CÜMNE BOLUMU

GRT_Emblema

2015.05.14,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kim hem neçin yok eder GRTyı?

Gagauziya Radio hem Televideniye (GRT) kompaniyasının dolayında yıllarlan türlü boralar esti. Ama o boralar kaavi hem temelinä oturmuş GRTya büük zararlar yapamazdılar. Ozaman, GRTyı daatmak için, onu içindän sökmää başladılar. Sökennär da belli. Belli onnar da kim GRT yok eder hem yok edennerin arkasında durêr. Onnarı Gagauziyada hepsi biler. Ama neçin GRTyı yok etmää savaşêrlar pek meraklı?! Kim ne därsä desin, ama GRTnın yok etmä sebepini taa bıldır açıkladı GRTnın Gözledici Suvetin azası: На ГРТ слишком много передач на гагаузском. Моя жена не понимает этот язык. Надо больше давать передачTAA DERINDÄN
GRT

2015.05.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kanalları (çastotalar) kaybedärsalar – GRT öldü!

Moldovanın Televideniye hem radio Koordinaţiya sovetı (KSTR) bildirdi, ani GRTnın (Gagauziya Radio hem Televideniye) bu günädän kullandıı kanallar (çastotalar) açık konkursa çıkarılêrlar. Bu çastotalar: Baurçu – 29, Caltay – 56, Çadır – 49, Çöşmä küüyü – 33, Kıpçak – 47, Komrat – 36, Valkaneş – 24. KSTR bildirdi, ani bu kanallar boş kaldılar ondan sora, nicä GRT liţenziya için dokumentleri vermä gününü kaçırdı.TAA DERINDÄN
mumnar

2015.05.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“1418 günnän gecä” patriotika akţiyası

Gagauziya Başkanı İrina VLAHın yardımınnan Hederlez ayın (may) 9 avşamsı Komradın “Kurtarıcı-askerlerin memorialında” bütün dünnä faşizmayı tepelemedä Büük Enseyişin 70-ci yıldönümünä baaşlanan “1418 günnän gecä” patriotika akţiyası yapıldı. Akţiyada komratlılar hem musaafirlär memorialın eşiklerindä hem önündä 1418 mum yaktılar – o titsi cengin herbir günü için birär mum. Sora, anmak meropriyatiyanın programasına görä, ilkin gösterildi kısa bir film. Nedän sora da ortaya “Enseyiş Bayraa” çıkarıldı (Reystagın tepesinä koyulan bayraan kopiyası). Kutlama sözlärlän memorialda toplanan insannara danıştılar Başkan İrina VLAH, MR parlamentın deputatı İgor DODON, GHT deputatı Nikolay KİOR. Nasaatlardan soraTAA DERINDÄN
cosmekuuyu_1

2015.05.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büükelçi Mehmet Selim KARTAL Çöşmä küüyünnän tanıştı

Hederlez ayın (may) 8-dä, Çöşmä küüyün eski primarın Pötr ÇEBANın teklifinä görä, Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL bu küüyä ofiţial olmayan bir vizit yaptı. Canabisini Çöşmä küüyndä okadar beklärdilär, ani herbir buluşmasında kendisini şenniklän, çiçeklän hem tuz-ekmeklän karşladılar. Küüyün girişindä Mehmet Selim KARTALı hem onunnan bilä gelän gazetamızın baş redaktorunu Todur ZANETi tuz-elmeklän karşladılar küüyün insannarı, eski primarı hem şindi primarlaa kandidat Pötr ÇEBAN. Küüyün gözäl peyzajınnan tanıştıktan sora, ilk buluşma noktası küüyün gimnaziyası oldu. Burada üüsek musaafirlerä tuz-ekmeklän hem çiçeklän karşı çıktılar gimnaziyanın direktoru Konstantin MOMÇA, üüredicilär hem milliTAA DERINDÄN
dokuz_may

2015.05.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Dünnää Büük Enseyişin 70-ci yıldönümünü kutladı

Hederlez ayın (may) 9-da bütün dünnä faşizmayı tepelemedä Büük Enseyişin 70-ci yıldönümünü kutladı. Devletlerin çoyunda asker paradları hem yortulu mitinglar oldu. Bakıldı bu gün Gagauziyada da. Gagauziyanın herbir küüyündä hem kasabasında “Kurtarıcı askerlerin” anmak taşlarına hem memoriallarına çiçek koyuldu. Orada yortulu mitinglar yapıldı. Avşam üstü salütlar yapıldı. Komratta bu yortu insannarın hem iş kolektivların paradınnan kutlandı. Bu paradta Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem Gagaauziya Halk Topluşun başı Dimitriy KONSTANTİNOV, cenk veteranı hem iş veterannarı, İspolkomun azaları hem GHT deputatları, Komradın öndercileri, askerlär hem poliţiya işçileri, sıradakı insannar. Parad kasabanın primariyasındanTAA DERINDÄN
turkmenistan_cesmekuuyu
Hederlez ayın (may) 5-dä Gagauziya Başkanı İrina VLAH buluştu Çöşmä küüyünä baaşış uşak başçasını yapacek Türkmenistan kompaniyasının temsilcilerinnän: Davran BALIEVlan hem Kerim KILIÇEVlan. Buluşmada pay aldılar İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısı Vadim ÇEBAN hem Gagauziyanın stroykaylan infrastruktura Upravleniyanın başı Vladimir PANFİLOV. Buluşmada Türkmenistandan injenerlar tanıştırdılar Gagauziya Başkanını hem İspolkom azalarını uşak başçasının proektınnan. Proekta görä uşak başçası 160 uşak eri için yapılacek. Şindi uşak başçanın erleşim eri için annaşılêr. Kendi tarafından İspolkom lääzım olacek hepsi dokumentlär için temel kararlar alsın. Not. Çöşmä küüyündä uşak başçası Türkmenistan Respublikasının tarafından baaşış olarak yapılacek.TAA DERINDÄN
marafon_

2015.05.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büük Enseyişin 70-ci yıldönümünä marafon

Hederlez ayın (may) 7-dä Komradın “Kurtarıcı-askerlerin memorialında”verildi start Komrat-Çimişli-Hınçeşt-Kişinev kaçmak marafonuna, angısı adanêr sovet askerin faşizmayı tepelemesindä Büük Enseyişin 70-ci yıldönümünä. Marafonda pay alannarı uurladılar: Gagaauziya Halk Topluşun başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Gagaauziya gençlik hem sport Upravleniyanın başı Maksim BOLGAR, cümne adamı Mihail VLAH, samboda dünnää çempionu Pötr KURU hem başkaları. Marafonu kaçêrlar 20 kişi. Sportsmennarın arasında var gençlär da, orta yaşlılar da, yaşlılar da. Foto: gagauzia.mdTAA DERINDÄN
hederlez_

2015.05.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Hederlezdä 20-ci kerä “Altın At” yarışmaları oldu

Hederlez ayın (may) 6-da gagauzların hem Gagauziyanın ikinci (Kasımdan sora) en büük milli yortusunda – Hederlezdä – Çadır kasabasında 20-ci kerä “Altın At” atlılar yarışmaları oldu. Bu yarışmalar herkerä Moldovada tek olan “At-Prolin” beygir fermasının ipodromunda geçerlär. “Altın At” yarışmaların ofiţial açılışını Gagauziya Başkanı İrina VLAH yaptı. Sora insannarın önündä nasaat ettilär Gagaauziya Halk Topluşun başı Dimitriy KONSTANTİNOV hem Moldova parlamentın soţialistlär partiyasından deputatı Vladimir ŢURKAN. Sora tribunaların önündän sıravardı edektän geçirdilär hepsi beygirleri da “At-Prolin” beygir fermasının direktoru Konstantin KELEŞ onnar için annattı. Bundan sora da çeşitli nominaţiyalarda yarışmalarTAA DERINDÄN
Hederlez
Hederlez ayın (may) 6-da Gagauziya kutlêêr gagauzların en büük milli yortularından birisini – Hederlez yortusunu! Hederlez yortumuz kutluca olsun! Hepsimizä saalık, bereket hem uzun ömür! Gagauziyada Hederlez yortusunu kutlama programasında var “Altın At” yarışmaları, konţertlär, sergilär hem sport yarışmaları.TAA DERINDÄN
cebannan_bulusmak
Hederlez ayın (may) 4-dä Komratta “Türkiye Prezidentın Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı” proektınnan hem düzülmesinnän soruşları incelemää deyni burayı geldi Türkiyenin TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) Agenstvosundan bu işlerä bakan iş grupası. İlk buluşma Komradın primariyasında oldu. Nicä açıkladı Kişinev TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN “Komrat primariyasında incelendi soruş bu proekta deyni toprak eri verilmesi”. Bundan sora TİKA grupası buluştu Gagauziya İspolkomun Predsedatelin 1-ci yardımcısınnan Vadim ÇEBANnan. Toplantıda pay aldılar üüredicilik Upravleniyanın başı Sofya TORLAK hem stroykaylan infrastruktura Upravleniyanın başı Vladimir PANFİLOV. TİKA delgaţiyası bildirdi, ani “bıldır “Türkiye Prezidentın RecepTAA DERINDÄN