CÜMNE BOLUMU

kolada_kongaz

2017.12.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Eni 2018-ci yılınnan hem Kolada yortuları kutluca olsun!

Paalı hem saygılı okucularımız hem dostlarımız, Canabinizleri Eni 2018-ci yılınnan hem Kolada yortularınnan kutlêêrız! Hepsimizä Allahtan saalık hem uzun ömür, kısmet hem mutlulk, selmet hem bereket dileeriz! Allaa versin evlerinizdä raatlık, annaşmak hem bolluk. Zorlar hem kahırlar kara kayıp olsunnar hem arda kalsınnar. Hepsimizä – Saalık Allaa versin!!!TAA DERINDÄN
preskonf_22.12.2017
Kırım ayın 22-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ bir preskonferenţiya yaptı, neredä Moldovada Türkiye Büükelçiliin 2017-ci yılda yaptıklarını hem 2018-ci yıla plannarını açıkladı.  Preskonferenţiya başında Büükelçi Hulusi KILIÇ dedi: “Benim için 2017-ci bir altın yıl olmuştur!” Canabisi urguladı ani 2017-ci yılında tamamnandı 25 yıl, nicä Türkiye hem Moldova arasında diplomatiya ilişkileri kuruldu. Bu önemni yılda iki devlet arasında en üüsek uurda vizitlar yapıldı. Bunnarın arasında birincisi – Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIMın may ayında Moldovaya vizitı. İkincisi – hep may ayında Moldova Prezidentı İgor DODONun Türkiyeyä vizitı. Üçüncüsü da – CevizTAA DERINDÄN
gagauziya
2017-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 23-dä tamannandı 23 yıl “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun kabledilmesinä. Bununnan ilgili Komradın Kultura Evindä ofiţial sıralar geçer.TAA DERINDÄN
Ana_Sozu_23_24_2017
Kırım ayın (dekabri) 22-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2017-cı yılın Kırım ayın (dekabri)  nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Avdarma küüyündä 1946-1947 yıllarda yapılan Aaçlıın kurbannarını andılar”, “Bu zakonu kabletmärsak ölä nicä lääzım, başka hiç bir şans istoriya bizä vermeyecek!”, “Terminalogiya komisiyası için yada iş holluklanmaya dönmesin”, “Başbakan yardımcısı Hakan  ÇAVUŞOĞLUunun vizitı”, “Bu kiyatlar – gagauz kulturasının altın fondu!”, “Vardı ne gösterelim, ama yoktu kimin önündä”, “M. ARABACI ana tarafın gözelliini annadêr”, “Ekaterina TERZİ “Gagauziyanın kıymetli jurnalistı” adını kabletti” h.t.b. 2017-ci yılın Kırım ayın (dekabri) nomerın PDFı burada: http://anasozu.com/wp-content/uploads/2016/07/23_24_2017.pdf http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/TAA DERINDÄN
zakon_1
“Gagauz dilini kurtarmak için” Zaknonun cümne incelemesi Kırım ayın (dekabri) 19-da Gagauziya Halk Topluşunda oldu “Tombarlak masa” toplantısı, neredä incelendi “Gagauz dilini kurtarmak için” Zaknon proektı, angısını hazırladılar hem 2017-ci yılın Kirez ayın (iyün) ayında insanın önünä çıkardılar GHT deputatları Elena KARAMİT (Avdarma küüyü), Ekaterina JEKOVA (Çöşmä küüyü) hem Mihail JELEZOGLU (Kiriyet küüyü). Zakon proektını açıklarkana, onun avtorları bildirdilär, ani Halk Topluşuna sürerlär bu Zakonu o üzerä ki “Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyanın kurulma günündän 22 yıl geçtiktän sora, şüpeyä alınêr onun kurulmasının baş uuru – gagauzların özelliklerini korumak hem milliTAA DERINDÄN
cavusoglu_1
Kırım ayın (dekabri) 20-dä günündä Türkiye Respublikasının Başbakan yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU ofiţial vizitlan Gagauziyada bulundu. Vizit programasına görä Canabisi buluştu Gagauziyanın öndercilerinnän, baktı nicä gider işlär Türkiye tarafından Komratta yapılan uşak başçasının, Yaratmak evinin hem rayon bolniţasının stroykalarında, Komrat Recep Tayyip ERDOĞAN adına ihtärlar Evini hem buluştu Komrat Devlet Universitetın zaametçilerinnän hem burada üürenän türk studentlarınnan. Komrattan sora Başbakan yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU hem bütün Türkiye delegaţiyası yollandılar Çadır kasabasına, neredä pay aldılar Çadırın Stratan deresinin sellerdän sora paklanmasının hem burada köprülerin düzmesinin bitmesinin ofiţial sırasında. Bütün bu işleri TİKA yolunnanTAA DERINDÄN
cavusolu
Kırım ayın (dekabri) 19-20 günnerindä, Kişinevda olan Devletlär arası alış-veriş hem ekonomika işbirlii Moldova-Türkiye Komisiyasının IX toplantısınnan ilgili oılarak, Moldovada ofiţial vizitlan bulunêr Türkiye Respublikasının Başbakan yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU.   Kırım ayın (dekabri) 19-da, Devletlär arası alış-veriş hem ekonomika işbirlii Moldova-Türkiye Komisiyanın toplantısında, Başbakan yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU açıklandı, ani, başlayıp 2016-cı yılın Kasım ayın birindän, açan Moldova hem Türkiye arasında serbest alış-veriş annaşması kuvedä girdi, iki devlet arasında alış-veriş işleri taa pek hızlandı, da 2017-ci yılında 500 milion ABD dolarına etişti. Toplantıda incelendi kolaylıklar hem yollar bu ţifraları zeedeletmää hemTAA DERINDÄN
mi-mi_2

2017.12.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Vardı ne gösterelim, ama yoktu kimin önündä

Kırım ayın (dekabri) 15-dä Moldovanın Anenii Noi rayonunun Balboka küüyündä (Kişinevdan 44 km uzaklıkta) bir sarayda Gagauz kultura Günü geçti, angısını görmää deyni toplandı sadä yaklaşık 30 kişi (sarayın işçilerinnän bilä) siiredici. “Çok sayıda” insannarın önündä gagauzları hem gagauz kulturasını göstermää deyni Gagauziyadan halizdän çok artist, türkücü, usta, resimci hem başka kultura insannarı geldi. Onnarın arasında vardılar Kıpçaktan hem Beşalmadan ansamblilär, resimcilär Sergey SAVASTİN, Vitaliy MANJUL, Grigoriy DEÇEV, Födor DULOGLU, türkücülär Yuliya ARNAUT, Vitaliy VASİLİOGLU, Pötr PETKOVİÇ, Polina STEFOGLU, Valentin ORMANCI, grupa “TOZİ” halk hem el ustaları Lidiya TODİEVA, NikolayTAA DERINDÄN
TAUK_2

2017.12.13,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Terminalogiya komisiyası için yada iş holluklanmaya dönmesin

Kırım ayın (dekabri) 6-da Moldova Parlamentın deputatı Födor GAGAUZ açıkladı pek pek merkalı bir Zakon proektını – Gagauziyada Terminalogiya Komisiyasını kurmaa deyni. Proekt, nicä düşer, Gagauziyanın Bilim-aaraştırma Markezindä üzä çıkarıldı. Bu proekt islää hazırlanmış hem temelleştirilmiş. Onun may hepsi kertiklerinnän var nicä kayıl olmaa, ama iki iş, benim bakışıma görä, yannış: 1. Terminalogiya komisiyasını 5 kişidän kurmaa; 2. Terminalogiya komisiyasını Mariya MARUNEVİÇ adına bilim-aaraştırma Markezindä kurmaa. Gagauzlarda var iki gözäl laf: 1. Neredä çokluk, orada bokluk! 2. Kim onu güder, o da onu otladêr! Proektta yazılı “Terminalogiya komisiyasını en aazTAA DERINDÄN
avdarma_aaclik
“Allaa vermiş, kızım, kahırı daaya – daa kurumuş, taşlara vermiş kahırı – taşlar çatlamış, ama insan – dayanmış!” (Elena İvanovna VARBAN, 87 yaşında, Kazayak küüyü) Kırım ayın (dekabri) 9-da Avdarma küüyündä verildi ödül üürencilerä hem studentlara, ani pay aldılar Avdarma küüyün istoriya muzeyin kurucusunun İgnat KAZMALInın teklifinä görä yapılan “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda olan aaçlıın 70-ci yıldönümünä “CAN ACISI” aaraştırma konkursunda. Maasuz bu iş için, ödüllenän kişilerdän kaarä, Avdarmaya teklif edildi gelsinnär Gagauziyanın 13 küüyündän hem kasabasından 128 yaşlı insan, ani, o kara belayı geçirip, diri kaldılar da şindi geçirdiklerini üürencilerä annattılar.TAA DERINDÄN