CÜMNE BOLUMU

sirf_konstantin

2015.07.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Konstantin SIRF raametli oldu

Orak ayın 19-da Kişenevda raametli oldu gagauz cümne insanı Konstantin Dimitrieviç SIRF. Sovetlär Birlii daaldıynan, Konstantin SIRF çok yıllar çalıştı, ani gagauzlar biri-birlerini tanısınnar, kendi kultursını hem kendilerini dünneyä tanıtsınnar. Bu üzerä Canabisi kurdu “Kardaşlık” cümne kuruluşunu hem çok yıllar o kuruluşa baş oldu. Topracıı ilin olsun!TAA DERINDÄN
konkordiya_ekmek

2015.07.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Umut evi” umut verer

Artık on yıla yakın Gagauziyanın Kongaz küüyündä işleer AO “KONKORDİYA” Cümne Proektı. Proektın çeketmesindä bu acızgannık kuruluşu Kongazın legerindä kantina açtıydı. Burada imäk yapılardı, da o imeklär yalnız kalmış insannara hem onnara, kimä etişmärdi, daadılardı. Yayan mı, taligaylan mı, ama imekleri insannarın evlerinä götürärdilär. Sora, 2010-cu yılda, AO “KONKORDİYA” açtı Kongazda “Umut evi” cümne merkezini. Bu merkezin gözäl, donaklı hem tertipli odalarında 10-12 ihtär insan yaşêêr hem diil salt Kongazdan, ama aşırıdan da. Ama hergün burasının kantinasında asçılar 120 kişiyädän imäk yapêrlar. Da, hep ölä, nicä ileri, “Umut evi” zaametçileri (buradaTAA DERINDÄN
baskan_belarusiya
Orak ayın 16-17 günnerindä Moldova Prezidentı Nikolae TİMOFTİ ofiţial bir vizitlan Belarusiyada bulunêr. Canabisinnän bilä bu vizitta Gagauziya Başkanı İrina VLAH ta pay alêr. Vizitın birinci günündä, Moldova Prezidentı Nikolae TİMOFTİnin hem Belarusiya Prezidentı Aleksandr LUKAŞENKOnun pay almasınnan, Gagauziyanın hem Belarusiyanın Minsk oblastinin arasında alış-veriş, ekonomika, bilim-tehnika, üüredicilik hem kultura uurunda işbirlii annaşması imzalandı. Annaşmayı imzaladılar Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem Minsk oblastinin İspolkomun başı Semen ŞAPİRO. Vizit çerçevesindä Gagauziyaylan ilgili taa bir dokumment imzalandı: Gagauziya İspolkomu hem Belarusiyanın Mogilev oblastinin arasında işbirlii annaşmasının 2015-2017 yıllarına çalışma planı.TAA DERINDÄN
romun-gagauz-2

2015.07.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Romın hem gagauz dilleri paralel üürenilecek

Orak ayın (iyül) 14-dä Komratta oldu bir konferenţiya, ani açtı proektı “Integrarea cu respect pentru diversitate – învăţarea simultană a limbilor română şi găgăuză”. Bu proekta para yardımı verer OSCEnın azınnıklar işlerinä bakan Baş komisarı. Proekta görä Komratta, Çadırda hem Valkaneştä açılacek parasız 10 grupa, neredä analar-bobalar, uşaklarlan barabar, altı ayın içindä, üüreneceklär romın dilini. “Integrarea cu respect pentru diversitate – învăţarea simultană a limbilor română şi găgăuză” proektını yapêr ANTEM (Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova) ortaklıkta Moldova üüredicilik ministeriinnän, Moldova Bilimnär akademiyasının kultura varlıı İnstitutunnan, Moldovanın etniklararası ilişkilär Bürosunan,TAA DERINDÄN
yanulov_sanni_vatandas

2015.07.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR BOLUMU

Pötr YANULOV “Gagauziyanın şannı vatandaşı” oldu

Anılmış gagauz güreşçisinä, I-ci Evropa Olimpiada oyunnarın gümüş medalisinin saabisinä, serbest güreşçiya Pötr YANULOVa “Gagauziyannın şanı vatandaşı” verildi. Gagauziyanın bu büük nagradasını vermää deyni hem sportsmenı kutlamaa deyni, onun ana küüyünä, Kıpçaa, geldilär Gagauziyanın öndercileri, İspolkom azaları hem GHT deputatları, Moldovanın güreş federaţiyasının temsilcisi, kıpçaklılar, Canabisinin yakınnarı hem dostları. Kutlama sırası oldu küüyün kultura Evindä. İlkin Gagauziya Başkanı İrinaVLAH kutladı güreşçiyi hem verdi ona “Gagauziyanın şannı vatandaşı” diplomunu hem İspolkomun 40 bin ley baaşışını, I-ci Evropa oyunnarında gümüş medaliyi kazanması için. Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV şükür etti Pötr YANULOVunTAA DERINDÄN
represiya

2015.07.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Sovet Rejimın represiyaları altına düşenneri Çadırda andılar

1940-1952-ci yıllarda Sovet Rejimın tarafından gagauzlara karşı (hem diil salt gagauzlara karşı) türlü politikalı represiyaları yapıldı: Sibirä hem Kazahstana kaldırmak, zorlan yapılan aaçlıktan öldürmäk, GULAG lagerlerinä atmak, kurşuna urmak. Bu tragediyalı işleri Moldovada hem Gagaauziyada anmak için, her yılın Orak ayın (iyül) 6-dä (1949-cu yılda bu gündä Sibirä kaldırmışlar) çeşitlimeropriyatiyalar geçer. Ölä bir meropriyatiyayı yaptı Çadırdakı “Dooruluk” cümne kuruluşu da. Bu kuruluşa toplu Çadır rayonundan o insannar, ani politikalı represiyalarından zarar gördülär. Meropriyatiyada pay aldılar represiyalı insannar hem onnarın evlatoyları, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, “Dooruluk” cümne kuruluşun başı Mihail GAGAUZ,TAA DERINDÄN
avdarma_eni_primariya

2015.07.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Avdarma primariyasında eni bina

Kirez ayın 5-dä Avdarma küüyündä açıldı primariyanın eni binası. Bina yapıldı bu küüdän çıkan biznesmennarın KAZMALIlar kardaşlarının parasınnan hem küüyä parasız baaşlandı. Eni primariyanın açılışında pay aldılar avdarmalılar, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Moldova Prezidentın çiftçilik hem erindeki öndercilik uurunda sovetnii Vladimir ÇOBANU, başka musaafirlär. Açılışta küüyün primarı İvan KASIM, kendisinin hem küülülerin adından, şükür etti meţenatlara bu paalı hem küüyä deyni pek lääzımnı baaşış için. Gagauziya Başkanı İrina VLAH kendi konuşmasında urguladı, ani “Avdarma küüyü artık diil sadä Gagauziyanın, ama bütün Moldovanın merkezi olêr”. Moldova Prezidentın çiftçilik hem erindeki öndercilikTAA DERINDÄN
petr_vlah_2

2015.07.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Pötr VLAHın mezarına anmak taşı koyuldu

Anılmış gagauz resimcisinin, raametli Pötr Nikolaeviç VLAHın (musulmannaa geçtiynän Ahmet İslam adını aldıydı) mezarına anmak taşı koyuldu. Anmak taşını koydu türk biznesmenı Adil TAŞÇI. Ama taşın koyulması için çok çalıştı gagauzların dostu, filologiya bilgilerindä doktor, Türkiynin “ATATÜRK” universitetın pedagogu Abdulkerim DİNÇ. Not. Pötr Nikolaeviç VLAH duudu 1945-ci yılın Baba Marta ayın 18-dä Komratta. 1965-ci yılda başardı 1-ci Komrat şkolasını. 1969-da bitirdi “İ. Repin” adına Kişinev resimcilik uçilişçasını. 1970-cı yıldan beeri çeşitli erli hem halklararası sergilerdä pay aldı. 1977-ci yılda Sovetlär Birlii halk yaratmaları Festivalindä 1-ci erin Diplomunu hem laureat medalisiniTAA DERINDÄN
Kuroglu_pametnik

2015.07.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Stepan KUROGLUya mezarında anmak taşı koyuldu

Kirez ayın (iyün) 27-dä gagauz yazıcısının hem bilim adamın Stepan KUROGLUnun mezarında raametliyä anmak taşı koyuldu. Nicä açıkladı yazıcının eşi Nadejda Pavlovna pamätnii koymaa deyni para Gagauziya İspolkomundan verilmiş hem biraz kendi aylesi da eklenmiş. Anmak taşını açmaa deyni raametlinin aylesi çaardı mezarlaa gagauz yazıcılarını, bilim adamnarını, inteligenţiyayı, cümne insannarını. Mezarın yanında pomana masası kuruldu. Masayı hem eni açılan anmak taşı okudular Gagauziyadan popazlar, nedän sora hepsi insannar kolivadan dattılar hem raametlinin canı için birär filcan şarap buyurdular. Topracıın ilin olsun, Stepan Stepanoviç! Not.Stepan KUROGLU (09.01.1940 – 23.06.2011) duudu UkraynaTAA DERINDÄN
MSK_Moldova

2015.06.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Hepsi primarlar seçildi artık

Kirez ayın (iyün) 28-dä Moldovada erindeki seçimnärin 2-ci turu oldu. Bu turlan Moldovda hepsi küülerin hem kasabalarının primarları seçildi artık. Kişienvun primarı genä Dorin KİRTOAKA (Chirtoaca) ayırıldı. Gagauziyada 2-ci turda primar ayırıldılar: Komrat – Sergey ANASTASOV, Çadır – Anatoliy TOPAL, Valkaneş – Viktor PETRİOGLU, Baurçu – Nikolay KARAPİRÄ, Kiriyet – Valentina KAYKI, Çok Maydan – Georgiy KIRBOBA, Çöşmä küüyü – Pötr MACAR, Dizginca – Pötr TOMAYLI, Ferapontyevka – Valentina NEDOVA, Tülüküyü – Grigoriy KUYCUKLU.TAA DERINDÄN