ANALİTİKA BOLUMU

orfografiya
Gagauziyanın İspolkomu kabletti «Правила орфографии и пунктуации гагаузского языка (новая редакция)» kurallarını. Eni kiyat genä genä rus dilindä! Neçin sa herkerä, açan söz gider gagauz dilini korumak hem doorutmak için, bütün işlär rus dilindä yapılêr? Bu soruşa cuvap çok var. Onnarı hepsini aaraştırmaa istämeerim. Sade bir iş soracam. Diil mi o iş için, ani gagauz dilini taa kolay yok etmää rus dili kalupları içindä! Bilerim, bana hemen cuvap vereceklär: “Tezdä onu gagauzçaya da çevirecez?” Neçin ölä, neçin saa kulaanızı arkadan sol elinizlän kaşıyêrsınız? Neçin çevireceniz? Neçin yazmadınız gagauzça da soraTAA DERINDÄN
formuz_bakis
(Gagauziya başkanı Mihail FORMUZALın saytlarında Hederlez ayın 9-da hem 10-da çıkan “Мнение: партия Эрдогана допустила новую ошибку в Гагаузии” yazı için bir düşünmäk) Hederlez ayın 8-9 günnerindä Moldovada ofiţial vizitlan bulundu Türkiye Büük Milli Meclisi (parlament) Başkanı Cemil ÇİÇEK. Hederlez ayın 8-dä Canabisini “yalancı amerika sırıtmasınnan” tuz-ekmeklän karşladı Gagauziyanın başkanı Mihail FORMUZAL. Yalancı, zerä, taa etiştirämedi Türkiye Büük Milli Meclisı (parlament) Başkanı Cemil ÇİÇEK Gagauziyadan ayırılmaa, nicä Mihail FORMUZALın öndercilii altında olan “Edinaya Gagauziya” cümne kuruluşun www.edingagauz.com saytında Hederlez ayın (may) 9-da peydalandı Türkiyeyä hem Türkiyenin öndercilerinä karşı püsür hemTAA DERINDÄN
yimirta1
Açan 1994-cü yılda kabledildi “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakon Moldova parlamentının bununnan ilgili Kararında, başka işlerdän kaarä, yazılıydı, ani “bir ayın içindä Moldovanın Zakonnarını “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakona görä doorutmaa hem uygulamaa. Aradan 20 yıl geçti da bu iş başaşaa döndü. Ama hepsini sıravardı açıklayalım. Siz bileersiniz, ani geçän ay Moldova parlamentın spikerı İgor KORMAN imzaladı bir izin, angısına görä Gagauziyaylan ilgili Moldovada ortak bir çalışmak grupası (komisiyası) kuruldu. O grupa lääzım incelesin taman o soruşları, ani 1994-cü yılda ortaya koyuldu. Soruşların arasındaTAA DERINDÄN
duuma

2013.10.30,Konstantin TAUŞANCI TARAFINDAN YAZILI, ANALİTİKA BOLUMU

Gagauz avtonomiyası – Ana Dilsiz avtonomiyası

Bir fakir sancısı: Bizim avtonomiyamız cümbüşä çıktı! Biz 1990-cı yıllarda koyduk kuvetleri: bizim Ana Dilimiz olsun, kendi ekonomikamız olsun, koruyalım halkımızı dünnää arasında. Ama hepsi oldu geeri dooru! “Hastalık” urdu gagauzların üstünä: ekonomika battı, kultura zoru geçirer, dilimiz kaybeler! Bölä olur mu: Ana Dilimiz okullarda okunêr nasıl yabancı dil. Bizim öndercilär bilerlär mı näbêrlar? Gagauz dili yok olarsaydı – avtonomiya silinecek! bütün halk kaybelecek! Birkaç yıl geeri buluştum bir arkadaşlan karaim milletindän. Karaim, ama kendi dilini bilmeer. Dedi: “Kim bilärdi – öldülär. Gençlär da asimiläţiya oldular. Kaybeldi halk!” O birTAA DERINDÄN
Komediya

2013.04.13,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, ANALİTİKA BOLUMU

Komediya… hem tragediya… Bizim tragediyamız…

Gagauz kulturasının üstündä genä çakêr hem gürleer! Bu yıldırımnar gençicik gagauz teatrusuna urdı hem yok etti onu er üzündän! Gagauziyanın hem gagauzların 15 yıllık “Mihail ÇAKIR” adına Gagauz Milli Teatrusu raametli oldu. Etiştirämedik biz 2012-ci yılın Kırım ayında (dekabri) sevinmeliklän yazmaa, ani Çadır kasabasında büük şenniklän karşıladılar hem kutladılar “Mihail ÇAKIR” adına Gagauz Milli Teatrusunun 15-ci yıldönümünü, nicä oradan geldi kara haber – “Mihail ÇAKIR” teatrusunu yok etmişlär. Hem kim yok etmiş – teatrunun öndercisi Mihail KONSTANTİNOV hem teatrunun kolektivı. Kollektiv karar almış “Mihail ÇAKIR” teatrusunu yok edip, onun erindäTAA DERINDÄN
padishlar-1024x469

2013.02.28,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, ANALİTİKA BOLUMU

“PADİŞAHLAR DAAYI”nda EİAyı uran avcılar

Seni uran avcılar, Acıba nereli? Seni uran avcılar, Acıba gülär di mi? (Gagauz halk türküsü “SALLANÊR KAVAK”) Bıldır, Kırım ayın (dekabri) 23-dä, Moldovanın “Padurea Domneasca” av için kapalı olan daayında (zapovedniindä) yaban domuzuna bir avcılık oldu. O avcılıkta ava katılan insannar Moldovalı işadamını Sorin PAÇUyu urmuşlar. Adam iki gündän sora öler. (Topracıı ilin olsun!) Büük kahır onun yakınnarına, hısımnarına, dostlarına hem senselesina… Moldovanın çoyu insannarı bu ölü için bekim hiç duymayaceydılar da (arada Eni Yıl hem Kolada yortuları vardı), herliim bu fasıl öldürmektä kabaatlı olmaydılar Moldovanın zakona “izmet edän” insannarı.TAA DERINDÄN
FIRTINA

2012.10.28,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, ANALİTİKA BOLUMU

Fırtına öncesi sessizlik

Bu yılkı GHT seçimnerinädän Gagauziya üstündä dört yıllık temelsiz hem boş esän fırtına, kuvedini kaybedip, iki-üç ay geeri yavaşadı. Gagauziya GHT seçimnerinä girdii gibi da o fırtına heptän durgundu. Bu üzerä da, bezbelli, GHT seçimneri delikat geçti hem o seçimnär gösterdi kim bu dört yılın içinä havada lüzgär yapardı. O lüzgär yapannarın kandidatları GHTya geçämedilär. Taa doorusu onnar için insan kendi oylarını vermedi. Sanmasınnar, ani insan susêr da bişey görmeer. Sıra geldiynän insan kendi harakterını hem bakışını açıklêêr da kof ötenneri kırık yalak yanında brakêr. Seçimnär bittiynän fırtınayı genä hızlandırmaaTAA DERINDÄN

2012.08.20,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, ANALİTİKA BOLUMU

Bayrakları neçin 20-dä kaldırdılar

Gagauzların eni istoriyasında peydalandıydı bir yortu, ani hepsimizi birleştirärdi – Gagauz Respublikasının Günü. Birleştirärdi ölä, nicä birleştiydilär Gagauziyanın insannarı 22 yıl geeri, açan Gagauz Respublikasını kurmaa deyni kalkındıydılar. Gagauz Respublikasının Günü, Harman ayın (avgust) 19-zu, – bireşmäk yortusuydu. Şindi sa – köşä yortusu oldu. Taa doorusu: onu köşä yortusu yapmaa karar aldılar onnar, Gagauziyanın büünkü bürokratları. Bu işmaamilä surat geler, ama bakın nicä adım-adım “SUSLOVcuklar” düşünmüşlär gagauzların birleşmesini darı gibi daatmaa: - İlktän bu büük Gününä karşı Komrat kultura Evin remontunu başladêrlar (olmasın neredä bilä kutlamaa deyni); - Sora Gagauz Respublikasının Gününä karşı yapılmaa plannananTAA DERINDÄN