CÜMNE BOLUMU

Aaclik_kurbannari
Çadırdakı “Dionis TANASOGLU” adına gagauz Milli teatrusu bildirer, ani Küçük ayın 25-nä saat 16:00-da olacek premyera “Aaçlık kurbannarı” spektaklisinä, angısı koyuldu Todur ZANETın “Aaçlık kurbannarı” pyesasına görä. Spektaklinin rejisöru – Mihail KONSTANTİNOV. Spektakli adandı 1946-1947 yıllarında gagauzlara karşı yapılan Büük AAÇLIIN 70-ci kara yıldönümünä . Spektaklidä bir aylenin üç günnük yaşamasında annadılêr o unudulan kara günnär için. Premyera olacek Cadır kasabasının Kultura Evindä. Giriş biledin paası – 20 ley.TAA DERINDÄN
Aleksandr_TARNAVSKİY

2017.02.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Eni GHT Başı Aleksandr TARNAVSKİY işindän vazgeçer

Bir ay geeri seçilän Gagauziya Halk Topuşu Başı Aleksandr TARNAVSKİY açıkladı, ani atılêr bu iştän, ama kalêr GHT deputatı. Bunu Canabisi açıkladı bu https://www.youtube.com/watch?v=XcITGb88RXs vidio danışmada, angısını açıkladı GHT pres-slujbası. Nicä söleer Aleksandr TARNAVSKİY bu işi o yapêr sade bir sebepä – “bän bilmeerim gagauz dilini!” Acaba bu halizdän ölä mi, o sa bu açıklamanın altında saklıdan akan sular mı var? Vakıt gösterecek.TAA DERINDÄN
ahmet yildiz
Küçük ayın 19-da Gagauziyada bulundu Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZ. Vizit zamanında Canabisinnän Komrada geldi Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ ta. Vizit programasına görä Türkiyedän musaafir buluştu Gagauziyanın öndercilerinnän. Tanıştı Komrat ihtärlar evinnän, Komrat Devlet Universitetınnan, Komrat ATATÜRK bibliotekasınnan hem başka erlärlän, bildireri Gagauziya başkanın pres-slujbası. Foto – başkanın pres-slujbasının.TAA DERINDÄN
elci_GHT

2017.02.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye Büükelçisi Halk Topluşun Prezidiumunnan buluştu

Küçük ayın 16-da Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ buluştu Gagauziya Halk Topluşun Başınnan Aleksandr TARNAVSKİYlän hem GHT Prezidiumun azalarınnan. Buluşmada pay aldı Gagauziya Başkanı da, bildirer Halk Topluşun pres-slujbası. Büükelçi Hulusi KILIÇ kutladı eni Halk Topluşunu başlanan çalışmalarınnan hem açıkladı, ani Türkiye herzaman Gagauziyayı Moldovanın bütünnüün içindä görer. Büükelçisi Hulusi KILIÇ bildirdi, ani bu yılın Moldovaya hem Gagauziyaya vizitlan gelecek Türkiyenin Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN. Hep bu yılın ilkyazında Moldovaya Türkiyenin Başbakanı Binali YILDIRIM da bir vizit yapacek. Gagauziya Halk Topluşun Başı Aleksandr TARNAVSKİY şükür etti o yardımnar için, aniTAA DERINDÄN
fistannar_Cadir (12)
Çadır kasabasının Uşakların yaratmak Merkezindä oldu bir kapalı denemä– evelki gagauz karı rubalarının gösterisi “Bucak gergefi”. Bu ruba koleţiyayısını hazırladı Lidiya İvanovna TODİEVA, bu Merkezin modalar Teatrusunun öndercisi. Lidiya TODİEVA çoktan meraklanêr gagauz milli rubalarınnan. Ama bu rubaları hazırlamaa deyni, Canabisi kara almış onun malisinin gagauz milli rubaları için annatmaklarından sora. Büünkü gündä artık hazır 15 komplekt ruba: fistannar, koftalar, fıtalar, jeletkalar. Belliki, temel olarak, bu rubalar için alınmış eski rubaların örnekleri, ama Lidiya TODİEVA o örneklerä kendi fikirlerini hem can sıcaklıını koymuş. Onuştan herbir rubanın başka rengi hem biçimiTAA DERINDÄN
kipcak_klise_baasis

2017.02.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kıpçak küüyün eni klisesinä Rusiyadan baaşış

Küçük ayın 15-dä Moldovada Rusiya Büükelçisi Farit MUHAMETŞİN getirdi Kıpçak küüyün eni klisesinä Rusiyadan baaşış – klisenin ömüründä kullanan tertipleri hem ikonaları. Küüyün primarı Oleg GARİZAN hem klisenin popazları şükür ettilär Rusiya Büükelçisinä hem Moskvanın pravitelstvosuna bu paalı baaşışlar için. Maasuz baaşışları kabletmää deyni, klisenin popazları Ay-boba Vitaliy hem Ay-boba Födor o günü liturgiyayı okudular.TAA DERINDÄN
MEZAR_TASI_2

2017.02.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Aaçlık GENOŢİDın 70-ci kara yıldönümü

1946 güzü – 1947 kışı hem ilkyazı gagauzlara karşı zorlan yapılan aaçlıkta 40-60% insanımız, GENOŢİDa kabaatsız kurban olup, aaçlıktan öldü. Bu yıl tamamnanêr 70 yıl, nicä Sovet Rejimı hem onun palileri gagauzlara karşı zorlan AAÇLIK GENOŢİDını başlattılar da, 1946-cı yılın Canavar ayından başlayıp, taa 1947-ci yılın yazınadan GAGAUZLARIN 40-60% aaçlıktan öldülär. Rejim dedi hem herkerä deer, ani o yıllarda kurak olmuş da onuştan insannar aaçlıktan ölmüşlär. YALAN! Herliim rejimın palileri evlerdän hem aullarda, postavka için, zorlan ekinneri almaydılar okadar insanımız ölmeyeceydi. Hem neçin sa onnar, kim aldılar o ekinneri, ozamanTAA DERINDÄN
gagauziya_kis

2017.02.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyayı ilktän yaamur, sora da kaar bastı

Gagauziyayı hem bütün Moldovayı büük bir ţiklon bastı. Hava serindän suuka döndü, sora da ayaza. Dündän beeri Gagauziyada hava karıştı. Sabaalendän avşamadan yukardan yaamur yaadı, aşaada da buz oldu. Yollar şişeyä döndü. Yapıları hem fidannarı buz kapladı. Gecä saurdu. Gündüz krmısaa yaadı. Kimi erlerdä duman var. Şindi Gagauziyada -6° dolayında. Bekleener, ani afta sonu temperatura -10° – -15° gradusadan düşecek.TAA DERINDÄN
receptiya_25_yil
Küçük ayım 3-dä, Türkiye Respublikası hem Moldova Respublikası arasında diplomatiya ilişkilerin kurulmasının 25-ci yıldönümünnän ilgili olarak, Moldovada Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ bir reçepţiya verdi. Reçepţiyada pay aldılar Moldova politikacıları hem devlet adamnarı, Moldovada bulunan diplomatiya misiyaların temsilcileri, Gagauziyanın öndercileri, Türk işadamnarı, cümne hem kultura insannarı. Reçepţiyada söz tutarak, Büükelçi Hulusi KILIÇ annattı bu 25 yılın içindä Türkiye hem Moldova arasında yapılmış işlär için hem da kutladı hepsini Türkiye Respublikası hem Moldova Respublikası arasında diplomatiya ilişkilerin kurulmasının 25-ci yıldönümünnän. Not. Hep o günü, Türkiye-Moldova arasında diplomatiya ilişkilerin kurulmasının 25-ci yıldönümünnänTAA DERINDÄN
slocakiya_1

2017.02.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Aar işidennerä Slovakiyadan işitmäk aparatları

Küçük ayın 3-dä Moldova Respublikasında Slovakiya Büükelçisi Robert KİRNAG Gagauziyada baaşladı 14 aar işidän kişiyä işitmäk aparatı hem 30 kişiyä davleniya ölüçmää aparatları. Büükelçi Robert KİRNAG bildirdi, ani “bu iş oldu o programaya görä, ani Moldovada Slovakiya Büükelçilii hem “Homecare” cümne birlii ömürä geçirerlär, da her yılın, paraya görä, yapılêr”. Foto – gagauzinfo.mdTAA DERINDÄN