CÜMNE BOLUMU

ght_tablo

2021.09.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziya Halk Topluşuna seçimnär geçer

2021 yılın Ceviz ayın (sentäbri) 19-da Gagauziya Halk Topluşuna (GHT) eni seçimnär geçer. Halk Topluşunda 35 mandata 124 kandidat var.   Bütün Gagauziyada seçmcilär listelerindä 114 210 kişi var. Kaçı onnarın seçim bölümnerinä geleciklär pek tezdä üürenecez. Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasını (MSK) bildirdi, ani seçimnerdä 80 erindeki hem 50 yabancı gözlemci var.TAA DERINDÄN
cok-meydan_1
Ceviz ayın (sentäbri) 14 gecesi Çok-Maydan küüyündä (eski adı Karlık) belli olmayan eriflär savaştılar tutuşturmaa iki kombaynayı, angılarının birisi GHT deputatlıına kandidatın Födor YANİOGLUnun, öbürü da onun tarafından kiralanmış olan bir kombayna – https://www.youtube.com/watch?v=2DOeo5HGVmc&t=2s. Kombayna saabisinin laflarına görä, gecenin bir vakıdında bu eriflär atmışlar kombaynaların üstünä tutuşturucu işlerini (kimi açıklamalara görä – benzini) da savaşmışlar ateşä vermää onnarı. Kısmetä görä, aulda bulunan köpeklär poträ kaldırmışlar da sesä çıkan bekçilär etiştirmişlär ateşi sündürmää. Zarar may yok – salt kombaynanın bir tekerlää azıcık ütülenmiş. Födor YANİOGLU sayêr, ani bu tutuştuma işi ilgiliTAA DERINDÄN
kıran_orta_asir_1_2

2021.09.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

2020-ci yıldan beeri orta asirlerin oyuncakları geeri döndülär

– Kırandan gebermäk; – Dinsizleri koolamak; – Politika oponentlarını ezmäk; – Kimi sa parçalamak; – Manastırlara baskı yapmak…TAA DERINDÄN
seçim_kar_5

2021.09.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Seçimnär herkerä mındar bir işti, ama bukadaradan mı?

Gagauziya Halk Topluşuna (GHT) eni seçimneri gününädän 3 gün kaldı. Ama nekadar taa yakın Ceviz ayın (sentäbri) 19-zu, okadar taa çok zulumnuk hem azıtmak yapılêr seçimnerä karışmada kuvettä bulunan Gagauziya Başkanı hem onun önderciliindä olan Gagauziya devlet strukturaları tarafından. Annayarak, ani Gagauziya Halk Topluşuna bu kerä var nicä seçilsin o insannar, angıları heptän Gagauziyayı için yanêrlar hem Gagauziya Başkanın yannış yaptıklarını üzä çıkarmaa savaşêrlar, Gagauziya Başkanı artık kendisi seçimnerä hazırlanmakta küülerdä hem kasabalarda gezip, ona taraftar olacek GHT deputatlaa kandidatlar için agitațiya yapêr. Örnek olarak Canabisinin Kongazçık küüyünä gitmesi hemTAA DERINDÄN
ateş-

2021.09.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

İki rayondan karä hereri “kırmızı kod” koyuldu

Moldovada kıranı engellemää deyni, saalık ministerlii karar aldı, iki rayondan (Dubosar hem Rışkan) karä, bütün memlekettä “kırmızı kod” koymaa. Açıklamlara görä, son aftada COVID-19-za ulaşma 42% zeedelendi. Hastalannarın 89% salgını ilin hem simptomsuz, 6,9% – orta arlıkta, 4,1% – ar durumda geçer. Şindi Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 276701; ölennär – 6548; alışannar – 263788. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 7915: Çadır rayonu – 2566; Komrat rayonu – 4207; Valkaneş rayonu – 1142.TAA DERINDÄN
cakir_muzeyi (5)
Seksän üç yıl geeri, 1938-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 8-dä raametli oldu gagauzların hem bütün dünnääyın Büük bilim hem klisä adamı, aydınnadıcımız hem Apostolumuz Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİR (27.04.1961– 08.09.1938). Bu yaslı günnän ilgili olarak, Kişinevun “Saabiylän buluşmak” («Сретения Господня») klisesindä “Protoierey Mihail ÇAKİR muzey zalı” açıldı hem başka sıralar oldu. Bu iş bu erdä yapıldı o üzerä, ani Mihail ÇAKİR kendisinin popazlık hem aydınnıdıcılık yolunu bu klisedän başlamış. O üzerä da muzey zalınnan bilä o günü klisedä oldu din hem bilim olayları, angılarının arasında vardı hem bir bilim konferențiyası da.TAA DERINDÄN
noutbuklar

2021.09.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyanın şkolalarına 75 noutbuk verildi

2021-2022 üürenmäk yılın başında Moldovada bulunan Birleşmiş Milletlär Kuruluşu ilerlemä Programası (BMKİP) tarafından Gagauziyanın 25 şkolasına toplama 75 noutbuk verildi. Bu iş yapıldı Moldova üüredicilik ministerliinän hem Gagauziya İspolkomunnan barabar. Nicä annaşıldı bu kompyuteların 55-şi bulunacek şkolaların bibliotekalarında, neredän, online uroklara katılmak için, onnarı üürencilär ödünç alabileceklär. Bundan karä şkolalara interaktiv tablalar hem proektorlar baaşlanacek, ne verecek kolayını üüredilär uroklarda dijital tehnologiyalarını kullansınnar. 2021-ci yılda BMKİPın bu uurda proektına 200000 dolar para harcanacek. BMKİPın hem Tekwill yardımınnan, 2019-cu yılda Simpals kompaniyası Moldovadan üürencilär (I-XII klslar) içinelektron üüretmedä bir platforma kurdu.TAA DERINDÄN
koronavirus_2

2021.09.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Saalık uurunda Üstolan Durum genä Bir buçuk aya kurulêr

Ceviz ayın (sentäbri) 9-da Moldovanın Cümne saalıında Üstolan Durumu milli komisiyası (CSÜDK) aldı Karar, ani Ceviz ayın (sentäbri) 11-ri – Canavar ayın (oktäbiri) 30-na kadar Moldovada saalık tarafından miilli uurunda  Üstolan Durum kurulêr. Bunun sebepi – Covid-19-za ulaşan hastaların hızlı zeedelenmesi.   CSÜDK kararınnan Moldovada Covid-19 hastalıı beterinä turuncu kod koyulêr. CSÜDK kararınnan Ceviz ayın (sentäbri) 11-dän beeri  18 yaş üstü olan insannar açık havada sıralarına, festivallärä, konțert salonnarına, konțertlerä hem gecä kluplarana katılmaa deyni, aşaadakı belgileri lääzım göstersinnär: – SARS-CoV-2 virusuna karşı vakținațiyanın bütün programasınnan vakținațiya sertifikatı (kiyat yadaTAA DERINDÄN
tausancı_parlament_6_
Moldova Respublikasının Sovetlär Birliindän baamsızlıın 30-cu yıldönümünnän ilgili olarak, Moldova Parlamentın diplomnarı verildi bu parlamentın ilk deputatlarına, angıları  Moldovanın Sovetlär Birliindän baamsızlıı için Deklarațiyayı imzaladılar. Bu diplomaya kablederäk gagauz deputatı Konstantin TAUŞANCI urguladı, ani “ozaman bu Deklarațiyayı sade dört gagauz deputatı imzaladı, kalanı kaçtıydılar”. Moldovada hem Gagauziyada büünkü durum için söleyeräk, Konstantin TAUŞANCI dedi: “Gagauziyada Sovetlär Birlii kuvetleri, büünkü Gagauziya Başkanınnan barabar, Maya SANDUya karşı ölä büük bir agitațiya yaptılar. Bän ölä deerim: Maya SANDU için oy vereräk, bän oy vererim Moldova Respublikasında hem Gagauziyada total korupțiyaya karsı düüş için.TAA DERINDÄN
natali_deniz_1_
Ukraynanın Kotlovina (Balboka) küüyündä duumalı hem Ukraynanın büünkü anılmış türkücüykası Natali DENİZ (haliz adı Nataliya NEÇEVA) dünneyä taa bir video-klipını baaşladı – “Zurna avası” (laflar – Valentina BUJİLOVA, muzıka – Konsatntin DUŞKU). Natali DENİZ 2014-cü yılda Türkiyedä olan “Türkvizion” konkursunda Ukraynayı hem Ukrayna  gagauzlarını temsil etti. 2018-ci yılda Makedoniyada “Evrofest” türkü yarışmasında ikinci eri aldı. Gagauziyanın siiredicileri Natali DENİZi pek islää bilerlär hem tanıyêrlar. Canabisi çoktan buradakı hepsi kultura sıralarında pay alêr hem kendi türkülerinnän insannarı şenneder. Natali DENİZ Gagauziyanın “Bucak sesleri” halklararası türkü konkursunun jüri azası.TAA DERINDÄN