CÜMNE BOLUMU

forum_region

2018.02.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Referendumnan ilgili Regional forumun Kararı

Küçük ayın 2-dä Komratta oldu Regional forumu, ani ilgiliydi 2014-cü yılın Küçük ayın 2-dä Gagauziyada yapılan Konsultativ Referendumnan. Aşaada tiparlêêrız Regional forumun Kararını (kabledildi rus dilindä): Резолюция Регионального форума, посвященного 4-ой годовщине Референдума народа Гагаузии Мы, участники Регионального форума «Референдум-2014. Волеизъявление народа Гагаузии: достижения и перспективы», признавая государственность высшей ценностью общества, народа, нации принимаем резолюцию: 1. Гагаузский народ является приверженцем суверенитета и целостности государства Республики Молдова, признанного Организацией Объединенных Наций и международным сообществом. 2. Гагаузский народ отвергает притязания Румынии на земли Бессарабии и Буджака, не подтвержденные фактами истории на протяженииTAA DERINDÄN
duz_ava_2
Küçük ayın (fevral) 4-dä Gagauziyanın “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisi Kongaz küüyün kultura Evindä gösterdi bir konţert, angısınnan kendisinin 47-ci yıldönümünü kutladı. Bu ansambli her yılın bölä konţert yapêr, bununnan anarak kendi kurucusunu hem ilk öndercisini Semön POMETKOyu. Konţerttä, “Düz Ava” ansamblisindän kaarä, pay aldılar Gagauziyadan (Andrey İVANOV, Pötr PETKOVİÇ, Vitaliy MANJUL), Moldovadan (İgor PODGOREANU) hem Türkiyedän (Cem GÜRDAL) artistlär. Bundan kaarä kendi becerikliini gösterdi diil çoktan kurulan Kongaz küüyün uşak oyun ansamblisi – “Altın çöşmä” Not. Kongazda konţertin olmasının sebepi – Komrat kultura Evi şindi remontta bulenêr.TAA DERINDÄN
Referendum16_CMYK копия

2018.02.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyada eni yortu – Referendum yortusu

Büün bir Regional forumunnan, yortu olarak, Gagauziya kutlêêr 2014-cü yılın Küçük ayın 2-dä yapılan Konsultativ Referendumun Gününü. 2014-cü yılın Küçük ayın 2-dä olan konsultativ Referenduma iki soruş çıkarıldıydı: 1. Gagauziya halkın dış yolunu kendibaşına seçmä hakkın kalınmış statusu için. 2. Rusiya, Belorusiya hem Kazahstan arasında Tamojnä Birliinä girmää deyni soruşun incelemesi. Referendum sonuçları böläydi: – Gagauziya halkın dış yolunu kendibaşına seçmä hakkın kalınmış statusu için”– 98,8%; – Rusiya, Belorusiya hem Kazahstan arasında Tamojnä Birliinä girmää deyni – 98,47%. Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyası açıklamasına görä  ozaman Referendumda pay aldı 70 binTAA DERINDÄN
gagauzluk_cadir
Büük ayın (yanvar) 31-dä “GAGAUZLUK” Cümne Birliin başı akademik hem poet Todur ZANET parasız baaşladı “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” 3 bilim kiyadından takımnarı Çadır kasabasının hem Beşgöz küüyün liţeylerinä hem gimnaziyalarına, uşak başçalarına, bibliotekalarına hem muzeylerinä, uşakların yaratma Merkezinä. Baaşlanan kiyatların paası 60 bin leydän zeedä yapêr. “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” dört dildä 3 bilim kiyadından bir takım: 1-ci kiyat (“Gagauz halk masalları”, “Gagauz Folk Tales”, “Poveşte populare găgăuze”, «Гагаузские народные сказки»),  2-ci kiyat  (“Gagauz türküleri, söleyişleri, bilmeceleri”, “Gagauz songs, Proverbs,TAA DERINDÄN
calay_gimnaziya

2018.01.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Caltay küüyün gimnaziyası 35-ci yılını kutladı

Büük ayın (yanvar) 27-dä Caltay küüyün gimnaziyası büük bir yortuylan kendi 35-ci yılını kutladı. Gimnaziyanın üüredicilerini hem üürencilerini kutlamaa deyni bu yortuya geldilär komşu küülerdän gimnaziyaların hem liţeylerin direktorları, musaafirlär Komrattan, Kişinevdan hem Ukraynadan. Yıldönümün musaafirlerini ev saabileri karşladılar tuz-ekmeklän hem gagauz oyunnarınnan hem türkülerinnän. Tanıştırdılar onnarı yaratmak sergisinnän, angısı hazırlanmıştı üürencilerin ellerinnän. Sora hepsi geçtilär gimnaziyanın büük zalına, neredä yıldönümün ofiţial payı başladı. Gimnaziyayı hem gimnaziyanın insannarını annadan yorutlu programadan kaarä, söz verildi yortunun musaafirlerinä. Onnar kendi nasaatlarında kutladılar hepsini bu yıl dönümünnän hem baaşışları baaşladılar: Gagauziyanın Baş üüredicilikTAA DERINDÄN
01_02_2018
Büük ayın (yanvar) 26-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2018-ci yılın Büük ayın (yanvar) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Kolada yortuları kutluca olsun!”, “Ne mutlu canınıza, Gagauz Milleti arkanızda!”, “”, “Dünnä poeziyasının Sabaa Yıldızı”, “Dört yılda 2,5 miliard… herliim para bulunursa”, “Mihai EMİNESKU: SABAA YILDIZI (LUÇAFAR)”, “Prezidenturada remont başlêêr”, “Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ: “Benim için 2017-ci bir altın yıl olmuştur!”, “Kurbana prezident hem mitropolit geldi”, “Türkiyenin Kastamonu kasabası – Türk dünnäsının 2018 yılı kultura başkasabası”, “Yazıcı hem poet Galina SİRKELİylän buluşmak”, “Stepan Mihayloviç TOPAL 80 yaşında oldu”, ““Dionis TANASOGLU” gagauzTAA DERINDÄN
prezidentura_daanik

2018.01.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BOLUMU

Prezidenturada remont başlêêr

2017-ci yılda Türkiye kararladı, hepsi harçları üstünä alıp, Moldova Prezidenturasına remont yapmaa. Bu bina 2009-cu yılın Çiçek ayın (aprel) 9-da olan sokak protestlarında büük zararlar üstünä uuradı. Nicä bildirdi TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) Kişinêu ofisin koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU Kırım ayın (dekabri) 22-23 günnerindä bu ofistä oldu tender, angısında remont işlerindä firmaların teklifleri incelendi. Tenderı ensedi Ankaradan “Sonkay” firması. Şindi Prezidenturada remont başlêêr da eniletmedän sora binanın açılışı yapılacek Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN Moldovaya ofiţial vizitı zamanında, ani beklener bu yılın Hederlez (may) ayında.TAA DERINDÄN
visotskiy

2018.01.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Vladimir VISOŢKİYin 80-ci yıldönümü

Büük ayın (yanvar) 25-dä tamamnanacêydı 80 yaşını anılmış hem büük rus poetı, bard, yazıcı, aktör, türkücü Vladimir VISOŢKİY (25.01.1938 – 25.07.1980). Sovet zamanında Vladimir VISOŢKİYin hiç bir kiyadı çıkmadı, ama, başlayıp sıradakı insannardan taa komunist partiyasının birinci sekretarlerinädän, hepsi onu saklıdan (hem diil salt saklıdan) seslärdilär, onun türkülerini bilärdilär. Bilärdilär, ama çalamardılar. Zerä ölä çalmaa deyni lääzımdı olmaa Vladimir VISOŢKİY. Bakın nicä gagauz dilindä öter onun en anılmış türküsündän birisi: “YABANILARA AV”ın BİTMESİ yada VERTOLÖTLARDAN AV” (Конец “Охоты на волков”, или Охота с вертолётов (Михаилу Шемякину) (https://www.youtube.com/watch?v=Y5Msgc4t64c).   YABANILARA AV”ın BİTMESİ yada VERTOLÖTLARDANTAA DERINDÄN
gd_5
Komratta, Ay-Boba Mihail ÇAKİR adına kolecın terbiedicilik bölümündä, 4214-cü grupada üürenän studentların gagauz dilindä ilk kiyatçıklarına prezentaţiya oldu. Herbir üürenici kendi kiyatçıın prezentaţiyasında açıkladı ne neetlän hem nicä yazıldı, kuruldu kiyat. Studentlar annattılar nekadar bu iş meraklı. Olur sölemää, ani onnarın yaradıcılık işleri olacek yardımcı material uşak başçasında terbiedicilerä deyni hem analara-bobalara, kim isteer, ki uşak ana dilini bilsin. Bu kiyatçıklara girer anılmış gagauz poetların yaratmaları küçüklerä deyni, bilmecelär, söleyişlär, studentların peetleri hem proza yaratmaları. Kiyatlar türlü tematikaya görä kurulu: ev kuşları, yaban kuşları, ev hayvannarı, yaban hayvannarı, yortular, yılTAA DERINDÄN
karamit_zakon_aciklama

2018.01.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Ne mutlu canınıza, Gagauz Milleti arkanızda!

Şükür Allaha Gagauziyanın kurulmasından 23 yıl sora Gagauziya Halk Topluşunda ilk kerä peydalandı haliz üç gagauz deputatı, ani söz verdilär GHT toplantılarında sadä gagauzça lafetmää. Bu deputatlar – (patrettä saadan) Elena KARAMİT (Avdarma küüyü), Mihail JELEZOGLU (Kiriyet küüyü) hem Ekaterina JEKOVA (Çöşmä küüyü). Ne mutlu bu insannarın cannarına! Gagauziya Halk Topluşun (GHT) bitki toplantısında Büük ayın (yanvar) 19-da üç deputat Elena KARAMİT (Avdarma küüyü), Ekaterina JEKOVA (Çöşmä küüyü) hem Mihail JELEZOGLU (Kiriyet küüyü) açıkladılar, ani bundan ötää GHT toplantılarında sadä gagauzça lafedeceklär. Bu açıklama haliz bir kahramannık hem kendi gagauz halkına, milletinäTAA DERINDÄN