BİLİM BOLUMU

Bilim_merkezi

2016.10.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ BOLUMU

Bilim-aaraştırma Merkezi beş yaşında

Canavar ayın 21-dä Gagauziyanın Mariya MARUNEVİÇ adına bilim-aaraştırma Merkezi 5-ci yıldönümünü kutladı. Bu kutlama için Canavar ayın 27-dä Merkez yaptı bir konferenţiya – «Народная архитектура гагаузов: средневековый период, 19-20 веков», angısında pay aldılar bilim hem cümne insannarı, Komrat Devlet Universitetın üüredicileri hem studentları. Bundan kaarä konferenţiyaya katıldılar bilgiçlär Türkiyedän, Bulgariyadan, Moldovadan hem Ukraynadan. Konferenţiyada pay alannara hem bilim-aaraştırma Merkezindä işleyennerä kutlamak sözünnän danıştı Gagauziya Başkanı İrina VLAH. Foto – gagauzmediya.mdTAA DERINDÄN
KDU

2016.10.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ BOLUMU

KDUda rektoru ayıraceklar

Komrat Devlet Universitetın strategiyası ilerlemesindä Soveti bildirdi, ani KDUda rektoru ayırmaa deyni konkurs açıldı. Konkursta var nicä pay alsınnar insannar, angılarında var bilim yada bilgiç uurunda zvaniyalar. Konkursun kurallarınnan var nicä tanışmaa Komrat Devlet Universitetın saytında. KDUda rektorluuna kandidatlar kendi dokımentlerinnnän var nicä danışsınnar universitetın kadrolar bölümünä Canavar ayın (oktäbri) 28-dän saat 17-00 kadar. İlişki için: tel. (+373) 298 2 29 76; e-mail: kdu_91@mail.ru.TAA DERINDÄN
taka_kristeva
Giriş Büünkü inovaţiya hem progres yaşamakta adam baalı olêr kompyutera, esaba almêêr, nicä bozêr gözlerini, nicä kamburlaşêr onun güüdesi, nicä faydasız harcanêr onun vakıdı… Bu üzerä, biz meraklı bulduk  bu temayı, çünkü belli oldu: Problema: a) Büünkü uşaklar pek aaz bilerlär ölä oyunnarı, angılarını oynardılar onnarın anaları-bobaları, dedeleri. b) Oyunnar tezdä var nicä kaybetsinnär kendi maanasını hem faydasını kişinin terbietmesindä hem ilerlemesindä. Proektın daavası: Belli etmää gagauz halk oyunnarın faydasını evlatboyların yaşamasında hem inandırmaa hepsini, ani onnarı lääzım diriltmää. Proektın neetleri: 1. Gagauz halk oyunnarlan tanışmaa. 2. Üürenmää evelki oyunnarı.TAA DERINDÄN
gaydarci
Gagauz bilim adamının, filologiyada doktorun, raametli Gavril GAYDARCInın karısı Raisa Petrovna baaşladı Gagauziyanın bilim-aaraştırma Merkezinä Gavril GAYDARCInın bibliotekasından kiyatları. Baaşlanan kiyatların arasında var Gavril GAYDARCInın kendi kiyatları, monografiyaları, başka bilim kiyatları hem sözlüklär. Bundan kaarä bilim-aaraştırma Merkezin bibleotekasına verildi M. LOMONOSOVun, L. GUMELÖVun, A. MİŢKEVİÇın, R. TOKERın, K. PAUSTOVSKİYin hem başka avtorların kiyatları da.TAA DERINDÄN
bilim_merkezi_zanet_1
Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-Aaraştırma Merkezi Kirez ayın 15-dä yaptı bir tombarlak masa oturuşu. Bu buluşmanın temasıydı – Gagauz adetleri. Musaafirlerin arasında vardı bizim paalı vatandaşımız Todur ZANET – akademik, peetçi, yazıcı, dramaturg, aarıştırmacı, Bucaan patriotu. Bu gün buluşmada o önderci oldu, kutlamakları da kabletti, çünkü onun duuma günü kutlandı bir gün ileri, Kirez ayın 14-dä. Temaya pek uygundu bay Todurun 2010 yılda çıktıı kiyadı “GAGAUZLUK: Kultura, Ruh, Adetlär”. Kiyat kendisi söleer bizä, nekadar avtor beener kendi halkını, aylesini. Gagauz adetleri, kultura, ruh için açıklamaları yazılara avtor toplamış diil sadeTAA DERINDÄN
tanriover
Kirez ayın 2-4 günnerindä Komratta Gagauziyanın M.Maruneviç adına bilim aaraştırma Merkezindä geçti Halklararası bilim simpoziumu “Hamdullah Suphi hem gagauzlar”, angısı Türkiyedän “Türk ocakları genel Merkezi”nnän ortak hazırlandı. “Hamdullah Suphi hem gagauzlar” bilim simpoziumun çalışmasında pay aldılar Gagauziya İspolkomu predsedatelin birinci yardımcısı Vadim ÇEBAN, Türkiye Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLAN, Gagauziyadan hem Türkiyedän bilim, kultura hem cümne insannarı. Not. Hamdullah Suphi TANRIÖVER, 1931-ci yılın İyün ayın 12-dän beeri Romaniyada Türkiye Büükelçisi, ani gagauzların kalkınması için çok çalışmış.TAA DERINDÄN
konferentiya_14

2016.04.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ BOLUMU

KDUda bilim konferenţiyası

>içek ayın 14-15 günnerindä Komrat Devlet Universitetında geçer “V. INTERNOTIONAL TURKIC ART, HISTORI ADN FOLKLORE CONGRESS / ART ACTIVITIES”. Konferenţiyayı ortak hazırladılar Türkiyedän, İtaliyadan, Germaniyada, Azerbaycandan, Gagauziyadan universitetlar hem cümne kuruluşları. Konferenţiya için, neçin sa, öncedän pek reklama yapılmadı. Gagauziyanın kultura insannarı hem bilim adamnarın may hepsicii (onnarın içindä KDU pedagogların çoyu da) bu konferenţiya için son kıpımda üürendilär.TAA DERINDÄN
kdu_1
Küçük ayın (fevral) 4-dä Komrat Devlet Universitetında «Наука, Образование, Культура» (“Bilim. Üüredicilik. Kultura”) bilim-praktika konferenţiyası geçti. Konferenţiya baaşlandı KDUnun 25-ci yıldönümünä. Bilim-praktika konferenţiyası başladı Moldovanın hem Gagauziyanın gimnalarından. Selemnama nasaatınnan katılımcılara danıştı Komrat Devlet Universitetın rektoru Dr. Zinaida ARİKOVA. Sora okundu Gagauziya Başkanın kutlama mesajı. Nedän sora da laf verildi Moldova CNAA (Moldova Respublikasının Akreditaţiya hem Atestaţiya Milli komisiyası) predsedatelinä, akademää Valeriy KANŢERa. Canabisi nasaatından sora verdi KDUya CNAA Akredetaţiya Belgesini hem CNAA diplomalarını rektora Dr. Zinaida ARİKOVAya hem prorektora Dr. Lüdmila FEDOTOVAya. Nedän sara da kutlama hem selemnama nasaatlarınıTAA DERINDÄN
cakir_byust

2015.11.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, BİLİM, CÜMNE BOLUMU

Valkaneştä VII-ci Mihail ÇAKİR okumakları geçti

Kasım ayın 4-dä Valkaneş kasabasında geçti VII-ci Mihail ÇAKİR okumakları. Okumakların uuru – gençlär arasında hristiannık paalılıklarını kaavileştirmää hem bununnan Gagauziyalan Moldova devletliini kaavileştirmää. VII-ci Mihail ÇAKİR okumakların açılmasında nasaat ettilär Gagauziya üüredicilik Upravleniyanın başı Sofya TORLAK, Valkaneş rayonun başı Födor TERZİ, kultura hem turizma Upravleniyanın başı Vasilisa PETROVİÇ, “M.Maruneviç” adına bilim-aaraştırma merkezin direktoru Pötr PAŞALI. Okumakların ilk bölümündä plenar toplantısı yapıldı, ikincisindä dä – sekţiyalarda çalışmalar oldu. VII-ci Mihail ÇAKİR okumaklarında pay alêrlar din, bilim hem kultura insannarı, üüredicilär hem üürencilär.TAA DERINDÄN
dede_korkut_
Canavar ayın (oktäbri) 19-23 günnerindä Türkiyanın Ege Universitetın Türk dünnäsı araştırma İnstitutu yaptı III-cü Halklararası türk dünnäsı kultura Kongresini. Onun konusu “Dedä Korkut hem Türk dünnäsı” oldu. Bu konu ayırıldı o üzerä, ani 2015-ci yılda tamamnandı 200 yıl nicä “Dedä Korkut” kiyadı bulundu hem bilim dünnesinä tanıtıldı. “Dedä Korkut” kiyadı bulundu 1815-ci yılda Germaniyanın Drezden kasabasının bibliotekasında. Taa sora bir ekzemplär da Vatikanın bibliotekasında üzä çıktı. Drezdenda bulunan destanda 12 bölüm var, Vatikanın ekzemplärında sa sade altı bölüm korunmuş. “Dedä Korkut” kiyadı bu bir kiyat, angısının sayfalarında toplu hem annadılêrTAA DERINDÄN