CÜMNE BOLUMU

tomay_kurbani

2017.08.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Tomay Küüyün Kurbanını baktı

Harman ayın 28-dä Gagauziyanın Çadır rayonun Tomay küüyü Kurbanını baktı. Bu yıl Küyün Kurbanını küü Klisesinin Kurbanınnan bir günä aldılar. Bu iş oldu o üzerä, ani klisenin popazı Ay-boba Dimitriy artık irmi yıl bu klisedä slujba yapêr, da onuştan bunun da yıldönümünü o günü kutladılar. Kurban başladı yortulu liturgiyadan, angasını götürdü Komrat hem Kaul episkopu ANATOLİY hem ona yardım ettilär Gagauziyadan hem Ukraynadan popazlar. Liturgiyadan sora Episkop ANATOLİY verdi Tomay popazına Dimitriya klisä medalisi. Gagauziya Başkanı İrina VLAH ta, ani geldiydi burayı Rusiyanın Gosdumasının BDT hem Evraziya integraţiyası işlerinä bakanTAA DERINDÄN
aydar_gagauz_kilimneri

2017.08.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Aydarda V-ci “Gagauz kilimneri” Festivali geçti

Harman ayın (avgust) 27-dä, Gagauziyanın Çadır rayonun Aydar küüyün Kurbanında burada V-ci “GagauzKilimneri” Festivali geçti. Bu yıl Festivaldä pay aldılar insannar Gagauziyanın hem Ukraynanın küülerindän hem kasabalarıdan: Aydar, Baurçu, Beşgöz, Çadır, Komrat, Kurtçu, (Ukrayna), Valea-Perjey (Moldovanın Taraklı rayonu). Festivaldä sergilendi kilimnär, niţurkalar, palalar, çiizlär (peşkir, yorgan-döşek, yastık, ramkalar, çotra peşkirleri h.t.b.), el ustaların malları, gagauz halk imekleri, patretlär. “Gagauz kilimneri” Festivali başladı ondan, ani festivalcilär taligalarda yaptılar bir gezi küü içindä. Sora onnara “Gagauz kilimneri” Festivali eri girişndä tuz-ekmeklän karşladılar küüyün primarı İlya KÖSÄ hem küülülär. Festivalin günü düştü Büük Panayıya yortusunaTAA DERINDÄN
Ana_Sozu_15_16_2017
Harman ayın (avgust) 24-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2017-cı yılın Harman ayın (avgust) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Aaçlık GENOŢİDın 70-ci kara yıldönümü”, “Aaçlıı geçirip, 90 yaşını tamamnadı”, “Komratta Gagauz Respublikasının 27-ci yıldönümünü kutlandı”, “Gagauz Respublikasının angı bayraanı Gagauziya Başkanı Zakona koymaa isteer”, “Gagauz akıntının, avtonomiyanın hem Gagauz Respublikasının aslı Simvolları”, “Türkiye Büükelçisi hem GHT Başı buluştular”, “Üüredicilerin avgust Konferenţiyası”, “Başkan “M. ÇAKIR” kolecın işlerini inceledi”, “Lüdmila TUKANdan eni videoklip”, “I-ci “Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması”, “Gagauz Respublikasının günündä Valkaneştä 1-ci sport Festivali”, “Komrat kasabasının Kurban günü bakılması”, “Gagauziyanın BayraaTAA DERINDÄN
kilim

2017.08.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Aydarda V-ci “Gagauz Kilimneri” Festivali geçecek

Harman ayın (avgust) 27-dä, Gagauziyanın Çadır rayonun Aydar küüyün Kurbanında burada V-ci “Gagauz Kilimneri” Festivali geçecek. Festivalin bu yılkı programasında var: küüyün Klisesindä büük slujba, Festivalä katılannarın örüyüşü, Kilim hem patret sergisi, 2 turist marşrutunda gezi, konţert.TAA DERINDÄN
luda_2

2017.08.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, TÜRKÜCÜLÄR BOLUMU

Lüdmila TUKANdan eni videoklip

“Gagauziyanın kıymetli artistı” Lüdmila TUKAN hazırladı hem çıkardı eni videoklipını türküyä “Saalıcaklan kal”. Nicä bildirdi kıymetli artistka bu vidioklipı, klipın operatorunun Sergey GEORGİEVın teklifinä görä, çıkardılar Moldovanın Soroka kasabasında bulunan kaledä. Klipın baş rolünü oynadı İvan BABOV. Lüdmila TUKAN açıkladı, ani “bu türkü yazılı Türkiye muzıka motivlerinä görä”, ama dedi, ani kendisinin repertuarında “var pek çok gagauz muzıkası hem gagauz türküleri, angılarını ona deyni yazêr gagauz kompozitoru İlya FİLEV”. “Saalıcaklan kal” türkünün avtoru Valentin ORMANCI. Beklener, ani bu klipın bir ofiţial prezentaţiyası da olacek.TAA DERINDÄN
Babu_Oli_kurkcu

2017.08.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Aaçlıı geçirip, 90 yaşını tamamnadı

KÜRKÇÜ Olga Pavlovna (sokakça: Goçka Oli), Kiriyet küü-yü, 13.08.1927-ci yılın duuması: “Of, uşacıım, nicä söliim sana! Aaçlıı geçirdik prost, zerä yoktu naşey imää. Hayvannarımız vardı, onnarı kestik, idik. Soracem ne bulardık – garga yahnısı mı, beygir yahnısımı. Adamım tuttu garga da onu da idik. Bobam kesti beygir da verdi bizä da. Bän 1945-tä evlendiydim. Pek çok insan öldü küüdä aaçlıktan. Genç kızlar öldü. Genç evli insannar öldü. Çocuklar, bizim akran, öldü. Benim aaçlıkta bobam öldü hem öldü kardaşım ondört yaşında. O yıllar kurak oldu. Ne ekti insan – çıkmadı. NeTAA DERINDÄN
Constable Niran JEYANESAN
Kanada devletin Toronto kasabasından 18 yaşındakı çocuk savaşmış gipermarkettan çalmaa bir gölmek, bir galstuk hem bir çift çorap, olsun neylän gitmää iş için sobesedovaniyaya. Ama tutulmuş. Tükänın administraţiyası çaarmış poliţiyayı. Hırsızlık erinä gelän poliţiya konstebeli Niran JEYANESAN (patrettä), sesleyip çocuun annatmasını, çıkarmış cebindän parayı da almış hepsi bu lääzımnı işleri o çocaa. Kendi insannık hem adamnık adımını konstebel Niran JEYANESAN bölä açıkladı: “O annattı, ani onnar pek fıkaara yaşêêrlar. Onun bobası bolniţada, aylesi da aaç durêr. Bu çocaa pek lääzımmış bu gölmek, galstuk hem çoraplar, işä girmää sobesedovaniyaya gitmää deyni”.TAA DERINDÄN
kissa_kilic

2017.08.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye Kişinev Büükelçisi hem GHT Başı buluştular

Gagauziya Halk Topluşun (GHT) pres-slujbası bildirdi, ani Harman ayın (avgust) 21-dä, Türkiye Kişinev Büükelçisinin Hulusi KILIÇın teklifinä görä, GHT Başı Vladimir KISSA buluştu Canabisinnän. Bu buluşmanını sebepi – Gagauziya Halk Topluşun raatsızlıı ondan, ne halda Moldova Respublikasının Parlamentı kabletti GHTnın zakon tekliflerini, ani hazırladı Moldova Parlamentının hem GHTnın ortak grupası. Söz gider Moldovanın administrativ-teritorial hem Moldovanın erindeki cümne önderciliin zakonnarına diiştirmeklär için. Bu diiştirmeklärlän Gagauziya diil kayıl, hem bu diiştirmeklär kızdırdılar cümne-politika durumunu regionda. GHT Başı yalvardı Türkiye Kişinev Büükelçisini, hem da onun üzündä kardaş Türkiye Respublikasının öndercilerini, yardımcı olsunnarTAA DERINDÄN
pedkolec_baskan_1

2017.08.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Başkan “Mihail ÇAKIR” adına kolecın işlerini inceledi

Harman ayın (avgust) 21-dä Gagauziya Başkanı İrina VLAH uuradı Komrat “Mihail ÇAKIR” adına kolecına da, onun işlerini inceleyip, buluştu bu üüretmäk kuruluşun öndercilerinnän hem pedagogika kollektivınnan. Kolecın direktoru Mariya Dimitrievna TANASOVİÇ annattı Gagauziya Başkanına hem onun yanında bulunan insannara kolecın istoriyasını hem adetlerini: taa Komrat real uçilişçasının zamanından (1868-ci yıldan beeri) bünnkü günnerädän. Kolecın direktoru urguladı, ani “büünkü gündä kolecda var hepsi kolaylıklar üürencilerä 6 zanaatta derin bilgilär vermää. Hem en önemni o, ani Canabinizin yardımınnan, büünkü gündä koleca pedagogika uurunda speţialist hazırlamaa hakı genä verildi, da var kolayı “ŞkoladanTAA DERINDÄN
avgust_toplantisi_1 (1)

2017.08.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziya üüredicilerin sıradakı avgust Konferenţiyası oldu

Harman ayın (avgust) 21-dä Komratta oldu Gagauziya üüredicilerin sıradakı avgust Konferenţiyası, angısında pay aldılar 260 üüredici hem şkola direktorları. Avgust Konferenţiyasını açtılar Gagauziyada “ANTEM” romın hem Gagauz dillerini paralel üürenilmesi proektına görä üürenän Gagauziyanın uşak başçalarının uşakları hem anaları. Onnar danıştılar Konferenţiyayaya katılannara gagauz, romın hem rus dillerindä. Sora, Gagauziyanın Baş üüredicilik Upravleniyanın bir yıllık yaptıkları için nasaat etti onun başı Sofya Mihaylovna TORLAK. Kutlama sözlerinnän hem Moldovaylan Gagauziyada üüredicilik durumuna kendi bakışlarının açıklamalarınnan konferenţiyacılara danıştılar Konferenţiyanın şannı musaafirleri Moldovanın kultura, aydınnatmak hem aaraştırma ministrusu Monika BABUK, Gagauziyanın Başkanı İrinaTAA DERINDÄN