CÜMNE BOLUMU

syeid_2

2018.04.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyada hepsi uurda deputatların rusça Syezdı

2018-ci yılın Küçük ayın (fevral) 27-dä, utanmadaan tükürüp Aaçlık Kurbannarın mezarlarına hem kemiklerinä hem da kabletmeyip “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak Günü” için kararı (bak: http://anasozu.com/aslisi-2017-ci-yilin-kucuk-ayin-fevral-27-da-istoriyamizin-taa-bit-kara-gunu/), Halk Topluşun deputatları Karar aldılar Gagauziyada hepsi uurda deputatların Syezdını yapmaa. Bu Syezd oldu 2018-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 21-dä. Gagauziyada hepsi uurda deputatların Syezdın gündeliinä bir soruş koyuldu: «О реализации полномочий Гагаузии, регламентированных  законом Республики Молдова №344-XIII от 23 декабря 1994 года «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)». Syezdın sonunda, temel olarak, kabledildi ilerdän hazırlanan bir Karar proektı hem açıklandı, aniTAA DERINDÄN
p_Vlah_kiyat_1
Geçennerdä enidän tipardan çıktı anılmış gagauz resimcisinin, grafikacısının hem exlibrisçının, raametli Maestro Pötr Nikolaeviç VLAHın 3 dilli kiyadı “SUSAK taa dünnää kurulmasından” («СУСАК с сотворения мира», “SUSAK from creatıng of the world”), angısının ilk baskısı olduydu 2003-cü yılda. “SUSAK taa dünnää kurulmasından” kiyadı genä ölä gözäl hem kaliteli uurda basıldı, nicä basıldıydı 15 yıl geeri. Ama şindi o basıldı devlet parasınnan, ozaman sa, 2003-cü yılda kiyadını çıkarmaa deyni Maestro Pötr VLAH sattıydı kendi yaratmak masteskayasını.  Bu gözäl kiyadın prezentaţiyası Gagauziyada birkaç erdä oldu artık. Onun için yazaceykana, aklıma getirdim oTAA DERINDÄN
mercanka_1
Tipardan çıktı anılmış gagauz yazıcıykasının Mariya MERCANKAnın eni proza kiyadı, ani annadêr gagauzların Sovet Zamanında “raat, uslu hem selemetli” yaşaması için. Kiyadın prezentaţiyası oldu 2018-ci yılın Baba Marta ayın 23-dä Komrat Regional bibliotekasında. Prezentaţiyada pay aldılar yazıcılar, kultura hem cümne insannarı. Kiyadın avtoru şükür etti Gagauziya İspolkomuna kiyadın tiparlanmasında para yardımı için. Bu paraların kolaylıınnan 300 “Kadem kaynaa” kiyadı basıldı. Kiyatlar baaşlanacek Gagauziyanın bibliotekalarına hem da üürediciliklän kultura kuruluşlarına.TAA DERINDÄN
turksoy_gagauziyada

2018.04.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

TÜRKSOY temsilcilerinnän Tombarlak masa

2018-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 5-dä Komrat regional resim Galereyasında oldu Gagauziyada kultura uurunda devlet kuruluşların çalışmasınnan ilgili Tombarlak masa toplantısı, angısında pay aldılar TÜRKSOY Baş Sekretar Yardımcısı  Prof. Dr. Fırat PURTAŞ hem Ankara kasabasının muniţipiyin temsilcisi Alaattin SONAT. Gagauziyanın kultura zaametçileri annattılar üüsek musaafirlerä kendi çalışmaları için. Kendi tarafından üüsek musaafirlär şükür ettilär Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyasına hem Gagauziyanın kultura uurunda çalışannarına o iş için, ani onnar pek aktiv pay alêrlar TÜRKSOYun tarafından Türk dünnäsında yapılan meropriyatiyalarda, bildirer Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası. Bu yardımnarın birisi olacek o,TAA DERINDÄN
sorush

2018.04.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Ye Nikolay BABOGLUya saygı neredä?!

Gagauziyada, hepsi Hristiannıklan İnsannık adetlerini kırarak hem ezeräk, karar alındı 2018-ci yılın Hederlez (may) ayını yazıcı Dimitri KARA ÇOBANın (27.05.1933 – 08.10.1986) ayı olarak açıklamaa. Bu, maamilä surat, yazıcının duuma gününün 85-ci yıldönümünä saygı veremäk. Gözäl hem islä bir adım. Saa olsunnar! Ama hep o ayda bizim taa büük hem kulturamıza taa da çok yapan Geniyimiz, Büük yazıcımız Nikolay BABOGLU (02.05.1928 – 26.08.2008) da duudu hem bu yıl onun duuma gününün 90-cı yıldönümü. Ye Nikolay BABOGLUya saygı neredä?! Sanêrım, ani bu yannışlıı Gagauziya İspolkomu lääzım doorutsun da, en aazdan 2018-ciTAA DERINDÄN
cakir_eni

2018.04.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

“Mihail ÇAKİR okumakları” Çadıra döndü

Çiçek ayın 26-da Çadır kasabasında olacek sıradakı “Mihail ÇAKİR okumakları”, angılarını hazırlêêr “M.Maruneviç” adına bilim-aaraştırma merkezi. Okumuklarda çerçevesindä olacek bilim-praktika konferenţiyası, angısında beş sekţiyada incelenecek soruşlar: gagauz milletin kulturasının ruh terbiedilmesindä etkisi, gagauzların istoriyası hem etnologiyası, gagauz dilin büünkü problemaları. Bilim-praktika konferenţiyasında pay almak için danışmalar hem Dokladlar kabledilerlär Çiçek ayın 23-dän M.Maruneviç” adına bilim-aaraştırma merkezin gagauzbilim@hotmail.com e-mailına.TAA DERINDÄN
bibliotekalar_aftasi
2018-ci yılın Baba Marta ayın 26-dan Çiçek ayın 1-dän “Eni boylar uşaklar – eni boylar bibliotekalar” temasına görä Ankaranın Türkiye Milli bibliotekasında  geçti “54. Bibliotekalar aftası” toplantısı, angısında pay aldılar bibliotekacılar Türk hem Musulman dünneyindän. Onnarın arasında vardılar devlet bibliotekaların öndercileri Başkurdistan (Rusiya Federaţiyası), Bosniya hem Gerţogovina, Kırgızistan, Kosova, Katar hem başka memleketlerdän. Toplantının ofiţial açılışında pay aldı Türkiye Kultura hem Turizma Ministrusu Numan KURTULMUŞ. Gagauziyayı burada temsil etti Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın bibliotekalar bölümünün başı Evgeniya Georgievna LÜLENOVA. Canabisi toplantıda annattı Gagauziyada bibliotekaların çalışmaları için hem baaşladı Türkiyenin Milli bibliotekasınaTAA DERINDÄN
Paskelle_2018

2018.04.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Aydın Paskellä yortumuz kutluca olsun!

Büün Çiçek ayın 8-dä bütün hrisatian dünnesi Ayozlu hem Aydın Paskellä yortusunu baker. Hristoz dirildi! Hakına dirildi! Dünneyä hem evlerimizä Aydın Paskellä geldi. Aydın Paskellä yortusu kutluca olsun! Hepsimizä saalık, raatlık, kısmet, bereket, selemet hem uzun ömür! Kurtarıcı hepsimizi korusun! Hristoz dirildi! Hakına dirildi!TAA DERINDÄN
05_06_2018
Baba Marta (mart) 31-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2018-ci yılın Baba Marta (mart) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “ASLISI: 2018-ci yılın Küçük ayın (fevral) 27-si – istoriyamızın taa bir KARA günü”, “ Ne mutlu altın kesän ellerä”, “ Maamilä surat – unionistlerdän kurtulmak! Aslısı – BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası! Taraklıdan uramadılar, şindi Basarabkadan urmaa savaşaceklar”, “Avdarma kararını aldı: Canavar ayın 19-zu – “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak Günü”, “Gagauz dilini taa geniştän kullanmak için” Zakon proektı ortalaa çıkarıldı”, “89% – Canavar ayın (oktäbri) 19-zu 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak Günü olsun!”,TAA DERINDÄN
KDU_prezentatiya
Baba Marta ayın 27-dä Komrat Devlet Universitetında (KDU) oldu prezentaţiya gagauz kulturasının altın fondunun 3 tomnuk “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” bilim kiyatlarına, angıları hazırlandı Akademik Todur ZANETin baş redaktorluunda hem önderciliindä “GAGAUZLUK” Cümne Birliin tarafından. Prezentaţiyada pay aldılar KDU rektoru hem pedagogları, studentlär hem magistraturayı yapannar, bibliotekacılar, muzeycilär hem cümne insannar. Açtı prezentaţiyayı KDU bibliotekasının direktoru Larisa ÇAKİR. Sora söz verildi KDU rektoruna Sergey ZAHARİYAya. Nedän sora da söz aldı Akademik Todur ZANET, angısı annattı bu kiyatların hazırlanması hem çıkarılması için. Canabisi söledi, ani “Gagauzların kayıpTAA DERINDÄN