CÜMNE BOLUMU

Mahmut_cevik_baskanlan_bulusma_1
2018-ci yılın Hederlez ayın (may) 9-da, TİKA proektların ilerlemesinnän ilgili olarak, Gagauziyada bulundu TİKA Balkanlar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK. Canabisinnän bilä Gagauziyaya geldilär TİKA Kişinev ofisin koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU hem bu ofisin zaametçileri da. Vizit zamanında Dr. Mahmut ÇEVİK baktı nasıl gider işlär üüredicilik, soţial hem saalık obyektlarında, angılarını TİKA yolunnan Gagauziyada Türkiye Respublikası düzer. Vizit zamanında TİKA Balkanlar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK hem TİKA delegaţiyası buluştular Gagauziya Başkanınan İrina VLAHlan hem Gagauziya Başklanın 1-ci yardımcısınnan Vadim ÇEBANnan. Buluşmakta incelendi Gagauziyada TİKATAA DERINDÄN
Enseyis_hem_Evropanın Gunu
İkinci yıl sıravardı Hederlez ayın (may) 9-da Moldovada bir gündä iki yortu kutlêêrlar: II-ci dünnä cengindä Enseyiş Gününü hem Evropanın Günü. Buldır, Moldovanın Liberal partiyasının teklifinä görä, Moldova pravitelstvosu aldı karar, ani Hederlez ayın (may) 9-da bakılan II-ci dünnä cengindä Enseyiş Gününü eklemää Evropanın Gününü.TAA DERINDÄN
hederlez_2018 копия
Hederlez ayın (may) 6-da Gagauziyanın Çadırlan Valkaneşkasabalarında büük şenniklän kutlandı gagauzların en büük milli yortularından birisini – “Hederlez” yortusu! Valkaneştä kutlama sırası kasabanın baş meydanın yanında bulunan parkta geçti. Valkaneş kasabasının primariyası, gagauz adetinä görä, yapıp koyun bulguru, konakladı onunnan hepsi insannarı, ani geldiydilär parka siiretmää konţertı hem gagauz oyunnarını oynamaa. Çadır kasabasında sa “Hederlez” yortusu taa tantalalı hem politikalı geçti. İlkin buradakı “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromunda Gagauziyanın büükleri kurdular büük bir sţena hem gagauz kulturasınnan hem da imeklerinnän ilgili türlü sergilär hazırladılar. Belliydi, ani bütün bu hazırlamaklar yapıldı gözälTAA DERINDÄN
kazayak_park_1

2018.05.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Büyük Tükiye parkı” Kazayak küüyündä açıldı

Gagauzların büük milli yortusununda Hederlezdä Kazayak küüyündä açıldı “Büyük Tükiye parkı”, angısı yapıldı Türkiyenin belediyelär (primariyalar) Birliinä girän Ankaranın Keçiören hem Gölbaşı hem da Kappadokiyanın Ortahisar belediyeleri (primariyaları) yardımınnan. Onuştan Kazayak parkın taa bir adı da var – “Türkiye Cumhuriyeti Kardeş Keçiören Parkı”. Parkın düzülmesindä, kuvetlerinä görä, katıldılar kazayaklılar da, angıları gün-gündän bu parkın yapılmasında meciyä geldilär. Parkın ofiţial açılışında pay aldılar Moldovanın Prezidentı İgor DODON, Gagauziyanın Başkanı İrina VLAH, Türkiye Kişinev Büükelçiliin I-ci sekretari Erdoğan ODABAŞ, TİKA Kişinev ofisin koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Ankaranın Keçiören hem Gölbaşı hem da Kappadokiyanın Ortahisar belediyelerinTAA DERINDÄN
Cadir_hederlez

2018.05.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziya “Hederlez” yortusunu bakêr

Hederlez ayın (may) 6-da Gagauzlar hem Gagauziya kutlêêr gagauzların en büük milli yortularından birisini – Hederlez yortusunu! En büük kutlama sıraları geçecek Çadır kasabasında, neredä “Altın At” yarışmalarından kaarä, gagauz milli imeklerin sergisi olacek, konţertlär hem sport yarışmaları yapılacek. Hederlez yortumuz kutluca olsun! Hepsimizä saalık, bereket, selemet hem uzun ömür!TAA DERINDÄN
Ana_sozu_07_08_2018
Çiçek ay (aprel) 28-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2018-ci yılın Çiçek ay (aprel)  nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Cannarı hem ürekleri birleştirän GAGAUZ DİLİ hem YAZISI günü”, “Ye Nikolay BABOGLUya saygı neredä?!”, “GAGAUZ literaturasında Nikolay BABOGLU var hem daymaların daymalarında kaldı en BÜÜK USTA!”, “Maestro Pötr VLAHın “SUSAK” kiyadı enidän tiparlandı”, “Kart  kısıraan düşü: Ana dilimizin 61-ci yılı mı???”, “GAGAUZ DİLİNÄ adanmış Okumaklar RUS dilindä geçtilär”, “Bununnan Gagauziya avtonomiyası biter da kimä sa memä hem BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası geler”, “IX. Türk Dünnäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresi”, “Gagauziyada hepsi uurda deputatların rusçaTAA DERINDÄN
sorush
Açan deeriz, ani Gagauziyanın büünkü öndercileri biçerlär gagauz dilini, hepsi bizä karşı kalkêr. Bu iş yalanmış! Onnarın çalışmalarınnan Gagauziyada gagauz dili örüyärmiş hem ilerlärmiş hem bilmäm ne yaparmış. Bu ölä, ama gagauz dili ilerleer diil onnarın çalışmalarınnan, ama bakmadaan onnarın kösteklerinä, zerä bu gündä hem bu günä karşı hererdä, neredä lääzımdı ötsün gagaıuz dili – rus dili öttü: Mihil Çakir okumaklarında, öndercilerin kutlamaklarında, İspolkomda, Halk Topluşunda, üüredicilik upravleniyasının lafetmesindä, her-er-dä! Taa da beter, izin verip Çiçek ayın 27-dä Gagauz Dilinin hem yazısının 61-ci yılını kutlamaa, paalı GAGAUZ DİLİMİZİ gülmää da almaaa başladılar. NesoyTAA DERINDÄN
avdarma_litey
2018-ci yılın Çiçek ayın 27-si başladı yaamurlan, ama sora, açan sıra geldi o meropriyatiyalara, ani Avdarmada hazırlandıydılar gagauz dili hem yazısı yortusunun kutlamasına, hava açıldı da ortalaa gözäl hem güneşli bir hava erleşti. O hava dilimiz gibi gözäldi hem ilkyazın lülakalarına kokardı. Avdarmada gagauz dili hem yazısı yortusu birkaç erdä bakıldı. Açan Avdarmanın Dimitri ÇELENGİR liţeyin üüredicileri hem üürencileri büük havezlän beklärdilär yortunun başlamasını hem hazırlanardılar onu küüyün klubunda geçirmää, buradakı “Süütçääz” uşak başçasında gagauz dili hem yazısı yortusunu bir sabaalıklan kutlardılar. Sabaalaa, uşaklardan hem uşak başçanın zaametçilerindän kaarä, katıldılarTAA DERINDÄN
kuroglu_gimnaziyasi копия

2018.04.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gelecek yıldönümünnerinä adanan bir meropriyatiya

2018-ci yılın Çiçek ayın 26-da, Gagauz dilin hem yazısının yortusuna kaarşı, Komradın Stepan KUROGLU gimnaziyasında yapıldı pek gözäl hem başarılı bir sıra, angısı adandı Gagauz yazıcısının, akademik Todur ZANETin gelecek 60-cı yıldönümünä hem “Ana Sözü” gazetasının 30-cu yıldönümünä. Sıraya teklif edildi kendisi akademik Todur ZANET ta. Hazırladı bu yortuyu gagauz dili hem literaturası uurunda üüredici Vera Afanasyevna ARAKELÄN. Todur ZANETä hem “Ana Sözü” gazetasına adanmış sıramız gimnaziyamızın muzeyindä geçti. Onuştan, ölä da gözäl hem zengin muzeyimizi, taa da gözelleştirdik hem donattık sergilärlän, ani annadardılar musaafirimizin ömürünü hem yaratmak yolunu hemTAA DERINDÄN
halk_toplusu_basi_kutlamasi

2018.04.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyanın Halk Topluşu Başın kutlaması

Saygılı gagauzlar! Gagauziyanın Halk Topluşu adından kutlêêlriz sizi bu pek büük hem paalı yortuylan. 61 yıl geeri dilimizin hem yazımızın ömüründä eni bir temel atıldı. O verdi kolayını açmaa eni yolları dilimizin, kulturamızın hem insannıımızın uurunda. Bu temellän gagauz literaturası eni yazılarlan girdi herbir gagauz evinä hem açtı dilimizi hem literatura zenginniimizi bütün dünneyä. Gagauz dili başladı ötmää radio hem televideniya kolverimnerindä, çeşitli sıralarda, erleşti uşak başçaların hem şkolaların programalarına, ofiţial uurunda kullanmaya hak kazandı. Gelecektä dä bizi taa çok işlär bekleer, deyni gagauz dili taa üüsek uura kalkınsın, herbirTAA DERINDÄN