CÜMNE BOLUMU

breksit_1

2020.01.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büük Britaniyanın Evropa Birliindän kesin çıkêr

Büük Britaniyanın korolevası II-ci Elizaveta imzaldı Britaniyanın 2020 yılın Büük ayın (yanvarın) 31-dä Evropa Birliindän çıkmasınnan ilgili Zakon için Kararı. Bu zakonu hazırladı Büük Britaniyanın Premyer-ministrusu Boris JOHNSON. Hem Britaniyanın iki palatası da bu Kararı 2020 yılın Büük ayın (yanvarın) 22-dä kablettilär. Şindi, 2020 yılın Büük ayın (yanvarın) 24-dä, bu dokumenti lääzım imzalasınnar Evropa Sovetinin hem Evropa Komisiyasının başları. Britaniya Evropa Birliindän taa 2019-cu yılda çıkaceydı, ama ozaman bu devletin parlament hem pravitelstvo arasında annaşma bulunmadı. Ayrıca Büük Britaniyaya girän Şotlandiya, Poyraz İrlandiya hem Uels devletleri Evropa Birliindän çıkmaya karşıTAA DERINDÄN
ion_kiku_2

2020.01.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Prezidentın aardına Premyer-ministru geler

Büük ayın (yanvar) 23-dä Moldova Premyer-ministrusu İon KİKU bir vizitlan Gagauziyaya geler. Bu yılkı Prezident seçimnerin lüzgeri başladı sıkça Gagauziyada esmää. Moldovanın büük adamnarı biri-biri ardı burayı gelerlär. Büük ayın (yanvar) 21-dä Prezident İgor DODON bir vizitlan geldi. Şindi da Moldova Premyer-ministrusu İon KİKU geler. Canabisi uurayacek Valkaneşä, bakıp orada nicä işlär gider romın lițeyindä hem serbest industriya zonasında. Sora da İon KİKU buluşacek Valkaneş rayonun aktivınnan.TAA DERINDÄN
Anketa_gagauz_dili

2020.01.22,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bakalım bu işin kokusu neredän çıkacek?

Gagauz dilin hem gagauzluu korumak için kurulan avtonomiyanın 25-ci yıldönümü kuvettä bulunannarın tarafından may bir afta tantalalı hem büük şenniklän bakıldı. Gözäl hem üünmäk (kimär kerä boş hem yalan) sözlär herbir tribunadan dev çannarın sesleri gibi ötärdilär. Ama bu arada Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası, susaraktan, Gagauz Dilimizä büük bir bıçak sapladı. Sapladı ölä, nicä sapladılar 1961-dä, nicä sapladılar 1984-tä, 1988-dä, XXI-ci üzyılın başında. Laf gider bir maamilä surat anketa için, angısını Gagauziyanın yubeliyini kutlarkana hızlıca doldurttular gagauz dilindä üürencilerä. Bu işi yapmaa deyni koşuldu Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası hepsi zaametçileri, ani avtobuslarlanTAA DERINDÄN
dodon

2020.01.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Prezident İgor DODON genä Gagauziyaya geler

Büük ayın (yanvar) 21-dä Moldova Prezidentı İgor DODON bir vizitlan genä Gagauziyaya geler. Açıklanan haberlerä görä İgor DODON ilktän bakacek nicä gider işlär Komrat stadionun düzülmesindä, angısının enidän yapılmasına izin verdi Türkiye Prezidentı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN kendisinin 2018-ci yılın Canavar ayın 18-dä Gagauziyaya vizitında. Stadiondan sora Moldova Prezidentı geçecek Gagauziya Halk Topluşuna, neredä buluşacek GHTnın deputatlarınnan. Bundan sora da İgor DODON tanışacek Gagauziyanın bir şarap fabrikasının işlerinnän. Foto: www.agroexpert.md  TAA DERINDÄN
benim_kongazim (8)
Büük ayın (yanvar) 12-dä, eski Eni Yıla karşı, Kongazdan üzdän zeedä uşaa deyni “BENİM KONGAZIM” iilik yapan Fondu büük bir yortulu sıra yaptı, nereyi buyur edildi küüyün herbir şkolasından hem üüredicilik kuruluşlarından 12 yaşınadan uşaklar. Uşakları, nicä büük insannarı, oturttular tatlılarlan hem meeva suyunnan donaklı masaların dolayına, zerä bu yortu – onnarın yortusuydu. Hepsi erleştiynän uşakların hem onnarlan bilä gelän ana-bobaların önündä kutlama sözleri tuttular “BENİM KONGAZIM” iilik yapan Fondun kurucuları hem azaları Mihail KARASENİ, Anna STATOVA, İosif KARASENİ, Andrey PALİK hem başkaları. Bundan sora şennik başladı. Şennik zamanında uşaklaraTAA DERINDÄN
hey-hey_2020
Büük ayın 14-dä (yanvar) gagauzlarda en sevilän yortularından birisi – “Çıbık günü” yada “Surva” (Eskiycä Eni Yıl). Eskiycä Eni Yıla karşı, Büük ayın (yanvar) 13-dä, “Hêy-hêy” geziler. Şen hem şamatalı “Hêy-hêy”ı gezerlär hepsicii: küçüklär da, büüklär da, delikannılar da, evlilär da. Sora da, gecä yarısından sora “Hêy-hêy” bittiynän, gagauzlar başlêêrlar rakıylan gezmää. Rakıcılar rakıylan giderlär en yakın hem en paalı insannarına: nunalarına, ana-boba dostlarına, soy-senseleyä. Aydınnandıynan da, Büük ayın (yanvar) 14-dä, küçük uşaklar “Surva” gezerlär: kızlar – “Survaklinţa” ellerindä, çocucaklar – fışakan, çıbık ellerindä. Onuştan bu günä “Çıbık günü” daTAA DERINDÄN
VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100
Gagauz yazıcısı hem bilim adamı Stepan Stepanoviç KUROGLUnun (09.01.1940 – 23.06.2011) 80-ci yıldönümünnän ilgili olarak 2020-ci yılın Büük ayın (yanvar) 9-da Komradın Stepan KUROGLU gimnaziyasının muzeyindä geçti “S.S. KUROGLUya, paalı yazıcıya hem üürediciyä, adlêêrız” yortu-buluşmak. Yorutda üürencilär okudular yazıcının şiirlerini, siirettilär «Дорога длинною в жизнь» prezentaţiyayı, kolverimneri, neredä pay aldıydı anılmış yazıcı, çaldılar türkü gagauz dilindä hem gösterdilär adetçä oyunnarı. Buluşmakta pay aldı M. Maruneviç adına bilim-aaraştırma Merkezin zaametçisi Svetlana ROMANOVA, angısı çok yıl barabar işledi S.S.KUROGLUylan Komrat Devlet Universitetında hem dostluk etti Canabisinnän. Hep o anmak günü gimnaziyada geçtiTAA DERINDÄN
Gagauziya_1_gun (1)

2020.01.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Koladamız kutluca olsun!

Paalı hem saygılı okucularımız Kolada yortumuz kutluca olsun! Allaa versin hepsimizä saalık, uzun ömür, mutlulk, selmet kısmet hem bereket! Evlerinizdä raatlıklan hem annaşmak olsun. Arda kalsın hempsi zorlar hem kahırlar. Saalık Allaa versin!!!TAA DERINDÄN
eni_2020_yil

2019.12.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Eni 2020-ci yılımız kutlu hem mutlu olsun!

Pek paalı hem sevgili okuycularımız, Eni 2020-ci yıllan Canabinizleri kutlêêrız! Hepsimizä saalık, kısmet, selemet! Hepsimizä uzun ömür hem bereket! Allaa versin Eni Yılda evlerimiz mutluluklan hem bolluklan dolsun, dünnääda hem cümnede raatlık olsun. Zorlar, kahırlar hem yalannar kara kayıp olsunnar hem arda kalsınnar. Hepsimizä – Saalık Allaa versin!!! “Ana Sözü” redakțiyasıTAA DERINDÄN
vlah_tika (2)

2019.12.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziya Başkanı TİKA Başkanınnan görüştü

Türkiye Respublikasına ofițial vizitı yapan Moldova Prezidentın delegațiyasında bulunan Gagauziya Başkanı İrina VLAH Ankarada görüştü Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA)  Başkanınnan Serkan KAYALARlan. Görüşmedä incelendi Gagauziyada TİKA tarafından yapılacek “yol kartası”nın ömürä geçirilmesi. Buluşmada konuşuldu 2020-ci yılda Komratta yapılacek proektlar, angılarının arasında “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”n yapılması. Gagauziya Başkanı şükür etti TİKA Başkanına o yardımnar için, ani Gagauziyaya yapılêr hem umut etti, ani ileri dooru da bu işbirlii ilerleyecek, bildirer gagauzia.md saytı. Buluşmada pay aldı TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire (BADA) Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK.TAA DERINDÄN