Caltay_yapaa (2)

13.12.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 892 KERÄ BAKILMIŞ

Caltayda yapaaya enidän dokunmak

Geçennerdä Caltay küüyün gimnaziyasına topladılar Çadır rayonun şkolalarından incäzanaatta üüredicileri, neredä, dedelerimizin eski zanaatını unutturmamaa deyni, onnara yapıldı bir ustalık uroo, angısında üürencilär gösterdilär yapaa düümeyi hem işlemeyi.

Uroon başında gimnaziyanın 5-6 klaslarında üürencileri annattılar yapaayın insana izmetinin binnärcä yıl istoriyasını. Uşaklar söledilär, ani bu işin var sekiz bin yıllı. Unutmadılar annatmaa Bibliyadan Noy için legendadan bir örnek ta. O legendaya görä, açan Noy doldurmuş gemiyi herbir cannan, sıkışmalıkta koyunnar düşürärmişlär yapaalarını da çiinemektän o yapaalar erdä olmuş bir kilim gibi kéça (aba). Bu olaydan sora başlamışlar yapaayı düümää hem yapmaa ondan türlü oyuncaklar hem başka işlär da.

Bu unudulmuş zanaatı bän istedim üzä çıkarmaa, eniletmää hem üüretmää bizim uşakları hem dolay küülerdän gelän uuredicileri.

Usaklar annattılar, ani yapaayı düümää deyni lääzım olsun bir kaç türlü kertikli iinelär: kalın, orta, orta incä hem da incä. Yapaa da lääzım olsun koyun yapaası, onnarı lääzım boyamaa türlü benizdä. Boyamaa var nasıl suvan kapçıınnan, papsoy püskülünnän hem yımırta boyasınnan. İinä kırılmasın deyni, altına lääzım döşemää kaba yastık (paralon). Annatmalardan sora uşaklar çaldılar sıraya görä bir türkü, angısını bän maasuz yazdım bu sıra için:

1. Dolaydan üüredicilär toplandı
Görmää bizim beceriklerimizi.
Biz dä kendimizi utandırmayacez
Ne bileriz biz gösterecez.

Refren:
Çok yıllar yaşasınnar
Yalpak paalı üüredicilär.
Bizleri terbietsinnär
İi yola bizi dorutsunnar.

2. Buuk sevgiylän teklif ederiz sizä,
Musafirlerimiz büün siz bizim.
Bu gün biz sizi çok sevindirecez
Yapaayı düümä biz gösterecez.

Refren:
Sevineriz, ani geldiniz bizä,
Ani açtınız kapumuzu.
Taa çok eni ustalık biz üürenecez
Onnarı da sizä gösterecez.

Nasaatlardan sora üüredicilerä verildi ne lääzım: iinä, yastık (paralon), birär parca dokuma plat her türlü benizdä yapaa hem örnek. Üüredicilär büük havezlän tutundular iştän da hiç annamadılar nica gecti bir saat, ani veiliydi onnara. Üüredicilär kendi yaptıklarını görüp, sevindilär. Büük sevgiylän daalıştılar. Bizä da, saa ol dedilär! Büük hatırlan biz da onnarı gecirdik!

Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ, Caltay gimnaziyanın iştä hem ustalıkta pedagogu

Caltay_yapaa (1)
Caltay_yapaa (5)
Caltay_yapaa (4)

BİR CUVAP YAZIN