CÜMNE BOLUMU

tren_avariyasi

2018.12.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Ankarada üüsek hızlı trenın avariyası

Kırım ayın 13-dä Türkiyenin başkasabasından saat 06:30-da yollandıı Ankara-Koniya üüsek hızlı treni avariyaya düştü. Avariyada, trendä bulunan 206 kişidän, 9 kişi öldü, 2 kişi aar yaralandı, 47 kişi da yaralandı. Ölennerin arasında 3 kişi maşinistlär. Avariyanını sebepi – “Maşandeniz” stanțiyasında demir yoluna çıkan başka bir lokomotiv. O lokomotivlan urulmaktan iki vagon devirildi. Bu tragediyaylan ilgili Türkiye Prezidentına Recep Tayyip ERDOĞANa başka devletlerin arasında, kendi acızgannıını Moldova Prezidentı da bildirdi. Biz da, “Ana Sözü” redakțiyası olarak, başta Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANa hem bütün Türk halkına kendi acızgannıımızı bildireriz. Raametlilerin topracıklarıTAA DERINDÄN
todur_zanet_secma_yaratmalar
Kasım ayında, Türkiyenin TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosu) Başkannıı yardımınnan, tipardan çıktı Todur ZANETin kiyadı – “Todur ZANET. Seçmä yaratmalar. 60 yaşına”. 672 sayfalık kiyatta var 21 bölüm, ani içinä alêrlar yazıcının peetlerini, prozasını, dramaturgiyasını, çevirmelerini, publițiastikasını, bilim çalışmalarını hem başka yaratmaklarını. Bundan kaarä kiyatta verili avtorun kısa biografiyası hem onun ömürü patretlerdä. Ayırı bir er kiyatta alêr Todur ZANET için başka anılmış insannarın sözleri hem fikirleri. Kiyadın tirajı 1000 taanä hem o artık parasız daadılêr Gagauziyanın şkolalarına, uşak başçalarına, bibliotekalarına, bilim, kultura hem cümne kuruluşlarına.TAA DERINDÄN
SARD
Bukadar da azıtmak olmaz ki yada bulgarlar nezaman gagauz oldular? Dün, 2018-ci yılın Kasımın 11-dä, Komratta Gagauziyada çiftçilik hem küücülük ilerlemesinä yardım SARD programasının ofițial kapanışı yapıldı. Bu Programa bulgarların Taraklı rayonunda da işlemiş hem bulgarlıı gagauzların üztünä sızdırmış. Neçin bölä sayêrım mı? Programanın gözäl hem faydalı olmasını hiç şüpeyä koymadaan, çok bir kütü hem bizi, gagauzları, gülmäk almalı işi sizin gözünüzü şindi açıklayacam. Programanın “Gagauz korafları” reklama plakatında kimin patredi lääzım olsun? Dangalak olmayan insan belliki deyecek “Gagauz korafları sa, belliki gagauzların!” da yanılacek, zere plakatta bulgarların, taa doorusuTAA DERINDÄN
topal_canavar

2018.12.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Topal Canavar günü

(Kırım ayın (dekabri) 4-dü) TOPAL CANAVAR GÜNÜ gagauzlarda hristiannıktan ileri bakılan bir yortu hem bakılêr hep ölä nicä Canavar yortuları da. Ama sayılêr, ani Topal Canavar günü Canavar yortularından taa da hatalı, zerä Topal Canavar başka canavarlardan taa beter. Onuştan, “Topal Canavarın üreerni yımışatmaa deyni” o günü yapêrlar “ballı pita” (hamurlu pita). Pita piştiynän, onun üstünü ballan yaalêêrlar, da komuşulara ileştirerlär. Kimi küülerdä Topal Canavar gününä karşı avşamı un ileştirerlär hem, okutmaa deyni, unu kliseyä götürerlär. Anılmış rus bilim adamı hem gagauzların kulturasının aaraştımacısı Valentin MOŞKOV, gagauz folklorunu toplarkana, TopalTAA DERINDÄN
sedef_1

2018.12.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Beşalmadan “Sedef” ansamblisi 20 yaşında

Geçennerdä tamamnandı 20 yıl, nicä Beşalma küüyündä kuruldu “Sevda” ansamblisi. Çok yıllar bu ansambli çalışmardı. Ama taa sora, 1998-ci yılda, ansambli eni adlan sțenaya çıktı. Ozaman ona “Sedef” adı koydular. Ansamblinin yıldönümü büük konuşmaklan kutlandı. Konuşa beşalmamlılardan kaarä geldilär komşu küülerdän musaafirlär hem Gagauziyanın öndercileri. Kutlamaları hem baaşışları kabletmektän sora, konuş konțert programasınnan ilerledi.TAA DERINDÄN
cavusoglu_mevlut

2018.11.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Barış aaraması çalışmalı bir dış politika isteer

Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLUnun tarafından 2018-ci yılın Kasım ayın 29-da hem 30-da İstanbulda yapılacek mediațiya[i] uurunda konferențiyalar için “BARIŞ ARAYIŞI GİRİŞİMCİ BİR DIŞ POLİTİKA GEREKTİRİR”(“Barış aaraması çalışmalı bir dış politika isteer”) yazısı aşaada türkiye türkçesindä hem angliycaylan rusçaya çevirilmä variantları veriler: BARIŞ ARAYIŞI GİRİŞİMCİ BİR DIŞ POLİTİKA GEREKTİRİR Bu hafta İstanbul, arabuluculuk hakkında birbiriyle bağlantılı iki ayrı uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak. Bunların ilki, çatışma haritasındaki mevcut durum ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyelerinin arabuluculuk kapasitesine ilişkin olacaktır. İkincisi ise daha geniş kapsamlı olacak ve sürdürülebilir kalkınma, barışTAA DERINDÄN
kolec_zanet (1)
Kasımın 28-dä Komrat “Mihail ÇAKİR” kolecında “Bän gagauzum!” adlı  klastan dışarı meropriye geçti. Bu sıray adandı Akademik, poet, yazıcı, dramaturg, aaraştırmacı, folklorcu, sţenarist hem rejisör, çevirici, publiţist, televizioncu, Gagauz Milli Gimnasının avtoru (22.07.1990), “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru, “Gagauzlık” Cümne Birliin başı Todur ZANETin 60 yaşına. Sän aramızda bir graf, Salt etişmeer epolet. İşin – iş, lafın – laf, Çok yaşa bizim Zanet. Petri ÇEBOTAR Meropriyatiyanın programasını açtı kolecın üürencisi N. JELEZOGLO (2317 gr.) gagauz kemençӓ avasınan. Kolecin horu da çaldı Todur ZANETin laflarına hem İlya FİLEVin muzıkasına “Gagauziyaya Gimna”TAA DERINDÄN
canavar

2018.11.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Canavar orucu başlêêr

(Kasım ayın (noyabri) 28-zi – Kırım ayın (dekabri) 4-dü) CANAVAR ORUCU başlêêr Kolada orucunnan bilä, da edi gün tutulêr – Kasım ayın (noyabri) 28-dän Kırım ayın (dekabri) 4-dän. Bu oruçta ne karı, ne da adam işi yapılêr. Sade hayvannarı hem kuşları korumak işleri olur yapılsın.TAA DERINDÄN
canavar_4

2018.11.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Gagauzlarda Canavar yortuları[1] başladı

Canavar yortularını bakardılar nicä büün Paskelleyi bakêrlar Kasım ayın (noyabri) 25-dä gagauzlarda başladı Canavar yortuları. Onnar sürterlär 6 gün, Kasım ayın 30-dan. CANAVAR YORTULARI sayılardı en büük yortu gagauzların 3 en büük, en bakılan hem en maanalı milli yortuların (“Canavar yortuları”, “Hederlez”[2] hem “Kasım”[3]) arasında, ani sayılarmışlar gagauzlarda taa hristiannıktan ileri. Çünkü evelki gagauzlar Canavarı doorudan Allaa gibi büük sayarmışlar. İna­narmışlar, ani Canavar kendi kuvedinnän hem fikirinnän erdä hem insan ara­sında uygunnuu hem düzgünnüü, insannarın raat yaşamasını koruyêr hem, yannış adımnardan hem sapmalardan koruyup, dooru yola koyêr. Onuştan gagauzlar inanêr,TAA DERINDÄN
kiyat_baboglu
(80 yıl oldu nicä gagauzça şkolalar kurulduydu) 1957-ci yılın Orak ayın 16-da Moldova SSRın Ministerlik Soveti  kabletti pek paalı hem önemni №454  Kararı: “Gagauz milletin uşakların üüredilmesini iileştirmää deyni önnemelär için” («О мерах по улучшению обучения детей гагаузской национальности»). Bu Karara görä kabledildi anılmış gagauz yazıcısının hem bilim adamının Dionis TANASOGLUnun hazırladıı gagauz alfavitı hem orfografiyası. Hazırlandı hem tiparlandı üüretmäk kiyatları, angılarına avtor oldular Nikolay TANASOGLU, Dionis TANASOGLU, Nikolay BABOGLU hem başkaları. Bundan kaarä Kaul pedagogika uçilişçesindä hazırlandı gagauz dilindä üüredicilär. Gagauzça şkolaları açmaa deyni yapıldı başka hazırlanmak işleri da.TAA DERINDÄN