CÜMNE BOLUMU

tika_romınıya

2018.11.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Romıniyada Osmannı arhivı TİKAylan gün üzünä çıkêr

Kasım ayın 21-dä Romıniyanın baş kasabasında Bukureştä, TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinațya Ajansı) Başkannıı tarafından yapılan üç proektın başarılmasının ofițial sırası oldu. Onnardan en önemnisi Romıniya Milli bibliotekasında Osmannı döneminä baalı olan yaratmalarının hem  dokumentların arhivını dünneyä açmaa. Bu proektın ofițial sırasında pay aldılar Romıniya Kultura Ministerliin sekretari Viviana ANGHEL, Romıniya Milli bibliotekasının direktoru Maria M. RĂDUCU, Türkiyenin Bukureş Büükelçisi Koray ERTAŞ, TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, TİKA Bukureş Koordinatoru Yasemin Melez BİÇER, bilim hem cümne insannarı. Osmannı döneminä baalı olan yaratmaların hem  dokumentların arhivınıTAA DERINDÄN
Enver_Paşa
Kasımın 22-dä tamamnnanêr 137 yıl Enver PAŞAnın, gagauz kökündän gelän osmannı generalın hem diplomatın, duumasından. Enver PAŞA (haliz adı: İsmail Enver, 22.11.1881–04.08.1922) Osmannı imperatorluun son yıllarında başarılı bir general hem politikacı. Nicä bildiriler istoriya kaynaklarından boba tarafından Enver PAŞAnın soyu gagauzlara dayanêr. Enver PAŞAI-ci dünnä cengindä Osmannı imperatorluun Asker Ministrusu olêr. Onun öndericilii altında olan asker kurtardı Azerbaycan respublikasını daalmaktan. 1921-ci yılda sovet rejiminä karşı cenkedän basmacıların başına geçti. 1922-ci yılın Harman ayın (avgust) 4-dä Tacikistanın Çegen kışlasının yakınnarında bolşeviklärlän bir çarpışmada uruldu. Mezarı 1996-cı yıladan burada bulundu. 1996-cı yıldaTAA DERINDÄN
Moshkov_V

2018.11.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR BOLUMU

Valentin MOŞKOVun ölümündän 96 yıl geçti

Kasım ayın 19-da tamamnandı 96 yıl nicä raametli oldu gagauzolog, dünnä uurunda büük rus bilim adamı, etnograf, folklorcu, İmperatorluk Rus geografiya cümnesinin aza-nasaatçısı, Kazan universitetın arhiologiya, istoriya hem etnografiya cümnesinin kordinatoru, general-leytenant Valentin Aleksandroviç MOŞKOV (26.03 (eniycä 06.04) 1852 – 19.11.1922). Valentin Aleksandroviç MOŞKOV, Mihail ÇAKİRdän sora, gagauzların arasında en bilinän bilim adanı, ani XIX-cu üzyılın sonunda 20 yıl aaraştırdı gagauzları, onnarın istoriyasını hem yaşamasını. Bu aaraştırmaların sonunda o çıkardı iki pek önemni temel yaratma: “Gagauzı Benderskogo Uezda (Etnografiçeskie oçerki i materialı)”, 1900, № 1) hem “Nareçiya Bessarabskih gagauzov” (St.-Petersburg,TAA DERINDÄN
valeriya_duvenci

2018.11.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Sensiz bän diilim bän

Valeriya DÜVENCİ duudu 2001-ci yılın Hederlez (may) ayın 23-dä Gagauziyanın Kırlannar (Kotovskoe) küüyündä. Burada başardı 9 klas. Şindi üürener Komradın “G.Gaydarjı” aadına lițeyin 11-ci klasında. Peetlerdän kaarä kendisini prozada da deneer.  Literatura dünnäsına ilk adımı oldu 2018-ci yılda, açan Komrat Mustafa Kemal ATATÜRK bibliotekasının 20-ci yıldönümünda pay aldı literatura yarışmasında da annatması “Marinka hem Vasi çöbancık” tiparlandı “Nasıl annadardı mali…” toplumunda.  Ama sän benim dedämdin Pençereyä güneş gülärdi Bän sana boba deyärdim Günnerimiz gözäl geçärdi, Ama sän benim dedämdin. Sän bana kızım deyärdin Hep yanacıımı öpärdin Kim dä ama hiçTAA DERINDÄN
raisa_sakali

2018.11.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Damarlarımızda kaynayan kandan suulmayalım!

Raisa SAKALI duudu 2000-ci yılda Kırlannar (Kotovskoe) küüyündä. Gimnaziyayı başarıp, girdi Komrat “Mihail ÇAKİR” kolecına “Turizma” zanaatını üürenmää. Gagauzluk uurunda en paalı dostu dädusuydu, angısını bir yıl geeri kaybetti. İçimdeki saurgun Bu gün da avşam oldu. Aklım genä sendä kaldı… Gözlerimi kapasam, Açarkan seni göräbilcäm mi? Derin bir soluk alêrım, Da içimdeki kokun beni deli eder… Yokluunnan başa çıkmaa kolay diil. İçimdeki saurgunu uslandıramêêrım. Neredäsin, kalbimin eşi?! Seni pek özleerim… 09.07.2018 Üreemdä sancım Kafam artık karıştı: Ne doorusu, ne da yalan Ayıramêêrım. İçim raat diil, Sanki üüreemdä var bir sancı,TAA DERINDÄN
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2018.11.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauz türkçesini unutmayın!

(Türkiye Respublikasının Prezidentı Sayın Recep Tayyip ERDOĞANın 2018-ci yılın Canavar ayın 18-dä Komrat kasabasının baş meydanında nasaatı) (Gagauzçaya erleştirili) Zaman hayır olsun, Gagauz Eri! Zaman hayır olsun, Komrat! Burada olmasalar bilä, bizimnän ürekleri bir çarpan bütün gagauz türkü soydaşlarım, zaman hayır olsun! Sizleri en kalbi duygularımnan, hasretlän, yalpaklıklan selemneerim. Buradan, Gagauziyanın dört bir yanındakı bütün dostlarımıza sevgilerimi, saygılarımı yollêêrım. Bizä bu gözäl resimi yaşattıınız için, herbirinizä şükürlerimi açıklêêrım! Bu gün burada kardaşlık var! Bu gün burada biri-birinizdän pay tutması var, işbirlii var! Elbetki, burada Moldovaylan Türkiyenin kalibi dostluu var. Buraya elimiz boş geldik, yakışmazTAA DERINDÄN
demokratiya_MB-UM_proekti

2018.11.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Demokratiyanın maanası büüktür

2019-da Moldova Parlamentına seçimnärlän ilgili olarak, Kaımın 9-da Komratta “Gagauziyada yaşayannarı seçim proțesınnan ilgili haberlemäk” MB-UM proektın cümne tanıtmak sırası geçti, angısını hazırladılar hem yaptılar “Uniunia media” hem “Yuridika klinikası” Cümne Birlikleri. Tanıtmak sırası politikalı olmasın deyni, onu yaptılar tarafsız bir erdä – Gagauziyanın Bilim Merkezindä. MB-UM proektın prezentațiyasının moderatoru oldu bu proektın direktoru Vitaliy GAYDARCI. Proektın çerçevesindä bu iki cümne birlikleri hazırlamışlar seçimnärlän ilgili çeşitili plakatlar hem broşüra gagauz dilindä. Toplantıda bulunannara selemnama sözlerinnän danıştılar Moldovanın MSKnın (Merkez Seçim Komisiyası) azası Vadim FİLİPOV, Gagauziyanın MSK başı İvan KOMUR, PROONTAA DERINDÄN
sarap_DSC03124

2018.11.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bu yıl “Gagauz şarabın yortusu” Kasımın 4-dä geçti

Kasımın 4-dä, Komrat kasabasının baş meydanında geçti “Gagauz şarabın yortusu”, angısına musaafir oldular Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA, Moldova Prezidentı İgor DODON, Türkiye Kişinev Büükelçiliin mustaşarı Erdoğan ODABAŞ hem Moldovada başka diplomatları, Kişinev TİKA Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Moldova Parlamentın viţe-spikerı Vladimir VİTÜK, Moldova Parlamentın deputatları, Rusiyadan senator Sergey FÖDOROV, IV-cü Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2018” forumunda pay alan insannar, Azerbaycan Yazıcıların delegațiyası hem başka insannar. “Gagauz şarabın yortusu”nun ofițial açılışında musaafirlerin önündä Gagauziyanın ansamblilerindän hem yaratmak kollektivlarından uşaklar “Sana Gagauziya” flashmob (angliycadan: birdän kalabalık) yaptı. “Düz Ava” ansamblisi oynadıTAA DERINDÄN
anar_cicek (1)
Kasım ayın 2-5 günnerindä Moldovada Azerbaycan literatura Günneri geçti, angısında Azerbaycan tarafından delegațiyada pay aldılar Azerbaycan Yazıcılar hem Türk dünnäsı Yazıcılar Birliklerin başı, Halk yazıcısı, rejisör hem sțenarist ANAR (bütün adı: Anar Rasul oglu RZAYEV), Azerbaycan Yazıcılar Birliin çevirici bölümün başı, yazıcı Salim BABULLAOGLU, Azerbaycan Yazıcılar Birlii Başının danışmanı, yazıcı Rauf ASLANOV, yazıcı hem poet Ajdar OL, Azerbaycan Kultura Ministerliin aparatı başı Fikret BABAYEV. Literatura Günneri başladı Kasımın 2-dä Büük Azerbaycan yazıcının Nizami GÄNJEVİnin hem Büük Moldovan yazıcının Mihai EMİNECKUnun byustlarına hem da “Eternitate” Mermorialın azerbaycannı geroyların köşesinä çiçek koyulmasınnan,TAA DERINDÄN
Kasim_DSC_0730

2018.11.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büün Kasımın 7-si – Kasım yortumuz!

Kasımın (noyabri) 7-dä gagauzlarm Kasım yortusunu bakêrlar. KASIM günü, “Canavar yortuları”nan hem “Hederlez” yortusunnan bilä, sayılêr gagauzların 3 en büük milli hem maanalı yortularından birisi. O bakılêr Kasım ayın (noyabri) 7-dä. Evel, iki ţıklalık halk kalendarinä görä, Kasım gününnän gagauzlarda başlardı kış. Bu gündä çorbacılar çobandan koyunnarı ayırêrlar hem getirerlär onnarı evä. Evel sa koyunnarı yazlıklardan kışlalara geçirärdilär, çobannarlan hem çıraklarlan esapları kapadardılar. Ozaman para insanda siirek olduu için, çobanın istediinä görä, onunnan ekinnän yada fulkaylan (biyaz ekin, banatka), ya boodaylan, ya papşoylan yada ikisinnän bilä ödeşärmişlär. Bundan sora çobannarlanTAA DERINDÄN