zanet

16.05.2013, tarafından yazılı , KİŞİLÄR, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 2253 KERÄ BAKILMIŞ

Canabisi herkerä yardım için vakıt bulêr

Gagauzların anılmış poetı, yazıcısı, “Ana Sözü”gazetanın baş redaktoru Todur ZANETin 55-ci yıldönümünä karşı, Komrat “Mihail ÇAKİR” adına pedagogika kolecinda meraklı hem çok beklenilän bir yortu geçti: kolecın üürencileri hem üüredicileri hazırladılar yazıcı için maasuz bir kutlama programası. Hiç açıklamadaan programanın özünü, onnar teklif ettilär Hederlez ayın (may) 2-dä poet gelsin pedkoleca musaafirlää.

O günü kolecın enilenmiş büük başında yubilärı karşlamaa deyni hepsi hazırdı: sţena hem masalar donaklıydı, poetın yaratmalarınnan ilgili sergi hazırdı, zal doluydu. Annaşılmış saatta büük başa girdi paalı musaafir. Onu ev saabileri tuz-ekmeklän hem çiçeklän karşladılar, da programa başladı.

Programada kolecın üürencileri annattılar Todur ZANETin yaratmak yolu için, okudular onun peetlerini hem o yazıları, ani yazmışlar onun için başka gagauz yazıcıları. Annattılar poetın romun dilinä çevirili peetlerini hem Todur ZANETin çevirdii Mihail EMİNESKUnun “Luçafarul” poemasındana bir parçasını. Ayrı bir bölümdä açıklandı yubilärın dramaturgiyası hem onun hazırladıı “Gagauzlar hem Gagauzluk” bilim kinosu. Bundan kaarä sţenada koyuldu Todur ZANETin “GAGAUZLUK: Kultura, Ruh, Adetlär” kiyadın fıkralarına görä teatru gösterilerini hem gagauz halk oyunnarını.
Bu aydın buluşmakta sţenadan da, zaldan da poet için sölendi ürektän gelän pek paalı hem açık sözlär, açıklandı duruk duygular, belli edildi o haliz candan saygılar.

Programanın sonunda söz verildi Todur ZANETä. Canabisi urguladı, ani bu kutlama programanın içindikileri ona deyni halizdän bir sürpriz oldu. Paalı musaafir urguladı, ani “Mihail ÇAKİR” adına pedagogika kolecında büük aydınnadıcımızın Mihail ÇAKİRin aoyzlu ruhu uçêr. Bu ruh büük bir raatlık verer hem kolecın zaametçileri o ruhu koruyêrlar. hem o ruh sıcaklıı içindä kendi işini yapêrlar, koruyarak gagauz dilimizi hem vereräk onu kendi üürencilerinä. Pedkolecda yaşêêr hem yaşadılêr haliz pak hem haliz temiz gagauz dili”.

Todur ZANET tanıştırdı zalda bulunannarı enidän renkli çıkan “Ana Sözü” gazetasının eni sayısınnan, okudu kendi taazä peetlerini hem baaşladı pedkolecın bibiotekasına hem üüredicilerinä “GAGAUZLUK: Kultura, Ruh, Adetlär” kiyadını.
Kapanış sözündä pedkolecın direktoru Mariya Dimitrieyna TANASOVİÇ okudu poetın bir peetini, şükür etti ona, ani zaametini saymadı da geldi bu buluşmaya. Şükür etti, ani o herzaman kolecın kolektivınnan buluşmaklara geler hem yardımnara hazır.

Buluşmakta urgulandı, ani Komrat “Mihail ÇAKİR” adına pedagogika kolecın taa kurulma günündän beeri Todur ZANET herzaman koleca yardımda bulundu. Herkerä hazır yardım etmää hem üürencilerä hem da üüredicilerä. Angı vakıt danışsanız da ona, Canabisi herkerä yardım için vakıt bulêr.

Buluşmak başarıldı türküylän “Yaşa, Halkım!” (laflar – Todur ZANET, muzıka – İlya FİLEV).

Galina Dimitriyevna SİRKELİ, gagauz dilindä üüredici

Not. Buluşmayı hem programayı hazırlamaa deyni en baş çalışmaları yaptı kolecın üüredicileri Sirkeli G.D., Marinova A.D., Sukman A.D., Mihaylova T.G., İpatova T.G.. Sergiyi hazırladı kolecın biblioteka öndercisi Praskovya KARA.
Yortuyu götürdülär pedkolecın üürencileri: Basarab Liliya, Uzun Vani, Kösä Alla, Kuru Mariya, Peeva Kseniya, Nedälkov Mihail.
Todur ZANETin şiirlerini okudular: Uzun Nina, Kel Vera, Düvenji Paşi, Molla Mariya, Sırbu Kristina, Trandafilova Maya, Çomak Alla, Zavriçko Lena, Andriyeş Yuliya, Serdega Rima, Bejenar Lena, Çirkova İra, Mardar Aleksandra, Buzilê Evdokiya, Karaivan Aleksandr.
Gagauz halk oyunnarını hazırladı üçüncü kursta üürenän studentka – Kristeva Evdokıya. Oyuncular: Orman Darya, Uzun Alexandra, Karaseni Diana, Sarandi Lüba, Ormanji Sofya, Yalanji Evdokiya, Tukan Natalya, Konstantinova Nadejda.
Kemençä avasınnan Koreneva Yuliya cannandırdı herbirini zalda bulunannarı. Türkü çaldılar: Telpiz Nasti hem Uzun Vani.

Anaktar sözlär : , , ,

BİR CUVAP YAZIN