CÜMNE BOLUMU

moskov_ondercilar

2015.09.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bilgilär Günündä şkolalara baaşışlar

Ceviz ayın (sentäbri) 1-dä şkolalarda üürenmäk başladı yılı. Adetä görä bu gündä, üürencileri hem üüredicileri kutlamaa deyni, gimnaziyalara hem liţeylerä musaafirlää gelerlär analar-bobalar, politikacılar, kultura hem cümne insannarı, veterannar hem başka anılmış insannar. Belli ki onnar boş ellän gelmeerlär. Bu yıl Gagauziya şkolaların arasında en büük baaşışlardan birisi geldi Çadır kasabasının V.Moşkov adına liţeyä – ikinci klaslarda üürencilerä deyni üürenmäk masalarınnan skemnä komplektları. Baaşladı onnarı liţeyä Gagauziya Başkanı İrina VLAH Canabisindän karä, Çadır kasabasının V.Moşkov adına liţeyindä üürenmäk yılın çeketmesinä adanan yortulu lineykada pay aldılar hem nasaat ettilär Gagauziya HalkTAA DERINDÄN
todur_zanet_liteyi_tablo

2015.08.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kongaz teoretik liţeyinä Todur ZANETin adı verildi

Kongazın 1-ci teoretik liţeyin pedagogika Sovetin hem Kongaz küü Sovetinin Kararlarına görä Kongaz teoretik liţeyinä gagauz poetın, yazıcının, dramaturgun, araştırmacının, Gagauz Milli Gimnanın avtorunun Todur ZANETin adı verildi. Nicä açıkladı redakţiyamıza Kongaz “Todur ZANET” adına teoretik liţeyin direktoru İordan Nikolaeviç YASIBAŞ: “Liţeyin kollektivı bu kararı taa 2015 yılın Çiçek ayın (aprel) 28-dä aldı. Zerä kolektiv sayêr Todur ZANETi nicä bir dooru hem cuvapçı insanı, angısı halizdän kendi Vatanının bir patriotu. Onun çok yaratmaları adanmış gagauz halkına hem Gagauziyaya. Onun yaratmalarından üürencilär hem gagauz milleti üürenerlär nicä lääzım sevmää kendi Vatanını,TAA DERINDÄN
breansk_komrat
Harman ayın (avgust) 28-dä Rusiyanın Bränsk kasabasında imzalandı annaşma, angısına görä Komrat hem Bränsk kardaş kasabalar oldular hem onnarın arasında işbirlii kuruldu. Annaşmayı imzaladılar Gagauziyanın baş-kasabasının Komratın primarı Sergey ANASTASOV hem Rusiyanın Bränsk kasabasının başı Aleksandr HLİMANKOV. Nicä sayêr Sergey ANASTASOV: “Bu annaşmalar verecek kolayını Rusiyaya uur tutan ekonomikamızı ilerletmää.”TAA DERINDÄN
kipcak

2015.08.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kıpçak küüyündä büük tragediya

Harman ayın (avgust) 28-dä Kıpçak küüyün Kurban Gününü bakarkana, burada büük bir tragediya oldu: bayker (motoţikla) şousunda 9 kişi yaralandı. Şou yaparkana iki motoţikla uruldular. Motoţiklaların birisi tutuştu. Motoţiklaların birisi siiredici insannarın üstlerinä urdu. 9 kişi yaralandı. En çok zarar gördü 3 yaşındakı bir çocucak. O aar durumda Kişinev bolniţasında bulunêr. Kalan yaralannar Çadır hem Taraklı bolniţalarında.TAA DERINDÄN
Kocanci_Nadejda
Büünkü gündä Gagauziyada  herbir üüretmäk basamaanda götürüler predmetlär “Gagauz dili hem literaturası” hem “Gagauz halkın  istoriyası, kulturası hem adetleri”, neredä üürenicilerdä var kolaylık derindän tanışmaa, üürenmää hem kullanmaa halkımızın zenginniini. Gagauz dilinin hem literaturasının baş neeti budur: “İlerletmää üürenicilerin baalantılı sözünü, taa ii düzmää onnarın söz kompetenţıyasını, üüreniciyä komunikativ yolunu vermää”. Bu yolu açerlar, elbetki, üüredicilär. Onnarın profesional uurları hem patriotik duyguları olêrlar ii temel gibi gagauz dilinin üüretmesinin kalitesini yıl yıldan taa üüsek uura kaldırmaa deyni. Bizim üüredicilerä hem üürenicilerä var çok kolaylıklar, angılarını onnar uygun kullanêrlar. Alalım örnekTAA DERINDÄN
moldova_bayraa

2015.08.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldova Respublikasının baamsız Günü

Büün, Harman ayın (avgust) 27-dä Moldova Respublikası kendi baamsız Gününü kutlêêr. 1991-ci yılda bu gündä Moldova Respublikasının Parlamentı kabletti baamsızlık için Deklaraţiyayı. Kutlama yortusu başladı Moldova öndercilerinin Ştefan şel Mare pamätniinä hem Kişinevun “Etirnitate” aşker şan Memorialına çiçek hem venok koyulmasından. Moldova Respublikasının baamsız Gününnän ilgili yortulu sıralar Kişinevun baş meydanında geçecek. Burada miting hem türlü kulturaylan patriotika sıraları olacek.TAA DERINDÄN
avgust_konferentiyasi

2015.08.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziya üüredicilerin avgust Konferenţiyası

Harman ayın (avgust) 25-dä Komratta oldu Gagauziya üüredicilerin avgust Konferenţiyası. Orada, şkolaların direktorlarından hem üüredicilerindän (hepsi 460 kişiydi) kaarä, pay aldılar Gagauziyanın Başkanı İrina VLAH, Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Moldovanın etnikarası Bürosunun direktoru Elena BELÄKOVA, Moldova Üüredicilik ministerliin temsilcisi Alla NİKİTÇENKO, GHT deputatları, Gagauziya İspolkomun azaları, yazıcılar, cümne insannarı. Konferenţiyanın önündä, gagauz milli rubalarına giimni üürencilär çiçeklän karşladılar Gagauziyanın Başkanını hem Moldovanın etnikarası Bürosunun direktorunu. Sora, Komrat kultura Evin zalında toplanan insannarın önündä gagauzça, rusça hem moldovanca peetleri okudular başlangıç klasların üürencileri. Konferenţiya Moldovanın hem Gagauziyanın Gimnalarınnan başladı. SoraTAA DERINDÄN
Ana_Sozu_15-16.2015
Harman ayın (avgust) 22-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının Harman ayın (avgust) nomerı. Gazetanın ana temaları: “BARBARLIK! Mihail ÇAKİRin byustunu çaldılar”; “Gagauz Respublikasınnın 25-ci yıldönümü bakıldı”; “Büük adamdı, İnteligent adamdı, Adam gibi adamdı! (Raametli İvan Födoroviç KONSTANDOGLUyu anarak)”; “Yaptıklarını braktı halkına”; “İspolkom 100 gün işi için söz tuttu”, “V. STRELEŢın bizä iki aftada iki vizitı”; “Moldova Premyer-ministrusu hem Türkiye Kişinev Büükelçisi buluştular”; “TİKA proektları detalli incelendilär”; “27 yıl geeri çıktı “Ana Sözü” gazetanın ilk nomeri”; “Komrat kasabası 226-cı yıldönümünü kutladı”; “Çiçeklerin erinä, düünä oyuncak getirin!”; “XX-ci üzyılın 40-cı yıllarında kırılanTAA DERINDÄN
konstandoglu_bakan_yardimcisi

2015.08.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Yaptıklarını braktı halkına

(Raametli İvan Födoroviç KONSTANDOGLUyu anarak) İvan Födoroviç KONSTANDOGLU büük devlet adamıydı. Yaşamasında  Devlet için o çok işär yaptı: liţeyleri açtı, sora o onarda işi dooruttu, örüttü… Olur demää, ki üüredicilik tarlalarında çok uurlarda çalıştı hem da herbir uurda kendisini büük profesional gösterdi. Ama, bana kalsın, en büük hem önemni işiiydi onun kendi halkına izmet etmää. XX-ci üzyılın 90-cı yılların sonunda, açan, var nicä demää, istoriya uurunda gagauzlarda bir büük olay oldu: gagauz dili kiriliţadan latin grafikasına geçirildi, İvan Födoroviç KONSTANDOGLU başka bilim hem milletçi adamnarın arasında (D.N.Tanasoglu, N.İ. Baboglu, E.K.TAA DERINDÄN
bosniya-gertogosina_bayrak копия

2015.08.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Taa bir devletä vizasız

Moldova pravitelstvosu ratifikaţiya yaptı annaşmaya, ani yapıldı Tirana- Kişinev arasında 2015-ci yılın Hederlez ayın (may) 22-dä, iki devlet arasında vizasız yolculuk için. Bunda ötää, biometrika pasportlarına saabi olan Moldova vatandaşları Bosniya hem Gerţogovina devletindä 6 ayda 90 gün var nicä vizasız bulunsunnar.TAA DERINDÄN