CÜMNE BOLUMU

lit_kon

2014.11.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kongaz “S. DEMİREL” liţeyi 15 yaşında

Canavar ayın 22-dä Türkiye tarafından Kongazda açılan “Süleyman DEMİREL” liţeyi 15-ci yılını tamamnadı. Bu yıldnümünnän ilgili liţeydä bir kutlama yortusu oldu. Yortuda pay aldı Moldovada Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL da. Kutlama sözündä Canabisi urguladı, ani “burada Türk liţeyin açılması, Türkiyenin hem Gökoguz kulturasının hem kimliinin korunmasına, hem da Gökoguz gençlerinin üürenmesinä verdii önemin bir göstergesidir”. Maasuz liţeyin 15-ci yıldönümünä liţeyin üürencileri bir kultura programası hazırladılar hem kutlama yortusunda o programayı gösterdilär.TAA DERINDÄN
kazayak_100

2014.11.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

100 yaşın adı var!

Kasım ayın 17-dä Kazayak küüyündän Anna Georgiyevna ADJEM 100 yaşını tamamnadı. Canabisini bu yıldönümünnän kutladılar uşakları, unukaları, uşakların unukalar, küülülär, Kazayak küüyün hem Gagauziyanın yaşlılar Sovetlerin azaları, Gagauziyanın öndercileri. Anna Georgiyevna ADJEM duudu 1914-cü yılda. Pak hem gözäl yaşamak yaşadı hem yaşêêr. Anna Georgiyevna bütün yaşamasında durmamayca hep işledi. Bitki vakıtlarda Kazayaan şkolasında uborşçiţa işledi. Kocasınnan bilä 11 uşaa ömür verdi. Ama zor vakıtlarda, aaçlıkta 6 uşaanı kaybetti. Becerdi büütmää 5 kız. Büün annarın sadä 3-çü ayakta. Canabisindä 10 unuka hem 10-dän zeedä pravnuk var. Redakiţiyadan. Bütün ürektän kutlêêrız AnnaTAA DERINDÄN
sergi_cadir

2014.11.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Ay Dimitri günündä Çadırda hayvancılık gösterisi

Kasım ayın 8-dä hristiannarın Ay Dimitri günündä büük bir hayvancılık gösterisi yapıldı. Bu gösteri gagauzların milli Kasım yortusuna, ani bakılêr Kasım ayın 7-dä, adandı. Gösteridä pay aldılar Gagauziyadan hem Moldovadan hayvancılar, kuvancılar hem kuşçular. Gösterinin ofiţial açılışına katıldılar Çadır rayonun, Gagauziyanın hem Moldovanın çiftçilik ministerliin öndercileri. Bu yıl gösteridä vardı nicä görmää hem satın almaa kuvancılık mallarını, beygirleri, büük baş hem küçük baş hayvannarı, tauşannarı hem su patkannarını (ondatraları), ev hem yaban kuşları. Bu malları büüdän hem bakan insannarın arasında en isleelerini seçmää deyni, gösteriyi hazırlayannar bir juri kurdular. JurininTAA DERINDÄN
kongaz_1

2014.11.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kongazda “BİLGİ ALEYASI” kuruldu

Kasım ayın (noyabri) 8-dä Ay Dimitri Günündä gagauların Kasım yortusunun kutlama çerçevesindä Kongazda “BİLGİ ALEYASI” kuruldu. Aleyanın anmak taşında bölä laflar yazılı: “BİLGİ ALEYASI” “Kongazın No1 orta şkolasının üüredicileri adına hem onnarın hayırlı çalışmalarına tanımak hem saygı nışanı olarak KARASENİ kardaşları tarafından kuuldu 08.11.2014” Aleyayı kurmaaa deyni, kongazlı kardaşlar Demyan, Mihail hem İosif KARASENİ ilktän, katlanıp ta, Kongazın 1-ci liţeyin yanından geçän hem küüyün mezarlına gidän sokaa düzmää başladılar. Sokak taşlan döşendi, yannarına şafk için elektrika fenerleri koyuldu hem otlan eşilliklär ekildi. Sora da, açılış günündä Aleyada fidannar dikildi. BilgiTAA DERINDÄN
KASIM_
Kasım ayın (noyabri) 7-dä gagauzlar büük Milli KASIM yortusunu kutlêêrlar. Evel bu gündä koyunnarı çobandan ayırarmışlar da hayvannarı yazlıklardan kışlalara götürürmüşär. Bu gündä hepsi güz işleri başarılarmışlar da insannar artık kışı karşlamaa hazırmışlar. Kasım Günündä adanmış kurbannar kesilärmiş. Gagauziya öndercileri yannış karar alıp, bu yortuyu Kasım ayın 8-dä kutlêêrlar. Büük yannışlık hem günaa bir iş! Evel gagauzlarda yıl ikiyä bölünärmiş: Hederlez Gününä (Hederlez ayın (may) 6-sı), açan yaz başlarmış hem Kasım Gününä (Kasım ayın (noyabri) 7-si), açan kış başlarmış. Herliim Hederlez 6-sı sa, yok nicä Kasım yortusu 8-nä düşsün! Bu arifmetika!TAA DERINDÄN
KOLEJ_1
Kasımın 6-dä Gagauziyanın “Mihail ÇAKİR” adına pedagogika kolecın üürencilerinä deyni literatura uurunda poet hem yazıcı Todur ZANET sıradakı master-klası gösterdi. Bu kerä master-klasa katıldılar hepsi kurslardan literaturayı sevän hem peet yaratan üürencilär. Gelimiştilär bu bukuşmaya uşaklar Komrat kasabasının şkolalarından da. Master-klas programası ikiyä bölündü. Birinci bölümdä genç poetlar okudular kendi peetlerini “dostluk” hem “güz” temasına. Bu peetlerä incelenmä yapıldı hem yufka erlerinä doorutmalar yapıldı. Master-klasın ikinci bölümündä Todur ZANET okudu kendi patrioteka peetlerindän örneklär. Annattı nicä lääzım yazılsın patriotika peeti, angı kaluplarda hem angı laflar peettä kullanmak için uygun olaceklar.TAA DERINDÄN
sarap_1

2014.11.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Seçim kokusunnan “2014 – Gagauz şarabın yortusu”

Pazar günü, Kasım ayın 2-dä Komratta “2014 – Gagauz şarabın yortusu” geçti. Yortuya 14 devlettän musaafirlär katıldılar. Musaafirlerin arasında vardılar Moldova premyer-ministrusu, Kişinevda TİKA koordinatoru, Ukrayna Büükelçisi hem başkaları. Şarabın yortusunu açtı hem götürdü yortunun tertip komitetın başı, Gagauziya İspolkomun predsedatel yardımcısı Valeriy YANİOGLU. Kutlama sözlerini tuttular Moldova parlamentına deputatlaa kandidat Mihail FORMUZAL, Moldova premyer-ministrusu,  MLDP deputatlaa kandidatı İurie LEANKA, Kişinevda TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN, Gagauziya Halk Topluşu başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Ukrayna Büükelçisi Sergey PİROJKOV. Moldova premyer-ministrusu İurie LEANKA açıkladı, ani büün baaşlêêr Gagauziya liţeylerinä altı avtobus baaşlêêr. Ofiţial açılışıntanTAA DERINDÄN
GRT

2014.10.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

GRTyı kapak altına almaa isteerlär

Gagauziya Halk Topluşunda tepremeklär deputatların arasında çatlak izleri brakınca, o izlär Gagauziya Radio hem Televideniyanın Gözledici Sovetına da çarptılar. Gözledici Sovetı başladı GRT predsedatelin Anna HARLAMENKOnun üstünä örümää hem Canabisini türlü işlerdä kabaatlı bulmaa. Bu maanaların sebepi – Anna HARLAMENKOyu predsedatelliktän atmaa. Bu iş için “Gagauziyanın televideniye hem radio için” zakonunu diiştirmää da teklif ediler. Bu diiştirmeklerin avtoru deputat İvan BURGUCU. Onnarı kabledärsalar ozaman Gözledici Sovetına vetrilecek diil gözledici, ama poliţiya, prokuratura hem ţenzura funkţiyaları. Bundan kaarä Gözledici Sovetı eni bir aar üklän insannarın ensesinä pinecek – onun azaları kendilerinäTAA DERINDÄN
turk_bayraa

2014.10.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye Respublikasının kurulma Günü kutluca olsun!

Büün Türkiye Respublikası 91-ci yıldönümünü kutlêêr. 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da, Mustafa Kemal ATATÜRK teklifinä görä, Türkiye Respublikası kuruldu. Türkiyenin parlamentı ozaman, Türkiyenin Konstituţiyasını diiştirip, Türkiye Respublikasının kurulması için karar aldı. Her yılın Türkiyedä hem bütün dünneydä Canavar ayın (oktäbri) 29-nda, “Cumhuriyet Bayramı” bakılêr.   Respublikasının kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK, “Cumhuriyet Bayramı”nın10-cu yıldönümündä urgulamış, ani bu Gün var Türkiyenin hem türk milletinin EN BÜÜK BAYRAMI.TAA DERINDÄN
gagauziya_POHOD

2014.10.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Ozaman BİZİ yok edämedilär!

24 yıl geeri, Canavar ayın (oktäbri) 25-29 günnerindä Kişinevdan bizim üstümüzä volontörları yolladılar. Bizi dizçä koymaa savaştılar. Devletliimizi yok etmää savaştılar. Olmadı! Ozaman olmadı! Olamadı!!!TAA DERINDÄN