CÜMNE BOLUMU

cocuk_dunnasi_
Hederlez ayın 24-dä Valkaneştä açıldı uşaklara deyni “Çocuk dünnäsı” adlı bir kafe, angısında var uşaklara deyni oynamak kompleksı da. Bakmadaan ona, ani kafenin adında yazılı, ani bu kafe çocuklara deyni, orada kızlara da er bulunacek. Hazırladılar bu kafeyi hem onu açtılar iki insan – Anna hem Kristina, bidirer sayt http://www.vulcanestimd.com/. “Çocuk dünnäsı”nda uşaklara deyni var iki oynamak bölümü – 2 yaşına kadar uşaklara hem 3-12 yaş arası uşaklara deyni. Analara-bobalara deyni da burada dinnenmä erleri.TAA DERINDÄN
karamit_jekova_tarnavskiy

2017.05.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Onnar isteer Gagauziya küüleri aydınnansın

Gagauziya Halk Topluşu deputatları Elena KARAMİT (Avdarma), Ekaterina JEKOVA (Çöşmä küüyü) hem Aleksandr TARNAVSKİY (Komrat) teklif ederlär kabletmää Zakon, angısına görä kolaylık olacek Gagauziya bücetı yardım etsin küülerä sokakları aydınnatmak uurunda. Hederlez ayın (may) 25-dä bu üç deputat pres-konferenţiyada açıkladılar, ani Canabileri danışêrlar Gagauziya İspolkomuna hem Halk Topluşuna «Освещенное гагаузское село» zakon iniţiativasınnan. Açıklamaya görä zakonda teklif ediler herbir küüyä Gagauziya bücetından vermä insan başına yılda vermää 5-şär ley. Bu paraları primariyalar var nicä kullansınnar ya sokakları aydınnadan elektrika harçlarını ödemää deyni, yada karannık sokaklarda eni elektrikalı aydınnatma sistemalarını kurmaaTAA DERINDÄN
birinci_dunne_cengi_kiyadi
Hederlez ayın (may) 24-dä, Komrat Devlet Universitetında, KDU bibliotekasının çalışmalarınnan, oldu prezentaţiya Svetlana KAPANCInın «Гагаузы и болгары Бессарабии в Первой мировой войне 1914-1918 гг.» kiyadına, ani annadêr I-ci dünnä (imperialistiçeskiy) cengi (1914-1918 y.y.) için hem açıklêêr gagauzların pek saklı bir istoriya sayfasını. Kiyat için annadarak Svetlana KAPANCI açıkladı, ani “bu kiyadı hazırlamaa neeti yokru. Ama açan 2013-cü yılda başlattı proektı «Восстановление и сохранение памяти об участниках Первой мировой войны 1914-1918 гг. из Гагаузии – «Память забытой войны», annadı, ani iş pek maanalı hem geniş bir iş. Canabisi bildirdi, ani danışmışTAA DERINDÄN
s_demirel_lisesi
Hederlez ayın 19-da Türkiyedä bakılêr “ATATÜRK anma” hem “Gençlik hem sport” yortuları. Bu yortuyu pek geniş hem sıcak baktılar Kongaz küüyün Süleyman DEMİREL teoretik liţeyindä. Yortuda pay aldılar Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, TİKA Kişinev Ofisin koordinatoru Canan ALPASLAN, Kongaz primarı Mihail ESİR, Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyanın başı Sofya TORLAK, Akademik hem poet Todur ZANET,  Komrat Devlet Universitetın (KDU) türk studentları, başka türk vatandaşları hem cümne insannarı. Kutlamaklar başladı ATATÜRKü hem onun arkadaşlarını, Türkiyenin kurtuluş cengindä cannarını verän insannarını susmak minudundan anmaktan. Sora Türkiye, Moldova hem Gagauziya Gimnaları çalındı hem ofiţalTAA DERINDÄN
9-10_2017
Hederlez ayın (may) 19-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2016-cı yılın Hederlez ayın (may) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Aaçlık GENOŢİDın 70-ci kara yıldönümü”, “O-o-of! O-o-of! Aaçlıı, o-o-f, geçirdik, of, of!”, “Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIMın Moldovaya hem Gagauziya ofiţial vizitı”, “Komratta geçti “Gagauz kongresi”, “Demokratiyanın arkasında terorizma olursa, onu yardımnamaa gerçektän demokratiyaylan uymaz!”, “Gagauzlara karşı yapılan aaçlık Genoţidın 70-ci kara yıldönümü hem o Genoţidın büünkü sonuçları”, “Türkmenistan-Moldova dostluk simvolu”, “Kişinevda “Hederlez”, Komratta ne Kongresi oldu?”, “Hederlez” at koşularından başladı”, “O, afgan askeri!” poemasının prezentaţiyası”, “Pipiruda” yortusu şenniklän bakıldı”, “Gagauz Yeri’nde kadın”TAA DERINDÄN
Gagauz_Kongresi_sayt

2017.05.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, ANALİTİKA, CÜMNE BOLUMU

Komratta ne Kongresi oldu?

Kongres taa hazırlanarkana belli oldu, ani bu Kongres nesa eni olacek, zerä ansızdan onun adı diişildii. Kongresin ofiţial saytında açıklandı, ani olêr “Gagauz Kongresi”. Kongresin emblemasında yazılı, ani olêr “Gagauzların dünnä Kongresi”. Taa ileri yapılardı “Bütüdünnä gagauzların Kongresi”. Nesoy Kongres oldu bu – belli diil? İnanêrım, ani Kongresi hazırlayannarın bu uurda kötü bir neetleri yoktu. Bezbelli problema çıktı ondan, ani hepsi materiallar İLKTÄN RUSÇA hazırlandı, da sora RUSÇADAN GAGAUZÇAYA çevirildi. Çevirennär da, gagauzçayı islää bilmedikleri beterinä, rusçadan «Всемирный конгресс гагаузов» cümnesini nicä «Мировой конгресс гагаузов» çevirdilär. Onuştan diil belli KomrattaTAA DERINDÄN
aaclik_kirimi
(Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresindä doklad) Ön söz erinnä Gagauzlara karşı XX-ci üzyılda yapılan baskıların hem ezmeklerin arasında, bir şüpesiz, ilk erdä durêr 1946-1947 yıllarda Sovet rejimin tarafından gagauzlara uygulanan AAÇLIK GENOŢİDI. Bu genoţid  kendi içinä topladı 1940-ta gagauzların kapamalarını hem trudarmiyaya almalarını, 1941-dä Sibirä kaldırılmalarını, 1944-tä “kara pehotaya” almalarını hem MGB[1] tarafından zındannara, kapannara hem GULAG[2]lara atılmaları. Hepsi bu işlerdä rejimä pek çok yardım ettilär erindeki kalik palilär, angıları hemen üstä çıktıydılar, da, kudurmuş köpeklär gibi, kendi halkını paralamaa başladıydılar. Aaçlıın genoţidın çeketmesi Büük aaçlık genoţidı başladı 1946-cı yılda yazın.TAA DERINDÄN
yamboglu

2017.05.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

O-o-of! O-o-of! Aaçlıı, o-o-f, geçirdik, of, of!

Sofya İlyiniçna YAMBOGLU (kızlık laabı Kambur), 03.07.1934 yılın duuması Çok Meydan küüyündä: “O-o-of! O-o-of! Aaçlıı, o-o-f, geçirdik, of, of! Sorma, çocuum, sorma! Aaçlıı, çocuum, kimsey geçirmesin osoy, nesoy biz geçirdik. Genä vardı bobamız, of! Aaçlık oldu, çocuum, kırk altıda. Yaamurlar yaamdı, ekin yok. Angısında vardı – vardı, angısında yoktu – yoktu. Ekinneri aldılar. Aaç insan biri-birindän ekin, imeelik çalardı. Çok insan öldü aaç. Makuk çıktı. İnsan alardı, parça-parça iyärdi. Şişärdi. Biz bir kerä aldık, da bizim bobamı brakmadı başka iyelim. Nelär idilär, nelär! Allah korusun! Of, Boje, İisus, Göktä BobacıımTAA DERINDÄN
teatr
Çiçek ayın (aprel) 20-30 günneri arasında Türkiyenin Konya kasabasında olan halklararası “Bin nefes bir ses” (“Bin soluk bir ses”) Türkçä devlet teatruların Festivalindä pay aldı “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu. Gagauziyanın Çadır kasabasından “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu Festivaldä gösterdi spektakliyi “Öldür beni, ayolcuum! (anılmış türk dramaturgu Aziz NESİNın “Hadi Öldürsene Canikom” pyesası). “Bin soluk bir ses” Festivalindä, Türkiye teatrularından kaarä, pay aldılar Bulgariya, Gagauziya (Moldova), Kazakistan, Poyraz Kipra (KKTC) hem Kosova teatruları. Not. Festivali hazırladılar Türkiye Respublikasının kultura hem turizma Bakannıın devlet teatruları baş müdürlüü, TÜRKSOYun katkısınnan.TAA DERINDÄN
cesme_kuuyu_dostlek_usak_bascasi_acilisi (1)

2017.05.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkmenistan hem Moldova arasında dostluk simvolu

(Çöşmä küüyün “Dostluk” uşak başçasının ofiţial açılışı) Türkmenistan Respublikasının Prezidentı Gurbangulı BERDIMUHAMEDOVun 2013-cü yılda verdii izininä görä, baaşış olarak, Gagauziyanın Çöşmä küüyündä Türkmenistan Respublikası düzdü bir eni uşak başçası. 2017-ci yılın Hederlez ayın 16-da da bu uşak başçasının ofiţial açılışı oldu. Açılışta pay aldılar Türkmenistan Respublikasının Premyer-ministru yardımcısı hem dışişleri ministrusu Raşid MEREDOV, Moldova Prezidentı İgor DODON, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ hem Turkmenistanın Moldovada Büükelçisi Nurberdi AMANMURADOV, Gagauziya öndercileri hem deputatları. Uşak başçasının ofiţial açılış büük bir tantalalı hem eşil renkli yortuya döndü. Başkanın duhovoy orkestrası fanfaralı havaları çalardı. MusaafirleriTAA DERINDÄN