CÜMNE BOLUMU

gagauzluk_cadir
Büük ayın (yanvar) 31-dä “GAGAUZLUK” Cümne Birliin başı akademik hem poet Todur ZANET parasız baaşladı “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” takım kiyatlarını Çadır kasabasının hem Beşgöz küüyün liţeylerinä hem gimnaziyalarına, uşak başçalarına, bibliotekalarına hem muzeylerinä, uşakların yaratma Merkezinä. Baaşlanan kiyatların paası 60 bin leydän zeedä yapêr. “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” dört dildä 3 kiyatlık bir takım: 1-ci kiyat (“Gagauz halk masalları”, “Gagauz Folk Tales”, “Poveşte populare găgăuze”, «Гагаузские народные сказки»),  2-ci kiyat  (“Gagauz türküleri, söleyişleri, bilmeceleri”, “Gagauz songs, Proverbs, Riddles”, “Cântece, proverbe,TAA DERINDÄN
calay_gimnaziya

2018.01.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Caltay küüyün gimnaziyası 35-ci yılını kutladı

Büük ayın (yanvar) 27-dä Caltay küüyün gimnaziyası büük bir yortuylan kendi 35-ci yılını kutladı. Gimnaziyanın üüredicilerini hem üürencilerini kutlamaa deyni bu yortuya geldilär komşu küülerdän gimnaziyaların hem liţeylerin direktorları, musaafirlär Komrattan, Kişinevdan hem Ukraynadan. Yıldönümün musaafirlerini ev saabileri karşladılar tuz-ekmeklän hem gagauz oyunnarınnan hem türkülerinnän. Tanıştırdılar onnarı yaratmak sergisinnän, angısı hazırlanmıştı üürencilerin ellerinnän. Sora hepsi geçtilär gimnaziyanın büük zalına, neredä yıldönümün ofiţial payı başladı. Gimnaziyayı hem gimnaziyanın insannarını annadan yorutlu programadan kaarä, söz verildi yortunun musaafirlerinä. Onnar kendi nasaatlarında kutladılar hepsini bu yıl dönümünnän hem baaşışları baaşladılar: Gagauziyanın Baş üüredicilikTAA DERINDÄN
01_02_2018
Büük ayın (yanvar) 26-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2018-ci yılın Büük ayın (yanvar) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Kolada yortuları kutluca olsun!”, “Ne mutlu canınıza, Gagauz Milleti arkanızda!”, “”, “Dünnä poeziyasının Sabaa Yıldızı”, “Dört yılda 2,5 miliard… herliim para bulunursa”, “Mihai EMİNESKU: SABAA YILDIZI (LUÇAFAR)”, “Prezidenturada remont başlêêr”, “Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ: “Benim için 2017-ci bir altın yıl olmuştur!”, “Kurbana prezident hem mitropolit geldi”, “Türkiyenin Kastamonu kasabası – Türk dünnäsının 2018 yılı kultura başkasabası”, “Yazıcı hem poet Galina SİRKELİylän buluşmak”, “Stepan Mihayloviç TOPAL 80 yaşında oldu”, ““Dionis TANASOGLU” gagauzTAA DERINDÄN
prezidentura_daanik

2018.01.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BOLUMU

Prezidenturada remont başlêêr

2017-ci yılda Türkiye kararladı, hepsi harçları üstünä alıp, Moldova Prezidenturasına remont yapmaa. Bu bina 2009-cu yılın Çiçek ayın (aprel) 9-da olan sokak protestlarında büük zararlar üstünä uuradı. Nicä bildirdi TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) Kişinêu ofisin koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU Kırım ayın (dekabri) 22-23 günnerindä bu ofistä oldu tender, angısında remont işlerindä firmaların teklifleri incelendi. Tenderı ensedi Ankaradan “Sonkay” firması. Şindi Prezidenturada remont başlêêr da eniletmedän sora binanın açılışı yapılacek Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN Moldovaya ofiţial vizitı zamanında, ani beklener bu yılın Hederlez (may) ayında.TAA DERINDÄN
visotskiy

2018.01.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Vladimir VISOŢKİYin 80-ci yıldönümü

Büük ayın (yanvar) 25-dä tamamnanacêydı 80 yaşını anılmış hem büük rus poetı, bard, yazıcı, aktör, türkücü Vladimir VISOŢKİY (25.01.1938 – 25.07.1980). Sovet zamanında Vladimir VISOŢKİYin hiç bir kiyadı çıkmadı, ama, başlayıp sıradakı insannardan taa komunist partiyasının birinci sekretarlerinädän, hepsi onu saklıdan (hem diil salt saklıdan) seslärdilär, onun türkülerini bilärdilär. Bilärdilär, ama çalamardılar. Zerä ölä çalmaa deyni lääzımdı olmaa Vladimir VISOŢKİY. Bakın nicä gagauz dilindä öter onun en anılmış türküsündän birisi: “YABANILARA AV”ın BİTMESİ yada VERTOLÖTLARDAN AV” (Конец “Охоты на волков”, или Охота с вертолётов (Михаилу Шемякину) (https://www.youtube.com/watch?v=Y5Msgc4t64c).   YABANILARA AV”ın BİTMESİ yada VERTOLÖTLARDANTAA DERINDÄN
gd_5
Komratta, Ay-Boba Mihail ÇAKİR adına kolecın terbiedicilik bölümündä, 4214-cü grupada üürenän studentların gagauz dilindä ilk kiyatçıklarına prezentaţiya oldu. Herbir üürenici kendi kiyatçıın prezentaţiyasında açıkladı ne neetlän hem nicä yazıldı, kuruldu kiyat. Studentlar annattılar nekadar bu iş meraklı. Olur sölemää, ani onnarın yaradıcılık işleri olacek yardımcı material uşak başçasında terbiedicilerä deyni hem analara-bobalara, kim isteer, ki uşak ana dilini bilsin. Bu kiyatçıklara girer anılmış gagauz poetların yaratmaları küçüklerä deyni, bilmecelär, söleyişlär, studentların peetleri hem proza yaratmaları. Kiyatlar türlü tematikaya görä kurulu: ev kuşları, yaban kuşları, ev hayvannarı, yaban hayvannarı, yortular, yılTAA DERINDÄN
karamit_zakon_aciklama

2018.01.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Ne mutlu canınıza, Gagauz Milleti arkanızda!

Şükür Allaha Gagauziyanın kurulmasından 23 yıl sora Gagauziya Halk Topluşunda ilk kerä peydalandı haliz üç gagauz deputatı, ani söz verdilär GHT toplantılarında sadä gagauzça lafetmää. Bu deputatlar – (patrettä saadan) Elena KARAMİT (Avdarma küüyü), Mihail JELEZOGLU (Kiriyet küüyü) hem Ekaterina JEKOVA (Çöşmä küüyü). Ne mutlu bu insannarın cannarına! Gagauziya Halk Topluşun (GHT) bitki toplantısında Büük ayın (yanvar) 19-da üç deputat Elena KARAMİT (Avdarma küüyü), Ekaterina JEKOVA (Çöşmä küüyü) hem Mihail JELEZOGLU (Kiriyet küüyü) açıkladılar, ani bundan ötää GHT toplantılarında sadä gagauzça lafedeceklär. Bu açıklama haliz bir kahramannık hem kendi gagauz halkına, milletinäTAA DERINDÄN
duun_sergisi_kurtcu

2018.01.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Merkez “Düün patretleri odası”na döndü

Ukrayınanin Kurtçu (Vinogradovka) küüyündä bulunan Odesa bölgesinin gagauz kultura Merkezin muzey odası Büük ayın (yanvar) 21-dä birkaç günä oldu “Düün patretleri odası”. Bölä adlan burada sergilendi küüdä toplanan en eski düün patretleri. Sergi bir gözäl toplantı dernäännän açıldı, angısı gösterdi, ani aylä – o yaşamanın temeli. Burada annadıldı ne önemnilik var aylä düzmesindä, zerä aylä kurması – o bir büük cuvapçılık yaşamakta. Sergi açılışnda dernektä taa bir kerä annattık düün adetlerini, angıları kurulmuş zamanın zamanında. Uurladık dernää adetlän, angısını gagauzlar bakardılar 50-60 yıl geri, sesledik nicä şindiki zamanda götürerlär düünüTAA DERINDÄN
kiyatlar_rusiyadan

2018.01.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Sankt-Peterburgtan Mihail ÇAKİR kolecına kiyat baaşışı

Komrat İoan Vatizedici klisesinin Kurbanı günündä Sankt-Peterburg pravitelstvosu baaşladı Komrat Mihail ÇAKİR kolecınaüürenmäk hem metodika kiyatlarını. Kiyatların baaşlamak sırasında pay aldılar Moldovada Rusiya Büükelçisinä Farit MUHAMETŞİN hem Sankt-Peterburg “Dom peçati” kuruluşun direktor yardımcısı Andrey ŞAMRAY. Andrey ŞAMRAY Verdi Komrat Mihail ÇAKİR kolecın direktoruna Mariya TANASOVİÇa bir Sertifikat, angısına görä koleca veriler 650 taanä üürenmäk hem metodika kiyatları. Baaşlanan kiyatların paası yaklaşık 200 bin ley. Foto: gagauzinfo.mdTAA DERINDÄN
komrat_klise_kurbani

2018.01.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Klisenin kurbanına prezident hem mitropolit geldi

2018-ci yılın Büük ayın (yanvar) 20-dä Komrat İoan Vatizedici klisesinin Kurbanını hem yortusunu kutlamaa deyni klisedä büük bir liturgiya oldu. Gagauziya öndercilerindän hem Komrat primarından kaarä, bu liturgiyeyä geldilär Moldova Prezidentı İgor DODON, Moldova mitropolitı Vladimir hem Rusiya Büükelçisi Farit MUHAMETŞİN. Liturgiyadan sora Komrat primarı Sergey ANASTASOV verdi Moldova mitropolitına Vladimira hem Rusiya Büükelçisinä Farit MUHAMETŞİNa “Komratın şannı vatandaşı” diplomalarını. Foto: gagauzinfo.mdTAA DERINDÄN