CÜMNE BOLUMU

gagauz_turkusu

2015.09.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

“Gagauz türküsü” festivali

Ceviz ayın (sentäbri) 13-dä Çadır kasabasının “Pobeda” parkında geçti XV-ci “Gagauz türküsü” festivali. Şindiyadan bu festivaldä pay aldılar sadä o artistlär, ani türkülerini gagauz dilindä çalêrlar. Bu yıl, türkülerdän kaarä, gaguz imekleri hem gagauz aul içi konkursları da yapıldı. Onnarda pay aldılar Çadır kasabası (SPTU-14), Çadır uşakların yaratmak Evi, Gagauziyanın halk ustaları, Aydar, Baurçu, Beşgöz, Kazyak hem Tomay küüleri. Festival başladı milli rubalaran giimli insannarın hem kolektivların paradınnan hem büük bir “Horu” oyununnan. Not. “Gagauz türküsü” festivalindä pay alannara baaşış para, el yapmalı suvenirlar, ödüllär, gramotolar hem diplomalar verildi.TAA DERINDÄN
kipcak_sou

2015.09.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kıpçakta yas. Bayker (motoţikla) şousu bir canı aldı.

Biz artık yazdık, ani Harman ayın (avgust) 28-dä Kıpçak küüyün Kurban Günündä büük bir tragediya oldu: bayker (motoţikla) şousunda 9 kişi yaralandı. Zerä, şou yaparkana iki motoţikla uruldu da onnarın birisi, tutuşup, siiredicilerin üstlerinä urdu. 9 kişi yaralandı.   Gagauziyanın saallık hem soţial korumak Upravleniyanın başı Aleksey ZLATOVÇEN bildirdi, ani Harman ayın (avgust) 28-dä Kıpçakta bayker (motoţikla) şousunda yaralanan kıpçaklıyka Mariya KÖR raametli oldu. İlktän Mariya KÖRu Çadır bolniţasında tutndular yılaçlamaa. Ama görüp, ani faydası yok, onu Kişinevun respublika bolniţasına geçirmişlär. Ama burada da insana yardım edämemişlär. Ceviz ayın 10-11TAA DERINDÄN
ludmila_tukan_video_klip
Geçennrdä anılmış gagauz türkücüykası Lüdmila TUKAN kendi siiredicilerinä üç eni video-klip baaşladı. Onnarın biri gagauz dilindä – “Bucaam – halkım” (https://www.youtube.com/watch?v=e4zCfbfXNJw), ikisi da rus dilindä – «Взаимная любовь» (https://www.youtube.com/watch?v=YAnjc97gC4Q) hem «Я тебе подарю любовь» (https://www.youtube.com/watch?v=lBYPBvf6h2s).   Nicä bildirdi Lüdmila TUKAN, gagauzça türkü hem klip yazılı hem yapılı İvan KURDOGLUnun laflarına hem muzıkasına görä. Oranjirovkayı yaptı Konstantin DUŞKU. Lüdmila TUKAN açıkladı, ani rusça türkünün klipında pay aldı onun kocası Vasiliy hem küçük kızı Margarita. Lüdmila TUKAN bir şüpesiz sayêr, ani “büünkü tehnologiya asirindä video-kliplar vererlär tükülerä eni yaşamak”.TAA DERINDÄN
da

2015.09.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovada ortalık kızışêr

Ceviz ayın (sentäbri) 6-da Kişinevda, Moldova öndercilerinä karşı, protest mitingları çekettilär. En büük protest mitingını başlattı cümne kuruluşu “Platforma Civică Demnitate şi Adevăr (DA)”. Bu Platforma meydana çıkarttı onnarca bin insan. “Platforma Civică Demnitate şi Adevăr (DA)” açıkladı, ani bu miting diilmiş, ama “Marea Adunare Naţională” (Büük Milli Toplantısı) toplantısıymış. Onuştan Platforma sayêr, ani onnar bütün Moldova vatandaşların adından protest ederlär. Mitingçılar, “Devleti geeri isteeriz” hem “Miliardı geeri çevirin” baarıp, durmamayca Moldova öndercilerinä karşı lozunglar baardılar. Açıkladılar, ani oligarh sistemasını kuvettän atmaa, ani Moldova Prezidentı Nikolae TİMOFTİ işindän atılsın, aniTAA DERINDÄN
tukan

2015.09.04,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Şan aleyasında barbarlık, ama bu işin aması da var!

Ceviz ayın 1-dä Komrattan geldi haber, ani Şan Aleyasında çekist Nikolay TUKANın pametniini erä yıkmışlar. Belli ki bu bir barbarlık. Hem kabaatlıları bulsunnar lääzım. Ama bu işin aması da var! Nikolay TUKANın pamätnii artık ikincilää barbarlaa düşer. Neçin acaba? Bekim bu adamın biografiyasını taa derindän açıklasak bu iş üzä çıkacek. Aleyada yazêr, ani Nikolay TUKAN büük “военный деятель”. Ama bu yalan. Zerä Nikolay TUKAN – çekist. Naşêy o çekist? Açêrız enţiklopediyayı da okuyêrız: “ЧЕКИ́СТ. Работник ЧК а также вообще — работник органов государственной безопасности. Сотрудник Всесоюзной чрезвычайной комиссии по борьбе сTAA DERINDÄN
moskov_ondercilar

2015.09.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bilgilär Günündä şkolalara baaşışlar

Ceviz ayın (sentäbri) 1-dä şkolalarda üürenmäk başladı yılı. Adetä görä bu gündä, üürencileri hem üüredicileri kutlamaa deyni, gimnaziyalara hem liţeylerä musaafirlää gelerlär analar-bobalar, politikacılar, kultura hem cümne insannarı, veterannar hem başka anılmış insannar. Belli ki onnar boş ellän gelmeerlär. Bu yıl Gagauziya şkolaların arasında en büük baaşışlardan birisi geldi Çadır kasabasının V.Moşkov adına liţeyä – ikinci klaslarda üürencilerä deyni üürenmäk masalarınnan skemnä komplektları. Baaşladı onnarı liţeyä Gagauziya Başkanı İrina VLAH Canabisindän karä, Çadır kasabasının V.Moşkov adına liţeyindä üürenmäk yılın çeketmesinä adanan yortulu lineykada pay aldılar hem nasaat ettilär Gagauziya HalkTAA DERINDÄN
todur_zanet_liteyi_tablo

2015.08.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kongaz teoretik liţeyinä Todur ZANETin adı verildi

Kongazın 1-ci teoretik liţeyin pedagogika Sovetin hem Kongaz küü Sovetinin Kararlarına görä Kongaz teoretik liţeyinä gagauz poetın, yazıcının, dramaturgun, araştırmacının, Gagauz Milli Gimnanın avtorunun Todur ZANETin adı verildi. Nicä açıkladı redakţiyamıza Kongaz “Todur ZANET” adına teoretik liţeyin direktoru İordan Nikolaeviç YASIBAŞ: “Liţeyin kollektivı bu kararı taa 2015 yılın Çiçek ayın (aprel) 28-dä aldı. Zerä kolektiv sayêr Todur ZANETi nicä bir dooru hem cuvapçı insanı, angısı halizdän kendi Vatanının bir patriotu. Onun çok yaratmaları adanmış gagauz halkına hem Gagauziyaya. Onun yaratmalarından üürencilär hem gagauz milleti üürenerlär nicä lääzım sevmää kendi Vatanını,TAA DERINDÄN
breansk_komrat
Harman ayın (avgust) 28-dä Rusiyanın Bränsk kasabasında imzalandı annaşma, angısına görä Komrat hem Bränsk kardaş kasabalar oldular hem onnarın arasında işbirlii kuruldu. Annaşmayı imzaladılar Gagauziyanın baş-kasabasının Komratın primarı Sergey ANASTASOV hem Rusiyanın Bränsk kasabasının başı Aleksandr HLİMANKOV. Nicä sayêr Sergey ANASTASOV: “Bu annaşmalar verecek kolayını Rusiyaya uur tutan ekonomikamızı ilerletmää.”TAA DERINDÄN
kipcak

2015.08.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kıpçak küüyündä büük tragediya

Harman ayın (avgust) 28-dä Kıpçak küüyün Kurban Gününü bakarkana, burada büük bir tragediya oldu: bayker (motoţikla) şousunda 9 kişi yaralandı. Şou yaparkana iki motoţikla uruldular. Motoţiklaların birisi tutuştu. Motoţiklaların birisi siiredici insannarın üstlerinä urdu. 9 kişi yaralandı. En çok zarar gördü 3 yaşındakı bir çocucak. O aar durumda Kişinev bolniţasında bulunêr. Kalan yaralannar Çadır hem Taraklı bolniţalarında.TAA DERINDÄN
Kocanci_Nadejda
Büünkü gündä Gagauziyada  herbir üüretmäk basamaanda götürüler predmetlär “Gagauz dili hem literaturası” hem “Gagauz halkın  istoriyası, kulturası hem adetleri”, neredä üürenicilerdä var kolaylık derindän tanışmaa, üürenmää hem kullanmaa halkımızın zenginniini. Gagauz dilinin hem literaturasının baş neeti budur: “İlerletmää üürenicilerin baalantılı sözünü, taa ii düzmää onnarın söz kompetenţıyasını, üüreniciyä komunikativ yolunu vermää”. Bu yolu açerlar, elbetki, üüredicilär. Onnarın profesional uurları hem patriotik duyguları olêrlar ii temel gibi gagauz dilinin üüretmesinin kalitesini yıl yıldan taa üüsek uura kaldırmaa deyni. Bizim üüredicilerä hem üürenicilerä var çok kolaylıklar, angılarını onnar uygun kullanêrlar. Alalım örnekTAA DERINDÄN