CÜMNE BOLUMU

RUSC¦зA

2018.02.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

!TUZAA DÜŞMÄ !НЕ ПОПАДИ В ЛОВУШКУ

Saygılı okuycularımız! Aşaada verilän materialı açıkladı Türkiye Respublikasının Başbakanıın Basın Yayın hem İnformaţiya Baş müdürlüü o yalannara karşı, ani dünnä presasında yazêrlar Türk Silählı Kuvetlerin Siriyadakı Afrin bölgesindeki PKK/PYD-YPG hem İGİL teroristlerinä karşı “Zeytin Dalı” operaţiyası için. Materiallar hazırlı 8 dildä: angliyca, arabça, franţuzça, kurdça, nemţeycä, persça, rusça hem türkçä. Hepsi gagauzlara bu materialların aslısı etişsin deyni, redakţiyamız aldı karar onnarın rus dilindä variantını tiparlamaa.TAA DERINDÄN
sahmat_2

2018.02.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Gagauziyanın şahmatada çempionatı

Küçük ayın 10-11 günnerindä Komratta geçti Gagauziyanın şahmatada çempionatı, angısında pay aldı 103 kişi Avdarma, Baş küüyü (Kirsovo), Kıpçak, Kongaz, Kongazçık küülerindän hem Komrat kasabasından. Çempionatta sportsmennara kutlama sözlerinnän danıştılar Gagauziya Başkanın yardımcısı Vadim ÇEBAN, Gagauziyanın gençlik hem sport Upravleniyası geçici başı Sergey STOYANOGLU hem çempionatın baş sudyası Andrey ÇEŞMECİ. Gagauziyanın şahmatada çempionatında erlär bölä erleşildi: Büüklerin arasında Karı kulluu: 1-ci er – Alina MİHAYLOVA (Komrat); 2-ci er – Diana UZUN (Komrat); 3-cü er – Svetlana PEEVA (Komrat). Adam kulluu: 1-ci er – Andrey DİMİTROGLU (Komrat); 2-ci er – İvanTAA DERINDÄN
hapugalar
Aman Allahım, bu esapsızlık hem yalancılık taa nekadar sürtecek? Genä onnara, e İnsannara nezaman olacek? Sovetlär Birlii daalarkana bütün gagauz halkı ayaa kalktı da kurdu kendisinä bir devletlik. Ama bu devletliktän faydalandı hem durmamayca faydalanêrlar sadä birkaç kişi: Stepan TOPAL, Mihail KENDİGELÄN, Leonid DOBROV, İvan BURGUCU hem taa birkaç nestä. Bu kişilär durmamayca, yıl ba yıl, kablederlär türlü ödeklär gagauzların sırtından. Te bu yıl da Gagauziyanın İspolkomu karar aldı 2018-ci yılda bu kişilerä her ay ödemää 3 bin 637 ley, “onnarın Gagauziya önündä kıymetleri için”. Ama durun, bütün gagauz halkıTAA DERINDÄN
kongaz_kiz_futbolu_1

2018.02.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Kızçazlar için U-9 “Yıldızçık” futbol turnirı

Gagauziyanın gençlik hem sport Upravleniyası, Moldova Futbol Federaţiyazının “SUD” bölümün ortaklıınnan, hazırladı hem yaptı 9 yaşında kızçazlar için U-9 “Yıldızçık” futbol turnirını. Turnirda pay aldılar Gagauziyadan hem komşu rayonnardan 20 komandadan zeedä. Oyunnardan sora turnirdä erleri kazandılar: 1-ci – Kongaz küüyün (Gagauziya) Todur ZANET liţeyin komandası (Lena İKİZLİ (kapitan), Tanä FAKALLI, Vika KOMUR, Lena MİTİTEL, Anä KAMERZAN, Daşa TELPİZ. Trener – İgor ŞVEŢOV); 2-ci – Vişnevka küüyün (Kantemir rayonu) şkolasının komandası (Trener – Dmitriy DİDİLİCA); 3-cü – Komrat kasabasının sport şkolasının komandası (Trener – Andrey LEONOV); 4-cü – Aluat küüyünTAA DERINDÄN
resimci_skolasi_komrat
Küçük ayın (fevral) 13-dä “GAGAUZLUK” Cümne Birliin başı akademik hem poet Todur ZANET hem Komrat “D. SAVASTİN” resimcilik şkolasının direktoru Sergey SAVASTİN birliktä baaşladılar bu şkolanın genç “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” 3 kiyatlık takımnarını. Bu kiyatlar verildi hepsi genç resimcilerä, kimin resimneri girdi takımın kiyatlarına. Baaşlandı 50 bin leyä yakın paasında 57 takım. 3 takım verildi bu resimci şkolasının bibliotekasına da. Kiyatları baaşlarkana Todur ZANET şükür etti hepsi genç resimcilerä, kim katıldı bu proekta hem urguladı, ani resimnerin ayırılmasında pek büük kertiklär koyuldu. Onnar lääzımdıTAA DERINDÄN
para

2018.02.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Erindeki proektlara kardaş payı parası

Gagauziyanın stroyka hem infrastruktura Upravleniyanın geçici başı Nikolay KONSTANTİNOV açıkladı, ani belli oldu Gagauziyanın bücetından avtonomiyanın küülerinä hem kasabalarına (yaşayan insan sayısına görä) erindeki proektlar için verilecek paralar payları. Canabisinin laflarına görä, o küülär, neredä iki bindän aaz insan yaşêêr, parayı kabledeceklär büültmä koefiţientına görä. “Temel investiţiyalar” zakonuna görä erindeki proektlar için küülerä hem kasabalara verilän paralar: Avdarma – 1,4 milion ley; Aydar – 1,5 milion ley; Baş küüyü (Kirsovo) – 2,1 milion ley; Baurçu – 2,2 milion ley; Beşalma – – 1,5 milion ley; Beşgöz – 1,4 milion ley;TAA DERINDÄN
ytb_burslari
Türkiye Respublikasının pravitelstvosunun YTB (Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar) Başkannıı bildirer, ani Türkiyedä üürenmäk isteyän gençlär, www.turkiyeburslari.gov.tr adresinä girip hem burada anketaları doldurup başvuru yapaceklar. Kandidatlar lääzım belli Formulärı doldursunnar hem istenän belgileri versinnär. 2018 Türkiye Bursları tanıtım açıklamasını türkçä hem angliyca aşaada: 2018 Türkiye Bursları Başvuruları _ Tanıtım_Ek_Türkiye Bursları 2018 2. … 2018 Türkiye Bursları Başvuruları _ Tanıtım_Ek_Türkiye Scholarships 2018…TAA DERINDÄN
forum_region

2018.02.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Referendumnan ilgili Regional forumun Kararı

Küçük ayın 2-dä Komratta oldu Regional forumu, ani ilgiliydi 2014-cü yılın Küçük ayın 2-dä Gagauziyada yapılan Konsultativ Referendumnan. Aşaada tiparlêêrız Regional forumun Kararını (kabledildi rus dilindä): Резолюция Регионального форума, посвященного 4-ой годовщине Референдума народа Гагаузии Мы, участники Регионального форума «Референдум-2014. Волеизъявление народа Гагаузии: достижения и перспективы», признавая государственность высшей ценностью общества, народа, нации принимаем резолюцию: 1. Гагаузский народ является приверженцем суверенитета и целостности государства Республики Молдова, признанного Организацией Объединенных Наций и международным сообществом. 2. Гагаузский народ отвергает притязания Румынии на земли Бессарабии и Буджака, не подтвержденные фактами истории на протяженииTAA DERINDÄN
duz_ava_2
Küçük ayın (fevral) 4-dä Gagauziyanın “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisi Kongaz küüyün kultura Evindä gösterdi bir konţert, angısınnan kendisinin 47-ci yıldönümünü kutladı. Bu ansambli her yılın bölä konţert yapêr, bununnan anarak kendi kurucusunu hem ilk öndercisini Semön POMETKOyu. Konţerttä, “Düz Ava” ansamblisindän kaarä, pay aldılar Gagauziyadan (Andrey İVANOV, Pötr PETKOVİÇ, Vitaliy MANJUL), Moldovadan (İgor PODGOREANU) hem Türkiyedän (Cem GÜRDAL) artistlär. Bundan kaarä kendi beceriliini gösterdi diil çoktan kurulan Kongaz küüyün uşak oyun ansamblisi – “Altın çöşmä” Not. Kongazda konţertin olmasının sebepi – Komrat kultura Evi şindi remontta bulenêr.TAA DERINDÄN
Referendum16_CMYK копия

2018.02.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyada eni yortu – Referendum yortusu

Büün bir Regional forumunnan, yortu olarak, Gagauziya kutlêêr 2014-cü yılın Küçük ayın 2-dä yapılan Konsultativ Referendumun Gününü. 2014-cü yılın Küçük ayın 2-dä olan konsultativ Referenduma iki soruş çıkarıldıydı: 1. Gagauziya halkın dış yolunu kendibaşına seçmä hakkın kalınmış statusu için. 2. Rusiya, Belorusiya hem Kazahstan arasında Tamojnä Birliinä girmää deyni soruşun incelemesi. Referendum sonuçları böläydi: – Gagauziya halkın dış yolunu kendibaşına seçmä hakkın kalınmış statusu için”– 98,8%; – Rusiya, Belorusiya hem Kazahstan arasında Tamojnä Birliinä girmää deyni – 98,47%. Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyası açıklamasına görä  ozaman Referendumda pay aldı 70 binTAA DERINDÄN