CÜMNE BOLUMU

hederlez_2018 (10)

2019.05.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Hederlez yortusu bu yıl Küçük Paskelleylän bir günä düştü

Gagauzlar Hederlez ayın (may) 6-da bakêrlar Hederlez yortusunu, angısı “Canavar yortuları”nnan hem “Kasım” yortusunnan bilä, gagauzlarda sayılêr dedelerdän kalma en büük hem pek maanalı milli yortulardan birisi. Bu yıl Hederlez yortusu Küçük Paskelleylän bir günä düştü. Onuştan gagauzlar sabaalendän mezarlıklarar gidip Küçük Paskelleyi bakaceklar hem raametlilerini anaceklar. Sora da Hederlez yortusunu kutlayaceklar.TAA DERINDÄN
cernobil (1)

2019.05.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Çernobıl AESında avariyayı yokedennerä anmak taşı

Gagauziyanın baş kasabasında Komratta Çernobıl AESında avariyayı yokedennerä bir anmak taşı açıldı. Bu yapıldı “Gagauziya çernobıllıları” kuruluşun hem onun başı Emmanuyıl VELİKOVun teklifinä görä. Anmak taşın açılma sırasında pay aldılar bütün Gagauziyanın küülerindän “çernobıllılar”, komrattan askerlär, Gagauziya kuvetlerin temsilcileri, duhovoy orkestra, sıradan insannar. Çernobıl AESında avariyayı yokedennerä anmak taşın açılışında söz tuttular Gagauziya Halk Topluşu başı Vladimir KISSA, Gagauziya Bilim-aaraştırma Merkezin geçici direktoru İrina KONSTANTİNOVA, Moldova Respublikasının “çernobıllılar” birliin başı Födor KAPAȚİNA, “Gagauziya çernobıllıları” kuruluşun başı Emmanuil VELİKOV hem başkaları. Not. Çernobıl atom elektrostanțiyasının reaktorunun atom patlaması avariyası oldu 33TAA DERINDÄN
baskannik_binasi

2019.05.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büünkü gündä 3 kandidattan ikisi – VLAH

Kirez ayın (iyün) 30-da Gagauziyada lääzım olsun Gagauziyanın Başkan seçimneri. O üzerä Gagauziya Merkez Seçim Komisiyası (MSK) başladı kabletmää dokumentleri, onnardan kim isteer kandidat olmaa bu seçimnerindä. Büünkü günädän kandidatlaa yazıldı 3 kişi: Gagauziyanın büünkü Başkanı İrina VLAH, işadamı Vasiliy ALADOV hem cümne insanı Mihail VLAH.TAA DERINDÄN
zanet_prezent (1)
Hederlez ayın (may) 2-dä T.C. Kişinev Büükelçiliindä oldu prezentațiya gagauz yazıcısının, akademik Todur ZANETin “Seçmä yaratmalar” kiyadına, angısı tipardan çıktı yazıcının 60 yıldönümünä. Prezentațiyayı açtı Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, angısı kısadan annattı Todur ZANETin yaşamak hem yaratmak yolunu hem da açıkladı neçin Büükelçilik karar aldı bu prezentațiyayı yapmaa. Sora Canabisi söz verdi kiyadın avtoruna. Todur ZANET saa ol dedi Büükelçi Gürol SÖKMENSÜERä bu prezentațiyanın yapılması için hem açıkladı candan şükürlerini Türkiyeyä, TİKAya hem Kişinev TİKA programaların Koordinatoruna Selda ÖZDENOĞLUya “Seçmä yaratmalar” kiyadın çıkarılmasında yaptıkları yardımı için. Kişinev TİKA programaların KoordinatoruTAA DERINDÄN
mahmut_cevik_odul_2
Çiçek ayın (aprel) 27-dä bakılan “Dünnää veterinarların günü” kutlama programasında Türkiyenin veterinarlar Birliin merkez Konseyi türlü ödülleri verdi. Onnarın arasında vardı “Basın izmet ödülü” hem “Türk diplomatiyasına Katkı” ödülü da. Çeşitli uurlarda ödüllär verildi Türkiyenin politikacılarına, deputatlarına, ministrularına, universitet profesorlarına,  devlet adamnarına hem jurnalistlerä. Ölä “Basın izmet ödülü” verildi Türkiyenin ATV programaları yapıcısına hem jurnalistä Müge ANLIya. Toplantıda Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) çalışmakta bulunduu memleketlerdä başarılı olarak uygulanan hem sonuç alınan Çiftçilik hem İyecek alanında hazırlamış olduu programalarlan hem proektlarlan yaptıklarınnanTürk Dış Politikasının belirlenän strategiyalarının Uygulanmasına katkıTAA DERINDÄN
caltay_cakir (1)

2019.05.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Caltay gimnaziyasında Mihail ÇAKİRi andılar

Çiçek ayın 12-dä Caltay gimnaziyasında gecti bir yortulu sıra “Gagauz kulturası Mihail ÇAKİRin yardımınnan kalkındı”. Hazırladı bu meraklı sırayı Caltay gimnaziyanın iştä hem ustalıkta uuredicisi Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ. Yortulu sırada pay aldılar küçük hem büük boylarda usaklar. Uşaklar annattılar ÇAKİRlerin yasaması hem yaptıkları için, okudular demekli peetlär. Duygulu türkülärlän açıkladılar ÇAKİRlerin zeetleri için, onnarın  Dunnääya gitmekleri için, laapların diistirmäk için hem cok baska islär. Büük sevinmäklän üürencilär annattılar Ayozlu Bobanın Evangeliyayı gagauzçaya çevirtmesi için. Altı türkü çalındı onnarın adına hem bizim sevgili Bucak topraamız için. Türkünün birisini, angısının adı “BizimTAA DERINDÄN
Paskelle_2017

2019.04.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Aydın hem Ayozlu Paskellä kutluca olsun!

Çiçek ayın 28-dä bütündünnä ortodoksları bakaceklar Aydın hem Ayozlu Paskellä yortusunu. Büük, Ayozlu, Pak hem Aydınnadıcı Paskellemiz nur şafkınnan hepsimizin evlerinä hem bütün topraa gelecek. Büük Paskellä yortumuz kutluca olsun! Hepsimizä saalık hem kısmet, bereket hem selemet, uzun ömür hem tatlı laf getirsin! Kurtarıcı hepimizi korusun! Gelän Ayozlu, Pak hem Aydınnadıcı Paskellä yortumuzlan hepsini kutlêêrız!TAA DERINDÄN
ana_sozu_07_08_2019
Çiçek ay (aprel) 26-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2019-cu yılın Çiçek ay (aprel) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar:  “Aydın hem Ayozlu Paskellä kutluca olsun!”, “Gagauz dilini koruyarsak, gagauz dili koruyacek bizi, koruyacek bizim avtonomiyamızı!”, “XXX-cu Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika Olimpiadası – sevinçli hem kahırlı bir Olimpiada”, “T.C. Kişinev Büükelçiliindä “Çocuk Bayramı” bakıldı”, “Akıl almaz bir esapsızlık: Moldova Konstituțiyasına, Gagauziyanın Temel Kanonuna hem Seçim Kodeksına bir umursuz nestederlär”, “Soțialstlär Demokratlara evlenerlär mi? Aldadılmış gagauzlar düünä çaarılacek mı?”, “Açan çorbacılar gagauzları insan erinä saymêêrlar”, “XXX-cu Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika OlimpiadasıTAA DERINDÄN
mihail_cakir

2019.04.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR BOLUMU

Mihail ÇAKİRin duuma günündän 158 yıl tamamnandı

2019-cü yılın Ciçek ayın 27-dä gagauzların apostolunun, büük aydınnadıcısının, dünnää uurunda bilim hem klisä adamının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04. [eniycä 09.05] 1961– 08.09.1938) duuma günündän 158 yıl tamamnandı. Te ne yazdilar Mihail ÇAKİR için Moldovan yazıcısı Nikolay KOSTENKO hem Akademik Todur ZANET: Moldovan yazıcısı Nikolay KOSTENKO: “Herliim moldovannar için Mihail ÇAKİR Basarabiyanın altın kiyadına yazılıdıysa, Moldovanın üülen tarafında yaşayan vatandaşlarımıza, gagauzlara deyni, o halizdän bir apostol oldu”. Akademik Todur ZANET: “Aydınnadıcı Ay-Boba Mihail ÇAKIR gagauzların dilindä hem kulturasında, istoriyasında hem bilimindä, dinindä, herbir gagauzun üreendä hem canında ayırı bir erTAA DERINDÄN
Gaydarli_Natalya

2019.04.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Alatla yaşamaa gününü

Tanışın – Nataliya GAYDARLI Kıpçak küüyün S. Baranovskiy teoretik liţeyin 12 “А” klasından. Peet yazêêr 3 dildä: gagauzça, angliyca, rusça. Büün onun debütü “Ana Sözün”ndä. *** Alatla yaşamaa gününü, Etiştir duymaa dadını. Saklama gözäl üzünü, Göster o gülüşünü. Canında ana dilin Senin duan angı dildä Peydalanêr ilk canında? Angı laflarlan fikirin Duuêr o kafanda senin? Ana dilin – O fikirin senin, Duan, Senin ekmään, lafın, Sevdan. Çok dil bilärsaydın – islää, Ama sän canını seslä. Onun yaşêêr derinniindä Duyguların öz dilinä. 18.03.2019TAA DERINDÄN