CÜMNE BOLUMU

Hederlez
Hederlez ayın (may) 6-da Gagauziya kutlêêr gagauzların en büük milli yortularından birisini – Hederlez yortusunu! Hederlez yortumuz kutluca olsun! Hepsimizä saalık, bereket hem uzun ömür! Gagauziyada Hederlez yortusunu kutlama programasında var “Altın At” yarışmaları, konţertlär, sergilär hem sport yarışmaları.TAA DERINDÄN
cebannan_bulusmak
Hederlez ayın (may) 4-dä Komratta “Türkiye Prezidentın Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı” proektınnan hem düzülmesinnän soruşları incelemää deyni burayı geldi Türkiyenin TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) Agenstvosundan bu işlerä bakan iş grupası. İlk buluşma Komradın primariyasında oldu. Nicä açıkladı Kişinev TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN “Komrat primariyasında incelendi soruş bu proekta deyni toprak eri verilmesi”. Bundan sora TİKA grupası buluştu Gagauziya İspolkomun Predsedatelin 1-ci yardımcısınnan Vadim ÇEBANnan. Toplantıda pay aldılar üüredicilik Upravleniyanın başı Sofya TORLAK hem stroykaylan infrastruktura Upravleniyanın başı Vladimir PANFİLOV. TİKA delgaţiyası bildirdi, ani “bıldır “Türkiye Prezidentın RecepTAA DERINDÄN
ates_komrat

2015.05.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Dayma eteşi genä yanmaa başladı

Hederlez ayın (may) 2-dä Komradın “Kurtarıcı-askerlerin memorialında”, tertiplenmektän hem enilenmedän sora, “Dayma ateşi” enidän tutuşturdular. Bildirildi, ani büündän ötää Komradın bu memorialında “Dayma ateş” artık dayma yanacek. Ateşin tutuşturma sırasında pay aldılar Gagauziyanın Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Komrat kasabasının geçici primarı Viktor VOLKOV, Rusiya Federaţiyasının Kişinev Büükelçisi Farit MUHAMETŞİN, AO “Moldovagaz” başı Aleksandr GUSEV, , Moldova Parlamentın hem Halk Topluşun deputatları, Rusiyadan başka musaafirlär. Ateşi tutuşturmaa hakkı verildi Komratta tek kalan Büük Vatan Cengin veteranına Sergey SVİRİDÇENKOya. Nedän sora hepsi musaafirlär memoriala çiçek koydular. BundanTAA DERINDÄN
din_seminari

2015.04.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Şkolaylan Klisä: üüretmektä hem terbietmektä kafadarlık”

Bitki vakıtlar, hristiannıın temelini bozmaa deyni, insanın üstünä türlü bozucu dalgalar gelerlär. Hristiannıın duşmannarı çeşitli yollarlan savaşêrlar bozmaa uşakların fikirlerini hem cannarı, gençleri dooru yoldan sapıtmaa. Buna nicä karşı koymaa? Bu belayı atlatmaa deyni hepsimiz lääzım birleşelim: klisä, cümne, şkola. Onuştan Çiçek ayın 28-dä Dizgincä küüyündä, bu problemaların incelenmesinnän ilgili, bir metodologiya seminarı oldu. Seminarın temasıydı: «Школа и церковь: партнерство в области образования и воспитания». Seminarı ortaklıkta hazırladılar Komrat-Kaul eparhiyası, Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası, Dizgincä teoretik liţeyi. Onnara kafadarlık yardımında bulundı Gagauziyadan “Birlikte iyilik” cümnä Birlii. Seminarda pay aldılar Moldova MitropoliyasınınTAA DERINDÄN
ana_sozu

2015.04.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Dostlar, yazılın “Ana Sözü”nä!

Gagauziyada 2015-ci yılın ikinci payına “Ana Sözü” aylık gazetasına yazılmak kompaniyası başlêêr. Yazılmaa isteyennär var nicä danışsınnar küülerin hem kasabaların poçta bölümnerinä. “Ana Sözü” aylık gazetasına var nicä doorudan kendi poçtalyonnarında da yazılasınız! Yazılmak paası: 6 aya – 24 ley 00 bani. Yazılın “Ana Sözü”nä da evlerinizä gözäl hem bozulmamış gagauzçamızda en dooru hem açık haberleri kabledin! “Ana Sözü”nnän bilä cümnemizdä, kulturamızda, istoriyamızda, politika ömüründä yalansız bilgilerä saabi olun.TAA DERINDÄN
cakir_

2015.04.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büün Ayozlu Ay-Boba protoierey Mihal ÇAKİRin duuma günü

Çiçek ayın (aprel) 27-dä Aydınnadıcımızın, bilim hem din insanımızın, Ayozlu adamımızın, protoierey Ay-Boba Mihal ÇAKİRin (27.04.1861 – 8.09.1938) duuma günü. Bu gündä Gagauziyada “Ana dili“ yortusu bakılêr.TAA DERINDÄN
two flying doves
Büün 2015-ci yılın Çiçek ayın 24-dü. 1915-ci yıldan 100 yıl geçti. Büük, zor, zulumnu hem aar bir üz yılıydı. Bu üz yılın içindä üzlärcä milletleri hem çeşitli dinneri inanan insannarı ezdilär, kırdılar, yok ettilär, zorlan yapılan aaçlıklan mezarlara soktular, katran hem zift kuyularında yaktılar, denizlerdä hem derelerdä buulttular, napalmlan yaktılar, gazlan bunalttılar, köpeklerä buudurttular, yonga yonga kıydılar. Bu milletlerin arasında: gagauzlar, ukrainnär, ruslar, türklär, tatarlar, belaruslar, veytnamlılar, kambocalılar, koreyalılar, afrikalılar hem taa çok çok milletlär. Ama neçin sa dünnä kuvetleri hem Rim Papası sayêr, ani sadä çıfıtları hem armännarı kırmışlarTAA DERINDÄN
birlikte_img_3542

2015.04.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Birlikte iyilik”tän uşaklara yorgançi hem yastıcak

Geçennerdä “Birlikte iyilik” cümnä Birliin başı Ruslan GARBALI bildirdi, ani bir aradan sora bu cümnä Birlii insannara yardımnar çalışmalarını ilerletmää başladı. Bu çalışmaların ilk büük meropriyatieyası oldu Çiçek ayın (aprel) 9-da Çadır kasabasının 5-ci uşak başçasında. Bu uşak başçasının öndercisi Valentina ŞPATAKOVSKAYA danıştı “Birlikte iyilik” cümnä Birliin başına Ruslan GARBALIya yardım için. Canabisi bildirdi, ani bu uşak başçasında artık 50 yıl yorgançilär hem yastıcaklar enilenmedi. “Birlikte iyilik” cümnä Birliin başı danıştı Çadırdakı “Yapaa-servis” firmasına da teklif etti birliktä bu uşak başçasına yardım etmää. Firmanın saabileri Pötr Daniloviç hem Lüdmila PavlovnaTAA DERINDÄN
23_nisan
Türkiye Respublikasının kurucusu Büük Mustafa Kemal ATATÜRK baaşlamış Türkiyenin uşaklarına “Gençlär hem Çocuklar Bayramını” (gençlär hem uşaklar yortusunu). Bu yortu her yılın Çiçek ayın (aprel) 23-dä bakılêr. Artık birkaç yıl sıravardı Moldovada Türkiye Büükelçilli bu gündä, Moldovadakı uşaklar hem gençlär için “ARTİCO” merkezinnän birliktä, “ARTİCO” merkezindä üüsüzlerä, internat üürencilerinä, uşaklı aylelerä deyni şenniklär yapêr. Bu yıl da ölä oldu. Uşaklara deyni Türkiye Büükelçisi sayın Mehmet Selim KARTAL hem Canabisinin eşi Banu Cankan KARTAL hanum-efendi genä büük, gözäl hem şenniklän dolu bir programa hazırladılar. O programaya görä, Kongaz küüyün “Suleyman DEMİREL”TAA DERINDÄN
Cesmekuuyu_Peti

2015.04.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kolektiv küçük, ama haliz bir büük aylä

Kim dedi, ani Ana Vatanda yok nicä iş kurmaa? Bir şüpesiz cuvap – var nicä! Sadä lääzım istemää, üşenmemää hem kendini inanmaa. Bölä insannar Gagauziyanın herbir küüyündä var. Onnar ne sa yapêrlar, ne sa çevirerlär, ne sa yaradêrlar da, hem kendilerinä, hem da yannaşık insannara işlemää kolaylık vererlär. Ölä insannar Çöşmäküüyündä da var. Burada kurulu bir ţeh neredä çorap örerler. Ţehın başında durêr Pötr Vasilyeviç ÇEBAN. Canabisinnän buluştuynan o dedi: “Bizdä kolektiv küçük, ama haliz bir aylä gibi işleer!” Ţehlan hem insannarlan tanıştıynan kendimiz gördük, ani bu laflar dooru. İnsannarTAA DERINDÄN