CÜMNE BOLUMU

SEM (1)
Küçük ayın 7-dä anılmış gagauz muzıkantın hem kompozitorun, raametli Semön Vasilyeviç POMETKOnun duuma günü. Bu yıl o olaceydı 68 yaşında. Ama o, bütün kuvedini gagauz muzıkasına, kulturasına, folklora verip, onnar için yanıp, pek erken bizdän ayırıldı, brakıp aardına sonsuzlaadan yaşayacek gagauz muzıkasını, gagauz oyunnarını, gagauz “Düz Ava” ansamblisini. Onun anması için “Düz Ava” ansamblisi her yılın Semön Vasilyeviç POMETKOnun duuma gününä hazırlêêr büük bir konțert. Semön Vasilyeviç POMETKOya hepsicii deyärdilär ölä, nicä rusta geçärdi – Semön Vasilyeviç. Ama en yakınnarı hem onu sayannar ona büük saygıylan SÊM deyärdilär. Bu SêmTAA DERINDÄN
GTGB_GAGAUZLUK (2)
2019-cu yılın Küçük ayın 20-23 günnerindä Grețiyanın Batı Trakiya bölümündä bulunan Gümülcine (Komotini) kasabasında geçti Halklararası Ana Dili yortusu, angısında, Gümülcine Türk Gençlär Birlii (GTGB) teklifinä görä, “Anadil Türkçemizi Beraber Kutluyoruz” sırasına ortak kutlamaların hazırlıına Gagauziyanın “GAGAUZLUK” Cümne Birlii da katıldı. Gagauzların tarafından bu kutlamalarda pay aldılar “GAGAUZLUK” Cümne Birlii başı akademik hem yazıcı Todur ZANET, eni kurulan Ankara Gagauz dernää başı İrina ÜSÜMBEYLİ, çokluktan “Todur ZANET” lițeyin üürencilerindän oluşan Kongaz küüyün “Altın çöşmä” ansamblisi (önderci Viktor GRADİNAR), poet Tatyana DRAGNEVA, Komrat “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecindän türkücülär Anastasiya ÇOBAN hemTAA DERINDÄN
DSC03527

2019.02.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Azerbaycan halkının Hocalı genoțidın 27-ci yas yılı bakıldı

Küçük ayın 26-dä Moldovanın etnikalararası Bürosunda oldu Azerbaycan halkının Hocalı genoțidın 27-ci yas yılı anılma sırası, angısını hazırladı Moldovada Azerbaycan Büükelçilii hem Moldovada azerbaycannılar Kongresi. Anmak sırası başladı ayakta bir susmak minudundan, angısında anıldı o uzak 1992-ci yılın Küçük ayın 25-26 gecesi hem 26 günü olan tragediya. Ozaman armän silählı bölükleri, Hankendi kasabasında erleşmiş olan SSSRın 366-cı polkunun yardımınnan, dört taraftan urdular Hocalı kasabasına. Țivil azerbaycannar sabaalän çıktılar düz erlerä da orada onnarı armännar bir amansız avtomatik silählardan biçtilär. Brakmadaan diri ne karıları, ne uşakları, ne ihtärları. Kıyıldı 613 can.TAA DERINDÄN
parlament_tablo

2019.02.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Seçimnär geçti – gelecek kara, Kim kiminnän badaşacek bu ara

2019-cu yılın Küçük ayın 24-dä Moldovada parlament seçimneri geçti. Parlamentın 101 deputatı ayırıldı: 50-si partiya spisoklarından, 51-ri da doorudan. Moldovanın Merkez Seçim Komisiyasının şindilik açıklamasına görä parlamenta 4 partiya geçti (sayıldı protokolların 98,2%): Soţialistlar partiyası – 31,32%; AKUM bloku – 26,25%; Demokratlar partiyası – 23,98%; “ŞOR” partiyası – 8,44%. Seçimnerdä pay aldı 1,45 milion insan.TAA DERINDÄN
parlament

2019.02.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovada parlament seçimneri geçer

2019-cu yılın Küçük ayın 24-dä Moldovada parlament seçimneri geçer. Bu Parlamenta ayırılacek 101 deputat, angılarının 50-si partiya spisoklarından, kalan 51-ri da doorudan seçilecek. Bundan kaarä geçer konsultativ referendum, neredä Moldova parlament deputatlarının sayısını 101-dän 61-rä indirmesi hem halk tarafından deputatları geeri çekmesinnän ilgili 2 soruş çıkarılacek. Seçimnärbir turda yapılêr. O sayılsın deyni, onda 33% seçimci lääzım pay alsın.TAA DERINDÄN
YTB_Didaktika_materiallari (4)

2019.02.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Uşak başçalarına YTBdan gagauzça-romınca Didaktika materialları

Küçük ayın 19-da Komrat “Nastradin Hoca” uşak başçasında Gagauziyanın uşak başçaların direktorlarına verildi Sertifikat kabletmää deyni Didaktika materiallarını, ani Türkiye Kişinev Büükelçiliin zaametinnän Türkiyenin YTB (Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar) Başkannıı tiparlandı. Sıranın başında burayı gelän musaafirleri selemnadılar uşak başçalarından uşaklar. Sora, Sertifikatları vereceykana, uşak başçaları direktorlarının önnerindä söz tuttular Gagauziyanın Başkanı İrina VLAH, Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER hem başkaları. Nedän sora da herbir direktora Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER Sertifikatları verdi. Didaktika materialları verecek kolayını Gagauziyanın uşak başçalarında gagauz hem romın dilini paralel üürenmää. Bu materialları, eksperement olarak,TAA DERINDÄN
KDUda_Holokost (4)

2019.02.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

KDUda Holokostu andılar

Küçük ayın 19-da Türkiye Kişinev Büükelçiliin çalışmalarınnan hem Kişinevda çıfıtların “KEDEM” kultura dernään ortaklıınnan Komrat Devlet Universitetında Holokostu andılar. Anma sırasında söz tuttular Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Germaniya misionun şefı Floren ZAYAȚ, “KEDEM” kultura dernään başı Stella HARMELİNA, KDU rektoru Sergey ZAHARİYA hem başkaları. Maasuz bu gün için zalda gösterildi Türkiyedän bir dokumental film “Lina Amato”, neredä annadılêr nicä Türkiye Respublikasının Rodos Başkonsulu cenk vakıdında kurtarmış yaklaşık 45 çıfıdı, vereräk onnara Türkiye dokumentlarını. Salonda toplantı bittiktän sora, sıraya katılan hepsi insannar tanıştılar bir sergiylän, neredä annadılardı Holokost için hemTAA DERINDÄN
manjul_1
Küçük ayın 15-dä Komrat regional resim Galereyasında açıldı Gagauziyanın anılmış resimcisinin Vitaliy MANJULun özel resim sergisi. Sergidä var 60-tan zeedä kartina, angılarını avtor çeşitli tehnikalarda yaratmış hem annadêrlar o resimnär Gagauziyanın gözelliini hem insannarını. Serginin açılışında pay aldılar Gagauziyanın kultura insannarı hem resimcilik şkolalarının öndercileri. Vitaliy MANJUL, Komrat Dimitri SAVASTİN uşak resimci şkolasında işleyeräk, kendi resimcilik ustalıını eni evlat boylarına üüreder. Not. Sergi Küçük ayın sonunadan açık olacek.TAA DERINDÄN
katalog_1

2019.02.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, İNCÄZANAAT, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

“Gagauz renkleri” diil salt gagauz renkleri

Üç afta geeri Komrat regional resim Galereyasında oldu Gagauziyadan hem Gagauziyadan olmayan 63 resimcinin “Gagauz renkleri” Katalogun prezentațiyası. Bakmadaan ona anılmış mı diil mi resimci, Katalogta herkezinä, nicä var bir laf kardaş payı olarak, 2 sayfa ayırılmış. Gözäl poligrafiya verer kolayını  annamaa neleri renklerlän hem çizilärlän savaşmışlar göstermää resimcilär, ani çalışêrlar  jivopis, grafika, skulptura hem dekor-uydurma incäzanaatında. Saymadaan onu, ani elimizä geçän Katalogun 97-98, 102-103, 107-108 sayfaları bom-boş hem burada lääzım olması resimcilär için biz yok nicä bişey üürenelim, var nicä demää – Katlog gözäl olmuş! Kalan sözleri brakêrız resimcilerä kendilerinä, aniTAA DERINDÄN
bittik_mi
2018-ci yılın Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı İrina VLAH açıktan söledi, ani seviner, ki bulgarlar isteerlär Gagauziya avtonomiyasına girmää! Eni yıla karşı, Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı, toplayıp jurnalistleri, 2018-ci yılında kendisinin hem İspolkomun çalışma sonuçlarını açıklarkana, belli, ani, maamilä surat öncedän, bulgar Tvardița kasabasından, maasuz hazırlanmış soruşa: «Допускаете ли Вы в будущем вхождение Тараклийского района в состав АТО Гагузии?» hiç saklamadaan sevinmeliini hem sırıtmasını hazırlanmış cuvabı açıkladı: «Уважаемые твардовчане, хочу вам сказать, что вы не единственные, которые озвучиваете эту идею. Очень многие жители села Кортен, Валя Пержи,TAA DERINDÄN