CÜMNE BOLUMU

avariıa_prezıdent_1

2018.09.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Avariyada prezidentı İgor DODONu Allaa korudu

Ceviz ayın 9-da  saat 15:06 geldi haber, ani Kişinev-Ungeni yolunda, Straşeni kasabasının yakınnarında Moldova Prezidentın İgor DODONun maşinalar kortejı düştü bir avariyaya. Avariyada birkaç kişi yaralandı. Nicä açıklandı hem görüner avariyanın videosundan (bak: https://www.facebook.com/point.news/videos/315608155870003/) prezidentın maşinasının yolunu kesti bir ük taşıyan maşina. Urulmaktan prezidentın maşinası hem prezidentı korumak maşınaların birisi aktarıldı. İgor DODONnan bilä avariyaya düşmüş onun aylesi hem yakınnarı da. Açıklanan haberlerä görä Prezidenta doktorun yardımı lääzım olmamış, ama Canabisinin anası aar yaralarlan bolnițaya götürülmüş. Bundan kaarä bildirildi, ani prezidentın maşinaların birisinin şöföru da aar durumda bolnițaya alınmış. PrezidentınTAA DERINDÄN
basarabka_2
Ceviz ayın 9-da Moskva Patriarhatın Moldova Mitropiliyasının Kaul hem Komrat Eparhiyasının 20-ci yıldönümü neçin sa Basarabka kasabasında bakıldı. Kutlama slejbası oradakı Ay Nikolay klisesindä yapıldı. Erindeki insannardan kaarä bu bu yortuda pay aldılar Kaul hem Komrat episkopu Anatoliy, Moldova Prezidentı İgor DODON, Kişinevun hem bütün Moldovanın Mitropolitı VLADİMİR, Gagauziya Başkanı, Moldova Parlamentın deputatları.TAA DERINDÄN
orizont

2018.09.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Orizont” Türk liţeylerin öndercilerini SİS Moldovadan attı

2018-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 6-da, çin sabaalän, Moldovanın SİS kuruluşun ofițerleri tuttular Moldovadaki “Orizont” moldo-türk liţeyin hem onun filiallarının 6 öndercisini da osaat onnarı Moldovanın dışına attılar. Tutulannarın arasında Çadır filialın direktoru Feridun TÜFEKÇİ, Durleşti filialın direktoru Rıza DOĞAN, Kişinev Çokana filialın türk dilindä üüredicisi Husein BAYRATAR, Kişinev “Orizont” moldo-türk liţeyin baş direktorun yardımcısı Hasan KARACOĞLU, piar-direktoru Yasin ÖZDİL hem finans direktoru Mucad ÇELÄDİ, bildirer SİSın basın merkezi. Bundan kaarä SİS bildirdi, ani bu insannar Moldova için kuşkulu insannar, onun için onnarı hemen Moldova dışına attılar. Moldova hem kimiTAA DERINDÄN
savastin_albom_prezentatiya (2)
2018-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 4-dä Komrat regional resim Galereyasında oldu prezentațiya Sergey SAVASTİNın, Todur ZANETın Lüdmila MUDELin hazırladıı “Gagauz resimcisi Dimitriy SAVASTİN”üç dildä – gagauzça-rusça-angliyca – incäzanaat albom kiyadına. Bu albom kiyadı tiparlandı Gagauziya İspolkomun çalışmasınnan hem Sankt-Peterburg gubernatorun Georgiy POLTAVÇENKOnun izininä görä.  Kiyadın dünneyä çıkmasında yardımcı oldular Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası, Sankt-Peterburg pravitelstvosunun Basım hem mas-mediyaylan ilişkileri Komitetı, “Skifiya” alış-veriş basım evi. Prezintațiyada pay aladılar Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem Sankt-Peterburg pravitelstvosunun Basım hem mas-mediyaylan ilişkileri Komitetın başı Sergey SEREZLEV. Götürdü prezintațiyayı Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası başı MarinaTAA DERINDÄN
Ana_Sozu_15_16_2018
Harman ayı (avgust) 21-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2018-ci yılın Harman ayı (avgust)  nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar:  “Ana Sözü” – 30 yaşında!”, “VI-cı Hun-Türk Kurultayında Gagauziya Bayraa da dalgalandı”, “T.C. Büükelçisinin güvennik mektubu kabledildi”, “Ana Sözü”annadȇr dünneyä gagauzları”, “Bunu lääzım bilsin insan: Neçin “Gagouz Sözü” “Ana Sözü” oldu? Kim Gagauzlaa karşı gitti? “Ana Sözü”n hem da latinițanın dolayında dönän yalancılar kim?”, “Uzun hem boş konuşmalarlan, aaz kapatmaklan hem fonogrmalarlan bir yortu”, “TC Büükelçisinin Gagauziyaya tanışmak gezisi”, “Bir “Gagauz türküsü” Festivali kaldıydı, ama onun da üstünä nestettilär”, “Türkiye Büükelçiliindän “KurbanTAA DERINDÄN
AS_DARMADAAN
(“Ana Sözü” 30 yıldönümünä Gagauziyanın Mariya MARUNEVÇ adına bilim-aaraştırma Merkezindä “Ana Sözü” gazetasının  baş redaktorunun, akademik Todur ZANETin sözü hem kimi eni açıklamaları) 2018-ci yılın Harman ayın 14-dä oldu 30 yıl, nicä çıktı “Ana Sözü” gazetasının ilk nomerı. Ama “Ana Sözü” kurulmadı 1988-ci yılın Harman ayın 14-dä. O kuruldu bu gündän birkaç ay ileri. Yanılamrsam, 1988-ci yılın Baba Marta ayında Moskvada ozamankı Sovetlär Birliin Komunist Partiyasının (SBKP) Merkez Komitetı (MK) aldı karar bölä bir gazeta, “Sovetskaya Moldaviya” gazetasının eki olarak, çıksın. Hep orada bulgarlara da bölä dir gazeta kuruldu. LääzımTAA DERINDÄN
gagauz_turkusu
Harman ayın (avgust) 19-da, taman gagauz Respublikasının 28-ci yıldönümü günü, Çadır kasabasında geçti XVIII-ci “Gagauz türküsü” festivali. Ama onun da üstünä nestettilär. Reglamenta görä bu festivsldä yok nicä Gagauz dilindän kaarä, başka bir dildä türkü çalmaa: ne rusça, ne türkçä, ne bulgarca, ne moldovancı, ne başka bir dildä. Ama bu yıl bu kuralı ezdilär da sțenadan ne isteerin hem ne dildä isteersin vardı nicä işitmää. Not. “Gagauz türküsü” festivalini kuruldu 2000-ci yılda Çadır teatrunun direktoru Mihail KONSTANTİNOVun teklifinnän hem yazıcı Todur ZANETin arka olmasınnan hem da ozamankı Çadır primarı MihailTAA DERINDÄN
gagauz_respublikasi_1
Gagauz Respublikasının 28-ci yıldönümü Harman ayın (avgust) 19-da, Komratta başlayıp, Çadır kasabasında kutlandı. Bunun sebepi o, ani Komratta etiştirämedilär o günädän Kultura Evin remontunu başarmaa. Yortunun kutlaması Gagauz Respublikasını kurannarın aazlarını kapamaklan, uzun hem boş konuşmalarlan hem fonogrmalarlan geçti. Kutlamalar başladı Komratta Şan Aleyasına çiçek koyulmasınnan. Sora Gagauziyanın büükleri hem musaafirleri Çadır kasabasına yollandılar da oradakı Kultura Evindä yortulu toplantıda pay aldılar, vermeyip söz onnara kim halizdän Gagauz Respublikasını kurdu. Söz gider Konstantin TAUŞANCI için, angısını bir polițiya “polkovnik”ı kolvermedi tribunaya, kapadıp adamın aazını. Öndercilerin uzun hem boş sözlerindän sora,TAA DERINDÄN
aydar_3

2018.08.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bora örtüleri söktü, sellär yolları aldı

Harman ayn 27-dä Aydar küüyünä geldi büük yamurlan bora. Göktän bakırlan dökärdi. Ardına tolu da urdu. Belliki, küüdä büük zar oldu. Bora söktü evlerin örtülerini, köklän çıkardı fidannarı. Tolu kırdı baalarları hem başçalaraı. Sellär bozdular yolları, alıp onnarın üstündä taşları hem kim erdä derin yırık braktı. Şindi Aydar küüyün üstolan durumnarın komisiyası çalışêr bu işleri doorutmaa hem sayêr nekadar zarar insannarın çorbacıklarına da oldu.TAA DERINDÄN
kataeva
Redakțiyamızın adına geldi bir pek meraklı yazı «Как в России уничтожают марийский язык». Açan onu okudum, sandım ani adını yannış yazmışlar. Lääzımdı olsun «Как в Гагаузии уничтожают гагаузский язык». Onuştan karar aldık bu yazıyı tiparlamaa. Sizä sa, paalı okuycularımız, teklif ederiz okuyarkana «мари, марийский» erinä koymyasınız «гагауз, гагаузский» da bu statya erli-erinä erlişecek. Как в России уничтожают марийский язык После принятия поправок к федеральному закону об образовании, касающихся изучения родных языков, в национальных республиках продолжается обсуждение, чем обернётся правоприменение всех внесённых изменений. Корреспондент «Idel.Реалии» поговорил об этом с министром образованияTAA DERINDÄN