CÜMNE BOLUMU

3_gun (5)
Kırım ayın (dekabri) 23-dä Kişinevun “Dostluk sarayı”nda, Moldova Prezidentın İgor DODONun kanadı altında, Gagauziya avtonomiyasının 25-ci yıldönümünün 3-cü kutlama günü sırası yapıldı.   Kutlama sırasında pay aldılar Moldova Respublikasının büünkü öndercileri, ministrular hem avtonomiya kurulmak zamanından Moldova devlet adamnarı. Gagauziyadan bu sırada pay aldılar Gagauziyanın büünkü öndercileri hem herbir küüdän maasuz getirilän üüredicilär hem sıradan insannar. Yortu başladı Moldova Prezidentın şan karaulun askerlerin Moldova Konstituțiyasını hem Gagauziyanın Temel Kanonunu getirilmesindän. Sora insannarın önündä söz tuttular Moldova Prezidentı İgor DODON, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Moldova Parlamentın spikerı Zinaida GREÇANAYA, Moldova Premyer-ministrusuTAA DERINDÄN
2_gun (4)
Kırım ayın (dekabri) 22-dä Komradın Kultura Evindä toplandılar gagauz avtonomiyasının veterannarı, büünkü öndercileri hem izmetçileri, Moldovadan hem aşırıdan şannı musaafirlär, Türkiye Kişinev Büükelçisi hem başka diplomatiya misiyaların temsilcileri. Kutlama programası başladı bir dokumental kinodan, ani annadardı Gagauz Respublikasının hem  Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının kurmasınnan ilgili 25-30 yıl geeri olan işleri. Açtı toplantıyı Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA. Sora söz verildi Gagauziya Başkanına İrina VLAHa. Kendi bakışını avtonomiyaya annattılar Gagauziyanın ilk Başkanı Georgiy TABUNŞÇİK, Gagauziya Halk Topluşu ilk Başı Pötr PAŞALI, Gagauz Respublikası Üüsek Sovetin predsedateli Mihail KENDİGELÄN, Moldovanın eskiTAA DERINDÄN
Gagauziya_1_gun
Gagauziya öndercileri bildirdilär, ani Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 25-ci yıldönümünü pek önemni bir yortu. Onuştan, onu 3 gün bakaceklar – Kırım ayın (dekabri) 20-23 günnerindä. Kırım ayın (dekabri) 20-dä, Kişinevun “Nikolay SULAK Milli Palatası”nda büük bir yortulu sıraylan Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının yıldönümünün 1-ci kutlama günü bakıldı. Kutlama programasında vardı konțert, gagauz adetlerin hem giyimnerin tanıtması, resim sergisi, şarap ikramnarı. Belliki, yortulu sıranın en büük olayı oldu Gagauziya ansamblilerin hem artistlerin konțerti. Konțerttä pay aldılar Semön POMETKO adına “Düz Ava” ansamblisi (önderci Tatyana ŞÇOGOLEVA) hem onun artistleri, Kongaz küüyün “AltınTAA DERINDÄN
Ana_Sozu_23_24.2019
Kırım ayın (dekabri) 20-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2019-cu yılın Kırım ayın (dekabri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Gagauziya (Gagauz Yeri) 25 yaşında!”, “Türkiye Büükelçisinin kutlama mesajı”, “Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)”, “Gagauz avtonomiyasına çalılı hem tikenni yol”, “Gagauziyanın 25-ci yıldönümünü 3 gün bakaceklar”, “Caltayda yapaaya enidän dokunmak”, “İilik yapmak paneerında Moldovada Türkiye Büükelçiliin en büük katkısı oldu” h.t.b. 2019-cu yılın Kırım ayın (dekabri) nomerın PDFı burada: http://anasozu.com/wp-content/uploads/2019/12/Ana_Sozu_23_24.2019.pdf http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/TAA DERINDÄN
invest_forum (1)_1
Saygıdeğer Gagauz kardeşlerim, Gagauz Yeri Özerklik Kanunu’nun Moldova Parlamentosu’nda kabul edilmesinin 25. yıldönümü münasebetiyle, sizleri en içten duygularımla kutlarım. 1994 yılında barışçı bir şekilde kazanılan özerkliği tarihi nitelikte bir demokrasi ve medeniyet örneği olarak görmekteyim. Kardeşçe, omuz omuza yaşamayı seçen Moldova ve Gagauz halklarının bu kararı takdiri hak etmektedir. 1994 yılında dilini ve kültürünü bilmeyi ve yaşatmayı seçen, bugüne kadar bu uğurda çalışan siz kardeşlerimi ve bu farklılığı bir değer olarak gören, geleceğe sizlerle birlikte yürümeyi seçen Moldovalı dostlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye, kardeşlerinin, huzur, güven ve refah içinde kalkınmasınaTAA DERINDÄN
coperta_zanet_TIPO_9_dec
Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 25-ci yıldönümünä karşı tipardan çıktı dokumental kiyat “Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)”. Bu dokumental kiyat oldu bir ortak proekt, angısı yapıldı Türkiye Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar Başkannıın (YTB) teklifinnän hem çalışmasınnan, Moldovada Türkiye Büükelçiliin yardımınnan hem Gagauziyanın “GAGAUZLUK” Cümne Birliin zaametinnän. Kiyadı “İi sözlän” hayırladı Türkiye Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar Başkanı Abdullah EREN. “Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)” kiyadın sayfalarında patretlerdän hem ozamankı gazetaların statyalarından annadılêr XX-ci azirin yıllarında olan olaylar için, angıları getirdilär ilktän “Moldaviya SSRın içindä Gagauz Avtonom Sovet SoțialistTAA DERINDÄN
Gagauziya_8-1
Gagauziya öndercileri bildirdilär, ani Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 25-ci yıldönümünü pek önemni bir yortu. Onuştan, onu 3 gün bakaceklar – Kırım ayın (dekabri) 20-23 günnerindä. İlk günü, Kırım ayın (dekabri) 20-dä, Kişinevun “Nikolay SULAK Milli Palatası”nda Gagauziyayı tanıdan hem annadan bir kultura programası olacek, neredä, konțerttän kaarä, gagauz milli imeklerinnän, giyimnerinnän hem adetlerinnän tanışmak sıraları da olacek. İkinci gün, Kırım ayın (dekabri) 22-dä, Komrat kultura Evindä Gagauziyanın büünkü hem eski öndercilerinnän, rayonnarın temsilcilerinnän bir yortulu toplantı olacek. Orada konțert gösterilecek, nedän sora da toplantılya katılannara konuşmak masasında imäk verilecek. ÜçüncüTAA DERINDÄN
iilik_paneeri (9)
2019-cu yılın Kırım ayın (dekabri) 8-dä Kişinevda olan hem Moldova diplomatlarının Halklararası karı klubun (IWCM) tarafınan hazırlanan XXIII-cü “International Charity Bazaar – Halklararası Yardım Pazarı” iilik yapmak paneerında Moldovada Türkiye Büükelçiliin en büük katkısı oldu. Paneerda, nicä dä 23 yıl sıravardı, Moldovada Türkiye Büükelçiliin en büük stendı vardı hem o stendtan bütün Büükelçilik personalı hem TİKA zaametçileri satış yaptı. Sonuç olarak bu stendtan 45214 leylik satış yapılan hem 49892 leylik toplanılan baaşışlarlan Moldovada Türkiye Büükelçilii “International Charity Bazaar – Halklararası Yardım Pazarı” iilik yapmak paneerında en büük katkıylan birinci oldu.TAA DERINDÄN
Caltay_yapaa (2)

2019.12.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Caltayda yapaaya enidän dokunmak

Geçennerdä Caltay küüyün gimnaziyasına topladılar Çadır rayonun şkolalarından incäzanaatta üüredicileri, neredä, dedelerimizin eski zanaatını unutturmamaa deyni, onnara yapıldı bir ustalık uroo, angısında üürencilär gösterdilär yapaa düümeyi hem işlemeyi. Uroon başında gimnaziyanın 5-6 klaslarında üürencileri annattılar yapaayın insana izmetinin binnärcä yıl istoriyasını. Uşaklar söledilär, ani bu işin var sekiz bin yıllı. Unutmadılar annatmaa Bibliyadan Noy için legendadan bir örnek ta. O legendaya görä, açan Noy doldurmuş gemiyi herbir cannan, sıkışmalıkta koyunnar düşürärmişlär yapaalarını da çiinemektän o yapaalar erdä olmuş bir kilim gibi kéça (aba). Bu olaydan sora başlamışlar yapaayı düümää hemTAA DERINDÄN
iilik_paneeri (4)

2019.12.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kişinevda XXIII-cü iilik yapmak paneerı oldu

2019-cu yılın Kırım ayın (dekabri) 8-dä Kişinevda oldu Moldova diplomatlarının Halklararası karı klubun (IWCM) tarafınan hazırlanan XXIII-cü “International Charity Bazaar – Halklararası Yardım Pazarı” iilik yapmak paneerı. Bu paneerda pay aldılar Moldovada bulunan Büükelçiliklär hem diplomatiya misiyaların temsilcileri. Katıldı burayı Gagauziya da. En büük stendı, nicä da her yılın bu paneerda, kurdu Moldovada Türkiye Büükelçilii. Bu stendta, başlayıp dönerdän hem ayrandan, kofedän hem çaydan, baklavadan hem emiştän, vardı nicä satın almaa taa çok türlü başka türk mallarını da. Paneer sırasında Türkiye Büüekelçisinä Gürol SÖKMENSÜERä verildi katkı sertifikatı hem bıldır buTAA DERINDÄN