CÜMNE BOLUMU

bittik_mi
2018-ci yılın Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı İrina VLAH açıktan söledi, ani seviner, ki bulgarlar isteerlär Gagauziya avtonomiyasına girmää! Eni yıla karşı, Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı, toplayıp jurnalistleri, 2018-ci yılında kendisinin hem İspolkomun çalışma sonuçlarını açıklarkana, belli, ani, maamilä surat öncedän, bulgar Tvardița kasabasından, maasuz hazırlanmış soruşa: «Допускаете ли Вы в будущем вхождение Тараклийского района в состав АТО Гагузии?» hiç saklamadaan sevinmeliini hem sırıtmasını hazırlanmış cuvabı açıkladı: «Уважаемые твардовчане, хочу вам сказать, что вы не единственные, которые озвучиваете эту идею. Очень многие жители села Кортен, Валя Пержи,TAA DERINDÄN
Aydarbek_Sarmanbetorv
Kırgızıstanda geldi sevindirici bir haber – Ortak türk kulturasına büük katkıları hem türk halkların literaturalarını yakınnaştırmak çalışmaları çin Турк дуйнөсунун Адабияты» (“Türk dünnäsının literaturası”) jurnalın baş redaktoru, “Avrasya” yazıcılar Birliin azası, Halklararası “Mahmut Kaşgarlı” literatura premiyasının laureatı, Kırgıstan halkına, başka türk literaturasınnan bilä, gagauzları açan hem annadan anılmış yazıcıya Aydarbek SARMANBETOVa verildi Azerbaycanın Halklararası Mahmut Kaşgarlı Fondunun “Mahmut Kaşgarlı adına Halklararası literatura premiyasını”. Azerbaycanın Halklararası Mahmut Kaşgarlı Fondunu 2006-cı yılda kurdular Azerbaycan Yazıcılar Birliin başı Anar RZAEV hem yazıcı Elhan Zal KARAHANLI. Kuruluşun ana uuru – Evraziyalıın hem Türk birliininTAA DERINDÄN
turksoy_25_yıl_komrat (8)
(TÜRKSOYun 25-ci yıldönümü kutlamaları Yaponiyadan başlayıp Gagauziyaya başarıldı) TÜRKSOYun (Halklararası türk kulturası kuruluşu) kurulmasının 25-ci yıldönümü kutlama programasının başarılmasınnan ilgili olarak, TÜRKSOY Genel sekretari hem Büükelçi Düsen KASEİNOVun katılmasınnan, Gagauziyada iki günnük bir kultura programası yapıldı. Programanın ilk günündä, Küçük ayın (fevral) 7-dä, Büükelçi Düsen KASEİNOV buluştu Gagauziya Başkanı İrina VLAHlan hem Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası başı Marina SEMENOVAylan. Hep o günü Komrat regional resim Galereyasında bir buluşma yapıldı Gagauziyanın yaratamak şkolalrın direktorlarınnan, bibliotekacılarlan, teatru hem ansamblilär öndercilerinnän. Küçük ayın (fevral) 8-dä sa kutlamalr ilerledi Komrat regional resim Galereyasında kurulan TÜRKSOYuTAA DERINDÄN
dusen_kaseinov
TÜRKSOYun kurulmasının 25 yıldönümü kutlamaları programası çerçevesindä, 2019-cu yılın Küçük ayın (fevral) 8-dä, TÜRKSOY Genel sekretari hem Büükelçi Düsen KASEİNOV Gagauziyaya geler. Canabisinin başkannıında, ofițial vizitlan, Türkiyedän bir delegațiya gelecek. Vizit programasında, Gagauziya öndercilerinnän buluşmadan kaarä, var “TÜRKSOY obyektivında Gagauziya” fotoalbomun prezintațiyası hem büük bir konțert gösterilmesi. Konțert adanêr TÜRKSOYun 25 yıldönümünä hem Gagauziyanın “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisinin kurucusuna hem ilk öndercisinä, raametli Semön POMETKOya. Not. “TÜRKSOY obyektivında Gagauziya” fotoalbomun prezintațiyası olacek Komrat regional resim Galereyasında hem başlayacek saat 12-30-da, bildirer Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası.TAA DERINDÄN
kons_refer_5_yıl
KONSULTATİVNIY Referendumun erinä SADÄ Referendumun 5 yılı daullan zurnaylan kutlndı 2014-cü yılın Küçük ayın 2-dä Komrat kasabasında büük tantalalı hem cüngırdaklı şamataylan, daullan zurnaylan kutlanıldı bir olmayan regeferendumun 5-ci yıldönümü. Bu referendumu kutlayannarın 1-ci sırasında vardı taa çoyu onnar, ani 2014-cü yılın Küçük ayın 2-dä haliz olan KONSULTATİV Referendumun hazırlamasına hem yapmasına yakın da durmardılar. Neçin deeriz  olmayan referendumu kutladılar? Neçin zerä ozaman olmadı SADÄ Referendum, ama oldu KONSULTATİV Referendumu! Ama bunu politika zenginnii kazanması için, kutlamayı hazırlayannar maasuz saklêêrlar. Bu üzerä ozamankı Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV hemTAA DERINDÄN
Tika_İtaliya (1)

2019.02.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

TİKA İtalyadakı Türk şehitliini hem mescitini eniletti

Harvatiyadakı vizitından sora, Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosu (TİKA) Başkanı Serdar ÇAM, İtaliyayanın Trieste kasabasında buulunan hem TİKA tarafından enilenän hem dolayı düzennenän Türk Şehitliini hem mescitini[1] baktı hem türk firmaların temsilcilerinnän inceledi, bidirer TİKAnın saytı (bak: https://www.tika.gov.tr/tr/haber/italya%27da_turk_sehitligi_ve_mescidi_restore_edildi-49939. Açıklanêr, ani çalışmaları erindä inceleyän Serdar ÇAM, TİKAnın Osmannı mirası olan köprüleri, camileri, türbeleri restavrațiya ederäk, koruma çalışmalarını Avustirya, Myanmar, Irak, Bosniya Gerțeg gibi devletlerdä bulunan Türk şehitliklerini enilederäk şehitlerin ay anmasına saabi çıktıklarını urguladı. Not. Triestedeki Şehitlik Cami aulunda bulunan Türk Şehitlii hem mescidin restorațiyasısı hem dolayı düzennemesi TİKA tarafından bıldır tamamnandı.   [1]TAA DERINDÄN
Ana_Sozu_1_2_2019
Büük ayın (yanvar) 21-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2018-ci yılın Büük ayı (yanvar) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar:  “Bulgar-gagauz avtonomiyası eşää geldi!!! Gagauzlar, biteriz mi?! Bittik mi??!! Bitirdilär mi?!”, “Gagauzların hem Gagauzluun gözellii – “Çadırın kış gergefi””, “Türkiye Büükelçisinin Gagauziyaya büük vizitı”, “Orhan KURALdan KDU studentlarına konferențiya”, “V-ci Halklararası Kaşgarlı MAHMUT proza yarışmasının sonuçları”, “TÜRKSOYun 25 yılı medalisi”, “Kırgızistanın Oş kasabası – Türk dünnäsının 2019 yılı kultura başkasabası!” h.t.b. 2019-cu yılın Büük ayı (yanvar) nomerın PDFı burada: http://anasozu.com/wp-content/uploads/2018/10/Ana_Sozu_1_2_2019.pdf http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/TAA DERINDÄN
kasgarli_mahmut odulleri
Avrasya Yazarlar Birlii tarafından tertiplenän hem Halklararası Türk Kultura Kuruluşu TÜRKSOYun işbirliindä hem da Türkiye Kultura hem Turizma Bakannıının yardımınnan 2018-ci yılda düzennenän V. Halklararası Kaşgarlı MAHMUT proza yarışmasının sonuçları: 1-ci ödül – Reşit HANADAN, “Mehmet Çavuş Geliyor” yaratmasınnan (Kosova); 2-ci ödül – Ferzene AKBULATOVA, “Hanbala ile Han Bala” yaratmasınnan (Başkurdistan, RF); 3-cü ödül – Yücel Öztürk, “Altıncı Parmak” yaratmasınnan (Türkiye); 4-cü ödül – Elif Köprülü, “Dönmeyen Yolcular” yaratmasınnan (Türkmeneli, Irak). Ödüllär 2018-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 18-dä Türkiyenin Kastamonu kasabasında saabilerinä verildi. *** Gagauziyada V-ci Halklararası Kaşgarlı MAHMUT prozaTAA DERINDÄN
mila_kurudimova
Bıldır olan V-ci Halklararası Kaşgarlı MAHMUT proza yarışmasında genç yazıcımız, çadırlıyka Mila Kurudimova annatmaylan “Agafya” Gagauziyada 1-ci oldu. Mila Kurudimova duudu 1989-cu yılın Orak ayın (iyül) 3-dä Gagauziyanın Çadır kasabasında (Moldova Respublikası). Kasabanın 1-ci liţeyini başarıp, 2008 yılda girdi üürenmää Rusiya Federaţiyasının Astrahan Devlet Universitetinä. 2013-cü yılda bu universitetin angliyca-italyanca çevirici fakultetini başardı. Büünkü gündä Moskvada lingvistika-çevirici bölümdä işleer. Mila Kurudimovayı gagauz okuycuları tanıdalar 2015-ci yılın Orak ayında, açan “Ana Sözü” gazetasında tiparlandı onun “Bän gelcäm, salt kimsä orada beklesin!” adı altında peetleri. Çevirici poet olarak, pay aldı “Gagauzların kayıpTAA DERINDÄN
tuzbuz

2019.01.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovada buz hem kaar kıyameti

Fasıl bir țiklonun Moldovaya gelmesi hem havanın birdän diişilmesi Moldovayı buz hem kaar kıyametinä çevirdi. Devlet gidrometeoserviçi bildirdi, ani Büük ayın 25-dä bütün Moldovanın yolları kaygın buza dönecek. O üzerä teklif ediler, ani bir lääzımsız şöförlar yola çıkmasınnar. Moldova Kultura, Aydınnatmak hem Aaraştırma ministerlii emir verdi, ani Büük ayın 25-dä hepsi şkolalar hem uşak başçaları kapalı olsun. Bu emirä görä izin veriler bu kuruluşların administrațiyaları da işä çıkmasınnar. Bu saatta Komrat-Kişinev yolu kapalı. Komrattan Kişineva çıkışta Bucak küüyündä polițiya postu kuruldu hem polițiyacılar hiç bir maşinaya yol vermeerlär. Bildiriler, aniTAA DERINDÄN