CÜMNE BOLUMU

ght_tablo

2016.12.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziya Halk Topluşuna büün genä seçimnär var

Büün, Kırım ayın 4-dä, Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin II-ci turu geçer. 3 seçim bölgesindä sa taa I-ci tur olêr. Kasımın 20-dä Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin I-ci turunda GHT deputatların yarısı da ayırılmadı. Ozaman 35 deputattan sadä 17 ayırdılar.TAA DERINDÄN
avdarma_yaratmak_Evi_1

2016.12.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Uzun ömür sana, Yaratmak Evi!

Gagauzlar da, başka insannar da artık çoktan bilerlär, ani Avdarma küüyündä uşaklar için var pek donaklı bir Yaratmak Evi, angısının başında durêr büük pedagog hem açık cannı insan – Mihail Konstantinoviç YAZACI. Geçennerdä bu Yaratmak Evi kendisinin 10-cu yıldönümünü kutladı. On yılın içindä bu Yaratmak Evin ustalıınnan hem hazırlanan eksponatlarınnan sergilerdä tanıştılar Gagauziyada hem aşırıda da. O sergilär her kerä pek meraklı geçtilär hem geçerlär, zerä onnarda annadılêr gagauzluumuz, yaşamamız hem kulturamız. O ekspotların çoyu yapılı fanerdän hem susaktan. Söz gelişi lääzım urgulamaa, ani Mihail Konstantinoviç YAZACI gagauzlarda susak işlemäkTAA DERINDÄN
NATO

2016.12.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kişinevda NATOnun ofisi açılacek

Brüseldä, NATOnun baş ofisindä, Moldovanın Premyer Ministrusu Pavel FİLİP hem NATOnun baş sekretari Yens STOLTENBERG  (Jens Stoltenberg) imzaladılar annaşmayı, angısına görä Moldovada NATOnun Baalantı ofisi açılacek. Pavel FİLİP bildirdi, ani Moldova hem NATO arasında işbirlii 2006-cı yıldan beeri gider. Bu işbirliin proektlarının en önemnilerin birisi Moldovada pestiţidların yok edilmesi. Yens STOLTENBERG  (Jens Stoltenberg) bildirdi, ani bu ofis asker kuruluşu diil, ama cümne kuruluşudur. Neettä var NATOnun Baalantı ofisini 2017-ci yılın ilkyaz aylarında açmaa.TAA DERINDÄN
zahariya
Kırım ayın 1-dä Komrat Devlet Universitetın rektor seçimnerinin II-ci turu oldu. Bu turda Universitetın rektoru ayırıldı KDU juridika fakultetın dekanı Dr. Sergey ZAHARİYA. Komrat Devlet Universitetı rektoruluuna 5 kandidat vardı: KDU juridika fakultetın dekanı Dr. Sergey ZAHARİYA, Dr. Zinaida ARİKOVA, eski rektor Prof. Dr. Stepan VARBAN, pedagogika uurunda doktor Tatyana RAKOVÇENA hem çiftçilik uurunda doktor Lüdmila FEDOTOVA. I-ci turda rektoru ayırılamadıydılar. II-ci tura çıktılar Dr. Zinaida ARİKOVA hem KDU juridika fakultetın dekanı Dr. Sergey ZAHARİYA. Bu turda 67 oy alıp, Komrat Devlet Universitetın rektoru Dr. Sergey ZAHARİYA ayırıldı. Dr. ZinaidaTAA DERINDÄN
bucak_kizlari_

2016.12.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

“Bucak kızları” tutuşturdu yıldızları

Kasımın 27-dä Çadır kasabasının kultura Evindä seftä geçti “Bucak kızları” konkursu. Angısında pay aldı 8 kız Gagauziyanın Aydar, Baurçu, Beşgöz, Kıpçak, Tomay küülerindän, Çadır kasabasından hem komçu Taraklı rayonundan. Nicä bildirdi konkursu hazırlayan hem Çadır kasabasının Kulturanın tek Merkezin başı Lübov KASIM “konkursta birkaç basamak vardı: milli giyimnär, “Şan minudu”, “Sidänka”, milli imeklär, el işleri. Bundan kaarä herbir kız lääzımdı annatsın neleri lääzım yapmaa, ani kendi Vatanında kalmaa”. “Bucak kızları” konkursunu hazırlayannar taa baştan karar almışlar, ani erleri nominaţiyalara görä payetmää, konkursta tek enseyän olmasın deyni. Onuştan hepsi kızlara baaşışlarTAA DERINDÄN
avdarma_yol_yapimi

2016.12.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldova Premyer-ministrusu lafında durdu: Avdarmaya yol düzüler!

Birkaç Moldova Premyer-ministruların adamasından sora, büünkü Premyer-ministru lafında durdu – Gagauziyanın Avdarma küüyünä Komrat-Çadır avtostradası tarafından yolu düzmää başladılar. Bu yolun düzülmesi için son karar alındıyadı 2016-cı yılın Baba Marta ayın 4-dä Avdarma küüyündä Moldova Pravitelstvosunun hem Gagauziya İspolkomun ortak toplantısında. Sora o karara eklendi taa bir – yolun düzülmesini Kiriyet küüyünädän uzaltmaa. Yol için 30 milion ley verilecek. Onnarın 20 milionu devletin yollar fondundan gelecek. Annaşıldı, ani yol genişledilecek hem18 sm kalınnıında betondan yapılacek. Şindi yolun yapmasında gecä-gündüz yol düzmäk tehnikası işleer.TAA DERINDÄN
ana_sozu_21_22_2016
Kasım ayın (noyäbri) 29-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2016-cı yılın Kasım ayın (noyäbri) nomerı: http://anasozu.com/wp-content/uploads/2016/05/21_22_2016.pdf “Aaçlık GENOŢİDın 70-ci kara yıldönümü”, “Gagauzların Kasım yortusu ayın 7-dä!”, “T.C. Başbakan Yardımcısı Turgul TÜRKEŞ “Invest Gagauzia-2016”da”, “Gagauz şarabın yortusu”, “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” proektı”, “Presayı halklan aramızda bir köprü olarak kabul ederim”, “Türkiyeylän serbest alış-veriş Annaşması kuvedä geçti”, “Çadır kasabası muniţipiy oldu”, “Halk Topluşun yarısı da ayırılmadı”, “Kongazda internaţionalist-askerlerä pamätnik açıldı”, “Süleyman DEMİREL liţeyi kapularını taa da geniş açtı”, “İgor DODON – Moldova Prezidentı”, “Resimcilerin güz-kış sergisi –TAA DERINDÄN
kipcak_bibliotekacilar

2016.11.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Onnar kulturamıza izmet ederlär

Kıpçak küüyün büüklär için hem uşaklar için bibliotekalarında işleerlär bu meraklı hem cana yakın insannar – Olga Födorovna YALANCI (solda) hem Elena Födorovna KURDOVA (saada). Bibliotekalarından kaarä onnar küüyün muzeyinä da bakêrlar, toplayıp hem koruyup orada halkımızın varlıını hem evelki ruhunu.TAA DERINDÄN
sarfosh_2

2016.11.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Sarfoş şöförlara deyni cezların paası zeedelener

Moldova Parlamentı aldı Karar, ani başlayıp Kasımın 7-dän Moldovada sarfoş yada kefli şöförlara deyni cezların paası zeedelener. Şindi bu şöförlar artık 750-850 esap ölçüsünü ödeyeceklär (37 875 – 42 925 ley) hem onnardan pravalar 3-5 yılına alınacek. Hep bu Karara görä sarfoşçuluk kertiin minimumu kanda 0,5 gr/litr (eskidän 1,0) hem soluukta 0,3 gr/litr (eskidän 0,5) oldu.TAA DERINDÄN
ceza_icin_ley_paralari

2016.11.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“İnsanın halı” için cezaları 2,5 katına kaldırdılar

Cezaları büültmää deyni esap ölçüsünü may 2,5 kerä kaldırdılar. İlerdän bu ölçü – 20 leydi. Başlayıp yılın Harman ayından bu ölçü 50,5 ley olu.   Bununnan kuvettä bulunannar, insannardan parayı alıp, “insannarın halı için” devletin çatırdayan bücetını paraylan doldurmaa savaşaceklar. Taa hiç bir devlettä bu işlär faydalı olmadı. Zerä “birindän alıp, öbürlerinä payetmää” prinţipı – komunizma prinţipıydı. Şindi komunizma neredä bulunêr kendiniz bilerisniz.TAA DERINDÄN