CÜMNE BOLUMU

Recep_Tayyip_Erdoğanlan_buluşmak
Türkiye Başbakanı Recep Tayyip ERDOGAN Hederlez ayın 7-dä  Türk dünnäsı yazarlar Birlii Meclisin azalarını kabletti. Buluışmak 1 saat sürttü. Türkiye Başbakanı Recep Tayyip ERDOGANnan buluşmada Gagauziyadan pay aldılar Gagauz Milli Marşın avtoru, poet hem yazıcı, “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru Todur ZANET hem da poet, Komrat pedkolecın üüredicisi Galina SİRKELİ. Not. Hederlez ayın 5-8 günnerindä Türkiyenin 2013 yılı Türk dünnäsının kultura baş kasabasında Eskişehirdä Türk dünnäsı yazarlar Birlii Meclisi (parlamentı) toplantısı oldu. Fotolar – T.C. Başbakanlığın.TAA DERINDÄN
deny_pobedi

2014.05.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziya Enseyiş Gününü kutladı

Hederlez ayın (may) 9-da Gagauziyanın herbir küüyündä hem kasabasında II-ci dünnä cengindä Enseyiş Günün 69-cu yıldönümü bakıldı. En büük meropriyatiyalar Komratta geçti. Komratta kutlamlarda pay alannar paradlan örüdülär kasabanın Kurtarıcı-askerlerin memorialana. Paradta pay aldılar Gagauziyanın hem Komradın öndercileri, GHT hem Moldova parlamentın deputatları, afgan cengin veterannarı, iş veterannarı hem sıradan insannar. Kutlamalar sırasında memoriala çiçek hem venok koyuldu hem anmak mitingı oldu. Not. Büün Gagauziyada II-ci dünnä cengin sadä iki veteranı yaşêêr.TAA DERINDÄN
tomay

2014.05.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, AAÇLIK, CÜMNE, İSTORİYA BOLUMU

Tomay aaçlık genoţidın kurbannarını unutmêêr

Çiçek ayın (aprel) 27-dä Tomay küüyün mezarlıında, 1946-1947 yıllarda gagauzlara karşı yapılan aaçlık genoţidında aaçlıktan öldürülän tomaylıların ortak mezarının üstündä, açıldı anma memorialı. O aaçlık genoţidında gagauzların 40% zeedesini zorlan mezarlara soktular. Sadä Tomay küüyündä aaçlıktan 2500 insandan kaybelmiş. Anmak memorialını kurmaa deyni ön teklif küüyün sovetniindän Pötr BALABANdan geldi. Hepsi tomaylılar bu fikirdän yan oldular. Katlanıp ta para topladılar. Biraz yardım geldi sponsorlardan da. Memorial 80 bin ley tuttu. Anmak taşın açılmasında hem yaslı mitingta pay aldılar küülülär, Tomayın primarı Födor TOPÇU, küü sovetnikleri hem küü Sovetinin başı İvanTAA DERINDÄN
mai3

2014.04.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiyedän poliţiya delegaţiyası Moldovadaydı

Çiçek ayın 23-24 günnerindä Moldova İçişleri Ministerliindä bir vizitlan bulundu Türkiye Respublikasından poliţiyacıların delegaţiyası. Bu vizit hazırlandı hem başa çıkarıldı Türkiyenın TİKA agenstvosunun çalışmalarınnan.   Delegaţiyada vardılar Türkiye Milli Poliţiya Departamentlarının müdürleri hem müdür yardımcıları İlker Huseyin ATAR, Taner DOĞANGÜZEL, Fatih FİDAN hem da Ankaradan TİKA agenstvosunun sapeţialistı Fazıl ERDOĞAN. Vizit zamanında Türkiyedän delegaţiya tanıştı Moldova İçişleri Ministerliin hem onun bölümnerinin çalışmalasınnan, inceledi angı uurlarda iki devlet arasında poliţiyanın çalışmasında ortak işbirlii yapmaa. Moldova İçişleri Ministerliin Ministrusunnan hem poliţiya akademiyasının rektorunnnan karşılıklı buluşmalardan sora, Türkiyedän delegaţiya bir raport hazırlayacek. OTAA DERINDÄN
koster

2014.04.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Dinnenmäk lagerleri 1 aydan sora açılêr

Moldovada 1 aydan sora uşaklara deyni dinnenmäk lagerleri hem uşak meydannarı açılêr. Neettä var bu lagerlerä putevkaların 25% parasız daatmaa üüsüzlerä, aaz kazanan hem çok uşaklı olan aylelerin uşaklarına. Bundan kaarä lafta var Pridnestrovyeda bulunan Moldova kanadı altında şkolaların uşaklarına 300 parasız putövka vermää hem 100 parasız putövka Pridnestrovyenın kalan şkolaların üürencilerinä vermää. Sıradan lagerdä harçlar gündä 138,32 ley yapêr, sport lagerlerindä – 145,94 ley, uşak meydannarında – 92,57 ley.TAA DERINDÄN
cakirin_mezari

2014.04.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bizi birleştirän Mihail ÇAKİRi analım bu gün

Her yılın Çiçek ayın (aprel) 27-dä gagauzlar hem dünneyin aydın insannarı kutlêêrlar büük bir yortuyu – Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04.1861 – 08.11.1938) duuma gününü. Bu yıl o gündän 153 yıl tamamnanêr. Ay-Boba Mihail ÇAKİR var hem daymalarda kalacek halkımızın hem dünneyin aydınnadıcısı, büük klisä adamı, gagauzların bilim hem kultura apostolu, milletimizin ruh bobası hem koruycu Ayozu. Biz daymaların daymalarında tutacez aklımızda kim hem ne gagauzlara deyni bizi birleştirän Bu adam, nelär O yaptı halkımız için dindä, istoriyada, kulturada, üürediciliktä, bilgidä. Hem diil sade gagauz milletinä deyni bunnarı yaptı, amaTAA DERINDÄN
ana_sozu

2014.04.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiyedän poliţiya delegaţiyası Moldovada

Çiçek ayın 23-24 günnerindä Moldova İçişleri Ministerliindä bir vizitlan bulunêr Türkiye Respublikasından poliţiyacılar. Bu vizit hazırlandı hem başa çıkarıldı Türkiyenın TİKA agenstvosunun çalışmalarınnan. Vizit zamanında Türkiyedän delegaţiya tanışacek Moldova İçişleri Ministerliin hem onun bölümnerinin çalışmalasınnan, inceleyecek angı uurlarda iki devlet arasında poliţiyanın çalışmasında ortak işbirlii yapmaa. Büün delegaţiyanın karşılıklı buluşmaları Moldova İçişleri Ministerliindä oldu. Foto – Moldova İçişleri Ministerliin.TAA DERINDÄN
cocuk1

2014.04.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Çocuklar Bayramı” yortusuna karşı uşaklara ikram

Her yılın Çiçek ayın (aprel) 23-dä Türkiye Respublikasında “Çocuklar Bayramı” (uşaklar yortusu) bakılêr. Dünneydä uşaklar için ilk kerä bölä bir yortu Türkiyedä kurulmuş. Baaşlamış onu uşaklara Türkiye Respublikasının kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK. Bu yortuya karşı, Çiçek ayın 17-dä, Kişinevun Uşaklar hem gençlär için “ARTİCO” merkezindä Moldovanın üz uşaanaa deyni (onnarın arasında taa çoyu üüsüzlerä deyni internatların üürencileri) ikinci kerä büük şennik yapıldı. Hazırladılar bu şennii Moldovada Türkiye Büükelçilii, moldo-türk “Orizont” liţeyi hem “ARTİCO” merkezi. Yortunun açılış nasaatını yaptılar Büükelçi Mehmet Selim KARTAL hem “ARTİCO” merkezin geçici direktoru. Kısa bu ofiţialTAA DERINDÄN
ankara

2014.04.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauzlar Ankarada Paskelleyi kutladılar

Gagauzlar bu yıl da Ankarada Paskellä yortusunu baktılar. Kutlamanın gözal bir havası vardı. Hepsi sevda hem sevinçlän doluydu. Uşaklar, analar hem bobalar, ürencilär hem işçilär 40 günnük oruçtan sora Paskellä günü hepsi toplandılar, oruçlarını açtılar, barabar oldular. Evdän uzakta olsalar da büük yortularda nicä büük bir aylä bilä olêrlar. Sofralarında Paskellä simvolu: paska hem boyanmış yımırtalar da vardı. Büük bir masa kurup, imek idilär. Sora Gagauz türkülerini hem akkordeonnan gitarada çaldılar. Hepsinin üzlerindä büük sevinç hem mutluluk vardı. Neçin deyni bütün yıl bu yortuyu bizim insan bekleer hem ona hazırlanêr.TAA DERINDÄN
paska

2014.04.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Paskellä yortumuz geldi

Aydınnadıcı Paskellä günü topraamıza hem evlerimizä geldi. Paskellemiz kutluca olsun! Herkezimizä saalık, bereket, kısmet hem uzun ömür! Kurtarıcı hepsimizi korusun! Hristoz dirildi! Hakına dirildi!TAA DERINDÄN