CÜMNE BOLUMU

iordan_gunu_kongaz

2015.01.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büük ayın 19-da Kurtarıcının vatiz Günün bakıldı

Hristian kalendarinä görä, Büük ayın 19-da prorok İoan Vatizedici Yordan deresinin sularında vatiz etmiş Kurtarıcı İisus Hristozu. Onuştan bu gündä kliselerdä büük slujbalar olêr, vatiz ediler hem ayazma okunêêr, tüfeklerdän patladılêr. Bu günä gagauzlar Ay Yordan, Yordan günü, Ayazma, Vatiz deerlär. Sayılêr, ani Ay Yordanda hem Ay İvanda (Büük ayın 20-dä) okunan ayazma bir yıl bozulmêêr hem ilaç erinä kullanılêr. Ayazma okuyarkan, açan popaz ayazma içinä kruçayı sokêr, klisä aulu içindä yada klisä eşiklerindä duran adamnar tüfeklerdän patladêrlar (cadıları hem yabanıları ürkütmää deyni). İnsannar kurşunnarın kiyattan tıkaçlarını toplêêrlar, zerä onnar ayozluTAA DERINDÄN
klise_komrat

2015.01.16,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauz Eparhiyası lääzım kurulsun! Bukadar!

Eni yıl taa etiştirmedi dünneyä gelmää, nicä Gagauz Eparhiyasının kurulma fikirinin dolayında fasıl eşinmmeklär başladı. Moldova mitropoliyası açıktan  Eparhiyanın kurulmasına karşı. Bu kerä durum ölä kızgınnaştı, ani  mitropoliyanın temsilcisi, Kaul hem Komrat episkopu Anatoliy, Büük ayın 5-dä, çabucak Gagauziyanın popazlarını Kongazda toplayıp, onnara Gagauz Eparhiyasının kurulmasına karşı bir kiyat imzalatmaa teklif etti. Bir şüpeniz olmasın, kiyadın altında yazılannar oldu. İlkin yazılmış o popazlar, ani GAGAUZÇA bilmeerlär (Gagauziyanın en büük küülerindän Kongazdan hem Kıpçaktan). Zerä onnar annêêr, ani herliim Gagauz Eparhiyası kurularsa, orada hepsi slujbaları lääzım olacek gagauzça yapmaa. Belliki buTAA DERINDÄN
karabiner

2015.01.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyadan karabiner soldatı Kişinevda öldü

Büük ayın 4-dä Moldovanın №1002 asker bölümün kazarmasında ölü bulundu Gagauziyadan karabiner soldatı Georgiy LUNGU (kendisi Rus Köselisi küüyündädi). Bu olaylan ilgili asker prokuraturası birkaç versiyayı inceleer: zihirlemä, ustav dışında davranışlar, hastalıklar, kendi kendisini öldürmäk. Raametlini malisi sayêr, ani unukası ak ceerlerini üşüttü da doktorlar pnevmoniyadan ona vakıdında yardım etmedilär. Prokuratura adadı 30 günün içindä kendi kararını açıklamaa.TAA DERINDÄN
TURKSAV_odul

2015.01.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

TÜRKSAV ödülleri saabilerin arasında Todur ZANET ta var

Türkiyenin TÜRKSAV (Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı) başkanı Yahya AKENGİN 2015-ci yılın Büük ayın 2-dä, basın toplantısında, Vakfın tarafından verilän “Türk Dünyası Hizmet Ödülleri” saabilerini açıkladı. Vakfın önetim kurumu kararına görä “19. Halklararası Türk Dünyası Hizmet Ödülleri” 9 devlettän 16 kişiyä veriler. Onnarın arasında var gazetavızın baş redaktoru, poet hem yazıcı Todur ZANET ta. Bu ödül ona veriler “Ana Sözü” gazetasını durmamayca çıkradıı için hem gazetanın izmetleri için.TAA DERINDÄN
kolada

2015.01.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Ayozlu Kolada yortusu kutluca olsun!

Büük ayın (yanvar) 7-dä bakılêr hristiannarın büük ayozlu yortusu – Kolada. Büün bitti kırk günnük Kolada orucu. Bu oruçlan insannar kendi ruhunu hem güüdelerini pakladılar da, büük inançlan, kurtarıcı İsus Hristozun duuma gününü, ayozlu Kolada yortusunu karşlêêrlar. Hepsi okuycularımızı kutlêêrız bu büük yortuylan. Allaa versin hepsimizä saalık, bereket hem uzun ömür. Geleceemiz kutlu hem mutlu olsun. Kahırlar hem belalar aarda kalsın. Bütün cümne insana raatlık, usluluk hem kısmet olsun. Evlerimiz varlık dolsun. KOLADA Çeketmiş te, Koladele, Arhangel, Koladele, Dünneyi da dolaşmaa da. Karşı etmiş, Koladele, Allaha da, Koladele. Allaa sormuş,TAA DERINDÄN
terzi_f

2015.01.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Todur TERZİya 5 yıl Ukraynaya giriş yok

Çadırdakı “Millet sancısı” akıntının hem Gagauziyanın kurucusuna Todur TERZİya 5 yıl Ukraynaya giriş yok. Bunu açıkladı internettä kendisi Todur TERZİ. Todur TERZİ yazêr, ani “2015-ci yılın Büük ayın (yanvar) 4-dä, savaştıynan tranzitlän geçmää Todur TERZİ Ukrayna üzerindän Rusiyadan Moldovaya, bana açıkladılar, ani başlayıp 2014-cü yılın Kasım ayın 4-dän bän yok nicä giriym Ukraynaya hem onu tranzit geçiim. Bana verdilär bununnan ilgili SBU Kararını ukrayin dilindä, çevirmedään. Bän yazdım onnarın blankında, ani hiç kayıl diilim SBUnun kararınnan, zerä sebepini kimsey bana bildirmedi”.TAA DERINDÄN
GRT_Anna
Kırım ayın (dekabri) 29-da “Gagauziya Radio Televizionu” Cümne kompaniyası kendisinin kurulma gününün 25-ci yıldönümünü kutladı. Kompaniya sayêr kendi duuma gününü 1989-cu yılın Kırım ayın (dekabri) 29-nu, açan efirä çıktı ilk programa, angısını hazırladı İlya ANASTASOV. Kompaniyanın kurucusu İlya ANASTASOV annattı, ani o “Gagauz Halkı” akıntının toplantısında teklif etmiş kurmaa televideniyayı da, kayılıık kablettiynän, tutunmuş bu iştän. Canabisi urguladı, ani pek çok yardım etmiş ona ozamankı Komrat rayispolkomun başı Viktor VOLKOV. GRTnın büünkü predsedateli Anna HARLAMENKO açıkladı, ani “ozamannar biz bişeycik bilmäzdik, ama televideniyanın kurucusunnan İlya ANASTASOVlan barabar işlärdik da, teTAA DERINDÄN
kartasilov

2015.01.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Aleksey KARTAŞILOV genç jurnalistlär için ödülü kabletti

Kırım ayın (dekabri) 20-dä Kişinevun “A.P.Çehov” adına teatruda «Творческая молодежь – будущее русского мира Молдавии» konkursun laureatlarını kutladılar. Bu konkursu, Rusiya Federaţiyasının Büükelçiliin yardımınnan, yapêr Moldovada Rusiyanın bilim hem kultura Merkezi. Konkursuta genç jurnalistlär için «Свежий взгляд» ödülün laureatı oldu Aleksey KARTAŞILOV, Gagauzinfo.MD internet portalın redaktoru. Kutlêêrız Canabisini hem ileri dooru da çok ödüllär olsun dileriz. PATRETTÄ: «Свежий взгляд» ödülün laureatları (Aleksey KARTAŞILOV soldan ikinci).TAA DERINDÄN
ankara_1

2015.01.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Ankarada Gagauziyanın 20-ci yılı bakıldı

Kırım ayın (dekabri) 28-dä Türkiyanın başkasabasında Ankarada gözäl bir sıraylan Gagauziyanın (Gagauz Yeri) 20-ci yılı kutlandı. Kutlama programasını hazırladılar hem tertipledilär burada yaşayan gagauzlar. Kutlama yortunun çeketmesindä Gagauziya hem gagauzlar için kısaca annattılar Dr. İrina ÜSÜMBELİ (Kıpçaktan), Dr. Nina PETROVİÇ (Komrattan) hem Larisa KULAKSIZ (Kurçudan). Sora başladıpek şen bir konţert, angısını hazırladılar Ankarada üürenän gagauz gençleri. Programanın sonunda, kutlama yortunun kapanış konuşmasını yaparak, Sergey MANASTIRLI bölä cümleleri kullandı: “Gagauziya, Gagauzca, Gagauz Kilisesi bir bütündür… Uşaklarımız Gagauz Yerindä yaşayacak, Gagauzca lafedecek hem da Gagauz Kilisesinä gidecek! Bobam bölä bildi, bän böläTAA DERINDÄN
maresyeva

2015.01.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Galina MARESYEVA özel ödül kabletti

GRT cümne kompaniyasının jurnalistı Baamsız Jurnalistika Merkezinin 2014-cü yılda “mas-mediyada çeşitlää yardım” için  özel ödülünü kabletti. Bu ödülü Canabisinä Kişinevda “2014 – yılın Jurnalistleri” kutlama sırasında verildi. “2014 – yılın Jurnalistleri” ödülleri onedincilää verilerlar. Konkursun 10 baş ödülü var. Bu ödüllerdän kaarä özel ödüllär da veriler.TAA DERINDÄN