CÜMNE BOLUMU

ivancuk_vasi

2015.03.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Neyi saklêêr Vasiliy İVANÇUK

Gagauziya hem türk dünnäsı lääzım bilsin neçin, açan GAGAUZLARI türk dünnäsına yada dünneyä göstermää lääzım, orayı MOLDOVAN melodiyalarınnan yollêêrlar MOLDOVAN artistını İgor PODGOREANUyu. Hem bunu Gagauziya Kulrura Upravleniyası (oku Gagauziya başkanı hem İspolkomu) hep saklıdan yapêr. Maamilä surat bu adam “Düz Ava” ansamblisindä işleer. Şükürlär hem saalık ona! Ama HERERİ hem HERKERÄ onu yollêêrlar. Bizdä ne başka naycı mı yok? Var! Ama o naycıların cannarında GAGAUZLUK var da, onnar sţenaya çıktıynan, Parijlarda, Bakularda, Ankaralarda, Almaatılarda, Bişkeklerdä hem taa çok çok kasabalarda GAGAUZ havalarını çalaceklar. Bu sa Gagauziya öndercilerinä diil lääzım!TAA DERINDÄN
neokinetica
Neokinetica eni mediţina merkezindä: 1. Mediţina reabilitaţiyasında Evropa standartlarına görä komplekslı izmetlär. 2. Reabilitaţiya mediţinasında en islää speţialistlär. 3. İnsult, operaţiya yada eklerinizin çeşitli travmalarından sora Neokinetica mediţina merkezindä Canabinizlerä teklif ediler en faydalı hem efektli reabilitaţiya programaları. 4. Sade bizdä bel kemikleri arası grıja operaţiyasız ilaçlanêr. 5. Çiçek ayın (aprel 30-dan) kineziterapevtın parasız konsultaţiyasına şindi yazılın. Telefon: 0 22 103 103. Mediţina reabilitaţiyasında Evropa standartlarına görä komplekslı izmetlär Büünkü günädän Moldovada reabilitaţiya mediţinası uurunda kimsey bir erdä komplekslı izmetlär hastalara vermäzdi. Neokinetica mediţina merkezi bu işi becerdi. Kişinevun Çokana rayonundaTAA DERINDÄN
Siriet-Prut-Nistru

2015.03.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Siriet-Prut-Nistru” Birliin azalrı Gagauziyada toplandılar

Baba Marta ayın 10-da Komratta oldu “Siriet-Prut-Nistru” Birliinä girän regionnarın öndercilerin toplantısı. Gagauziya bu Evroregionnar Birliinä 2015-ci yılın Büük ayın 1-dän aza oldu. “Siriet-Prut-Nistru” Birliinin 23 regionun öndercileri Gagauziyada kultura, ekonomika hem infrastruktura soruşlarını inceledilär. Bu toplantıdan sora Gagauziyada var umut, ani “Siriet-Prut-Nistru” Birliin yardımınnan kabledilecek para gaz hem su sistemalarını genişletmää deyni. “Siriet-Prut-Nistru” Birlii kuruldu 2015-ci yılda. Bu Birlää girdilär Moldovanın 26 rayonu, Rumıniyanın 3 bölgesi – Yaş, Prahov hem Vasluy. Birlik çalışêr ekonomika, infrastruktura, kultura, tabiat, turizm, çiftçilik, cümne uurlarında. 2012-ci yılda “Siriet-Prut-Nistru” Birlii imzaladı işbirlii annaşmasını “Nistru”TAA DERINDÄN
lilleaka

2015.03.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Karılar yortusu kutluca olsun!

Paalı malilär, analar, karılar, kızkardaşlar hem kızlar, yortunuz kutluca olsun! Saalık hem uzun ömür sizä! Allaa versin hepsi istedikleriniz aslıya çıksın! Allaa sizi hem yakınnarınızı korusun! Kısmet hem mutluluk sizä! Saalık Allaa versin! “Ana Sözü” redakţiyası.TAA DERINDÄN
Kazayak_Gagauzkalari

2015.03.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziya – bu Kazayak küüyün insannarı da!

Gagauziya – bu Kazayak küüyün insannarı da, ani koruyêlar ana dilini, adetlerini hem sıralarını, kulturasını hem hepsiciini neyä denilär GAGAUZLUK. İnsannarı, ani bu zor vakıtta ayakta bulunêrlar hem, Allahın yardımınnan, ayakta kalmaa savşêêrlar. PATRETTÄ: (soldan) Aleksandra Moiseevna UZUN, Ekaterina Georgievna İVANOVA, İvanna KEL, Mariya Semenovna KOL, Elena Födorovna KOL.TAA DERINDÄN
Formuzal_sport_icin
Gagauziya ofiţial saytı bildirdi, ani Gagauziya sportsmennarı kutlarkana Gagauziya başkanı Mihail FORMUZAL pek çok metetmiş sportsmennarı hem onnarın trenerlarını hem demiş: «Ни один политик не может так быстро прославить свой народ, как это могут сделать выдающиеся спортсмены, которые выигрывают чемпионаты. Это гордость за страну. Это пропаганда здорового образа жизни». Pek gözäl sözlär hem inanêrız, ani onnar candan sözlenmä! Esaba alarak onu da, ani respublika hem dünnä çempionatlarında, Olimpiadalarda hem spartakiadlarda en çok medali aldılar Komrat sport liţeyin üürenicileri hem vıpusknikleri, biz annamadık hep orada sölenän Mihail FORMUZALın bu laflarını: «УTAA DERINDÄN
TURKSOY_jurnalistlar

2015.03.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

TÜRKSOY 10 devlettän 18 seçilmiş jurnalistı bireri topladı

2015-ci yılın Küçük ayın (fevral) 23-28 günnerindä TÜRKSOY, Türkiyenin Halklararası türk kulturası kuruluşunan, Türkiye Respublikasının Başbakannık Basın yayın informaţiya Genel müdürlüü hem Başbakannık Cümne diplomatikası koordinatorluunan işbirliindä, türk dünnesindän jurnalistlerä deyni bir programa yaptı. Programaya 18 seçilmiş jurnalist 10 devlettän katıldı: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC (Pyraz Kıbrıs Türk Respublikası), Türkmenistan, Makedoniya, Başkurtistan, Dagestan (RF), Hakasiya (Rf) hem Tatarstan (RF). Programaya görä jurnalistlerä buluşmalar yapıldı TÜRKSOYda, YTBda (Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar Başkannıı), TİKAda (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu), TRTda (Türkiye Radyo hem Televideniye Kuruluşu), Başbakannık Afet hem acil durum önetimiTAA DERINDÄN
z_Hoca

2015.02.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA BOLUMU

Kongazda gagauz dilindä metodika obyedineniyası

2015-cü yılın Küçük ayın 10-da Kongazın 1-ci teoretik liţeyindä oldu Komrat rayonun gagauz dilindä metodika obyedineniyası. Metodika obyedineniyasında pay aldılar herbir şkoladan birär, kimlerindän taa çok, gagauz dilindä üüredicilär hem Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyasının sorumnu zaametşileri. Gagauz dilindä metodika obyedineniyası başladı ondan, ani Kongazın 1-ci teoretik liţeyin gagauz dilindä üüredicisi Mariya İlyinçna DUŞKOVA, obyedineniyaya katılan üüredicilerä deyni, yaptı bir açık urok belli edilmiş temalaya görä: “Gavril GAYDARCInın annatmması “İki ool”. Bu uroklan o kendisinin 2-ci üüredicilik kategoriyasını korudu. Nicä açıkladı Canabisi “metodika obyedineniyasında pay alan musaafirlerimiz bütün meropriyatiyalara en üüsek notayıTAA DERINDÄN
Mehmet_Selim_KARTAL

2015.02.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye hiç bir Gagauziya Başkanına kandidattan yanı diil

Gagauziya Başkannıına seçim kompaniyası çerçevesindä, Gagauziya Başkanına kimi kandidatlar başladılar sölemää, ani onnarın arkasında durarmış hem onnardan yanıymış Türkiye Respublikası. Bu işin doorusunu üürenmää deyni, “Ana Sözü” cuvap için danıştı Moldovada Türkiye Büükelçisinä sayın Mehmet Selim KARTALa. Te ne Canabisi açıkladı: “Gagauziya Başkanın seçmesindä biz Gagauz kardaşlarımızın işinä karışmêêrız. Türkiye hiç bir Gagauziya Başkanın kandidatın arkasında durmêêr hem yanı diil. Bizim için herbir kandidat saygılıdır. Angı kandidat seçilirsä seçilsin, biz onunnan en üst düzeydä işbirliinä hazırız. Bu günädän da bölä oldu, bu gündän sora da ölä olacek. Biz Gagauziyanın içTAA DERINDÄN
Medaliler_Tika

2015.02.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

TİKA Koordinatoruna hem TİKA zaametçilerinä medali verildi

Küçük ayın 18-dä Kişinev TİKA Koordinatoruna Canana ALPASLANa, koordinator yardımcısına Mustafa KICIRa hem TİKA ofisin zaamençilerina Roman KALAKa hem Dimitri ZAHARİYAya “Gagauziya 20 yıl” anmak medalileri verildi. Medalileri verärkana Gagauziyanın geçici başkanı şükür etti Canabilerinä hem TİKA Koordinatorluuna o çalışmalar için hem o büük proektlar için, ani TİKA tarafından Gagauziyada yapılêr. PATRETTÄ: (saadan) Gagauziyanın geçici başkanı M.FORMUZAL, TİKA koordinator yardımcısı Mustafa KICIR,  TİKA Koordinatoru Canana ALPASLAN, TİKA ofisin zaamençisi Roman KALAK.TAA DERINDÄN