CÜMNE BOLUMU

mihail_gagauz

2015.02.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Ko deputatlar Parlamentta kalsınnar!

Gagauz Respublikasının Üüsek Sovetinin deputatı, Çadır kasaba Sovetin (1991-1995) başı, Gagauziyanın anılmış adamı Mihail GAGAUZ, Gagauziya Başkanın seçimnerinnän ilgili Moldova Parlamentının deputatlarına Nikolay DUDOGLUya hem İrina VLAHa, hem da Gagauziya insnnarına bir danışma yaptı.  DANIŞMA Saygılı Moldova Parlamentın deputatı Nikolay DUDOGLU! Saygılı Moldova Parlamentın deputatı İrina VLAH! Gagauz Erindä yaşayan saygılı insannar! 2015-ci yılın Baba Marta ayın 22-dä Gagauz Erin başkan seçimneri olacak. Bizä, Gagauz Erindä yaşayan insannara deyni – bu pek cuvaplı seçimnär. 2014-cü yılın sonunda biz pay aldık taa bir cuvaplı seçimnerdä – Moldova Respublikasının Parlamentına. Bunun sonucuTAA DERINDÄN
sem

2015.02.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KOMPOZİTORLAR, KULTURA BOLUMU

Sêm, biz seni aklımızda tutêrız!

Başlayıp 2000-ci yıldan beeri Küçük auında Komratta anêêrlar anılmış kompozitoru, çalgıcıyı hem oranjirovkacıyı, folklorcuyu, gagauzların “Düz Ava” ansmblisinin öndercisini Semön Vasilyeviç POMETKOyu (07.02. 1951– 05.12.1998). Bu gündä, onun tarafından kurduu “Düz Ava” ansamblisi, Semön POMETKOya adanmış bir konţert verer. Bu yıl konţerttä pay aldı bu ansambinin üç boyu: yaşlılar, orta yaşlılar hem küçüklär. 2006-cı yılda, Baba Marta ayın 31-dä Maêstro için bir yazı tiparladıydık – “Ona Maêstro erinä Sêm deyärdilär”. O yazı büün da meraklı. ONA MAÊSTRO ERİNÄ SÊM DEYÄRDİLÄR Küçük ayın 7-dä Semön Vasilyeviç POMETKOya 55 (şindi artık 64 olaceydıTAA DERINDÄN
fedor-marinoglo_
Küçük ayın 3-dä Komrat Devlet Universitetın bibliotekasının zaametçileri, gagauz filologiya kafedrasının üüredicileri hem stedentlär buluştular anılmış gagauz yazıcısınnan hem poetlan Todur MARİNOGLUylan. Buluşma yazıcının 60-cı yıldönümünä adanmıştı. Hazırladı o buluşmayı Komrat Devlet Universitetın bibliotekasının zaametçileri. Buluşma için hazırlandı maasuz bir stend, neredä sergilendi yazıcının kiyatları hem başka yaratmakları, ani ilgiliydilär Todur MARİNOGLUnun jurnalistika çalışmalarınnan da. Gösterildi slayd-şou. Buluşmada Todur MARİNOGLU annattı kendi küçüklüü için hem yaratmak yolu için. Okudu yaratmaklarını hem, büük havezlän, sesledi nicä onnarı okudular salonda bulunan gençlär. Bundan kaarä kendi peetlerini yubilera okudalar uşaklar da. O peetlärTAA DERINDÄN
fedor-marinoglo_avd

2015.02.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Avdarmada Todur MARİNOGLUnun yaratmak avşamı oldu

Avdarmanın “D.ÇELENGİR” adına teoretik liţeyindä Todur MARİNOGLUnun 60-cı yıldönümünä yaratmak avşamı oldu. Avşamı hazırladı liţeyin öndercileri hem üüredici kolektivı. O avşam anılmış gagauz yazıcısını hem poetını kutladılar onun kolegaları (Todur MARİNOGLU ömür boyunca burada üüredicilik eder), üürencilär hem da, ne hem paalı, Canabisinin aylesi. Todur MARİNOGLUnun pek derin bir lirika hem patriotika yaratması var. Onuştan avşamda okundu onun pek çok peetleri hem onun peetlerinä türkülär çalındı. Nicä urguladı liţeyin direktoru Elena KARAMİT, bu avşam yapıldı “Födor İvanoviçin yaratma ruhuna görä. O ruh incä duygulu hem cana yakın olmak”. Canabisi urguladı,TAA DERINDÄN
filev_orden

2015.02.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

İlya FİLEVa “Mihail Çakir” ordenı verildi

Küçük ayın 2-dä Gagauziya başkanı verdi anılmış gagauz kompozitoruna İlya FİLEVa “Mihail Çakir” ordenını. İlya FİLEV yıllar boyunca çalışmalarınnan Gagauziya hem gagauzlar için çok muzıka hem türkü yazdı, oranjirovka yaptı. Onun yaratması kaldırdı üüseklää Gagauziyayı, gagauz muzıka incäzanaatını. Onun yaratması kaldırdı üüseklää Gagauziyayı, gagauz muzıka incäzanaatını. Onun yazdıı “Yaşa, Halkım!” türküsü (laflar – Todur Zanetin) Gagauziyanın ikinci Gimnası oldu Büük ödülü alarak, İlya FİLEV dedi: “Her zamannarda yaşasın bizim Gagauziya!” İlya FİLEV kompozitorluktan kaarä, pedagog olarak, Komrat muzıka şkolasında muzıkaya gençleri hem uşakları üüreder. Canabisi “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi” adını taşıyêr.TAA DERINDÄN
Ana_Sozuna_ATAKA
Büük ayın (yanvar) 27-dä, üülendän sora, “Ana Sözü” gazetanın saytına – www.anasozu.com – hacker atakası yapıldı. Atakanın sebepinä görä internet serverı düştü da birkaç saat işlämedi. Nicä açıkladılar serverın speţialistları, ataka edi erdän birdän olmuş. Ama serverın hem saytın korunmak sisteması ondan korunmuş. Birkaç saattan sora da saytımız genä işlemää başladı. Redakţiyamızın saytlarına bu artık beşinci hacker atakası. En güçlü ataka olduydu 2010-cu yılın Baba Marta ayın 29-da, açan hackerlar becerdilär kırmaa saytın korumak sistemasına da, bizi korkurmaa deyni, ana sayfaya erleştirdilär iki kuru kellä. Ozaman gazetamızda “ANA SÖZÜ”nä ATAKA. KORKUTMAATAA DERINDÄN
komrat_klisenin_kurbani

2015.01.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komrat klisesinin Kurban günü bakıldı

Büük ayın 20-dä,  Ay İvan günündä, komratlılar kendi klisesinin Kurban gününü bakıtılar. İoan Vatizedici klisesinin 176-cı ayozlu yortusunu kutlamaa deyni, Komrada geldilär Kişinev hem bütün Moldova mitropolitı Vladimir, Komrat hem Kaul episkopu Anatoliy, Êlistin hem Kalmıţk episkopu Yustinian. Mitropolitı hem episkopları, ayırı-ayırı, tuz-ekmeklän hem çiçeklärlan karşladılar Komrat primarı Nikolay DUDOGLU, Komrat klisenin popazı İulian hem Gagauziyanın baş popazı Pötr. Komratlılarlan bilä bu yortuyu kutlamaa deyni kliseyä geldilär Gagauziyanın başkanı, GHTnın başı, Gagauziya İspolkomun azaları hem Halk Topluşun deputatları, Moldova parlamentının deputatları, kultura hem cümne insannarı. Kutlamalar yortulu ayozlu slujbayalan (AllahlıTAA DERINDÄN
iordan_gunu_kongaz

2015.01.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büük ayın 19-da Kurtarıcının vatiz Günün bakıldı

Hristian kalendarinä görä, Büük ayın 19-da prorok İoan Vatizedici Yordan deresinin sularında vatiz etmiş Kurtarıcı İisus Hristozu. Onuştan bu gündä kliselerdä büük slujbalar olêr, vatiz ediler hem ayazma okunêêr, tüfeklerdän patladılêr. Bu günä gagauzlar Ay Yordan, Yordan günü, Ayazma, Vatiz deerlär. Sayılêr, ani Ay Yordanda hem Ay İvanda (Büük ayın 20-dä) okunan ayazma bir yıl bozulmêêr hem ilaç erinä kullanılêr. Ayazma okuyarkan, açan popaz ayazma içinä kruçayı sokêr, klisä aulu içindä yada klisä eşiklerindä duran adamnar tüfeklerdän patladêrlar (cadıları hem yabanıları ürkütmää deyni). İnsannar kurşunnarın kiyattan tıkaçlarını toplêêrlar, zerä onnar ayozluTAA DERINDÄN
klise_komrat

2015.01.16,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauz Eparhiyası lääzım kurulsun! Bukadar!

Eni yıl taa etiştirmedi dünneyä gelmää, nicä Gagauz Eparhiyasının kurulma fikirinin dolayında fasıl eşinmmeklär başladı. Moldova mitropoliyası açıktan  Eparhiyanın kurulmasına karşı. Bu kerä durum ölä kızgınnaştı, ani  mitropoliyanın temsilcisi, Kaul hem Komrat episkopu Anatoliy, Büük ayın 5-dä, çabucak Gagauziyanın popazlarını Kongazda toplayıp, onnara Gagauz Eparhiyasının kurulmasına karşı bir kiyat imzalatmaa teklif etti. Bir şüpeniz olmasın, kiyadın altında yazılannar oldu. İlkin yazılmış o popazlar, ani GAGAUZÇA bilmeerlär (Gagauziyanın en büük küülerindän Kongazdan hem Kıpçaktan). Zerä onnar annêêr, ani herliim Gagauz Eparhiyası kurularsa, orada hepsi slujbaları lääzım olacek gagauzça yapmaa. Belliki buTAA DERINDÄN
karabiner

2015.01.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyadan karabiner soldatı Kişinevda öldü

Büük ayın 4-dä Moldovanın №1002 asker bölümün kazarmasında ölü bulundu Gagauziyadan karabiner soldatı Georgiy LUNGU (kendisi Rus Köselisi küüyündädi). Bu olaylan ilgili asker prokuraturası birkaç versiyayı inceleer: zihirlemä, ustav dışında davranışlar, hastalıklar, kendi kendisini öldürmäk. Raametlini malisi sayêr, ani unukası ak ceerlerini üşüttü da doktorlar pnevmoniyadan ona vakıdında yardım etmedilär. Prokuratura adadı 30 günün içindä kendi kararını açıklamaa.TAA DERINDÄN