CÜMNE BOLUMU

usak_artistlerina_gramotolar
Bitki vakıtta Gagauziyadan uşak oyun ansamblileri “Laale” (Baş küüyü), “Umut” (Avdarma) hem “Karanfil” (Beşalma) Halklararası festivallerä Gagauziya adından katıldılar hem, kazanıp en üüsek ödülleri, Gagauziyamızı oralarda tanıttılar. Bu iş için, Orak ayın 28-dä Gagauziya Başkanı İrina VLAH bu ansamblilerin azalarına Şan Gramotaları verdi. Bundan kaarä Gagauziya Başkanı baaşladı herbir uşaa bilezik – Gagauziya Bayraan renklerinä görä ayırılmış şiritlerdän örülü. Kendi kutlamak sözlerini ansamblinin azalarına hem öndercilerinä söledi Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın başı Vasilisa PETROVİÇ ta. Canabisi urguladı, ani bu upravlenie her zaman kolektivların yanında var hem onnara para hemTAA DERINDÄN
komrat_usak_oyun_meydani

2015.07.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Birlikte iyilik” cümnä Birlii sözündä durdu

Üç ay geeri “Birlikte iyilik” cümnä Birlii bildirdi, ani bu Birlik Komrat kasabasının DSU maalesindä uşak oyun meydancıını kuracek. Bu sözlär erinä getirildi. Meydancıın açılışında pay alan “Birlikte iyilik” cümnä Birlii başı Ruslan GARBALI açıkladı, ani “uşak oyun meydancıını kurmaa deyni cümnä Birliinä danıştılar Komradın bu maalesindä yaşayan uşakların analar-bobaları. Onarlan birliktä biz hazırladık meydancıın shemasını hem bu iş için materialları hem kuvetleri topladık. Da te şindi Komradın S. Lazo sokaanda bulunan çok katlı evin aulunda bu oyun meydancıını açtık”. Bu uşak oyun meydancıın açılışı taa Çiçek ayında lääzımdı olsun.TAA DERINDÄN
Gagauz_Milli_Gimni
(Komrat muzeyindä Gagauz Devletliin Simvollarının 25-ci yıldönümünü kutladılar) Orak ayın (iyül) 22-dä Komrat muzeyindä Gagauz Devletliin Simvolların (Gimn, Bayrak, Gerb) kabledilmesinin 25-ci yıldönümünü kutladılar. Kutlama yortusuna katıldılar Gagauz Milli Gimnanın lafların avtoru Todur ZANET, Gagauz Respublikasının kurucuları, kultura hem cümne insannarı. Toplantı Moldova hem Gagauziya Gimnalarınnan başladı. Sora Komrat muzeyin direktoru Vladislav MARİNOV annattı toplantının konusu için. Canabisi söledi, ani Gagauz Devletliin Simvolları kabledi 25 yıl geeri, 1990-cı yılın Orak ayın (iyül) 22-dä Gagauz Halkın Üstolan syezdının III-cü tolantısında. O urguladı, ani Komrat muzeyindä büün bulunêr o 5 bayraklardan birisi,TAA DERINDÄN
kasgarli_1
Bıldır Türk Avrasya Yazarlar Birlii öncülüündä, Eskişehir 2013 Türk Dünnäsı kultura Başkentin hem TÜRKSOYun işbirliinnän, Türk Respublikaların hem yazıcıları birliklerinnän hem literatura jurnallarınnan hem gazetalarınnan barabar yapılan III. Halklararası Kaşgarlı Mahmut proza Yarışması oldu. Gagauziyada bu yarışmayı “Ana Sözü” gazetası tertipledi. Gagauziya etapı jürisinin kararına görä III-cü Halklararası Kaşgarlı MAHMUT proza yarışmasının Gagauz bölümündä birinci er – verilmedi. İkinci eri kazandı Todur MARİNOGLU (annatma “Ömürboyunca umut”); üçüncü eri dä aldı Konstantin KURDOGLU (annatma “Bölünmüş düş”). Orak ayın 22-dä Komrat ATATÜRK bibkiotekasında yarışmada pay alannarın kutlama sırası oldu. Kutlamada, yazıcılardan kaarä,TAA DERINDÄN
gagauzlarin_kongresi

2015.07.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Adet bozuldu – bu kerä Kongres 2016-cı yılda olacek!

Orak ayın 21-dä Gagauziya İspolkomu aldı karar Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresini 2016-cı yılın  Kasımın 4-5 günnerindä yapmaa. Bu kararlan İspolkom bozdu adeti, angısına görä, başlayıp 2006-cı yıldan beeri, 3 yıl aşırı Bütündünnä gagauzların Kongresileri olardı. Nicä açıklandı, Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi 2015-ci yılda yapılmêêr o beterä, ani Gagauziyanın bu yılkı bucetindä bu iş için para ayırılmamış.TAA DERINDÄN
Gimn

2015.07.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

25 yıl geeri Gagauz Milli Gimnası hem Bayraa kabledildi

İrmi beş yıl geeri, 1990-cı yılın Orak ayın (iyül) 22-dä olan Gagauz Halkın Kongresi 411 oylan (okadar delegat Kongrestä vardı) Gagauz Milli Gimnasını hem Bayraa kabletti. Hep orada incelendi Gerb ta (Gerb o toplantıda incelendi, ama kabledilmedi). Gagauz Milli Gimnasının muzıkasını Mihail KOLSA, laflarını Todur ZANET yazdılar.  Gagauz Milli Bayraan hem Gerbın ideyası Georgiy STAMATOVun, avtoruluu da raametli resimcinin Pötr VLAHın.  GAGAUZ MİLLİ GİMNASI 1. Geldi vakıt – bayraa kaldır, Dalgalatsın lüzgär onu. Kavalları keskin çaldır, Duuêr Halkın aydın günü! Refren: İnsana lääzım Vatan, Halkına kalsın damar, Kanında dedä sesi UzaktanTAA DERINDÄN
sirf_konstantin

2015.07.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Konstantin SIRF raametli oldu

Orak ayın 19-da Kişenevda raametli oldu gagauz cümne insanı Konstantin Dimitrieviç SIRF. Sovetlär Birlii daaldıynan, Konstantin SIRF çok yıllar çalıştı, ani gagauzlar biri-birlerini tanısınnar, kendi kultursını hem kendilerini dünneyä tanıtsınnar. Bu üzerä Canabisi kurdu “Kardaşlık” cümne kuruluşunu hem çok yıllar o kuruluşa baş oldu. Topracıı ilin olsun!TAA DERINDÄN
konkordiya_ekmek

2015.07.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Umut evi” umut verer

Artık on yıla yakın Gagauziyanın Kongaz küüyündä işleer AO “KONKORDİYA” Cümne Proektı. Proektın çeketmesindä bu acızgannık kuruluşu Kongazın legerindä kantina açtıydı. Burada imäk yapılardı, da o imeklär yalnız kalmış insannara hem onnara, kimä etişmärdi, daadılardı. Yayan mı, taligaylan mı, ama imekleri insannarın evlerinä götürärdilär. Sora, 2010-cu yılda, AO “KONKORDİYA” açtı Kongazda “Umut evi” cümne merkezini. Bu merkezin gözäl, donaklı hem tertipli odalarında 10-12 ihtär insan yaşêêr hem diil salt Kongazdan, ama aşırıdan da. Ama hergün burasının kantinasında asçılar 120 kişiyädän imäk yapêrlar. Da, hep ölä, nicä ileri, “Umut evi” zaametçileri (buradaTAA DERINDÄN
baskan_belarusiya
Orak ayın 16-17 günnerindä Moldova Prezidentı Nikolae TİMOFTİ ofiţial bir vizitlan Belarusiyada bulunêr. Canabisinnän bilä bu vizitta Gagauziya Başkanı İrina VLAH ta pay alêr. Vizitın birinci günündä, Moldova Prezidentı Nikolae TİMOFTİnin hem Belarusiya Prezidentı Aleksandr LUKAŞENKOnun pay almasınnan, Gagauziyanın hem Belarusiyanın Minsk oblastinin arasında alış-veriş, ekonomika, bilim-tehnika, üüredicilik hem kultura uurunda işbirlii annaşması imzalandı. Annaşmayı imzaladılar Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem Minsk oblastinin İspolkomun başı Semen ŞAPİRO. Vizit çerçevesindä Gagauziyaylan ilgili taa bir dokumment imzalandı: Gagauziya İspolkomu hem Belarusiyanın Mogilev oblastinin arasında işbirlii annaşmasının 2015-2017 yıllarına çalışma planı.TAA DERINDÄN
romun-gagauz-2

2015.07.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Romın hem gagauz dilleri paralel üürenilecek

Orak ayın (iyül) 14-dä Komratta oldu bir konferenţiya, ani açtı proektı “Integrarea cu respect pentru diversitate – învăţarea simultană a limbilor română şi găgăuză”. Bu proekta para yardımı verer OSCEnın azınnıklar işlerinä bakan Baş komisarı. Proekta görä Komratta, Çadırda hem Valkaneştä açılacek parasız 10 grupa, neredä analar-bobalar, uşaklarlan barabar, altı ayın içindä, üüreneceklär romın dilini. “Integrarea cu respect pentru diversitate – învăţarea simultană a limbilor română şi găgăuză” proektını yapêr ANTEM (Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova) ortaklıkta Moldova üüredicilik ministeriinnän, Moldova Bilimnär akademiyasının kultura varlıı İnstitutunnan, Moldovanın etniklararası ilişkilär Bürosunan,TAA DERINDÄN