CÜMNE BOLUMU

Nataliya_Fomiceva_1
(“Ana Sözü”nä deyni maasuz eksklüziv) Gecennerda Germaniyanın baş kasabasına, Berlinä, bir turist olarak gittim. Gözäl hem şaşılacek bir er: çok katlı evlar, büük meydannar, kliselär, büük sokaklar, ara sokacıklar – hepsi tertipliktän yalap-yalap edärdilär. Doz dolaydan, bana deyni, yabancı dil ötärdi. Belliki, bu dünneyin arasında, istär-istemäz, canın yakın bişey aarêr. O yakın iş da tezdä gözümä ilişti: “Resim sergisi: “Sonsuzlaa yolculuk”. Nataliya FOMİÇEVA”. Bir kıpım da hiç dusunmedään, hemen o sergiyä uuradım. Uuradım da şaştım: annadılmaz bir incäzannat dünnääsı! Pek gözäl resimnär, incä ustalıklan yapılı portretlar! Bakarak bu resimnerä, serginiTAA DERINDÄN
ilumjinov_1
Büük ayın 28-29 günnerindä Gagauziyada oldu şahmatada çempionatı. Çempionat Büük ayın 28-dä sabaalendän Komradın Dimitriy MAVRODİ adına liţeydä başladı. Üülendän sora bu çempionata uuradılar Moldova Prezidentı İgor DODON, Halklararası şahmatalar federaţiyasının (FIDE) başı Kirsan İLÜMJİNOV hem Gagauziya Başkanı İrina VLAH. Büük musaafirlär annattılar Gagauziyada, Moldovada hem dünnedä şahmataların ilerlemesi için hem kutladılar oyuncuları büük başarılarlan. FIDE başı Kirsan İLÜMJİNOV baaşladı Gagauziyanın şahmatalar kuruluşuna 200 şahmatı komplektı hem adadı, ani kendi kvotasından Gagauziyadan şahmatacıları halklararası turnirlara yollayacek. Belliki, Kirsan İLÜMJİNOV şahmatalarda kendi ustalıını da gösterdi: 10 minutluk bliţ-turnirda uşaklarlan şahmata oynadı.TAA DERINDÄN
tuz_ekmek

2017.01.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Allaa sizä yardımcı olsun, da saaselem başarasınız bu işi!

Eni Yıla karşı bana telefon açtı Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyanın sistemasında işleyän bir adam. Da dedi: - Födor İvanoviç, naşey sän yaptın bizimkilerä, eştin bu yuvayı, da onnar kaçınmaa başladılar! - Onnar herkerä kaçınardılar!- cuvap ettim bän. - Sän annamadın! Sizin küülerdä gezmeniz hem yaşlılardan evelki işleri yazmanız, onnarı raada brakmêêr. Şindi hepsimizä izin verildi, sizin izlerinizdän gidip, babucukları Çadıra getirelim, da  yazdıralım studiyada onnarın evelki gagauz türkülerini! - Pek islää! – dedim. – Şükür, ani bunu yapêrlar! Kalacek daymalarda! - Dooru, ama sana yardım etmeyelim da, dedilär! -TAA DERINDÄN
1_2_2017
Büük ayın (yanvar) 27-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2017-cı yılın Büük ayın (yanvar) nomerı: http://anasozu.com/wp-content/uploads/2016/05/1_2_2017.pdf “Aaçlık GENOŢİDın 70-ci kara yıldönümü”, “Gelmesin birinin başına, biz ne çektik!”, “Recep Tayyip ERDOĞAN Hederlez ayında Moldovaya hem Gagauziyaya gelecek”, “Büükelçi Hulusi KILIÇ İgor DODONnan buluştu”, “Vladimir PUTİN hem İgor DODON buluştular”, “Syezdın günnük işinä ikinci soruş koyulacek mı?”, “GHTnın çorbacıları ayırıldı. Gagauziyanın Temel Kanonun” 53-cü statyasına ters gidildi mi?”, “Gagauziya Halk Topluşu seçimnerindä oynamalar, protestlar, arestlar hem cezalar”, “Gagauziyada Kolada yortusunu baktılar”, “Ay İordan, Kurtarıcı İisus Hristozun vatiz Günü ayazlıydı”, “Regional ses studiyasıTAA DERINDÄN
istar
Komratta “İSTAR” oyun ansmblisi, Moldovanın başka 7 ansamblisinnän barabar, katıldı “Kaarlı Oskar – 2017” Halklararası festivalinä, neredä üçüncü eri aldı. “Festival Büük ayın 4-9 günneri arası Slovakiya devletindä geçti. Onda pay aldılar altı devlettän 25 kollektiv, angıları yaş kaertiklerinä görä becerikliini gösterdilär. “İSTAR” oyun ansmblisi pay aldı 12-15 yaş kertiindä. – bildirdi ansamblinin horeografı İrina SARI. – Bu kategoriyada birinci eri aldı Ukrayna, ikinci – Belorusiya, üçüncü da biz olduk!” Not. “İSTAR” oyun ansmblisi kuruldu 2013-cü yılda. Büünkü gündä onda 60 uşak horeografiyada ustalıını bileer.TAA DERINDÄN
Kipcak_Manerka_babu_
Patrettä Kıpçak küüyündän Stefanida İvanovna ÇAVDAR (kızlık laabı – Kopuşçu, ama küüdä onu hepsi Manerka bulü olarak bilerlär). Stefanida İvanovna 1932 yılın duuması. Aaçlıkta 12 yaşındaymış.   Manerka bulü aaçlık için bölä dedi: “Aaçlıı pek zor geçirdik, pek! Taa yok nerey! Geldilär, hepsini aldılar – bişey kalmadı! İdik ot, çarık! Yaamur yaadıynana sel gitti. Seldän sora bulduk çarık. Onnarı yıkırdık, kazırdık, ateştä kaynadırdık, da iyirdik. Yoktu ne imää başka. Pek çok insan öldü. Bizdä da kızkardaşım Lena aaçlıktan öldü. Zordu! Pek zordu! Şindi da yaşamak zor. Ama ozaman taa daTAA DERINDÄN
Stepan_Cavdar_

2017.01.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bölä altın elli usta tarafımızda aaz kaldı!

Bölä altın elli usta, nicä Kıpçak küüyündän Stepan ÇAVDAR, tarafımızda aaz kaldı. Hem diil onun için, ani Canabisinin zannatı – siirek bir zanaat. Aaz kaldı ilkin onun için, ani ustaların çoyu artık büünkü tehnologiyalara hem tehnikalara geçtilär. İkinci da, ani ustalarımızın çoyu, Vatanımızı brakıp, artık Rusiyaya taşındılar hem taşınêrlar. Bu olêr o üzerä, ani Gagauziyada bu insannara para kazanmaa deyni zor: pek aaz eni ev-yapı yapılêr hem tafta erinä, çorbacıların çoyu artık, plastik kapu-pençereyä geçtilär. Nicä da olsa, altın elli usta Stepan ÇAVDAR verilmeer bu zorluklara. O da artık büünküTAA DERINDÄN
cakir_kopuscu_3
Eni Yıla karşı tipardan çıktı Viktor KOPUŞÇUnun 140 sayfalık «Протоиерей Димитрий Чакир: пастырь и просветитель» kiyadı. Büük ayın 24-dä da Komratta kiyadın prezentaţiyası oldu. Nicä açıkladı prezentaţiyada kiyadın avtoru hem “Aydınnık” cümne kuruluşun başı Viktor KOPUŞÇU “bu kiyatta açıklêêr anılmış ÇAKİRlär soyundan popazların birisinin – Dimitriy Georgieviç ÇAKİR yaşamasını. ÇAKİRlär soyunun Bucak toprkalara erleşmesini, yaşamasını hem Protoierey Ay-Boba Dimitriy ÇAKİRin popazlıını hem cümne çalışmasını”. Viktor KOPUŞÇU bildirdi, ani kiyatta iki bölüm var: birisi – avtorun yazıları, birisi da – Dimitriy Georgieviç ÇAKİRin yazısı o küü için, neredä o izmet etmiş”.TAA DERINDÄN
gagauziya_kis
Gagauziya Halk Topluşun eski Prezidiumunun kararına görä, 2017-ci yılın Küçük ayın 5-dä Komrat kultura Binasında 1990-cı yıldan büünkü günädän (26 yıl içindä) herbir uurda deputat olan insannarın Syezdı olacek. Bildirildi, ani Syezdta bir soruş incelenecek: «Общественно- политические последствия преднамеренного нарушения официальным Кишиневом прав и полномочий Гагаузии». Nicä açıkladılar redakţiyamıza bu yıllarda deputat olan insannar hem Halk Topluşun büünkü deputatların birisi, onnarın neetindä var teklif etmää bu Syezdın günnük işinä taa bir soruş: “Gagauziya Temel Kanonun” hem “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun statyalarının Gagauziyada ezilmesi”.TAA DERINDÄN
Gagauziyanın_ses_studiyası

2017.01.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyanın Regional ses studiyası işini ilerleder

2014-cü yılın Kirez ayında (iyün) TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) baaşladı Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyasına bir ses studiyası. Studiyayı Çadır kasabasında erleştirdilär hem ona Gagauziyanın Regional ses studiyası statusu verdilär. 2017-ci yılın Büük ayın 1-dän beeri bu studiyanın direktoru oldu anılmış gagauz kultura adamı, kompozitor hem  “Çayır” (CHAiR) rock-grupanın öndercisi Mihail KULEV. Maasuz “Ana Sözü” gazetası için Mihail KULEV bildirdi, ani Gagauziya Halk Topluşu kararınnan studiyaya iki stavka verildi: studiyanın direktoru hem ses rejisöru stavkaları. Ama bu stavkalar salt 60% ödener. Onuştan kalan 40% studiya kendi terinnän lääzımTAA DERINDÄN