CÜMNE BOLUMU

babu_Kati_kurcu_2

2017.06.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Aaçlık canımızda, bir sarılmadık yara gibi, yatêr

Ekaterina Pavlovna KURTEVA (kızlık laabı – Yabancı, sokakça – Morka Kati), 01.04.1934-cü yılın duuması, Vinogradovka (eski adı Kurtçu), Bolgrad rayonu, Odesa dolayı, Ukrayna Respublikası: “Aaaçlık ansızdan uuradı. Bizdä vardı neylän aaçlıı geçirmää. Ama gedilär da aldılar ekinnerimizi. Kim aldı mı? Hiç istämeerim onnarın adlarını da anmaa. Onnar, kim aldı ekinneri, sora hepsicii öldülär. Biz sa kaldık hem yaşadık. Kocam işçiydi hem şakacıydı. Bän da hep ölä. Uyduk. Onuştan kahırda da şakalar bizä yardım ettilär kırılmıylım hem verilmeylim. Zordu, ama diri kaldık, ayakta kaldık. Lääzımdı yaşamaa, uşakları kurtarmaa hem ayaa koymaa.TAA DERINDÄN
dodon-kilic_2

2017.06.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Prezident İgor DODON hem Büükelçi Hulusi KILIÇ buluştular

Kirez ayın (iyün) 20-dä Moldova Respublikasının Prezidentı İgor DODON kendi rezidenţiyasında kabletti T.C. Kişinev Büükelçisini Hulusi KILIÇı. Buluşmada karşılıklı işbirlii soruşları incelendi, bildirer prezidentın pres-slujbası. Onnarın arasında vardı soruşlar, angıları bakılaceklar moldo-türk dostluu grupasının  toplantısında. Bu toplantı olacek Orak ayın (iyül) 10-11 günnerindä. İncelendi Moldova Respeblikasının ekonomikasına türk investiţiyaları konusu da. Karşılıklı buluşmada taa bir kerä urgulandı, ani Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN bu yılın sonunda Moldovaya hem Gagauziyaya ofiţial bir vizitlan gelecek.TAA DERINDÄN
azerbaycan_prezidentinnan_bulusmak

2017.06.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Azerbaycan Gagauziyaya yardım edecek

Kirez ayın (iyün) 21-22 günnerindä Moldovanın Prezidentı İgor DODON yapti bir ofiţial vizit Azerbaycan Respublikasına. Bu vizitta o yanına aldı Moldova Soţialistlar partiyasının başını Zinaida GREÇANIYı hem Gagauziya Başkanının İrina VLAHı. Vizit zamanında İgor DODON buluştu Azerbaycan Respublikasının Prezidentınnan İlham ALİEVlan, Azerbaycan Premyer-ministrusunnan Artur RASİ-ZADEylan hem Azerbaycan Parlamentın (Milli Meclis) spikerınnan Oktay ASADOVlan. Azerbaycana vizittan sora, Gagauziya Başkanı İrina VLAH açıkladı, ani vizit zamanında annaşılmış Gagauziyayı hem Azerbaycanın Gabala rayonu işbirlii kardaşlıı kuracek. Bundan kaarä Azerbaycanda olan kultura yortularında pay alaceklar Gagauziyanın artistleri hem ansamblileri. Onnarın bütün harçlarını, başlayıp yolTAA DERINDÄN
bozbey_tamazlii_1
Geçennerdä, artık ikincilää, tipardan çıktı valkaneşliyka Mariya KÖSEnin kiyadı “Bozbey tamızlıı” hem bu kiyadın prezentaţiyası Gagauziyanın “Pötr DRAGNEV” regional bibliotekasında oldu. Kiyadın avtoru Mariya KÖSE Gagauziyada pek bilinän bir insan. Canabisi var Gagauz Respublikasının kurucularından en aktiv olan birisi, 1990-cı yıllarda gagauzların patriotik akıntısının mayasıdı. Mariya KÖSE bildirdi, ani “Bozbey tamızlıı” kiyadın temelindä durêr valkaneşli bay Tanas BOZBEYin annatmaları, ani açıklêêrlar gagauzların 1940-1950 yıllarında güç hem zor yaşamasını, represiyaları hem Sibirä kaldırmalarını. Kiyat ilk kerä tiparlandı 2015-ci yılda avtorun yakınnarının parasınnan. Ozaman basıldıydı 40 taane (bak: http://anasozu.com/mariya-kosenin-bozbey-tamazlii-kiyadi/). Bu kerä kiyadınTAA DERINDÄN
fulger_1
Kirez ayın 23-dä Kişinevda oldu ofiţial açılış Moldova Respublikasının içişleri Ministerliin “Fulger” speţnaz poliţiya Birliinin sport salonuna, ani TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) yardımınnan enilendi hem tertiplendi. Ofiţial açılışta pay aldılar Moldova Respublikasının içişleri mimistrusu Alexandru JİZDAN, T.C. Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, TİKA Moldova Programaların Koordinatoru Canan ALPASLAN, “Fulger” speţnaz poliţiya Birliin komandiri Vasile İVAS hem başka temsilcilär. Açılışta ministr Alexandru JİZDAN şükür etti Türkiye Respublikasına o yardımnar için, ani yapılêrlar Moldova poliţiyasının etiştirilmesindä. Canabisi urguladı, geçän yılın 15 Temmuz (Orak ayı – nışan “AS”) devrim denemesini basmakta Türkiye speţnazTAA DERINDÄN
troleybus

2017.06.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kişinevun Halklararası aeroportuna kasabadan trolleybus gidecek

Başlayıp Kirez ayın (iyün) 27-dän Kişinev Halklararası aeroportuna, taxidän hem marşrutkadan kaarä, olacek kolayı trolleybuslan da gitmää. Kişinev primarıyası açıkladı o tralleybusun kasabadan aeroportadan yolunu: “1989 yılın 31 avgustu” sokaa – “Puşkin” sokaa – “Ştefan çel Mare” bulvarı – “Çuflä” sokaa – viaduk – “Daçiya” bulvarı – Halklararası aeroport. Geeri marşrut bölä: Halklararası aeroport – “Daçiya” bulvarı – viaduk – “Çuflä” sokaa – “Ştefan çel Mare” bulvarı – “Bênulesku Bodoni” sokaa – “1989 yılın 31 avgustu” sokaa.TAA DERINDÄN
sokak_yazilari_4
Gagauziya hem gagauz halkı çoktan beklärdi, ani gelecek o gün, da Gagauziyamızın devlet, saalık, üüredicilik hem kultura kuruluşların duvarlarında peydalanacek gagauzça yazıları tabliçkalar. Gagauz küülerin hem sokakların adları yazılaceklar GAGAUZÇA. Da te etiştik o günä. Yapıldı hem asıldı 314 tabliçka (Komrat rayonunda – 174, Çadır rayonunda – 140). Valkaneş rayonu için da 63 tabliçka yapılêr. Ama tabliçkalara ilk bakışta sevinmelik erinä can acısı peydalandı. İş genä sayılsın deyni yapılmış. Taa ilk peydalanan yazılarda bir tepä orfografiya hem stilistika yannışlıkları. Lafların maanası yannış kullanılmış. Haliz gagauzça lafları türlü uydurma laflara diiştirilmiş.TAA DERINDÄN
William_Hill

2017.06.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Gagauziya – bu Moldovanın sade bir sıradakı rayonu”

Moldovada OSCE eski Büükelçisi (1999-2001 yy., 2003-2006 yy.) hem ABD asker milli Kolecın profesoru William HİLL Kirez ayn (iyün) 13-dä verdi bir intervyu Moldovanın NewsMaker internet gazetasına. Orada canabisi dedi, ani “Kişinevda benimnän lafedennerin çoyu dedilär Gagauziya – bu Moldovanın sade bir sıradakı rayonu”. William HİLLın lafları yannış annaşılmasın deyni, ondan, http://newsmaker.md görä, birkaç ţitata verecez rusça: Элиты в Тирасполе заинтересованы в сохранении статус-кво, а Кишинев хочет реинтегрировать Приднестровье без позволения тому иметь собственное законодательство. То есть «дать» такой статус, чтобы НИЧЕГО не давать. Поэтому ничего не получится. Такое мнение высказалTAA DERINDÄN
karamit_zakon_aciklama
Gagauziya Halk Topluşu deputatların Elena KARAMİTın, Ekaterina JEKOVAnın hem Mihail JELEZOGLUnun tarafından hazırlanan AÇIKLAMA Biz, Gagauziya Halk Topluşun deputatları – Elena Karamit, Ekaterina Jekova, Mihail Jelezoglu, can acısınnan açıklêêrız, ani Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyanın kurulma günündän 22 yıl geçtiktän sora, şüpeyä alınêr onun kurulmasının baş uuru – gagauzların özelliklerini korumak hem milli isteyişlerini erinä getirmäk, dili hem milli kulturayı zenginneştirmäk. En önemni nışannardan biri, angısı ayırêr bir halkı başkalarından hem gösterer onun özelliini – onun ana dili. Varkan dil, halk ta var. Ama biz sayêrız, ani büün, gagauz dili geçirerTAA DERINDÄN
esir-stepan

2017.06.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Stepan ESİR öldü

67-ci yaşında öldü Stepan ESİR, 2002-2006 yıllarda Gagauziya Halk Topluşun başı. Stepan ESİR duudu 1950-ci yılın Orak ayın (iyül) 16-da Kongaz küüyündä. Başardı Moldovanın Ţaul sovhoz-tehnikumunu hem Kişinev çiftçilik İnstitunu. İşledi agronom, sovhoz-zavod direktoru, kolhoz predsedateli. Gagauziya Halk Topluşunda dört kerä deputat oldu.TAA DERINDÄN