CÜMNE BOLUMU

cakir_

2015.04.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büün Ayozlu Ay-Boba protoierey Mihal ÇAKİRin duuma günü

Çiçek ayın (aprel) 27-dä Aydınnadıcımızın, bilim hem din insanımızın, Ayozlu adamımızın, protoierey Ay-Boba Mihal ÇAKİRin (27.04.1861 – 8.09.1938) duuma günü. Bu gündä Gagauziyada “Ana dili“ yortusu bakılêr.TAA DERINDÄN
two flying doves
Büün 2015-ci yılın Çiçek ayın 24-dü. 1915-ci yıldan 100 yıl geçti. Büük, zor, zulumnu hem aar bir üz yılıydı. Bu üz yılın içindä üzlärcä milletleri hem çeşitli dinneri inanan insannarı ezdilär, kırdılar, yok ettilär, zorlan yapılan aaçlıklan mezarlara soktular, katran hem zift kuyularında yaktılar, denizlerdä hem derelerdä buulttular, napalmlan yaktılar, gazlan bunalttılar, köpeklerä buudurttular, yonga yonga kıydılar. Bu milletlerin arasında: gagauzlar, ukrainnär, ruslar, türklär, tatarlar, belaruslar, veytnamlılar, kambocalılar, koreyalılar, afrikalılar hem taa çok çok milletlär. Ama neçin sa dünnä kuvetleri hem Rim Papası sayêr, ani sadä çıfıtları hem armännarı kırmışlarTAA DERINDÄN
birlikte_img_3542

2015.04.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Birlikte iyilik”tän uşaklara yorgançi hem yastıcak

Geçennerdä “Birlikte iyilik” cümnä Birliin başı Ruslan GARBALI bildirdi, ani bir aradan sora bu cümnä Birlii insannara yardımnar çalışmalarını ilerletmää başladı. Bu çalışmaların ilk büük meropriyatieyası oldu Çiçek ayın (aprel) 9-da Çadır kasabasının 5-ci uşak başçasında. Bu uşak başçasının öndercisi Valentina ŞPATAKOVSKAYA danıştı “Birlikte iyilik” cümnä Birliin başına Ruslan GARBALIya yardım için. Canabisi bildirdi, ani bu uşak başçasında artık 50 yıl yorgançilär hem yastıcaklar enilenmedi. “Birlikte iyilik” cümnä Birliin başı danıştı Çadırdakı “Yapaa-servis” firmasına da teklif etti birliktä bu uşak başçasına yardım etmää. Firmanın saabileri Pötr Daniloviç hem Lüdmila PavlovnaTAA DERINDÄN
23_nisan
Türkiye Respublikasının kurucusu Büük Mustafa Kemal ATATÜRK baaşlamış Türkiyenin uşaklarına “Gençlär hem Çocuklar Bayramını” (gençlär hem uşaklar yortusunu). Bu yortu her yılın Çiçek ayın (aprel) 23-dä bakılêr. Artık birkaç yıl sıravardı Moldovada Türkiye Büükelçilli bu gündä, Moldovadakı uşaklar hem gençlär için “ARTİCO” merkezinnän birliktä, “ARTİCO” merkezindä üüsüzlerä, internat üürencilerinä, uşaklı aylelerä deyni şenniklär yapêr. Bu yıl da ölä oldu. Uşaklara deyni Türkiye Büükelçisi sayın Mehmet Selim KARTAL hem Canabisinin eşi Banu Cankan KARTAL hanum-efendi genä büük, gözäl hem şenniklän dolu bir programa hazırladılar. O programaya görä, Kongaz küüyün “Suleyman DEMİREL”TAA DERINDÄN
Cesmekuuyu_Peti

2015.04.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kolektiv küçük, ama haliz bir büük aylä

Kim dedi, ani Ana Vatanda yok nicä iş kurmaa? Bir şüpesiz cuvap – var nicä! Sadä lääzım istemää, üşenmemää hem kendini inanmaa. Bölä insannar Gagauziyanın herbir küüyündä var. Onnar ne sa yapêrlar, ne sa çevirerlär, ne sa yaradêrlar da, hem kendilerinä, hem da yannaşık insannara işlemää kolaylık vererlär. Ölä insannar Çöşmäküüyündä da var. Burada kurulu bir ţeh neredä çorap örerler. Ţehın başında durêr Pötr Vasilyeviç ÇEBAN. Canabisinnän buluştuynan o dedi: “Bizdä kolektiv küçük, ama haliz bir aylä gibi işleer!” Ţehlan hem insannarlan tanıştıynan kendimiz gördük, ani bu laflar dooru. İnsannarTAA DERINDÄN
olimpiada_prezidium

2015.04.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauz dilindä hem literaturasında respublika Olimpiadası

Çiçek ayın 14-16 günnerindä Komratta geçti Gagauz dilindä hem literaturasında respublika Olimpiadası. Olimpiadada pay aldı 53 üürenci. Bu yılkı olimpiada yapıldı videokameralar altında. Ama bu hiç kösteklämedi uşakları. Gagauz dilindä hem literaturasında respublika Olimpiadasının kapanışı Çiçek ayın 16-da oldu. Kapanışa katıldılar Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Moldova üüredicilik ministerliin temsilcisi Alla NİKİTÇENKO, Gagauziyann üüredicilik upravleniyasının eski başı Vera BALOVA, yazıcı hem “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru Todur ZANET. Kapanış toplantısını açarak olimpiadanın juri başı Galina Dimitrievna SİRKELİ bildirdi, ani üürencilär pek üüsek uurda bilgilär gösterdilär hem gagauz dilindä, hem da gagauzTAA DERINDÄN
uzun_aleksandr
Poyraz Kipranın “Doğu universitetin” gagauz studentı, Kıpçak küüyündän Aleksandr UZUN, Çiçek ayın 12-dä universitetın obçejitiyesında raametli olmuş. Aylesi Aleksandırın ölüsünü evä getirmää deyni yardım için TİKAya danıştı da TİKA, kahır içindä bulunan, ana-bobayı yalnız brakmadı. Bütün TİKA kolektivın çalışmalarınnan raametli Aleksandr UZUNun ölüsü Poyraz Kipradan Kişinev aeroportunadan getirildi. TİKA istedi sandıı taa Kıpçak küüyünädan getirttmää, ama raametli studentın bobası Dimitriy UZUN açıkladı, ani onnar kendileri oolunun ölüsünü Kişinevdan Kıpçaa götüreceklär. Raametlinin bobası candan ürektän şükür etti TİKA kuruluşuna hem TİKAnın Kişinev koordinatorluuna o yardımnar için ani yapıldı bu aar günnerdäTAA DERINDÄN
Kucuk_paskelle
Küçük paskelledä mezarlaa may bütün küü toplanêr. Eveldän mezarlıkta birkaç sıra pomana masası kurarmışlar da popaz, mezarları okuduynan hem ayazma serptiinän, masayı da okuyarmış. Sora hepsicii, alıp kendi imeklerini, yakınnarının mezarlarına gidärmişlär da orada bilä iyärmişlär. Şindi bölä yapmêêrlar. Hepsi doorudan mezarlara giderlär, mezarların üstünä kolaç hem pomana erleştirerlär da popaz, kolivayı okuduktan sora, hepsi mezarları da okuyêr hem serper. Bu yortuda aşırıda yaşayan insannar mutlaka savaşêrlar, küüyä dönüp, senselelerinin mezarlarını dolaşmaa.TAA DERINDÄN
TC_pasport_0

2015.04.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Turkish Passport” kinosu gösterildi

Çiçek ayın 16-da Moldovada Türkiye Büükelçilii, Kişinevda çıfıtların “KEDEM” kultura dernään ortaklıınnan, “Turkish Passport” adlı dokumental kinoyu gösterdi. Kinonun gösterisi “KEDEM” binasında oldu. “Turkish Passport” dokumental film annadêr II-ci dünnää cengi zamanında Evropada işleyän türk diplomatların çıfıtları genoţid zulumnuundan kurtarmaları için. Türk diplomatların girgin hem kahramanca zaametlerini annadan filmın siiretmesindä pay aldılar Moldovada bulunan diplomatlar, politika hem kultura insannarı, sıradan vatandaşlar. Bu gösteri maasuz hazırlandı İzrailin içindä hem dışında olan çıfıtların Yas gününä (Yom Hashoah). Filmın önündä, Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL urguladı, ani Türk diplomatları kurtarardılar diil salt TürkiyeninTAA DERINDÄN
uzun_dmitri

2015.04.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR BOLUMU

Gagauz patriotu Dimitriy UZUN raametli oldu

Paskellä günü, Çiçek ayın 12-dä raametli oldu anılmış gagauz devlet, politika hem kultura adamı, gagauz patriotu Dimitriy Yakimoviç UZUN. Dimitriy Yakimoviç UZUN duudu 1936-cı yılin Küçük ayın (fevral) 2-dä Kazayak küüyündä. Çok yıllar partiya hem devlet uurunda işledi. 10 yıldan zeedä Kantemir rayispolkomun predsedateli çalıştı. 1994-1998 hem 1998-2002 yıllarında Moldova Parlamentın deputatı oldu. Moldova Parlamentının Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının Zakonunu kabletmäk Komisiyasında işledi. Dimitriy Yakimoviç UZUN Çiçek ayın 14-dä Kişinevun “Sv. Lazar” mezarında topraa verildi. Topracıı ilin olsun!TAA DERINDÄN