CÜMNE BOLUMU

Lingvistika_komisiyasi

2019.03.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Lingvistika komisiyası kurulup, zor bir duruma düştü

Gagauziya Merkez Seçim Komisiyası (MSK) 2019-cu yılın Küçük ayın (fevral) 27-dä Gagauziya Başkanına kandidatların gagagauz dilini bilmesini kantarlamaa deyni kurudu bir Lingvistika komisiyası. Lingvistika komisiyasına alındılar: Gagauziya Bilim-aaraştırma Merkezindän – bilim aaraştırmacısı Grigoriy Dimitrieviç RADOV (Komisiya başı); Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyasından – baş zaametçi İrina İlyiniçna SARI (Komisiya sekretari); Komrat Devlet Universitetından – gagauz filologiya kafedrasının doktoru İvanna Dimitrievna BANKOVA; Komrat M.Çakir kolecından – gagauz dilindä hem literaturasında üüredici Galina Dimitrievna SİRKELİ; Gagauziya üüredicilik Upravleniyasından – baş zaametçi hem metodist Anna İvanovna STOLETNEYA, gagauz dilindä hem literaturasında üüredici Nadejda Panteleevna KOÇANCI, gagauzTAA DERINDÄN
baskannik_binasi

2019.03.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziya Başkan seçimneri geler

Gagauziya Halk Topluşun kararına görä 2019-cu yılın Hederlez (may) ayın 19-da Gagauziyada olacek Başkanın sıradakı seçimneri. Gagauziya Merkez Seçim Komisiyası (MSK) açıkladı, ani 3 seçim bölümü olacek: Çadır, Komrat hem Valkaneş rayınnarı. Bundan kaarä kandidatlar verecek gagagauz dilin bilmesinä ekzamen. Bu iş için kuruldu bir Lingvistika komisiyası, ani o ekzamenı kabledecek. Gagauziya Başkanına kandidatlar lääzım etiştirsinnär Baba Marta ayın 20-dän Çiçek ayın (aprel) 19-dan MSKaya dokumentları vermää.TAA DERINDÄN
boeva_filioglu

2019.03.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, LİTERATURA ÖMÜRÜ, YAZICILAR BOLUMU

Gagauz literaturası taa iki kiyada zenginnedi

Pötr DRAGANOV adına Komrat regional bibliotekasında Baba Marta ayın 7-dä oldu prezentațiya iki avtorun Anna BOEVAnın hem Vasi FİLİOGLUnun kiyatlarına. Anna BOEVA gagauz literaturasında eni bir ad hem okuycuların önünä sürdü ilk kiyadını –“Güllerim solmasɪn”. Vasi FİLİOGLU sa tanıştırdı kendi son kiyadınnan – “Porezen, cümbüş, şaka hem nelärsa taa..”, ani adanmış avtorun 70 yaşına. Prezentațiyada pay aldılar gagauz yazıcıları, bibliotekacılar, muzeycilär, gagauz dili üüredicileri. Kiyatların çıkması için parayı Gagauziya İspolkomu verdi.TAA DERINDÄN
tulu_kuyu_05.03.2019

2019.03.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Hayvannar artık tepemizä paklanêrlar

Nekadar da barasak ekologiya için – işidän yok. Zerä yalanclıktan, yoksulluktan hem çıkışsızlıktan insannar kendi içlerinä, kendi kaplarına kapandılar da, birini işitmedään, kendi bildiklerini yapêrlar. Bu patredi yaptım bir gözäl hem pak ilkyaz sabaası Baba marta ayın 5-dä Ütülü küüyündän Ütülü küüyü stanțiyasına dooru gidän yol kenarında. Primariya tarafından tertiplenän hem düzeldilän erä bir hayvan, başka laf aklıma gelmeer, aktarmış bu boklukları – taa doorusu gelmiş da paklanış. Bölä hayvannara deerlär “daada tutulma”. Aramızda daada tutulmalar acaba çok mu var? Eveldän bölelerini, horospuları gibi, küülerdän kırlara kırladardılar. Şindi sa hepsiTAA DERINDÄN
prost_olmak_pazarı

2019.03.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, FOLKLOR, KULTURA BOLUMU

Gagauziyada Prost olma pazarını baktılar

Baba marta ayın 10-dä Hristian klisä kalendarinä görä Prost olma pazarı bakıldı. Bu gün Büük oruca (Paskellä orucuna) girmää deyni hazırlanmak Piinir aftasının son günüydü. Prost olma pazarında hepsi uşaklar savaşêrlar toplanmaa ana-boba evinä, prost olmaa deyni. Prost olmak bölä geçer: herkezi “Prost et beni!” deyeräk, karşı tarafın elini öper, o kişi da deer: “Bän prost ederim – Allaa da prost etsin! (Allaa prost edecek!)”. Sora giderlär komuşulara hem saadıçlara da prost olmaa. Bu Hristian yortusuna karışêr eski gagauz adeti da – ateştän atlamaa. Büüklär kendileri atlêêrlar. Küçük uşakları kucaklanTAA DERINDÄN
ciidem

2019.03.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bütün dünnää karıların 8 Mart Günü kutluca olsun

İlkyazın başında bakılan Bütün dünnää karıların Günü Baba Marta ayın 8-zi kutluca olsun! Bu gündä hepsi karı kulluuna – analara hem malilerä, karılara, gelinnerä hem kızkardaşlara, kızlara hem kızçazlara dua ederiz saalık, uzun ömür, kesmet, selemet, sevda hem sevgi, tatlı dil hem yalpak laf. Ko hepsi adam kulluu bizimnän bilä sizä dua etsin, kucak dolusu çiçek baaşlasın, sizi el üstündä tutsun! Paalı karılar, Gününüz kutluca olsun hem Allaa sizi istediklerinizdän hem yakınnarınızdan ayırmasın! “Ana Sözü” redakţiyasıTAA DERINDÄN
ana_dılı_kurcu_3

2019.03.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Dil – halkın DNKası…

Bän baarêrım: GAGAUZUM!!! Damardan da – Gök-Oguzum! Gagauzum! Gagauz! – Başımı tutêrım uz. GAGAUZ!!! Bän – GAGAUZ!!! Todur ZANET Erdä yaşêêrlar türlü diri cannar: alalım ufak-ufak bakteriyalardan taa büüklerä – dev adamnarı gibi, fillerä hem balenalaradan. Ama sade adam var nicä lafetsin, sade onda var bu büük Allahtan baaşış. Biz nicä dä savaşmasak belli etmää bu Allahtan baaşışı – ayozlu, sesli, kıvrak, paasız, ölümsüz, duygulu, pek gözäl, büüklülü – hep okadar biz açıklayamaycez onun dop-dolu, büük önemniini. Herbir dil – halkın iisiksiz bütün ilerlemesinin temeli. Anılmış nemțä filosofu hem lingvistıTAA DERINDÄN
Kongresin_emblemasi

2019.03.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bizdän Bütündünnä gagauzların bir Kongresi çalındı

Başlayıp 2006-cı yıldan beeri, 2012-ci yıladan Gagauziyada 3 yıl aşırı Bütündünnä gagauzların Kongresleri olardı: I-ci Kongres – 2006-cı yılın Orak ayın (iyül) 20-21 günnerindä oldu; II-ci Kongres – 2009-cu yılın Harman ayın (avgust) 18-19 günnerindä oldu; III-cü Kongres – 2012-ci yılın Kasım ayın (noyabri) 2-3 günnerindä oldu. Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi lääzımdı olsun 2015-ci yılın Kasım günnerindä. Ama, 2015-ci yılın Baba Marta ayın 22-dän seçilän Gagauziya Başkanı hem öndercileri, maamilä surat türlü sebeplär bulup hem üç kerä Kongresin datasını diiştirip, bu adeti bozdular. Son-sonunda IV-cü Kongresi zorlan 2017-ci yılın HederlezTAA DERINDÄN
03_04_2019
Küçük ayı (fevral) 28-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2018-ci yılın Küçük ayı (fevral) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar:  “Uşak başçalarına YTBdan gagauzça-romınca Didaktika materialları”, “Düsen KASEİNOV: “Ortak türk kulturamızın ürää düüler küçük Gagauziyanın büük üreendä”, “D. KONSTANTİNOV: “Kendileri samannar içindä saklıydılar!”, “Komrat Devlet Universitetında Holokostu andılar”, “Azerbaycan halkının Hocalı genoțidın 27-ci yas yılı bakıldı”, “Seçimnär geçti – gelecek kara, kim kiminnän badaşacek bu ara”, “Büük yazıcıya Büük Ödül”, “O, bütün kuvedini gagauz muzıkasına, kulturasına, folklora verip, yanıp gitti”, “Uşak başçalarında sabaa gimnastika DÜZENİ”, “Gümülcinedä “Anadil Türkçemizi Beraber Kutluyoruz” kultura tepremesi”TAA DERINDÄN
usaklar

2019.02.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Uşak başçalarında sabaa gimnastika DÜZENİ

“Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonu erinä getireriz Hazırlamak grupasında sabaa gimnastikası DÜZENİ Tek kolda parmak üstündä, ökçelerdä, tabanın dış tarafında örümää. “Kelebeklär” signalında durgunmaa hem ellerini sallamaa, “Kurbaalar” signalında çömelmää, elleri dizlerä koymaa. Örümää. Kaçmaa. Örümää. İki kola dizilmää. 1. “Başını çevirmää” Başlangıç durum (B.D.): ana duruş (A.D.), ayaklar bilä, ellär aşaada. 1. Kafayı yavaş saaya (sola) çevirmää. 2. Başlangıç durum (B.D.). 8-10 kerä yapmaa. 2. “Çam” Başlangıç durum (B.D.): ana duruş (A.D.), ellär aşaada. 1. Parmakların ucunda kalkınarak, elleri yavaş yukarı kaldırmaa, uzanmaa. 2. Başlangıç durum (B.D.).TAA DERINDÄN