CÜMNE BOLUMU

kurtcu_kiyatlar_prezentatiya
Hederlez ayın (may) 14-dä Ukraynanın Bolgrad rayonun Vinogradavka (Kurtçu) küüyündä bulunan Odesa bölgesinin gagauz kultura merkezindä oldu eni bir buluşmak akademik Todur ZANETlän, angısı getirdi bizä “Ana Sözü” gazetasını hem  “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” proektına görä hazırlanan bilim kiyatlarını hem “Ana Sözü” gazetasının sayılarını. Buluşmaya çaarıldılar şkolaların direktorları, uşak başçaların başları, gagauz dilindä üüredicilär, terbiedicilär, bibliotekacılar, muzeycilär hem Proektta pay alan insannar Ukraynanın Bolgrad kasabasından hem Eski Troyan, Karakurt, Kotlovina (Balboka), Kubey, Kurtçu (Vinogradovka) küülerindän. O günü baş musaafirmiz baaşış getirmişti bizä “Ana Sözü” gazetasınıTAA DERINDÄN
valkanes_usak_bascasi_4

2018.05.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Bulutlu havada güneşli buluşmak

2018-ci yılın Hederlez ayın (may) 14-dä Valkaneş kasabasının “Akça” 4-cü uşak başçasında geçti bir sabaalık, ani adandı akademik hem poet Todur ZANETlän buluşma yortusuna hem Canabisinin olacek 60-cı yıldönümünä. Bakmadaan ona ani o günü hava bulutluydu hem sabahtan yaamur yaadıydı, buluşmak pek gözäl hem güneşli geçti. Uşaklar sevinmeklän hem tuz-ekmeklän karşıladılar anılmış yazıcımızı. Onnar büük havezlän gösterdilär kendi bilgilerini gagauz poetımızın yaratmalarında, okudular Canabisinin peetlerini Vatan, tabiyat, yıl zamannarı hem ev hayvannar için, çaldılar türkü ana dilindä, gösterdilär masalı “Seftä kazanılmış para”. Açan uşaklar başladılar çalmaa “Oglan” halk türkümüzü, onnarlanTAA DERINDÄN
kizil_ay

2018.05.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyaya “Kızıl ay” yardımı geldi

2018-ci yılın Hederlez ayın 16-da TİKA kurulusun yardımınnan Gagauziyaya geldi Türkiyenin “Kızıl ay” kuruluşu, angısı, musulmannarın Ramazan yortusunun başlamasınnan ilgili olarak, getirdi Gagauziyanın yoksul aylelerinä iyecek malları kutular baaşışlarını. Nicä açıkladı Türkiyenin “Kızıl ay” kuruluşun Önetim Kurulu azası Cengiz YURDABEKÇİ, bakmadaan ona, ani “Kızıl ay” artık 150 yıl dünnedä var hem kendi yardımnarını 37 devlettä yapêr, bölä bir yardım Moldovaya seftä geldi. Herbir kutuda yaklaşık 20 kg iyecek var. “Kızıl ay” yardımcı olan TİKA Kişinev ofisin koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU açıkladı, ani bu türlü baaşışlar Moldovanın hem Gagauziyanın 1200 yoksul aylesinäTAA DERINDÄN
birtakimiz_
Birtakımız hem başkayız Birtakımız hem başkayı Karagözüz hem kulayız Hepsimiz bir yol çiineriz Hepsimiz kısmet isteeriz… Neçin çekişeriz? Düzdük eni Babilon Üüsek birkaç milion O bir dilli kuledän, ani düzmüş eskilär Şindi ne isteeriz? Kulenin tepesindän, Uzak kosmos dibindän Zararlarımız görüner, Dünnää kaybelmää gider… Bunu mu isteeriz? Bu asirdä çiinedi Topraa taa çok askerlär, Ama sansın etişti Eni fikirlär, Hepsimiz bileriz! Ama eni fikirlär Hastalık ta verdilär: sokak dolu deliylän Kudurêr kaynêêr Herbir ahmak kendiycä Dooruluk bulêr… Birkaç hayırsız baargan Çokluu sıbıdıp yoldan Şaşkın karieristlär İsteer halkı kullanmaa… Büüklüü balTAA DERINDÄN
kdu_tika_1

2018.05.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Universitetta çiftçilik konfereneţiyası

Hederlez ayın 4-6 günnerindä Komrat Devlet Universitetında (KDU) geçti çiftçiliklän ilgili Halklararası bilim konfereneţiyası, angısını, TİKAnın (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) yardımınnan, ortak hazırladılar KDU, Türkiyenin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi hem Moldova Agrar Universitetı. Bilim konferenţiyasına kendi dokladlarını yolladılar hem onda pay aldılar yaklaşık 160 bilim adamı. Konferenţiyanın açılışına hem plenar toplantısına katıldılar Türkiye çiftçilik hem hayvancılık Ministrusunun yardımcısı Hasan ÖZLÜ hem TİKA Kişinev ofisin koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU. Plenar toplantısından sora çalışmalar ilerledilär sekţiyalarda: bahçıvancılıkta, meevacılıkta hem baacılıkta, toprak bilgiçliindä hem tohumculukta. Maasuz Konfe-renţiya için KDUda oldu sergilär, KDUnunTAA DERINDÄN
karacoban_1
2018-ci yılın Hederlez ayın 16-da Komrat regional resim Galereyasında açıldı raametli yazıcının hem poetın, muzeycinin hem kinocunun Dimitriy KARA ÇOBANın 22 resimin hem 4 skulpturasının hem yazılarının sergisi, angısı baaşlandı raametlinin duuma günün 85-ci yıldönümünä. Serginin açılışında pay aldılar kultura uurunda izmetçilär, yazıcının yakınnarı, üürencilär hem studentlar. Açılışta nasaat edennär annatılar Dimitriy KARA ÇOBANın ömürünü, yaratmak yolunu hem çalışmalarını. Not. Bu sergi yapıldı Gagauziya İspolkomunun kararına görä, ani Hederlez ayı Dimitriy KARA ÇOBAN ayı olsun.TAA DERINDÄN
baboglu копия
GAGAUZ literaturasında Nikolay BABOGLU vardı hem daymaların daymalarında kaldı en BÜÜK USTA! “Ana Sözü” gazetası hem “Gagauzluk” Cümne Birlii, gagauz literatura klasiyin hem en büük yazıcımızın Nikolay BABOGLUnun (02.05.1928 – 26.08.2008) duuma gününün 90-cı yıldönümünnän ilgili olarak, 2018-ci yılın Hederlez (may) ayını Nikolay BABOGLU ayı olarak açıklêêr. (Aydınnadıcı Nikolay BABOGLUnun duuma günün 90-cı yıldönümünä) Hederlez ayın (may) 2-dä aydınnadıcının, Büük Ustanın, Gagauz literaturasının klassiyin, poêtın hem yazıcının, dramaturgun hem folklorcunun, aaraştırmacının hem publiţistın, muzeycinin  Nikolay BABOGLUnun duuma günününün 90-ci yıldönümü tamamnandı. Nikolay BABOGLU yaşamasında Büük Usta irmidän zeedä literatura kiyadıTAA DERINDÄN
eni_2
Eni Eni olduk, heptän eni: eni yollar, eni mallar, eni fikir hem bakışlar, eni adet, eni türkü – bir magnittän, bir demirdän. Eni mi o? Beki ölü? Beki diri koolêêr beni o yolumda, salt yısıtmêêr o zorumda. Türkü, sevda kaldı orda – pek irakta, malilerdä, papşoylukta… Yok ne demää, adet eni, kısmet eski. Eski kışlar hem ayazlar, eski yazlar hem sıcaklar… Fasıl görüm – eski ölüm, ama onda başka dönüm; eski güreş, ama onda eni direş… Belli hem diil aar hem ilin, acı-pelin tatlı derin, büük hem küçük çoktan mıTAA DERINDÄN
Mahmut_cevik_a_prezidentlan_bulusma_1
2018-ci yılın Hederlez ayın (may) 10-da, Moldova Prezidenturasının binasının remondunnan ilgili olarak, TİKA Balkanlar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK buluştu Moldova Prezidentı İgor DODONnan. Buluşma zamanında konuşuldu remontlan ilgili soruşlar. Moldova Prezidentı İgor DODON hem Dr. Mahmut ÇEVİK, buluşmada pay alan TİKA Kişinev ofisin koordinatoru Selda ÖZDENOĞLUylan hem remontu yapan Türkiyenin “Sonkay” firmasının temsilcisinnän bilä, prezidenturanın katlarını gezdilär hem yapılan işleri baktılar. Her iki taraf ta urguladılar, ani işlär sırasınca gider hem vakıdında başarılacek.TAA DERINDÄN
atom_bombasi_2
Asirim Sana kabaat atıp, Pak delirer onnar, Kimä düşüş düştü Kuvet kullansınnar. Koru ahmaklardan Gelän günnermizi, topraa, otu, bizi… Kızgın ko sevelim, iidä – sevinelim, zorda hiç korkmaylım, türkü da çalalım. Olsun duumak, ölüm, ama sırasında… Salt bitmesin günnär, tıkanmasın dünnä mantar karasından. Nikolay BABOGLUTAA DERINDÄN