Lazari_1

27.04.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, GAGAUZLARIN İSTORİYASI, İSTORİYA, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1390 KERÄ BAKILMIŞ

Caltayda “Lazari günündä” uşaklar “Lazari” gezdilär

Caltay gimnaziyanın iştä hem ustalıkta pedagogun Evdokiya Petrovna PETKOVİÇin zaametinnän Caltay küüyündä gagauzların eski yortuları hem adetleri korunêr hem da yaşêêr. O yortuların birisindä, “Lazari” günündä, uşaklar “Lazari” gezdilär.

Lazari yortusu” gagauzlarda taa hristian dinindän öncä varmış. İnanılêr, ani bu gündä dünnedä herbir iş diriler. Lazari günündä küçük kızlar (6-10 yaşında), üçär kişi olup, evdän evä gezerlär hem Lazari türküsünü çalêrlar. O kızçazlara “lazarici” yada “lazarki” deerlär. Kızçaazın birisini yapêrlar “gelincik”: suratı kısa bir duvaklan yada çemberlän saklı, yada tepesinä sadä bir çembercik koyêrlar. “Gelinciin” elindä iki basmacık var, açan kalanı “Lazari” türküsünü çalêrlar o da, gezineräk aulda yada içerdä, basmaları sallêêr.
Lazari_1 (1)

Kimi küülerdä 14-16 yaşındakı kızlar, 8-10 kişi bireri toplanıp, Lazari türküsünnän evleri dolaşêrlar. Onnarın ikisi dartêrlar başlarını ölä nicä yapêrlar bunu eni gelinnär.

Caltayda “Lazari” gününä hazırlanmak birkaç afta sürttü. Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ, uşaklarlan bilä, “lazaricilerä” kıvrak fistannar, fıtalar hem modalar dikti. Da açan “Lazari” günü geldi gimnaziyanın 2-3 klaslarından 9 üüreniciykası Anä İVANOVA, Varä DRAGUŞAN, Vera LAZAREVA, Lilä GROZDEVA, Oksana DRAGNEVA, Lena KARACOVA, Mariya DEMİR, Mariya GAZLI hem Kristina ÇERNEVA, üçär alay olup (biri – “gelin”, ikisi – “lazarici”), küü içindä “Lazari” gezdilär hem ev saabiykalarına “Lazari” türküsü çaldılar:

Uçtum, gittim, dala kondum,
Lazari, Lazari,

Dal bana emiş verdi,
Lazari, Lazari,

Bän emişi gökä verdim,
Lazari, Lazari,

Gök bana yaamur verdi,
Lazari, Lazari,

Bän yaamuru erä verdim,
Lazari, Lazari,

Er bana çimen verdi,
Lazari, Lazari,

Bän çimeni koyuna verdim,
Lazari, Lazari,

Koyun bana kuzu verdi,
Lazari, Lazari,

Bän kuzuyu devä verdim,
 Lazari, Lazari,

Dev bana katır verdi,
 Lazari, Lazari.

Pindim gittim kara suya,
Lazari, Lazari,

Kara suda kannar akêr,
Lazari, Lazari,

İki dilber durmuş bakêr,
Lazari, Lazari,

Biri küçük, biri büük,
Lazari, Lazari,

Küçüceenä alma attım,
Lazari, Lazari.

Büüceenä seläm verdim,
Lazar, Lazari.

Ev saabiykaları pek sevindilär, ani uşaklar adetleri unutmêêrlar hem sayêrlar gagauzların sıralarını, da “lazaricilerä” tatlı hem ak yımırta (yaşamakları bölä pak olsun deyni) verdilär.

Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ,
Caltay gimnaziyanın iştä hem ustalıkta pedagogu

PATRETTLERDÄ:
(baş patret soldan ilk sıra) Lilä GROZDEVA, Oksana DRAGNEVA, Lena KARACOVA, Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ, Evgeniya LAZAREVA (soldan ikinci sıra) Anä İVANOVA, Varä DRAGUŞAN hem Vera LAZAREVA.
(iç patret soldan) Mariya GAZLI, Mariya DEMİR hem Kristina ÇERNEVA.

BİR CUVAP YAZIN