Caltay_turku_festivali_DSC_6110

07.12.2016, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1092 KERÄ BAKILMIŞ

Caltay gimnaziyasında 1-ci “Gagauz türküleri Festivali” oldu

Kasım ayın 30-da Caltay küüyün gimnaziyasında oldu pek gözäl bir sıra – Gagauz türkülerin festivali. Festivaldä türkülerdän hem halk oyunnarından kaarä, annadıldı gagauz adetleri, Kasım hem Hederlez yortuları.

Üürencilär bütün ürektän hem büük çalışmalarlan hazırlandılar bu festivalä. Onnar çok meraklı işlär annattılar geçmiş evelki zamannar için, gagauzların en büük milli yortuları – Kasım hem Hederlez – için, ani onnar baalı biri-birinä hayvancılıklan hem yılı ikiyä payetmesinnän: yaza hem kışa. Unutmayalım, ani Hederlez günündä, Hederlez ayın 6-da, gagauzlarda evel yaz başlarmış, Kasım günündä da, Kasım ayın 7-dä (şindi sekizindä bakılêr), kış başlarmış. Hederlezdä koyunnarı çobana verärmişlär, Kasımda da çobandan alarmışlar, ödeşip onnarlan.

Festivaldä, Kasım yortusunun adına, edinci klaslar çaldılar “Oglan” türküsünü hem annattılar ne yaparmışlar Kasımda hem Kasımadan: bereketi toplarmışlar, kızlar dernek oturup, çiizlik işlerini işlärmişlär, boşçalık dikärmişlär, yapaa işlärmişlär, çorap örärmişlär. İşleri yaparkana gözäl türkülär çalarmışlar. Festivaldä da kız üürencilär bu işleri gösterdilär hem türkü çaldılar: “Kız toplamış herbir çiçää”, “İlkyaz geler, akan sular bulanêr”, “İlkyaz geldi küüyümüzä”. Ayrıca dernekçiyka Kristina DRAGUŞAN çaldı türküyü “Kapu önü, mari kız”.

Evel dernekçilär, taa gün duumadaan, evlerinä daalışarmışlar. Ama bizim festivalimiz gündüz geçtii için, o işindä ilerledi. İlerletti onu sekizinci klasların üüreniciykaları tüküylän “Turnalar”, çaldı onu Rimma GROZDEVA. Sora kızlar annattılar kış yortuları için hem Andrey günü için. Bu günä karşı sarmısak beklenirmiş hem beklärkan da türkülär çalınırmış. Sekizinci klasların üürencileri çaldılar türküyü “Örtü üstündä”. Edinci klasların üürenciykaları sa, gözäl atlas fistannarlan, türlü renktä püsküllü şalinkalarlan, bez fıtalarlan gagauz oyunnarını oynadılar. Altıncı klasların üüreniciykaları çaldılar türküyü “Nasıl islää bizdä yaşama”. Ayrıca Evgeniya DRAGNEVA çaldı türküyü “Şu çayırın içindä”.

Geçmedi sıralar maanisiz da. Evelki maanileri söledilär altıncı klastan üürenciykalar Elena İVANOVA hem Alöna SAKALLI. Ama küçük boydan kızlar da geeri kalmaa istemäzdilär. Üçüncü klastan üürenciykalar Mariya DEMİR hem Kristina ÇERNEVA çaldılar bir şaka türkü “Kurbaacıklar” da hepsini güldürdülär bu türküylän. Pek eski bir türküyü “Poy otunu biçmää” çaldılar dokuzuncu klasların üürencileri. Bu türküdä annadılêr gagauzların evelki fıkaaralık yaşarması için.

Kendi ömüründä bizim gagauzlar çok zorlar geçirmişlär. Yaşamalarına görä da türkü kurmuşlar. O türkülerdän birisini “Ak bacadan tütün tüter” çaldı uurenciyka Natalya JELEZOGLU. Ama güç yaşamanın arasında sevinmelik ta, sevgilik ta olarmış. Onuştan Larisa NEDOVA hem Natalya JELEZOGLU çaldılar sevda için “Ko ol aalemin evinä donak” türküsünü. Festivaldä unudulmadı o iş ta, ani Gagauziyada bulunarak, biz Moldovada yaşêêrız. Onuştan hep bu kızlar çaldılar türküyü “Hay, Moldova, Vatanım!”

Belliki, sıramız “Gagauz türküleri Festivali” olduu için, taa çok türkülär çalındı: “Maavi çiçek” (Kristina DRAGUŞAN), “Menevşa” (İrina AHMUTDİNOVA hem Kristina DRAGUŞAN). Çocuklar da kalmadılar kızlardan aşaa da Festivalin kapanışına yakın, onnarlan bilä “Kiraţa avası” oyunu oynadılar. Bu oyundan sora da, festivalcilär hepsi barabar, çaldılar festivalin adına bir türkü (laflar – Evdokiya PETKOVİÇ):
1.
Şen türküleri biz çaldık sizä,
Şennendirdik üreklernizi.
İlerledecez türküleri, adetleri,
Vatanımızı unutmaycez.

REFREN:
Yaşasın Vatanımız,
Şeremet şen gagauzlar.
Hepsi devletlär bilsinnär,
Ani var yalpak gagauzlar.

2.
Çok meraklı türkülär bileriz biz.
İleri dooru da biz çalacez,
Derneemizä sizi teklif edecez,
İşleycez hem türkü çalacez.

REFREN.

3.

Kalın sa
lcaylan, bizim paalı dostlar,
Ürekleriniz çok şen dursun.
Bizim türkülerimiz unudulmasın,
Adetlerimiz da basılmasın.

Caltay gimnaziyasının 1-ci “Gagauz Türküleri Festivali” geçti pek meraklı, hepsi kaldı şen, çok vakıt şamarlarını düüdülär da “ileri dooru da ilerledelim türküleri, adetleri” dedilär

Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ,
Caltay gimnaziyanın iştä hem ustalıkta pedagogu

BİR CUVAP YAZIN