CÜMNE BOLUMU

Beceriklik_paylaşma (7)

2019.08.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Becerikliklän paylaşmak – bu cömertlik bir iş!

TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) Başkannıı hazırladı bir programa, angısına görä, gençlärlän ilişkilik kurmaa hem becerikliklän paylaşmaa deyni, Türkiyedä 500 studentı 35 devletä yolladı. Bu devletlär TİKAnın yapttıı çalışmaları erlerdä bulunêrlar: Afrikada, Aziyada, Orta Douda, Üülen Amerikada. Bu programayı aslıya çıkarmaa deyni TİKAya yardımda bulundular Türk Hava Yolları (biletlär sponsoru), Anadolu Ajansı, TRT hem YTB (Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar) Başkannıı. Bu 500 studentın arasından 16 kişi (taa çoyu medițina uurunda üürenerlär) bir aftaya kadar Gagauziyaya geldi. Studentların Moldova topraanda bulunmaları başladı Türkiye Kişinev Büükelçiliinä, TİKA Kişinev ofisinä hemTAA DERINDÄN
bayburt_Dede_Korkut (4)

2019.08.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bayburt Dedä KORKUT 25. Halklararası kultura hem incäzanaat Salonu

2019-cu yılın Orak ayın (iyül) 22-28 günnerindä Türkiye Respublikasının Bayburt kasabasında hem dolay küülerindä geçti “Bayburt Dedä KORKUT 25. Halklararası kultura hem incäzanaat Salonu”. Bu Salon, gagauzları da içinä alan bütün türk dünnäsından insannarı hem milletlerimizin dostlarını, bir aftaya büük hem gözäl bir yortulu sırasıya topladı. Eridir urgulamaa, ani ev saabilerindän Bayburt valilii (gubernatorluu) hem Bayburt belediyesindän (primariyası) Salonun hazırlamasında pay aldılar hem katkıda bulundular Türkiyenin kultura hem turizma ministerlii, TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıı), TÜRKSOY hem TÜRKSAV (Türk dünnääsı yazıcılar hem zanaatçılar vakfı). Salonun bölä uzun hemTAA DERINDÄN
gagauz_kilimneri (11)
(“Gagauz kilimneri” festivali bitti! Erinä “Bilmäm ne kilimneri?” festivali geldi!) 2013-cü yıldan beeri, Gagauziyanın Aydar küüyün primariyasının kararına görä, bu küüdä “Gagauz kilimneri” festivali yapılardı. Bu yıl da ölä bir festivalin yapılması bildirildi. Ama onun erinä ortalaa başka bir festival geldi – var nicä demää “Bilmäm ne kilimneri?” festivali. 2013-cü yılda “Gagauz kilimneri” festivali başladı nicä bir GAGAUZ hem GAGAUZLUK festivali, ani yapılardı Aydar küüyün Kurban günündä hem Büük Panaiya (Harman ayın 28-zi, bu gündä Aydar küüyün Kisä Kurbanı) yortusunda ya ona karşı. Hepsi buna pek sevinirdi. Altı yıl “GagauzTAA DERINDÄN
gagauz_Respublikasi_miting

2019.08.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauz Respublikasının 29-cu yıldönümü

1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da kendisinin Üstolan Syezdında gagauz halkı kurdu Gagauz Respublikasını. Büün o Büük günün 29 yılı tamamnanêr. Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSAnın izininä görä Gagauz Respublikasının kurulmasının 29-cu yıldönümü 2019-cu yılın Harman ayın (avgust) 19-da bölä bakılacek: Saat 10:00 – Komrat Kultura Binasının önündä duhovoy orkestranın konțertı başlayacek. Saat 10:30 – Gagauziyanın öndercileri, GHT deputatları, musaafirlär hem hepsi isteyennär “Şan Aleya”sına çiçek koyaceklar. Saat 11:15 – Komrat Kultura Binasında Gagauz Respublikasının 29-cu yıldönümünä adanmış yortulu toplantı başlayacek. Beklener, ani toplantıda Gagauziyanın herbir küüyündän hem kasabalarındanTAA DERINDÄN
AS_ilk_nomer

2019.08.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Oldu 31 yıl nicä çıktı “Ana Sözü”n ilk nomeri

31 yıl geeri, 1988-ci yılın Harman ayın (avgust) 14-dä, dünneyä geldi gagauzların seftä hem tek “Ana Sözu” gazetasının ilk nomeri hem büünkü günädän da tipardan çıktı artıkn 729 nomeri. Bu uzun yolda “Ana Sözu” hiç durmamayca izmet eder GAGAUZ Halkımıza hem GAGAUZLAA, ana dilimizä hem literaturamıza, devletliimizä hem istoriyamıza, kulturamıza ham incäzanatımıza. “Ana Sözu” gazetası – o tek gazeta, ani GAGAUZLARI türk dünnäsına, TÜRK DÜNNÄSINI da gagauzlara annadêr. Yaşasın “Ana sözu” gazetamız hem onunnan Gagauzlarlan Gagauzluk yaşasın!TAA DERINDÄN
kizil_ay (4)

2019.08.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye “Kızıl Ay” kuruluşundan “Kurban Bayram” yardımı

Harman ayın (avgust) 12-dä, musulman dünnääsının “Kurban Bayram” günnerindä, Türkiye “Kızıl Ay” kuruluşu, Türkiye Kişinev Büükelçiliin hem TİKA çalışmalarınnan, Gagauziyanın hem Moldovanın fıkaara aylelerinä hem kusurlu uşaklarına 550 paket taazä yahnı Kurban yardımı yaptı. Bu paketların 250 taanesi verildi Kişinev primariyasının “Uşakların haklarını korumak Direkțiyası”na girän kusurlu hem üüsüz uşaklara bakan kuruluşlara. Burada paketleri vermäk sırasında pay aldılar Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Türkiye Kişinev Büükelçiliin diplomatları hem Türkiye “Kızıl Ay” volontörları. Kişinev Primariyasının “Uşakların haklarını korumak Direkțiyası”nın başı Luçia KAÇUK uşakların adından şükür etti bu pek faydalı hem lääzımnıTAA DERINDÄN
resimci_simpoziumu
Harman ayın (avgust) 5-dä Gagauziyanın Çadır kasabasının rayon administrațiya binasında açıldı 10 günnük sıradakı halklararası resimcilär simpoziumu – «Грани искусства». Simpoziumu hazırladı Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyası hem ona katkıda bulundular Çadır kasabasının rayon administrațiyası, Çadır kasabasının primariyası hem “Gagauz-Art” Cümne Birlii. Simpoziumun açılışında katılannara nasaatlarlan danıştılar Çadır kasabasının rayon administrațiya başı Valentin KARA, Çadır kasabasının primarı, Anatoliy TOPAL, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyasının geçici başı Marina SEMENOVA hem başkaları. Sıradakı «Грани искусства» halklararası resimcilär simpoziumunda erindeki (Moldova, Gagauziya, Pridnestrovye) resimcilerdän kaarä pay alêrlar resimcilär Azerbaycandan, Başkortostandan (RF), Kirgiziyadan, TürkiyedänTAA DERINDÄN
gagauz_dili

2019.08.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauz dilin ilerlemesinä 2019-cu yılda 5 milion ley verilecek

2018-ci yılın Canavar ayın 16-da Gagauziya Halk Topluşu kabletti “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” («О расширении сферы применения гагаузского языка») Zakonu. Bu Zakonu hazırladılar GHT deputatları Elena KARAMİT, Ekaterina JEKOVA hem Mihail JELEZOGLU. Şindi da, Orak ayın (iyül) 30-da, kendi sıradakı toplantısında Gagauziya Halk Topluşu temelä aldı “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” 2019-2021 yıllarda ömürä geçirilmesi programasını. Programanın para tarafı “Gagauz dilini kurtarması Fondu”ndan alınacek. 2019-cu yılında bu iş için 5 milion ley verilecek.TAA DERINDÄN
tabunscik

2019.08.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Georgiy TABUNŞÇİK 80 yaşında

Harman ayın (avgust) 1-dä Gagauziyanın ilk başkanı Georgiy TABUNŞÇİK 80 yaşını tamamnadı. Bu yıldönümünnän Georgiy Dimitrieviç TABUNŞÇİKi kutlêêrız hem kendisinä saalık hem uzun ömür dileriz. Not. Georgiy TABUNŞÇİK duudu 1939-cu yılda Kıpçak küüyündä. Komunist hem çorbacılık sferasında çeşitli partya hem devlet erlerindä işledi: baş agronom, kolhoz predsedateli yardımcısı, kolhoz predsedateli (1962-1975); Çadır rayonun kolhozlar Sovetinin başı (1975-1979); Komunist partiyasının Komrat rayonun 1-ci sekretari (1979-1986); Modova SSRın Gosplan predsedatelin yardımcısı (1987-1990) hem başka. Georgiy TABUNŞÇİK 1995-1999 hem 2002-2006 yıllarında Gagauziya Başkanı oldu.TAA DERINDÄN
sedef_besalma_GRT

2019.07.30,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Allahtan günaa, aalemdän ayıp!

Çok yıllar gözledärdim Beşalma küüyündän “Sedef” “gagauz” ansamblisinin “yaratmasını”, da hep umut güdärdim, ani bu insannar bir günü annayaceklar, ani onnarın “gagauz kulturasını” göstermäk çingenelää benzeer. Zavalı insannarda ne ses var, ne dil duygusu, ne da potrulu kıvraklık. Bilmeerim, bekim bu gözletmäk nekadar sürteceydi taa, ama geçennerdä Beşalmanın “ Sedef ” ansamblisi için “sıradakı” üünmäk kolverimini GRTda siirettim, da annadım, ani bıçak kemää dayandı artık. İnsannarın annaması yok: ne iş için çalêrlar, nicä hem ne türlü çalêrlar. Ani ansamblinin gagauz muzıkasından haberlrei yok – bu bir iş. Ama, ani onnarTAA DERINDÄN