CÜMNE BOLUMU

buukelci_prezident

2019.05.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldova Prezidentı T.C. Kişinev Büükelçisinnän buluştu

Hederlez ayın (may) 15-dä Moldova Prezidentı İgor DODON buluştu Türkiye Kişinev Büükelçisinnän Gürol SÖKMENSÜERlän. Buluşmada incelendi Moldova-Türkiye arasında ikili ilişkilär hem Moldova Prezidentının güzä Ankaraya vizitınnan ilgili soruşlarlar. Bundan kaarä kantarlandı Gagauziyada gelecek seçimnärlän ilgili soruşlar da, bildirer prezidentın pres-slujbası.TAA DERINDÄN
kongaz_gul_ansamblisi (1)

2019.05.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, ANSAMBLİLÄR, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Kongazlılara baaşlanan anmak konțertı

Hederlez ayın (may) 6-da, taman Hederlez hem Küçük Paskellä günündä, kongazlı iş adamnarı Mihail, Demyan hem İosif KARASENİlär kanadı altında, Kongaz küüyün Kultura Evindä oldu “Gül” ansamblisinin konțertı – «Это наша с тобою Земля. Это наша с тобой Биография…» (“Bu seninnän bizim Topraamız. Bu seninnän bizim Biografiyamız…”), angısı adandı çemrek hem anılmış kongazlılara, ani artık ayırıldılar  yaramızdan: cümne, medițina, kultura, sport hem sıradan insannara. “Gül” ansamblisinin muzıkantı politikacı hem devlet adamı Födor MİNKU presaya açıkladı: “Bölä işi yapmaa deyni karar alındı raametli muzıkantları anmak konțertından sora, angısını biz her yılınTAA DERINDÄN
temel_kanon_1

2019.05.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyanın Temel Kanonu 21 yıl geeri kabledildi

1998-ci yılın Hederlez ayın 21-dä Gagauziya Halk Topluşu kabletti “Gagauziya (Gagauz Yeri) Temel Kanonu”nu, angısının kararını ozamankı Gagauziyanın Başkanı imzaladı 1998-ci yılın Kirez ayın 6-da. Bu önemni dataylan ilgili Hederlez ayın 14-dä Komratta oldu bir tombarlak masa, angısında taa çoyu pay alannarı büünkü soțialistlär partiyasının azalarıydı yada o partiyaya izmet edennärdi. Buna diil lääzım şaşmaa, zerä tombarlak masa hazırlandı «Единая Гагаузия» cümne akıntısı tarafından, Moldova parlamentın soțialistlär partiyasından  deputatın Födor GAGAUZun teklifinä hem yardımnarına görä. Nicä da olsa, tombarlak masada dooru urgulandı, ani “Gagauziya (Gagauz Yeri) Temel Kanonu” – buTAA DERINDÄN
muzey_cadir

2019.05.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Çadır kasabasının istoriya hem etnografiya muzeyi 50 yaşında

Hederlez ayın 14-dä tamamnandı 50 yıl nicä kuruldu Çadır istoriya hem etnografiya muzeyi. Bu olaylan ilgili muzeydä kutlamalar oldu, angısında pay aldılar politikacılar, muzeycilär, başka kultura hem cümne insannarı, üüredicilär hem üürencilär. Museyin direktoru Stefanida STAMOVA bildirdi, ani halizdän muzeyin istoriyasını lääzım saymaa 1966-cı yıldan, açan istoriyada üüredici İvan Mihayloviç KOVRİK kurdu Çadırın 1-ci şkolasında tarafı aaraştırmak klubunu. Bu klubun azaları başladılar toplamaa insannardan evelki işleri. Bunu esaba alarak, 1966-cı yılın Kasımın 11-dä kasaba sovetin deputatları karar aldılar kurmaa kasabada bir muzey.   Not. Büünkü gündä Çadır kasabasının istoriya hemTAA DERINDÄN
Kongresin_emblemasi

2019.05.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bizdän Bütündünnä gagauzların bir Kongresi çalındı

Başlayıp 2006-cı yıldan beeri, 2012-ci yıladan Gagauziyada 3 yıl aşırı Bütündünnä gagauzların Kongresleri olardı: I-ci Kongres – 2006-cı yılın Orak ayın (iyül) 20-21 günnerindä oldu; II-ci Kongres – 2009-cu yılın Harman ayın (avgust) 18-19 günnerindä oldu; III-cü Kongres – 2012-ci yılın Kasım ayın (noyabri) 2-3 günnerindä oldu. Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi lääzımdı olsun 2015-ci yılın Kasım günnerindä. Ama, 2015-ci yılın Baba Marta ayın 22-dän seçilän Gagauziya Başkanı hem öndercileri, maamilä surat türlü sebeplär bulup hem üç kerä Kongresin datasını diiştirip, bu adeti bozdular. Son-sonunda IV-cü Kongresi zorlan 2017-ci yılın HederlezTAA DERINDÄN
gagauziya_dumanda

2019.05.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Birinci kandidata registrațiya oldu

Hederlez ayın (may) 10-da Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyıası (MSK) karar aldı Gagauziyanın Başkanı seçimnerdä birinci baamsız kandidata registrațiya yapmaa. O kandidat oldu İrina VLAH. Bu karar alındı kandidatın seçimnerä katılması için Hederlez ayın (may) 3-dä MSKaya hepsi lääzımnı dokumentleri verdiktän sora hem MSK tarafından o dokumentleri incelediktän sora. Zakona görä şindän sora bu kandidat seçimnär için agitațiyayı başladabilir, bildirer Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyıası.TAA DERINDÄN
divec_ates

2019.05.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovada 9 May günü Enseyiş hem Evropa Günnerini bakêrlar

Hederlez ayın 9-da (9 May) günü Moldovada II-ci dünnä cenginndä Enseyiş Gününü hem Evropa Günnerini bakêrlar. Gagauziya bu gündä sadä II-ci dünnä cenginndä Enseyiş Gününü kutlêêr. Kutlamaylan ilgili Gagauziya kasabalarında hem küülerindä II-ci dünnä cengin askerlerini anmak taşlarınaa çiçek koyulacek, paradlar olacek hem konţertlär gösterilecek.TAA DERINDÄN
Radulov
Büünkü gündä Amerika Birleşik Devletlerin Milli Hokkey Ligasında (MHL) “Dallas Stars” komandasında oynayan Rusiyadan gagauz kökenni hokkeyist Aleksandr RADULOV kendi rekordunu aştı. “2019 Stanley Cup” kuboon pley-off oyunnarında 32 yaşındakı Aleksandr RADULOV 10 oyunda 9 (5+4) şaybaya saabi oldu (esaplar yapılêr “gol”+”pas” sistemasına görä). Eskidän onun rekordu 7 (2+5) şaybaydı. Aleksandr RADULOV ABDnın en üüsek hokkey ligasının pley-offunda 34 oyunda pay aldı, onnarın otuzunda, “gol”+”pas” sistemasına görä, 30 (13+17) şaybaya saabi oldu.   2010-cu yılın Çiçek ayın (aprel) 24-dä “Ana Sözü”ndä Aleksandr RADULOV için biz yazdıydık bir “Var bölä națiyaTAA DERINDÄN
makedoniya_hederlez (3)

2019.05.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Hederlez yortusunu Poyraz Makedoniyada da baktılar

Hederlez ayın 4-dä Poyraz Makedoniya Respublikasının Pravitelstvosunun hem kultura ministerliin, Türkiye Respublikasının kultura hem turizma ministerliin hem TİKAnın yardımnarınnan Poyraz Makedoniyanın Valandova rayonun Çalıklı küyündä “28-ci Hederlez bahar şennikleri” festivalin ofițial açılmasınnan Poyraz Makedoniyada Hederlez yorusunun kutlamalarını başlattı. Festivalin ofițial açılşında pay aldılar Türkiye Üsküp Büükelçisi Tülin Erkal KARA, Türkiye Prezidentın Baş danışmanı İhsan ŞENER, TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire (BADA) Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, Türkiye parlamentından deputatlar, Poyraz Makedoniyanın ministruları, deputatları, politika, bilim hem cümne insannarı. “28-ci Hederlez bahar şennikleri” festivalinä Poyraz Makedoniyanın 9 hem aşırıdan (Bulgariya, Kosova,TAA DERINDÄN
hederlez_2019 (11)
Hederlez ayın (may) 6-da gagauzlar bakıldı Hederlez yortusu, angısı “Canavar yortuları”nnan hem “Kasım” yortusunnan bilä, gagauzlarda sayılêr dedelerdän kalma en büük hem pek maanalı milli yortulardan birisi. Gagauziyada kuvettä bulunannar Hederlez yortusunu, nicä da her yılın, Çadır kasabasının  “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromunda baktılar. Ama bu yıl Hederlez ayın (may) 6-sı erinä 5-dä bu işi yaptılar. Kutlama yortusunun sırası büüktü, gözäldi, tantalalıydı hem da, belliki, becerikli gösteriylän Gagauziya Başkanın seçim kompaniyasına kullanmak yortusuydu. Yortu pek genişti: at yarışmalarından güreşlerädän, gagauz milli kuvet (“Güreş”, “Pelivan”, “Uzun eşek”) hem akıl oyunnarından (“Kuran”, “Aşık”)TAA DERINDÄN