CÜMNE BOLUMU

Kasim_DSC_0730

2019.11.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kasımın 7-si – Kasım yortumuz!

Kasımın (noyabri) 7-dä gagauzlarm Kasım yortusunu bakêrlar. KASIM günü, “Canavar yortuları”nan hem “Hederlez” yortusunnan bilä, sayılêr gagauzların 3 en büük milli hem maanalı yortularından birisi. O bakılêr Kasım ayın (noyabri) 7-dä. Evel, iki ţıklalık halk kalendarinä görä, Kasım gününnän gagauzlarda başlardı kış. Bu gündä çorbacılar çobandan koyunnarı ayırêrlar hem getirerlär onnarı evä. Evel sa koyunnarı yazlıklardan kışlalara geçirärdilär, çobannarlan hem çıraklarlan esapları kapadardılar. Ozaman para insanda siirek olduu için, çobanın istediinä görä, onunnan ekinnän yada fulkaylan (biyaz ekin, banatka), ya boodaylan, ya papşoylan yada ikisinnän bilä ödeşärmişlär. Bundan sora çobannarlan enidän annaşarmışlar, da HederlezdäTAA DERINDÄN
skolalar_icin_kiyat (1)
Mariya Maruneviç adına bilim — aaraştırmak merkezi, «Gagauz şkolaları için 1957 – 1966 yıllarda: istoriya hem dokumentlär» eni kiyadını cümneyä tanıttı. Kiyadın prezentaţiyası geçti büün, canavar ayın 23-dä. Bilim uurunda eni kiyat hazırlandı istoriya bilim uurunda doktorunnan Stepan Bulgarlan hem bilim aaraştırmak merkezinin başınnan İrina Konstantinovaylan. “Biz topladık haberleri üüredicilerdän, angıları o yılarda işläärdilär. Çoyu onnardan sınır aşırıda bulunȇrlar. Kimi bulduk, onnarda bilgileri topladık. Çok hoşluyuz, ani paylaştık onnarlan bu kiyatlarlan, angılarında haberleneer, nasıl ana dilimiz illerlenärdi”, – söledi İrina Konstantinova. Bu kiyat gösterer, nekadar çok vakıt hem kuvet onaTAA DERINDÄN
ana_sozu_19_20_2019
Canavar ayın (oktäbri) 31-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2019-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Nedän acaba?”, “Canavar ayın (oktäbri) 19-zu “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” Gagauziyada oldu”, “Türkiye Respublikasının 96-cı yaşına reçepţiya”, “Premyer-ministru Maya SANDUnun Komrata vizitı”, “Gagauzlara taa bir kara yımırta yımırtlandı. Bu kerä ESPAda Moldova delegațiyasından”, ““Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”ndä Avdarmada Çasovnä açtılar”, “Üüredicilär Gününüz kutluca olsun!”, “Çadırda Valentin MOŞKOVa byustu koyuldu”, “Gagauziya Başkanını caltaylılar küyündän buyur ettilär”, “Anmak Gününä saldırannar Tombarlak masaya gelmedilär”, “Aaçlık kurbannarı Ankarada da anıldı”, “Neden Türkiye mücadeleyi Suriye’ye taşıdı?”, “TürkiyeTAA DERINDÄN
avdarma_aaclik_

2019.11.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Nedän acaba Başkan sustu?

“Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”ndä Gagauziya Başkanından hem Başkanın presasından ne bir söz sızdı ne da yazı çıktı.TAA DERINDÄN
secim

2019.11.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Erindeki seçimnerin ikinci turu – Kasımın 3-dä!

Moldova Parlamentın hem Gagauziya Halk Topluşu kararlarına görä Canavar ayın (oktäbri) 20-dä Moldovada hem Gagauziyada erindeki kuvet organnarında seçimnär oldu. Seçimnerdä primarları hem erindeki sovetnikleri ayırdılar. O küülerdä, neredä birinci turdan primarlar ayırılmadı seçimnerin 2-ci turu Kasımın 3-dä olacek.TAA DERINDÄN
ankara_aaclik_1

2019.11.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” Ankarada da bakıldı

Canavar ayın (oktäbri) 19-da, açan Gagauziya anêr Aaçlık kurbannarını, Türkiyenin baş kasabasında Ankarada “Gagauzlar” dernää, aaçlıkta ölenneri anmaa deyni, bir toplantı yaptı. Anmak programası “Gagauzlar” dernää başı İrina ÜSÜMBEYLİnin sözündän başladı. O açıkladı, ani artık bu yaslı gün Gagauziyada ofițial uurda bakılacek.  Canavar ayın (oktäbri) 15-dä bölä bir karar kabletti Gagauziya Halk Topluşu deputatları. Sora hepsimiz dua ettik aaçlık yıllarında ölän analarımız hem bobalarımız, kardaşlarımız hem kızkardaşlarımız için hem hepsi geçinmiş senselelerimiz için. Dernek azalarımız litiya için maasuz koliva hazırladı. Litiyayı yaptı dernek azamız popaz Viktor KOPUŞÇU. Kısa bilgi paylaşımındanTAA DERINDÄN
avdarma_aaclik (1)
Bu yıl, Canavar ayın (oktäbri) 19-da Gagauziyada “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”n seftä ofițial bakmasında, Avdarmada açtılar bir Çasovnä bu küüdä 1941-1945 yıllarında tiftan ölän 575 kişiyi hem 1946-1947 yılında aaçlıktan ölän 583 kişiyi anmaa deyni. Çasovnä düzüldü Avdarma küüyün mețenatlarının parasınnan. Bu önemni gündä kabaatsız ölenneri anmaa deyni, küüyün popazının Ay-Boba Konstantinın teklifinä görä, Avdarmanın mezarlıına beşüzdän zeedä insan geldi. Çasovnänin ayozlanmasını hem raametli olannarı anmak slujbasını yaptılar arhimandrit Andrey (“Marfa hem Mariya” manastırın bakımcısı), Kiriyet küüyün popazı Ay-Boba Nikolay hem Ay-Boba Konstantinın. Çasovnänın açılmasında söz tuttular küüyün insannarı. GötüdüTAA DERINDÄN
tbmm_1

2019.10.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye Parlamentın deputatları Moldovada hem Gagauziyada

Karadeniz ekonomika işbirlii Kurulun (KEİPA) Kultura, Üüredicilik hem Soțial işleri Komisiyasının 53-cü toplantısına katılmasınnan, Canavar ayın (oktäbri) 20-23 günnerindä Moldovada bulundular Türkiye Büük Millet Meclisi (Türkiye Parlamentı) deputatları Cemal ÖZTÜRK, Metin GÜNDOĞDU hem Uğur BAYRAKTUTAN. Delegațiyada vardı Türkiye Parlamentın zaametçisi Ersin AYDIN da. Komisiyasının 53-cü toplantısına başkannık etti Moldova Parlamenın spikerı Zinaida GREÇANAYA. Toplantıda pay aldı Moldova Türkiye Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER da. Vizit zamanında Karadeniz ekonomika işbirlii Kurulu toplantısında iş çalışmalarından kaarä Türkiye Parlamentın deputatları bulundular Moldova Türkiye Büükelçiliindä hem Kişinev TİKA ofisindä, neredä buluştular Moldova Türkiye Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜERlänTAA DERINDÄN
recepsiya_2

2019.10.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye Respublikasının 96-cı yaşına reçepţiya

Canavar ayın (oktäbri) 29-da tamamnandı 96 yıl nicä Büük önderci Mustafa Kemal ATATÜRK kurdu Türkiye Respublikasını. Bu yortuylan ilgili olarak Canavar ayın (oktäbri) 29-da Moldova Türkiye Respublikası Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER reçepţiya verdi. Reçepţiyada pay aldı Moldova Prezidentı İgor DODON da. Recepțiya başladı Türkiye hem Moldova Gimnalarından. Nedän sora Moldova Türkiye Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, selemneyip reçepțiyeyä gelän hepsi musaafirleri, kısa bir yortulu söz tuttu. Canabisi annattı Türkiyenin 96 yılda genişlemesini, Siriyada Efrat deresinin dou taraflarında yapılan “Barış Pınarı” asker operațiyasını, Türkiye-Moldova arasında dostluk, politika hem ekonomika ilişkilerini. Sonunda o okudu reçepțiyadaTAA DERINDÄN
TC 96

2019.10.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye Respublikası 96-cı yaşında

Canavar ayın (oktäbri) 29-da tamamnandı 96 yıl Büük önderci Mustafa Kemal ATATÜRKün kurduu Türkiye Respublikasına. Bu yortuylan ilgili olarak Canavar ayın (oktäbri) 29-da Moldova Türkiye Respublikası Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER reçepţiya verecek.TAA DERINDÄN