CÜMNE BOLUMU

kongaz_bio_2

2015.12.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Todur ZANETin liţeyindä santehnika bölümü açıldı

Kırım ayın (dekabri) 3-dä Kongaz küüyün Todur ZANET liţeyindä, Evropa donorlarının yardımınnan, eni santehnika bloku açıldı. Donorlar Avstriya hem Şveyţariya Teknik uurunda Kooperaţiyada kordinatorlok Büroları.   Santehnika blokunda var beş bölüm: birisi ellerini yıkamaa, ikisi tek kişilik ayırı kenef odaları, ikisi da kızlara hem çocuklara ayırı yapılı ayak yolu bölümneri. İleri bütün liţey ayaz-kış, yaamur-çamur, lüzgär-güneş hep dışardakı ayak yoluna gidärdi. Şindi sa, liţeyin direktorunun İordan Nikoleviç YASIBAŞın hem onun yardımcılarının çalışmalarınnan, liţey kazandı bir grant. Birkaç ayın içindä da proekt aslıya çıktı. Eni santehnika bloku büük bir yortulu sırasınnanTAA DERINDÄN
cad_3
Geçennerdä Çadırın 7-ci “Yuvuşka” (“Süütçäz”) uşak başçası enidän kapularını açtı. O kapalıydı o üzerä, ani imäk hazırlamak bölümü pek kötü duruma gelmişti. Da şindi burayı gidän 150 uşak için TİKA yardımınnan uşak başçasının kufnesini hem yıkamak bölümü enilendi. “Yuvuşka” (“Süütçäz”) uşak başçası açıldı 1968-ci yılda. Ozamandan beeri burada capital remont olmadı. Onun yapıları dökülmää başladı, örtüsü – akmaa, kufnesi çöktü. Onuştan devletin sanitar strukturaları o uşak başçasını kapadı. Da ozaman Çadır primarı Anatoliy TOPAL danıştı TİKAya tekliflän, ani Çadırın 7-ci uşak başçasının kufnesini hem yıkamak bölümünü eniletmesindä yardımcı olsunnar. BuTAA DERINDÄN
Kilimnar_2
Kırım ayın (dekabri) 12-dä Kişinevda Mold-Expo sergi salonunda geçti II-ci “Covorul Dorului” Milli Kilimnär Çarşısı, angısını hazırladı Moldova kultura hem turizma ministerlii. Bu yıl Çarşıda sergilendi 150 taanä evelki kilim. Vardı büünkü kilimnär da. Onnarın arasında Gagauziyanın Aydar hem Beşalma küülerindän kilimnär da. Türkiye Respublikası da çarşıda 20 evelki kilim sergiledi. Çarşıda Türkiyedä kilimcilik adetlerini kendi sözündä kısadan açıkladı Kişinev Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL. “Covorul Dorului” Milli Kilimnär Çarşısında kendi yaratmaklarını sergiledi Avdarma küüyün yaratmak Evin uşakları da. Kendi kultura programasınnan hem milli giyimnerinnän insannarı sevindirdi “Eski Düz Ava”TAA DERINDÄN
zanet_akademik
Kırım ayın (dekabri) 8-dä Ankarada poet Todur ZANETä Kırgız Respublikasının Omor SULTANOV Halklararası cümne poeziya Akademiyasının akademik nışanı hem belgesi verildi. Akademik nışanını hem belgesini Canabisinä verdi kendisi Akademiyanın prezidentı – Omor SULTANOV. Akademik Todur ZANETi kutlama sırasında pay aldılar Avrasya Yazarlar Birlii Başkanı Yakup ÖMEROĞLU, Akademiyanın baş sekretari hem predsedatel yardımcısı Aydarbek SARMANBETOV, Kazahstanndan uygur yazıcısı Ekrem AHMETOV, Türk dünnäsında başka yazıcılar. Not. Bu nışanı vermäk için Omor SULTANOV Halklararası poeziya Akademiyasının tarafından bu karar 2015-ci yılın Mart ayında alınmış.TAA DERINDÄN
TC_panayir

2015.12.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kişinevda 19-cu yardım Kolada paneerı oldu

Kırım ayın (dekabri) 6-da Kişinevda geçti 19-cu yardım Kolada paneerı, angısında pay aldılar Moldovada bulunan büükelçilikleri hem diplomatiya misiyaları. Bu yıl da, nicä da geçteki üç yıllar gibi, Kişinev Türkiye Büükelçiliin stendında, panayıra katılannarın arasında, en çok satışlar oldu – 62 bin 120 ley. Lääzım urgulamaa, ani bu parayı toplamaa deyni pek çalıştılar Türkiye Büükelçisi, Büükelçiliin hem TİKA zaametçileri. Burada Türkiye Hava Yolları (THY) stendın bir köşesindä “Uçan asçı”sınnan biznes-klas ikramnarı verdi. Bu yıl stendtan satış sistemasında eniliklär da oldu, bildirdi Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL. Onnarın arasında çetileyä göräTAA DERINDÄN
Haldun_Taner
Haldun TANERın duumasının 100 yılına Türk Dünnäsının 1-ci pyesa yarışmasında ödüllär Başkurtistan, Kazakistan, Azerbaycan, Gagauzya hem Türkmenistan arasında paylaşıldı. TÜRKSOY tarafından 2015 yılı türk dramaturgun Haldun TANER yılı olmasının açıklamasına yapılan Türk Dünnäsının 1-ci pyesa yarışması, Türkiye Başbakannık Tanıtma Fondunun yardımınnan Türk Dünnäsında bu ortak dramaturgiya yarışmasını hazırlayan hem açan Avrasya Yazarlar Birlii, TÜRKSOY hem Türkiye Devlet Teatruların Genel Müdürlüü bildirdi, ani yarışmaya büük bir katılma oldu. Yarışmanın ilk duyurusu Türkiyenin Konya kasabasında yapılan “BİN NEFES BİR SES” HALKLARARASI TÜRKÇÄ TEATRU YAPAN DEVLETLÄR FESTİVALindä yapıldı. O yarışmaya 18 devlettän 109TAA DERINDÄN
Tomay_oyunnar_1

2015.12.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Evelki uşak oyunnarı liţeylerdä gösterildi

Kırım ayın (dekabri) 3-dä Tomayın, Çadırın “Guboglu” adına hem Avdarmanın “D. Çelengir” liţeyleindä gösterildi evelki gagauz oyunnarını, angılarını ozamannar kızlar hem çocuklar oynardılar.   Bu oyunnarın arasında uşaklar aklılarına getirdilär hem oynadılar oyunnarı: “Aşık”, “Basmacık”, “Boba topu”, “Boldur”, “Borç”, “Boyacı”,”Büülü iplicäk”, “Çelik”, “Dadacık”, “Daullan zurnaylan”, “Fırıncı”, “Kopça”, “Saklambaç” yada “Yumancak”, “Uzun eşek”, “Üzücäk” hem başka. Oyunnara katılan hepsi geldilär bir fikirä, ani  bu oyunnar diil lääzım unudulsun, neçin deyni şindiki zamanda uşakların vakıdını alêr hem iyer eni tehnologiyalar: telefonnar, kompyuterlär, planşetlar da bu iş onnarın saalıına büük zarar verer. ÜüredicileräTAA DERINDÄN
komrat_kubey

2015.12.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kubey kliseyä geldi

Komradın eni mezarlıında prorok İliya klisesinin duvarları artık hazır. Şindi, Kırım ayın 1-dä orêy kubeyi getirdilär. Klisenin yapılması için cuvapçı protoiyerey Födor açıkladı, ani insannarın parasınnan kubeyi Moldovanın Teleneşt kasabasında yaptılar. Taa oradan yaklaşık 200 kilometralık yol iki gün sürttü. Bütün yolda konvoyun önündä poliţiya maşinaları gitti. Bu iki gündä 7 poliţiya ekipajı diişti.TAA DERINDÄN
Merv_1
Kasım ayın 26-28 günnerindä Türkmenistanın Marı (Merv) kasabasında 2015 yılı “Marı – Türk dünnäsı kultura başkasabası” yılın kapanışı oldu. “Marı – Türk dünnäsı kultura başkasabası” yılı TÜRKSOY tarafından açıklandıydı. Kapanış günnerin temel olaylarından birisi oldu XXXIII TÜRKSOY Dayma Konseyin çerçevesindä Türk dünnäsının kultura ministruların buluşması, ani toplandı Kasımın 26-da. Toplantıda pay aldılar Turkmenistan Respublikasının kultura ministrusu Annageldı GARACAEV, Kırgız Respublikasının kultura, habercilik hem turizma ministrusu Altınbek MAKSUTOV, Azerbaycan Respublikasının kultura hem turizma ministrusunun birinci yardımcısı Vagif ALİEV, Türkiye Respublikasının kultura hem turizma ministrusunun yardımcısı Sefer YILMAZ, Kazahstan Respublikasının Senato deputatıTAA DERINDÄN
Gagauz_respublikasini_korumak_gunneri

2015.12.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Anmak kompleksın eskiz konkursu uzadıldı

Bu yıl Gagauz Respublikasının 25-ci yoldönümü tamamnandı. Bu paalı iş için Gagauziyada neettä vardı anmak kompleksı açmaa. Ama… Bu iş için eskizlär sade bir oldu. Bildireriz, ani Anmak kompleksın eskiz konkursuna kendi tekliflerini isteyennär vardı nicä 2015-ci yılın Kasım ayın 16-dan versinnär. Ama, nicä artık açıkladık, bu günädän sade bir eskiz geldi. Onuştan konkursu uzatmaa deyni Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV imzaladı bir izin. O izinä görä Anmak kompleksın eskiz konkursu taa altı aya uzadılêr.TAA DERINDÄN