CÜMNE BOLUMU

Tivil_Forumu

2016.02.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Ţivil forumun programası

Küçük ayın (fevral) 2-dä Gagauziyada yapılan Ţivil forumun programası:TAA DERINDÄN
Leonardo_

2016.02.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kişinevda açıldı Leonardo da VİNÇİnin sergisi

Küçük ayın (favral) 1-dä Moldova istoriyasının milli muzeyindä açıldı Leonardo da VİNÇİnin izobreteniyalarının sergisi. Sergiyä gelän insannar göreceklär uçakları, su altı gemilerini, akvalangları, ideal kasabayı hem başka işleri, angıları yapıldı Leonardo da VİNÇİnin çörtöjlarına hem yazılarına görä. Sergi açık olacek iki ay. Biletlerin paası – 80-120 ley arası. Not. Leonardo da VİNÇİ  (haliz adı: Leonardo di ser Piero da Vinci) (15.04.1452-02.05.1519) dünneyin en büük hem akıllı insanı sayılêr. Leonardo da VİNÇİ Renesans vakıdının en tanınmış bilgiç, injener, izobretatel, matematik, resimci, skulptor, arhitektor, anatomist, botanik, kartograf, yazıcı, muzıkant adamı.TAA DERINDÄN
referendum

2016.02.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Küçük ayın (fevral) 2-dä Gagauziyada Ţivil forumu olacek

Yaarın, Küçük ayın (fevral) 2-dä Gagauziyada Ţivil forumu olcek. Forum Gagauziyada iki yıl geeri yapılan Referendumnan ilgili. 2014-cü yılın Küçük ayın (fevral) 2-dä Gagauziyada Referenduma çıkarıldıydı soruşlar: “Gagauziya halkın dış yolunu kendibaşına seçmä hakkın kalınmış statusu için”, “Rusiya, Belorusiya hem Kazahstan arasında Tamojnä Birliinä girmää deyni soruşun incelemesindä Tamojnä Birlii için” hem “Moldovanın Evropa Birliinä girmesi için”. Neettä var, ani Ţivil forumunda plenar toplumu hem diskusiya bölümneri olacek. Beklener, ani forumnda pay alaceklar yabancı devletlerdän musaafirlär da. Not. 2014-cü yılın Küçük ayın (fevral) 2-dä Gagauziyada Referenduma pay aldı 70 376 kişi. BuTAA DERINDÄN
1_2_2016
Büük ayın (yanvar) 29-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının Büük ayın (yanvar) nomerı. Gazetanın ana temaları: “Büük geniyi önündä başımızı iilderiz!”, “ “Turkvizyon-2015”: Yana DİMOVA – 8-ci, Valeriy ORMANCI – 10-cu”, “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun 21-ci yılı kutlandı”, “İnsannar kaar esirliindä çıldırardılar”, “Sakatkara Türkiyedän koläska hem makak”, “Referendumnan ilgili Ţivil forumu olacek”, “Şkolalarda hem uşak başçalarında ilk yardım proektı”, “2015 “Yılın jurnalistı”, “Avdarmanın istoriyası için ikinci kiyat çıktı”, “Kolada hem Eni Yıl yortularına üürenci festivali”, “Balkan yazıcılar birlii Dernää kuruldu”, “Komrat çiftiçilär kalkıntısın 110-cu yıldönümü”, “PötrTAA DERINDÄN
babu_gunu

2016.01.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Babu gününü İspolkom hem GHT karıları da baktılar

Büük ayın 21-dä Gagauziyada baktılar Babu gününü. Bu yortu kurulmuş küü babuları hem lufusalar için. O üzerä da Babu gününü bakêrlar sadä karılar.   En üüsek uurda Babu gününü maasuz bir meropriyatiyada kutladılar Çadır kasabasında. Kutlamalara katıldılar Gagauziya Başkanı İrina VLAH, GHT başın yardımcısı Natalya ŞOŞEVA, İspolkomun hem Halk Toluşun karı azaları, Çadır hem Gagauziyaya girmeyän Taraklı rayonun insannarı. Sıraları bakarkana, yortuya katılannara kendi oyunnarını gösterdi ansambli “Düz Ava”. Not. Evellär bu yortuyu küü babusunun evindä bakarmışlar. Karılar getirärmişlär babuya kolaçlan kaniska, peşkir, rakı sabunu, çorap. Küü babusu yaparmış masaTAA DERINDÄN
koleaskalar

2016.01.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Sakatkar için Türkiyedän koläska hem makak

Eni yıla karşı Moldovada Türkiye Büükelçilii baaşladı Gagauziyanın sakatlarına 100 koläska hem 40 çift makak. Onnardan 11 koläska hem eni yıl baaşışlarını kablettillär komratlılar. Türkiye Respublikasının baaşışlarını vermäk sırasında pay aldılar Gagauziya İspolkom başın yardımcısı Olesä TANASOGLU, Türkiye Kişinev Büükelçiliin ikinci sekretari Fatih GÜRAL, Gagauziya İhtärlar Sovetin azaları hem başka insannar. Koläskaları payetmää deyni bütün ükü üstlerinä aldı Gagauziya İhtärlar Soveti.TAA DERINDÄN
avdarma_kiyat_prezentatiya
Büük ayın 24-dä Avdarmada oldu prezentaţiya kiyada «Авдарма. 450 лет истории. 1563-2013», angısını hazırladı hem çıkardı avdarmalı istorik İgnat KAZMALI. Nicä açıkladı Canabisi bu kiyadı o 30 yılın içindä hazırlamış, toplamış material hem arhivlarda işlemiş, bildirer sayt avdarma.md. Kiyadın sayfalarında annadılêr Avdarma küüyün geçmişi hem büünkü günneri, avdarmalıların ömürleri hem gecirdikleri. Kiyadın prezentaţiyası başladı bir videodan, neredä annadılêr kiyadın avtorunun İgnat KAZMALInın çalışmaları hem istoriyada aaraştırmaları. Eridir urgulamaa, ani bu kiyat avtorunun ikinci kiyadı. İlk kiyadı sa – «Авдарма. История села 1811-2011 годы» – çıktı 2011-ci yılda. Hep ozaman, küüyünTAA DERINDÄN
ustolan_durum
Bıldır, TİKA yardımınnan Moldovada “Şkolalarda hem uşak başçalarında ilk yardım proektı” başladı. Bunun çerçevesindä uşak başçaların hem başlangıç şkolaların üüredicilerinä kurslar oldu. O kurslara katılannar Sertifikat almaa haklarını kazandılar. Proektı birliktä ilerlederlär: TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu), Moldovanın işişleri ministerliin Üstolan durumnar Upravleniyası hem Moldova Nikolay Testemiţianu mediţina devlet Universitetın studentların “ASTUDMED” dernää. Proektın ikinci payında kurslarda “ASTUDMED” dernään azaları pay alaceklar. Şindi Kişinevdakı 10 uşak başçasından hem başlangıç şkolalarından kursları başaran üüredicilerä birär ilk yardım çantaların baaşlanması düşünüler. Neettä var ileriyä Gagauziya, Kaul hem Belţ uşak başçaların hem başlangıçTAA DERINDÄN
dhs_2

2016.01.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komrat resimcilik şkolası eni erä taşındı. Çok vakıda mı?

Deerlär, ani herbir iştä fayda varmış. Bilmeeriz bu ölä mi, diil mi. Ama Komrat “Dimitriy SAVASTİN” adına uşak resimcilik şkolasının dolayında eşinmeklär sadä bir fayda getirdilär – şkola kasabanın merkezindä erleşti. Eşinmelerin kötü tarafı da o, ani Gagauziyanın hem Komradın öndercileri çıkarttılar bu şkolayı kendi eski erindän, neredä o 16 yıldan zeedä kulturayı hem incäzanaatı uşaklara haşladı. Öndercilär bu işi yaptılar, maamilä surat, başka uşaklara er yapmaa deyni (resimcilik şkolası bulunardı uşak başçası binasının bir kanadında) – kasabada uşak başçalarında uşaklara er etişmärmiş.. Nicä açıkladı resimcilik şkolasının direktoru Sergey SAVASTİNTAA DERINDÄN
miting_opozitiyanin

2016.01.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Birleşik opoziţiyasının mitingı

Büün, Büük ayın 24-dä, saat 11:40 beeri Kişinevda Moldovanın birleşik opoziţiyasının mitingı başladı. Mitinçilär isteerlär Moldova öndercileri kuvettän atılsınnar hem Moldovada parlamenta erken seçim olsun. Mitingta pay alêrlar 100 bin kişiyä yakın.TAA DERINDÄN