CÜMNE BOLUMU

tomay_toplanti

2018.02.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Regional Sovetında Gagauzlar lafını genä rusça söledilär

Küçük ayın (fevral) 24-dä Tomay küüyün Kultura Evindä oldu Gagauziyanın erindeki hem regional kuvet organnarın regional Sovetın toplantısı, angısına pay aldı 500 kişiyä yakın insan. Onnarın arasında vardılar şindiki hem eski Gagauziya başkannarı, GHT hem Moldova Parlamentın eni hem eski deputatları, erindeki sovetniklär, İspolkom azaları, cümne insannarı. Sovetin gündelik işinä koyuldu iki önemni soruş: 1. Unionizmaya karşı koymak; 2. Gagauziyanın kuvedini yonmasına karşı koymak. Toplantının bitkisindä kabledildi rus dilindä bir Rezolüţiya: Резолюция расширенного Совета региональных и местных органов власти и управления АТО Гагаузия, а также ветеранов становления Гагаузской Республики иTAA DERINDÄN
03_04_2018
Küçük ayın (fevral) 23-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2018-ci yılın Küçük ayın (fevral) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü olacek”, “BEYGİRLERİN GÜNÜ bu yıl Küçük ayın (fevral) 24-nä düştü”, “!TUZAA DÜŞMÄ !НЕ ПОПАДИ В ЛОВУШКУ”, “Bölä işlär gagauzlara yaraşmêêr! Osa bunu yapannar GAGAUZ diil mi? yada Açan oklar bir yaydan çıkêr, ozaman “Skorıy” can kurtarêr”, “Bütün gagauz halkı da lääzım her ay kişi başına 3 bin 637 ley baaşış kabletsin! Diil salt nestelär!”, “Türkiyedä üürenmää isteyän liţeyistlär Mardın beşinädän dokumentleri versinnär”, “Prezidenturaya 7,18 milion EvroTAA DERINDÄN
prezidentura_1

2018.02.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Prezidenturanın remontuna 7,18 milion Evro harcanacek

Nicä bildirdi kendi saytında Moldova Prezidenturasına remont yapan türk firması, Prezidenturayı donaklamaa deyni onun dış hem iç restovraţiya işleri için 7,18 milion Evro harcanacek. Remonttan sora Prezidenturanın ofiţial açılışı yapılacek Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın Moldovaya ofiţial vizitı zamanında, ani beklener bu yılın Hederlez (may) ayında.TAA DERINDÄN
glukova_3

2018.02.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Liliya GLEKOVAda “TÜRKSOY Basın Ödülü”

Gagauziyanin kultura hem turizma Upravleniyasının pres-sekretari 2017-ci yıl için “TÜRKSOY 2018 Basın Ödülü” kabletti. Ödülleri vermäk sırası oldu Küçük ayın 16-da Türkiyenin Kastamonu kasabasının Türk dünnäsının 2018 yılı kultura başkasabası hem kazah yazıcısının Magjan CUMABAEVın yılı açılışı yortusunun çerçevesindä. Liliya GLEKOVAylan bilä bı ödülleri kabletti taa 14 jurnalist hem bilim adamı bütün türk dünnäsından.TAA DERINDÄN
avdarma_aaclik (3)
Küçük ayın 27-dä Gagauziya Halk Topluşu (GHT) kendisinin XII-ci toplantısında,  9-cu soruş olarak, inceleyecek soruşu “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak günü” kurulması için. Konuylan ilgili nasaatı tutacek GHTın üüredicilik, kultura, bilim hem dinnär komisiyasının azası deputat Elena KARAMİT. Beklener, ani bu soruş için olumnu Karar GHT deputatları oy birliinnän kabledileceklär da son-sonunda Aaçlık Kurbannarın cannarı raatlanacek. Not. “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak Günü” kurmaa deyni teklif kararı oy birliinnän alındı Avdarma küüyündä “1946-1947 yıllarda yapılan Aaçlıın kurbannarını Anmak Günü toplantısında 2017-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 9-da  (bak: http://anasozu.com/avdarma-kuuyunda-1946-1947-yillarda-olan-aacliin-kurbannarini-andilar/).TAA DERINDÄN
hulusi_kilic_dodon
Küçük ayın 22-dä Moldova Prezidentı İgor DODON verdi Türkiye Respublikasının Kişinev eski Büükelçisinä Hulusi KILIÇa Moldovanın ordenını “Ordenul de Onare”. Nicä bildirdi Moldova Prezidentın pres-slujbası bu orden “verildi tanımak için Hulusi KILIÇın Türkiye Respublikasının hem Moldova Respublikasının arasında çeşitli uurlarda devletlärarası geniş işbirliini faydalı derinnetmäk hem ilerletmäk uurunda, hem da Moldovada kimi investiţiya proektların aslıya çıkarılmasında çalışmaları için”. PATRETTÄ: (saadan) Prezident İgor DODON, Büükelçisi Hulusi KILIÇ hem Canabisinin eşi Günay KILIÇTAA DERINDÄN
ok_hem_yay
yada Açan oklar bir yaydan çıkêr, ozaman “Skorıy” can kurtarêr Küçük ayın 13-dä Kongaz Todur ZANET teoretik li ţeyindä üç önemni iş oldu: 1-ri ayıp, 2-si sevinmeli. Sevinmeli işlär için annadaceykana ilkin lääzım sölemää o ayıp iş için, ani o günü oradakı insannarın çoyunun keyfini bozdu hem başaşaa çevirdi. Hem şindi da bozêr. O günü burada vardı Komrat rayonun şkola direktorlarının seminarı, angısını, kendi yardımcıların yardımınnan, geçirdi Kongaz liţeyin direktoru İordan YASIBAŞ hem bu seminarın çerçevesindä yapılan “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” 3 bilim kiyatlık takımınTAA DERINDÄN
RUSC¦зA

2018.02.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

!TUZAA DÜŞMÄ !НЕ ПОПАДИ В ЛОВУШКУ

Saygılı okuycularımız! Aşaada verilän materialı açıkladı Türkiye Respublikasının Başbakanıın Basın Yayın hem İnformaţiya Baş müdürlüü o yalannara karşı, ani dünnä presasında yazêrlar Türk Silählı Kuvetlerin Siriyadakı Afrin bölgesindeki PKK/PYD-YPG hem İGİL teroristlerinä karşı “Zeytin Dalı” operaţiyası için. Materiallar hazırlı 8 dildä: angliyca, arabça, franţuzça, kurdça, nemţeycä, persça, rusça hem türkçä. Hepsi gagauzlara bu materialların aslısı etişsin deyni, redakţiyamız aldı karar onnarın rus dilindä variantını tiparlamaa.TAA DERINDÄN
sahmat_2

2018.02.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Gagauziyanın şahmatada çempionatı

Küçük ayın 10-11 günnerindä Komratta geçti Gagauziyanın şahmatada çempionatı, angısında pay aldı 103 kişi Avdarma, Baş küüyü (Kirsovo), Kıpçak, Kongaz, Kongazçık küülerindän hem Komrat kasabasından. Çempionatta sportsmennara kutlama sözlerinnän danıştılar Gagauziya Başkanın yardımcısı Vadim ÇEBAN, Gagauziyanın gençlik hem sport Upravleniyası geçici başı Sergey STOYANOGLU hem çempionatın baş sudyası Andrey ÇEŞMECİ. Gagauziyanın şahmatada çempionatında erlär bölä erleşildi: Büüklerin arasında Karı kulluu: 1-ci er – Alina MİHAYLOVA (Komrat); 2-ci er – Diana UZUN (Komrat); 3-cü er – Svetlana PEEVA (Komrat). Adam kulluu: 1-ci er – Andrey DİMİTROGLU (Komrat); 2-ci er – İvanTAA DERINDÄN
hapugalar
Aman Allahım, bu esapsızlık hem yalancılık taa nekadar sürtecek? Genä onnara, e İnsannara nezaman olacek? Sovetlär Birlii daalarkana bütün gagauz halkı ayaa kalktı da kurdu kendisinä bir devletlik. Ama bu devletliktän faydalandı hem durmamayca faydalanêrlar sadä birkaç kişi: Stepan TOPAL, Mihail KENDİGELÄN, Leonid DOBROV, İvan BURGUCU hem taa birkaç nestä. Bu kişilär durmamayca, yıl ba yıl, kablederlär türlü ödeklär gagauzların sırtından. Te bu yıl da Gagauziyanın İspolkomu karar aldı 2018-ci yılda bu kişilerä her ay ödemää 3 bin 637 ley, “onnarın Gagauziya önündä kıymetleri için”. Ama durun, bütün gagauz halkıTAA DERINDÄN