taa da aktif biçimdä global planda ekonomika hem politika sayısı peşindelär. Bütüm dostlarımızı bu durumnan eniden uyarmak istiyorum.

Türk milleti demokratiyanın kolay kazanılmayan ancak uuruna yaşamını bilä verecek kadar paalı bir varlık olduunu bütüm dünnäya göstermiştir. Bizä düşen ilk görev bir taa buna benzär bir kuşkuluklan karşı karşıya kalmayacak biçimdä lääzımnı önnemeleri almaktır. Bu zorlu süreci konstituţiyanın düzen içerisindä örütmäk için en büük çalışmalarımızı göstereriz. Son esaplamakta Türk demokratiyasına verildi hem demokratiyamız kazanmıştır. Dolayısıylan, borcumuz da hem çalışmamız da da demokratiyayı bundan sora en güvenli üüseklerä, en örnek noktalara taşımak için gerekli adımnarı zamannan atmak olacaktır.

Binali YILDIRIM,
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı

BİR CUVAP YAZIN