CÜMNE BOLUMU

GRT
Gagauziya Radio hem Televideniye cümne kompaniyasının Gözledici Sovetinın “GRTnın teknik durması için” kararından sora GRT kollektivı danıştı cümne dünneyä Açık kiyatlan. Bu kiyatta açıklanêr, ani Gözledici Sovetinın bu kararı Gagauziya insannarının serbest sözünä hem haber kaynaklarına yolu kapadêr. Gagauziya Radio hem Televideniye cümne kompaniyasının Açık kiyadını aşaada okuyun. Открытое письмо 26 февраля 2015 года стал черным днем для журналистов Гагаузии и Молдовы. Наблюдательный Совет ОК GRT принял решение, не имеющее аналогов в мировой практике. Журналистам ТВ « закрыли рот». Данное решение было принято, после того как журналисты открыто заявили оTAA DERINDÄN
ana_dilim
Gagauziya İspolkomu kabletti Gagauziyanın üüredicilik zakonunu. Zakonda Gagauz dilindä uşak başçalarına hem şkolalara genä er yok. Teklif edlier, ani gagauz dili sadä predmet olarak üürenilecek hem 5-12 klaslarda «история родного края» predmetı gagauzça verilecek. Var başka eniliklär da – zakon zorlayacek gagauzları mutlaka kendi dilini üürenmää. Hem da üürenmäk için verilän diplomnara gagauzça «вкладыш» koyulsun lääzım. Hem da üürenmäk için verilän diplomnara gagauzça «вкладыш» koyulsun lääzım. Da bukadar mı? Gagauziyayı bunun için mi kurduk? hemTAA DERINDÄN
pestetid

2016.02.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Romıniya parasınnan pestiţidları yok edeceklär

Bıldır Romıniya adadıydı vermää 450 bin Euro Gagauziyada pestiţidları yok etmää deyni. Şindi belli oldu, ani o sözünü tuttu. Başlayıp 2016-cı yılın Çiçek ayından (aprel) beeri bu paraylan ilkin Bucak küüyündän 140 ton toz pestiţid yok edilecek. Sora da pestiţidlar Aydar küüyün skladlarından alınaceklar. Gagauziyada pestiţidları yok etmää deyni işin içindä NATO, “VEOLİA” kompaniyası hem Moldovanın korunmak ministerlii var. Not. Bu 450 bin Euronun verilmesi için Gagauziya Başkanı İrina VLAH 2015-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 15-dä, kendisinin Bukureşä kısa hem hızlı bir vizitında, Romıniya dışişleri ministrusunan Bogdan AURESCUylan annaştıyı.TAA DERINDÄN
mehmed
Dört yıl geeri Türkiyenin Kişinev Büükelçisi oldu saygılı Mehmet Selim KARTAL. Ozaman Canabisinnän “Ana Sözü” için ilk reportajımızı yaptıydık. Taa sora da gazetamızın sayfalarında Mehmet Selim KARTALlan çok haberlär hem reportajlar verdik. Herkerä gülär üzlü hem diologa açık bir insan olarak, paalı Büükelçi bizim soruşlarımıza açık cuvaplar verdi. Şindi da, Büükelçilää buyur edip, gözäl bir türk kafesi masasında bizimnän konuştu. - Saygılı Büükelçi, ilk öncä Türkiyedä olan teror patlamalarınnan hem terora can kurbannarınnan ilgili olarak Sizä hem bütün Türk halkına acızgannıımızı bildirerim hem baş saalıı diliyorum. - Teşükkür ederim. -TAA DERINDÄN
KDU_25_4

2016.02.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komrat Devlet Universitetı 25 yılını kutladı

Küçük ayın (fevral) 11-dä Komrat Devlet Universitetı 25 yılını kutladı. Bununnan ilgili Universitetın yortulu toplantısına katıldılar, kutlama sözlerini söledilär hem baaşışlarını verdilär paalı musaafirlär Gagauziyadan, Moldovadan, Türkiyedän, Ukraynadan hem başka aşırı devletlerdän. Musaafirlerin arasında vardılar Moldovanın ilk prezidentı Mircea SNEGUR, Moldova bilimnär akademiyasın predsedateli Georgiy DUKA, Türkiye Kişinev Büükelçiliin I-ci sekretari Erdoğan ODABAŞ, TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLAN, Amerika, Romıniya hem Vengriya büükelçileri, Moldova Pravitelstvosunun azaları, Komrat primarı Sergey ANASTASOV, Odesa oblastinın duma başın yardımcısı Yuriy DİMÇOGLU, Komrat Mihail Çakir pedagogika kolecın direktoru Mariya Dimitrievna TANASOVİÇ, CümneTAA DERINDÄN
eminesku_kiyadi_
Küçük atın 18-dä Komradın regional bibliotekasında oldu prezentaţiya Moldovalı yazıcının, çeviricinin hem jurnalistın Mihail LUPAŞKOnun kiyadına «Эминеску: поиск и загадка». Prezentaţiyada pay aldılar yazıcılar, kultura insannarı, studentlar hem üüredicilär. Kiyat «ЭМИНЕСКУ: поиск и загадка» topladı bir kapaan altına 3 dildä (romınca, rusça hem gagauzça) Mihay EMİNSEKUnun en anılmış “Luçafar” (Sabaa Yıldızı) poemasını. Bundan kaarä orada tiparlı büük romın hem moldovan poetı için meraklı publiţistika hem aaraştırma yazılarını. Prezentaţiyayı açtı Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyasının baş zaametçisi Evgeniyä LÜLENOVA. Sora söz verildi kiyadı hazırlayana, Moldovanın anılmış publiţistına hem politologuna, bu kiyattaTAA DERINDÄN
petr_zavricko

2016.02.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Pötr ZAVRİÇKO raametli oldu

Küçük ayın 17-dä raametli oldu Gagauz Respublikasının kurucularından birisi Pötr ZAVRİÇKO. Pötr ZAVRİÇKO duudu 1951-ci yılda Beşalma küüyündä. Zanaatına görä yuristtı. Oldu “Gagauz Halkı” akıntının azası. 1990-1994 yıllarında Gagauz Respublikasının dışişleri ministrusu oldu. Küçük ayın 19-da Pötr ZAVRİÇKO Beşalma küüyün mezarlıında topraa verilecek. Topracıı ilin olsun!TAA DERINDÄN
avdarma_tenis_

2016.02.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Avdarma küüyündä örtülü büük tenis kortu açıldı

Küçük ayın 13-dä Avdarma küüyündä açıldı örtülü büük tenis kortu, angısı dünnää stadartlarına uygun hem onnara görä yapılı. Bu kortun yapılması hem açılması gösterer nekadar büük paa verer küüyün primariyası hem “Avdarma” tenis klubun öndercileri uşak sportun ilerlemesinä. Örtülü büük tenis kortu açılışında pay aldılar Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Moldova tenis Federaţiyasının başı Marina TAUBER, Avdarma küüyün primarı İvan KASIM, “Avdarma” tenis klubun başı Elena KARAMİT, tenisçılar hem küülülär. Nicä urguladı “Avdarma” tenis klubun başı Elena KARAMİT “şindi küüyümüzdä var kolayı uşaklar kuytuda tenis oynasınnar. Zerä uşaklar sportlan ilgilenärkana onnarTAA DERINDÄN
eminesku_lupasku
Küçük atın 18-dä Komradın regional bibliotekasında olacek «Эминеску: поиск и загадка» kiyadın prezentaţiyası. Bu kiyadı hazırladı yazıcı hem jurnalist Mihail LUPAŞKO. Kiyatta, Mihay Eminesku için yazılardan kaarä, üç dildä (romınca, rusça, gagauzça) tiparlı büük poetın “Luçafarul” poeması. Rus dilinä poemayı çevirdi Mihail LUPAŞKO. Gagauz dilinä “Luçafarul” poemasını çevirdi gagauz poetı, akademik Todur ZANET. Prezentaţiyada pay alaceklar yazıcılar, kultura insannarı, studentlar. Prezentaţiya başlêêr saat 11:00-dä.TAA DERINDÄN
afgannnilar

2016.02.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Afganistandan sovet armatasının çıkarılmasının 27-ci yıl

Küçük ayın 15-dä Gagauziyada Afganistandan sovet armatasının çıkarılmasının 27-ci yılını anmak örüyüşleri hem mitingları yapıldı. Onnarın en büüyü Komratta oldu. Komratta mitingta pay aldılar Gagauziyanın Afganistan cengin veterannar Birliin başı Pötr MAVRODİ hem başka “afganeţlar”, Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem İspolkom azaları, Gagauziya Halk Topluşun Başı Dimitriy KONSTANTİNOV hen GHT deputatları, Moldova Parlamentın gagauz deputatları Kornel DUDNİK hem Demyan KARASENİ, Komrat primarı Segey ANASTASOV, Gagauziyanın asker merkezin başı Andrey RUSU, popazlar hem başkaları. Mitingta venoklar hem çiçeklär koyuldu Komrat afganeţlara pamätniinä hem anmak konuşmaları yapıldı. Popazlar Afganistan cengindä kurban olannarınTAA DERINDÄN