CÜMNE BOLUMU

dodon_kiku_1_1
Moldova Premyer-ministrusu İon KİKU açıkladı, ani başlayıp Baba Marta ayın 25-dän Moldovada armatayı küülerä hem kasabalara sokêrlar. İon KİKU söledi, ani şindilik bu yapılêr o üzerä, ani parkları, cümne erleri hem uşakların oynamak meydancıklarını kapamaa deyni, insannar oralarda gezmesinnär hem ansıdan COVID-19 hastalıına ulaşmasınnar hem da biri-birlerini ulaştırmasınnar. Naşey o “cümne erleri” Moldova Premyer-ministrusu açıklamadı. İon KİKU urguladı, ani bu iş Moldova içişleri ministerliin polițiyacıları hem Moldova korunmak ministerliin askerin omuzlarına koyulêr. Canabisi dedi, ani karar Moldova prezidentınnan hem baş komanduyuşçiylän İgor DODONnan annaşıldı. Premyer-minustruya görä polițiyacılar, soldatlar hem karabinerlärTAA DERINDÄN
eurovision_1

2020.03.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

COVID-19 beterinä “Eurovision – 2020” olmayacek

Dünnääda COVID-19 hastalıın pandemiyasının beterinä Evropa Yayıncılık Birlii (European Broadcasting Union, EBU) Baba Marta ayın 18-dä aldı karar “Eurovision – 2020” halklararası konkursun yarışmasını bu yıl yapmamaa. “Eurovision – 2020” halklararası konkursun yarışması lääzımdı geçsin Niderlandı devletinin Rotterdam kasabasında Hederlez ayın (may) 12 hem 14 günnerindä (yarıfinal) hem Hederlez ayın (may)16-da (final). Läzım urgulamaa, ani bu yılkı “Eurovision” 65-ci olaceydı.TAA DERINDÄN
euro_2020_1

2020.03.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

EURO-2020 koronavirus beterinä 2021-ci yıla alındı

COVID-19 pandemiyası beterinä UEFA aldı karar futbolda Evropa çempionatını EURO-2020-yi gelän 2021-ci yıla almaa. UEFAnın kararına görä bu çempionat 2021-ci yılın Kirez ayın (iyün) 11 – Orak ayın (iyül) 11 günneri arasında olacek. Bu yılkı çempionat lääzımdı olsun 2020-ci yılın Kirez ayın (iyün) 12 – Orak ayın (iyül) 12 günneri arasında hem ilk kerä geçeceydi 11 devletin 12 kasabasının 12 stadionunda.TAA DERINDÄN
koronovirus_moldovada

2020.03.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovada koronavirusa taa 15 kişi ulaştı

Baba Marta ayın 23-dä saat 17:00 yapılan brifingta Moldovanın saalıı, işi hem cümneyi koruma ministrusu Viorika DUMBRAVÄNU bildirdi, ani Moldovada bir günün içindä  COVID-19 hastalıın ulaşannarın sayısı taa 15 kişiyä zeedelendi. Hastaların sayısı 109 oldu. Onnarın 12-si pek aar durumda bukunêrlar.TAA DERINDÄN
ismail_cambazov_1

2020.03.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR BOLUMU

Bulgaristandan Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV raametli oldu

Bulgaristandan geldi kara haber, ani Sofiya kasabasında 2020-ci yılın Baba Marta ayın 22-dä insulttan raametli oldu büük türk aydını Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV (10.06.1928 – 22.03.2020). İsmail CAMBAZOV duudu 1928-ci yılın Kirez ayn (iyün) 10-da Bulgariyanın Kırcali tarafının Ardino rayonunun Brezen küüyündä. 1948-ci yılda Şumen kasabasının medresesini başardı hem, başlayıp 1953-cü yıldan “Eni Işık” gazetesındän, yaşamasının 65 yılını türkçä gazetacılaa baaşladı. İsmail CAMBAZOV Bulgaristanda juridika fakultetını bitirän ilk türk insanı hem “Sofya Üüsek İslam İnstitutun” kuruculardan birisi. Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV Bulgaristanda hem dünnääda türk dilli gazetacılıın, cümne, bilim hemTAA DERINDÄN
baskan_toplantı_23_03_2020_1

2020.03.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

COVİD-19-za karşı Gagauziya bücetından para ayırılacek

Moldovada COVİD-19-zun yayılması durumunnan ilgili olarak Gagauziya Başkanı sıradakı bir toplantı yaptı, bildirer www.gagauzia.md saytı. Baba Marta ayın 23 sabaasına görä Gagauziyada COVİD-19 ulaşan hasta yok. Ama geçän günü COVİD-19-za şüpä altına taa iki kişi alındı. Onnarın birisi Çöşmä küüyündän, birisi Dizgincedän. Gagauziya Başkanı urguladı, ani lääzım Gagauziya bücetına diiştirmeklär yapmaa da, koronavirus haztalıına karşı koymaa deyni, para bulmaa. Bu paranın kesin sayısı belli olacek detalli smeta yapıldıynan hem Gagauziya Halk Topluşunnan annaştıynan. Başkan bildirdi, ani bu paralar yollanaceklar medițina kuruluşlarına, dezinfekțiya malları, koruma kostümnarı, tek kullanmak maskaları hem eldivenneriTAA DERINDÄN
hasta_ivan

2020.03.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyadan 5 kişi COVİD-19-za şüpä altında

Baba Marta ayın 22-dä Gagauziyanın Üstolan durumnarın Komisiyasının (UDK) azası hem Gagauziyanın cümne saalıı Merkezin başı İvan HASTA açıkladı, ani büünkü gündä Gagauziyada COVİD-19 yok, ama 5 kişi bu hastalaa şüpä altında bulunêrlar. İvan HASTA bildirdi, ani bu 5 kişinin arasında 2 komratlı, 2 çokmaydannı hem 1 dizginceli var. Bu kişilerin birisi avtozapravkada işleyän insan. Onuştan, onda COVİD-19 bulunursa, ozaman var nicä olsun, ani bu yollan hastalık bütün Gagauziyaya, hem diil salt Gagauziyaya, yayılsın.TAA DERINDÄN
korona_grafik
Baba Marta ayın 23-nä saat 8:00 kadar Moldovada COVİD-19-za ulaşan 94 kişi var. Pazar günü, Baba Marta ayın 22-dä avşamneyin yapılan açıklamakta Moldovanın saalıı, işi hem cümneyi koruma ministerlii bildirdi, ani 24 saatta COVİD-19-za ulaşan insannarın sayısı taa 14 kişiyä zeedelendi. Onnarın arasından evdä ulaşannar – 10 kişi, yabancılıktan gelennär – 4 kişi (İtaliyadan –1, Romıniyadan – 2, Ukraynadan – 1). Baba Marta ayın 23-dä saat 8:00 kadar ulaşan taa 2 kişi ortaya çıktı. Bölecä Moldovada COVİD-19-za ulaşan 94 kişi oldu. Statistkaya görä COVİD-19 hastalıın yayılmasına görä Moldova şindilik 84-cüTAA DERINDÄN
koronovirus
Baba Marta ayın 21-dä avşamneyin yapılan açıklamakta Moldovanın saalıı, işi hem cümneyi koruma ministrusu Viorika DUMBRAVÄNU bildirdi, ani Moldovada taa 14 kişi koronavirusa ulaşmış. Bu 14 kişidän 11-ri – evdä ulaşannar, 3 – yabancılıktan gelennär. Ulaşannarın arasında: 2 kişi Pridnestrovyedan, 2 kişi Ukrayna manastırına gidennerin arasından, 2 kişi da bir ölüyü geçirennerin arasından, neredä varmış Büük Britaniyadan gelän hasta bir kişi da. Bölecä Baba Marta ayın 21-dä Moldovada KOVİD-19-za ulaşan hastaların sayısı 80-nä etişti. Taa bir da alışan var – bu insan, angısında Moldovada en ilkin koronavirus hastalıını buldularTAA DERINDÄN
L_pokrovskaya

2020.03.21,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ, CÜMNE, KİŞİLÄR BOLUMU

Lüdmila POKROVSKAYAya saygı duyêrım, ama…

2020-ci yılın Baba Marta ayın 18-dä tamamnandı 95 yıl türkologun hem filologiya bilgilerindä doktorun Lüdmila POKROVSKAYAnın (18.03.1925 – 07.10.2009) duuma günündän. Lüdmila POKROVSKAYA rus dilcisi, angısı gagauzçayı bilmedään, gagauz dilin gramatikasını, dialektlarını hem gagauzların folklorunu araştırardı. Canabisi, «Песенное творчество гагаузов» adlı disertațiyasını 1953-cü yılda koruyup, taa sora gagauz filologiyasınnan ilgili 1964-cü yılda çıkardı bir bilim kiyadı – “Грамматика гагаузского языка. Фонетика и морфология”. Taa sora da 1978-ci yılda tiparladı “Синтаксис гагаузского языка в сравнительном освещении” kiyadını hem yazdı gagauz dili lekțiya kurslarını. Gagauziyanın M.V. Maruneviç adına Bilim-Aaraştırma Merkezi da LüdmilaTAA DERINDÄN