BİLİM ÖMÜRÜ BOLUMU

Bilim_merkezi

2016.10.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ BOLUMU

Bilim-aaraştırma Merkezi beş yaşında

Canavar ayın 21-dä Gagauziyanın Mariya MARUNEVİÇ adına bilim-aaraştırma Merkezi 5-ci yıldönümünü kutladı. Bu kutlama için Canavar ayın 27-dä Merkez yaptı bir konferenţiya – «Народная архитектура гагаузов: средневековый период, 19-20 веков», angısında pay aldılar bilim hem cümne insannarı, Komrat Devlet Universitetın üüredicileri hem studentları. Bundan kaarä konferenţiyaya katıldılar bilgiçlär Türkiyedän, Bulgariyadan, Moldovadan hem Ukraynadan. Konferenţiyada pay alannara hem bilim-aaraştırma Merkezindä işleyennerä kutlamak sözünnän danıştı Gagauziya Başkanı İrina VLAH. Foto – gagauzmediya.mdTAA DERINDÄN
KDU

2016.10.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ BOLUMU

KDUda rektoru ayıraceklar

Komrat Devlet Universitetın strategiyası ilerlemesindä Soveti bildirdi, ani KDUda rektoru ayırmaa deyni konkurs açıldı. Konkursta var nicä pay alsınnar insannar, angılarında var bilim yada bilgiç uurunda zvaniyalar. Konkursun kurallarınnan var nicä tanışmaa Komrat Devlet Universitetın saytında. KDUda rektorluuna kandidatlar kendi dokımentlerinnnän var nicä danışsınnar universitetın kadrolar bölümünä Canavar ayın (oktäbri) 28-dän saat 17-00 kadar. İlişki için: tel. (+373) 298 2 29 76; e-mail: kdu_91@mail.ru.TAA DERINDÄN
taka_kristeva
Giriş Büünkü inovaţiya hem progres yaşamakta adam baalı olêr kompyutera, esaba almêêr, nicä bozêr gözlerini, nicä kamburlaşêr onun güüdesi, nicä faydasız harcanêr onun vakıdı… Bu üzerä, biz meraklı bulduk  bu temayı, çünkü belli oldu: Problema: a) Büünkü uşaklar pek aaz bilerlär ölä oyunnarı, angılarını oynardılar onnarın anaları-bobaları, dedeleri. b) Oyunnar tezdä var nicä kaybetsinnär kendi maanasını hem faydasını kişinin terbietmesindä hem ilerlemesindä. Proektın daavası: Belli etmää gagauz halk oyunnarın faydasını evlatboyların yaşamasında hem inandırmaa hepsini, ani onnarı lääzım diriltmää. Proektın neetleri: 1. Gagauz halk oyunnarlan tanışmaa. 2. Üürenmää evelki oyunnarı.TAA DERINDÄN
bilim_merkezi_zanet_1
Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-Aaraştırma Merkezi Kirez ayın 15-dä yaptı bir tombarlak masa oturuşu. Bu buluşmanın temasıydı – Gagauz adetleri. Musaafirlerin arasında vardı bizim paalı vatandaşımız Todur ZANET – akademik, peetçi, yazıcı, dramaturg, aarıştırmacı, Bucaan patriotu. Bu gün buluşmada o önderci oldu, kutlamakları da kabletti, çünkü onun duuma günü kutlandı bir gün ileri, Kirez ayın 14-dä. Temaya pek uygundu bay Todurun 2010 yılda çıktıı kiyadı “GAGAUZLUK: Kultura, Ruh, Adetlär”. Kiyat kendisi söleer bizä, nekadar avtor beener kendi halkını, aylesini. Gagauz adetleri, kultura, ruh için açıklamaları yazılara avtor toplamış diil sadeTAA DERINDÄN
tanriover
Kirez ayın 2-4 günnerindä Komratta Gagauziyanın M.Maruneviç adına bilim aaraştırma Merkezindä geçti Halklararası bilim simpoziumu “Hamdullah Suphi hem gagauzlar”, angısı Türkiyedän “Türk ocakları genel Merkezi”nnän ortak hazırlandı. “Hamdullah Suphi hem gagauzlar” bilim simpoziumun çalışmasında pay aldılar Gagauziya İspolkomu predsedatelin birinci yardımcısı Vadim ÇEBAN, Türkiye Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLAN, Gagauziyadan hem Türkiyedän bilim, kultura hem cümne insannarı. Not. Hamdullah Suphi TANRIÖVER, 1931-ci yılın İyün ayın 12-dän beeri Romaniyada Türkiye Büükelçisi, ani gagauzların kalkınması için çok çalışmış.TAA DERINDÄN
konferentiya_14

2016.04.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ BOLUMU

KDUda bilim konferenţiyası

>içek ayın 14-15 günnerindä Komrat Devlet Universitetında geçer “V. INTERNOTIONAL TURKIC ART, HISTORI ADN FOLKLORE CONGRESS / ART ACTIVITIES”. Konferenţiyayı ortak hazırladılar Türkiyedän, İtaliyadan, Germaniyada, Azerbaycandan, Gagauziyadan universitetlar hem cümne kuruluşları. Konferenţiya için, neçin sa, öncedän pek reklama yapılmadı. Gagauziyanın kultura insannarı hem bilim adamnarın may hepsicii (onnarın içindä KDU pedagogların çoyu da) bu konferenţiya için son kıpımda üürendilär.TAA DERINDÄN
kdu_1
Küçük ayın (fevral) 4-dä Komrat Devlet Universitetında «Наука, Образование, Культура» (“Bilim. Üüredicilik. Kultura”) bilim-praktika konferenţiyası geçti. Konferenţiya baaşlandı KDUnun 25-ci yıldönümünä. Bilim-praktika konferenţiyası başladı Moldovanın hem Gagauziyanın gimnalarından. Selemnama nasaatınnan katılımcılara danıştı Komrat Devlet Universitetın rektoru Dr. Zinaida ARİKOVA. Sora okundu Gagauziya Başkanın kutlama mesajı. Nedän sora da laf verildi Moldova CNAA (Moldova Respublikasının Akreditaţiya hem Atestaţiya Milli komisiyası) predsedatelinä, akademää Valeriy KANŢERa. Canabisi nasaatından sora verdi KDUya CNAA Akredetaţiya Belgesini hem CNAA diplomalarını rektora Dr. Zinaida ARİKOVAya hem prorektora Dr. Lüdmila FEDOTOVAya. Nedän sara da kutlama hem selemnama nasaatlarınıTAA DERINDÄN
dede_korkut_
Canavar ayın (oktäbri) 19-23 günnerindä Türkiyanın Ege Universitetın Türk dünnäsı araştırma İnstitutu yaptı III-cü Halklararası türk dünnäsı kultura Kongresini. Onun konusu “Dedä Korkut hem Türk dünnäsı” oldu. Bu konu ayırıldı o üzerä, ani 2015-ci yılda tamamnandı 200 yıl nicä “Dedä Korkut” kiyadı bulundu hem bilim dünnesinä tanıtıldı. “Dedä Korkut” kiyadı bulundu 1815-ci yılda Germaniyanın Drezden kasabasının bibliotekasında. Taa sora bir ekzemplär da Vatikanın bibliotekasında üzä çıktı. Drezdenda bulunan destanda 12 bölüm var, Vatikanın ekzemplärında sa sade altı bölüm korunmuş. “Dedä Korkut” kiyadı bu bir kiyat, angısının sayfalarında toplu hem annadılêrTAA DERINDÄN
KDU_vengriya

2015.06.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ BOLUMU

KDUda vengr dili hem kultura Merkezi açıldı

Kirez ayın 15-dä Komrat Devlet Universitetında (KDU) açıldı vengr dili hem kultura Merkezi. Aşılışta pay aldılar Gagauziyanın Başkanı İrina VLAH, Vengriyanın Moldovada Büükelçisi Matiaş SİLADİ hem KDU rektoru Zinaida ARİKOVA. Merkezdä erleştirildi kompyutorlar, biblioteka hem multimediya tertipleri. Vengr dili hem kultura Merkezin açılışında Vengriyanın Büükelçisi baaşladı KDU rektoruna anmak için tiparlanmış Vengriya Konstituţiyasını.TAA DERINDÄN
gbm

2015.03.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ BOLUMU

Komratta bilim-praktika konferenţiyası geçer

Komratta “M. Maruneviç” adına Bilim-aaraştırma Merkezindä Baba Marta ayın 25-dä geçer bilim-praktika konferenţiyası “Роль СМИ в развитии гагаузского языка и достижении межэтнического согласия в обществе” (“Gagauz dilinin ilerlemesindä Masa-İnformaţiya Kolaylıklarının rolü hem insan topluluunda etnika arası annaşmasının başarı kazanması” – gagauzçası Bilim-aaraştırma Merkezin). Onu otrak hasırladı Bilim-aaraştırma Merkezi hem Gagauziyanın “Radio Hem Televideniye” Cümne kuruluşu. Konferenţiyada pay alêrlar bilim insannarı, yazıcılar hem gazetacılar, cümne hem kultura insannarı. Bilim-praktika konferenţiyası çerçevesindä, plenum oturuşundan kaarä, iki sekţiyada da çalışmaklar olacek. I-ci sekţiya – “Роль и значение СМИ в функционировании языков в Гагаузии.”;TAA DERINDÄN