CÜMNE BOLUMU

KDU_25_4

2016.02.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komrat Devlet Universitetı 25 yılını kutladı

Küçük ayın (fevral) 11-dä Komrat Devlet Universitetı 25 yılını kutladı. Bununnan ilgili Universitetın yortulu toplantısına katıldılar, kutlama sözlerini söledilär hem baaşışlarını verdilär paalı musaafirlär Gagauziyadan, Moldovadan, Türkiyedän, Ukraynadan hem başka aşırı devletlerdän. Musaafirlerin arasında vardılar Moldovanın ilk prezidentı Mircea SNEGUR, Moldova bilimnär akademiyasın predsedateli Georgiy DUKA, Türkiye Kişinev Büükelçiliin I-ci sekretari Erdoğan ODABAŞ, TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLAN, Amerika, Romıniya hem Vengriya büükelçileri, Moldova Pravitelstvosunun azaları, Komrat primarı Sergey ANASTASOV, Odesa oblastinın duma başın yardımcısı Yuriy DİMÇOGLU, Komrat Mihail Çakir pedagogika kolecın direktoru Mariya Dimitrievna TANASOVİÇ, CümneTAA DERINDÄN
eminesku_kiyadi_
Küçük atın 18-dä Komradın regional bibliotekasında oldu prezentaţiya Moldovalı yazıcının, çeviricinin hem jurnalistın Mihail LUPAŞKOnun kiyadına «Эминеску: поиск и загадка». Prezentaţiyada pay aldılar yazıcılar, kultura insannarı, studentlar hem üüredicilär. Kiyat «ЭМИНЕСКУ: поиск и загадка» topladı bir kapaan altına 3 dildä (romınca, rusça hem gagauzça) Mihay EMİNSEKUnun en anılmış “Luçafar” (Sabaa Yıldızı) poemasını. Bundan kaarä orada tiparlı büük romın hem moldovan poetı için meraklı publiţistika hem aaraştırma yazılarını. Prezentaţiyayı açtı Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyasının baş zaametçisi Evgeniyä LÜLENOVA. Sora söz verildi kiyadı hazırlayana, Moldovanın anılmış publiţistına hem politologuna, bu kiyattaTAA DERINDÄN
petr_zavricko

2016.02.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Pötr ZAVRİÇKO raametli oldu

Küçük ayın 17-dä raametli oldu Gagauz Respublikasının kurucularından birisi Pötr ZAVRİÇKO. Pötr ZAVRİÇKO duudu 1951-ci yılda Beşalma küüyündä. Zanaatına görä yuristtı. Oldu “Gagauz Halkı” akıntının azası. 1990-1994 yıllarında Gagauz Respublikasının dışişleri ministrusu oldu. Küçük ayın 19-da Pötr ZAVRİÇKO Beşalma küüyün mezarlıında topraa verilecek. Topracıı ilin olsun!TAA DERINDÄN
avdarma_tenis_

2016.02.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Avdarma küüyündä örtülü büük tenis kortu açıldı

Küçük ayın 13-dä Avdarma küüyündä açıldı örtülü büük tenis kortu, angısı dünnää stadartlarına uygun hem onnara görä yapılı. Bu kortun yapılması hem açılması gösterer nekadar büük paa verer küüyün primariyası hem “Avdarma” tenis klubun öndercileri uşak sportun ilerlemesinä. Örtülü büük tenis kortu açılışında pay aldılar Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Moldova tenis Federaţiyasının başı Marina TAUBER, Avdarma küüyün primarı İvan KASIM, “Avdarma” tenis klubun başı Elena KARAMİT, tenisçılar hem küülülär. Nicä urguladı “Avdarma” tenis klubun başı Elena KARAMİT “şindi küüyümüzdä var kolayı uşaklar kuytuda tenis oynasınnar. Zerä uşaklar sportlan ilgilenärkana onnarTAA DERINDÄN
eminesku_lupasku
Küçük atın 18-dä Komradın regional bibliotekasında olacek «Эминеску: поиск и загадка» kiyadın prezentaţiyası. Bu kiyadı hazırladı yazıcı hem jurnalist Mihail LUPAŞKO. Kiyatta, Mihay Eminesku için yazılardan kaarä, üç dildä (romınca, rusça, gagauzça) tiparlı büük poetın “Luçafarul” poeması. Rus dilinä poemayı çevirdi Mihail LUPAŞKO. Gagauz dilinä “Luçafarul” poemasını çevirdi gagauz poetı, akademik Todur ZANET. Prezentaţiyada pay alaceklar yazıcılar, kultura insannarı, studentlar. Prezentaţiya başlêêr saat 11:00-dä.TAA DERINDÄN
afgannnilar

2016.02.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Afganistandan sovet armatasının çıkarılmasının 27-ci yıl

Küçük ayın 15-dä Gagauziyada Afganistandan sovet armatasının çıkarılmasının 27-ci yılını anmak örüyüşleri hem mitingları yapıldı. Onnarın en büüyü Komratta oldu. Komratta mitingta pay aldılar Gagauziyanın Afganistan cengin veterannar Birliin başı Pötr MAVRODİ hem başka “afganeţlar”, Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem İspolkom azaları, Gagauziya Halk Topluşun Başı Dimitriy KONSTANTİNOV hen GHT deputatları, Moldova Parlamentın gagauz deputatları Kornel DUDNİK hem Demyan KARASENİ, Komrat primarı Segey ANASTASOV, Gagauziyanın asker merkezin başı Andrey RUSU, popazlar hem başkaları. Mitingta venoklar hem çiçeklär koyuldu Komrat afganeţlara pamätniinä hem anmak konuşmaları yapıldı. Popazlar Afganistan cengindä kurban olannarınTAA DERINDÄN
yardim

2016.02.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Sankt-Peterburgtan Gagauziyaya gumanitar yardım geldi

Gagauziya Başkanı İrina VLAHın hem Rusiyanın Sankt-Peterburg gubernatorun Georgiy POLTAVÇENKOnun arasında annaşmaya görä Gagauziyaya gumanitar yardımı yollandı. Yardımın içindä var: 24 “Bobcan” ükledici traktorları, yangın sündürmäk maşinası, 3 “hızlı yardım” maşinası, saalık için 9 komplekt medoborudovaniye, işitmäk aparatları, sakatlara koläskalar h.t.b. Gagauziya İspolkom predsedatelin yardımcısı Olesä TANASOGLU bildirdi, ani bu yardım Küçük ayın (fevral) 13-dä Gagauziyanın rayonnarının hem küülerinin arasında, kardaş payı olarak, payedilecek.TAA DERINDÄN
KDU

2016.02.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komrat Devlet Universitetı 25 yılın kutlêêr

Büün, Küçük ayın (fevral) 11-dä Komrat Devlet Universitetı 25 yılın kutlêêr. Bu yortuya buyur edildilär paalı musaafirlär Gagauziyadan, Moldovadan hem aşırıdan. Komrat Devlet Universitetı kuruldu 1990-cı yılda Orak ayın 22-dä Gagauz halkın üstolan Syezdında nicä Gagauz Milli Universitetı. Onun kurulması için seslerini verdilär halkın üstolan Syezdın 411 deputatı. O deputatların arasında vardılar gagauzlar, bulgarlar, moldovannar, arnautlar, ruslar, ukrainnar, mordvalar, tatarlar, çıfıtlar h.t.b.TAA DERINDÄN
Komrat_ihtarlar_evi
Küçük ayın (fevral) 9-da Komrat Recep Tayyip ERDOĞAN adına ihtärlar Evi kendisinin 15-ci yıldönümünü kutladı. İhtärlar Evin yıldönümünü bakmaa deyni burayı geldilär hem bu Evdä işleyän personalı hem burada bulunan ihtärları kutladılar Komradın primarı Sergey ANASTASOV, TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLAN, TİKA kordinator  yardımcısı Osman USTA, Gagauziya İspolkom Predsedatelin yardımcısı Olesä TANASOGLU, Halk Toluşu başın yardımcısı Aleksandr TARNAVSKİY, Komrat Devlet Universitetın ekonomika fakultetın dekanı Konstantin TAUŞANCI, kimi Gagauziya ekonomika agentları. İhtärlar Evin direktoru Vasiliy SEMENÜK kendi sözündä şükür etti TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLAN “o büükTAA DERINDÄN
gagauzinfo.md_11

2016.02.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauzinfo.MD saytı artık moldovan dilindä da

Gagauziyanın en okunan saytlarından birisi Gagauzinfo.MD başladı moldovan dilindä haberleri vermää. Şindi saytta haberlär iki dildä veriler: RUSÇA (Gagauzinfo.MD) hem MOLDOVANCA (Gagauzinfo.MD/md). Nicä açıklêêr Gagauzinfo.MD saytı “moldovan dilindä gaberlerin verilmesi bu Gagauziyanın Moldova Respublikasının cümnä-politika yaşamasına katılmakta taa bir adımı.TAA DERINDÄN