CÜMNE BOLUMU

uzum
Moldovadan meeva hem zarzavat malların Rusiyaya girmesinä izin verilmesi Gagauziyanın çiftçilik mallarının 70% satış çarşısını yok eder. Bunu GRTya açıkladı Gagauziyanın çiftçilik upravleniyasının baş zaametçisi Andrey DİMİTROGLO. Canabisi söledi, ani “Gagauziya çiftçilik malların 70% satardı Rusiyaya, 20-25% – Belarusiyaya, kalanını da Ukraynaya”. Bu yıl Gagauziyada bereket büük oldu. Sırada imäk için üzümnär da. Yapılan açıklamalara görä üzümün bereketi, geçän yıllara görä, üç katına kalktı. Şindi bu malları nereyi sataceklar corbacık başların aklıları ermeer.TAA DERINDÄN
zarazavatlar
Bıldır Ceviz ayında (sentäbri) Rusiya Federaţiyası koydu embargo Moldovanın şaraplarına. Taa sora, Gagauziya şarap fabrikaların mallarını Rusiyada satmaa deyni izin verdi. Moldova Evropa Birliinnän asoţiaţiya annaşmasını imzaladıktan sora, Rusiya Federaţiyası 2014-cü yılın Orak ayında (iyül) 18-dä  bildirdi, ani Rusiyanın “Rosselhoznadzor” kuruluşu zap altına koydu Moldovadan Rusiyaya meevanın gelmesini. Şindi Rusiyaya yok nicä götürmää (el bagajında da) taazä alma, ayva, armut, zerzeli, kirez, vişnä, şefteli, nektarin, erik, güvem. Birkaç gündän sora da “Rosselhoznadzor” açıkladı, ani zap altına alêr Moldovadan Rusiyaya taazä zarzavatların hem zarzavat konsrvalarının gelmesini. Bu durumnan ilgili olarak MoldovanınTAA DERINDÄN
orfografiya
Gagauziyanın İspolkomu kabletti «Правила орфографии и пунктуации гагаузского языка (новая редакция)» kurallarını. Eni kiyat genä genä rus dilindä! Neçin sa herkerä, açan söz gider gagauz dilini korumak hem doorutmak için, bütün işlär rus dilindä yapılêr? Bu soruşa cuvap çok var. Onnarı hepsini aaraştırmaa istämeerim. Sade bir iş soracam. Diil mi o iş için, ani gagauz dilini taa kolay yok etmää rus dili kalupları içindä! Bilerim, bana hemen cuvap vereceklär: “Tezdä onu gagauzçaya da çevirecez?” Neçin ölä, neçin saa kulaanızı arkadan sol elinizlän kaşıyêrsınız? Neçin çevireceniz? Neçin yazmadınız gagauzça da soraTAA DERINDÄN
Scan
Şveyţariya hem Moldova pravitelstvoların arasında imzalanan insannık yardımı hem teknik işbirlii annaşmasına görä Gagauziyanın 5 liţeyindä “Ecosan” kuru tualetlerı yapılacek. Orak ayın 23-dä Gagauziyada Şveyţariyanın “Scat” Fondun filialınnan konuylan ilgili dört taraflı annaşma imzalandı. Gagauziya ofiţial saytı bildirdi, ani ayırılan liţeylär bunnar: Baurçu, Başküüyü (Kirsovo “M.Tuzlov”), Çöşmäküüyü, Kıpçak “S.Baranovskiy” hem Kongaz liţeyleri. Gagauziya tarafından annaşmayı imzaladılar: üüredicilik Upravleniyasının başı Vera BALOVA, küülerin primarları P. POPAZ (Baurçu), S.SAPUNCI (Kirsovo), G. BOEV (Çöşmäküüyü), V. KOLİOGLU (Kıpçak), K. TELPİZ (Kongaz) hem da liţeylerin direktorları G. PAMUCAK (Baurçu), G. VORNİKOGLU (Kirsovo “M.Tuzlov”), E. RİŞİLÄNTAA DERINDÄN
Petr_Dimov

2014.07.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Resimci Pötr DİMOV 52-ci yaşını doldurdu

Orak ayın (iyül) 12-dä resimci Pötr DİMOV 52-ci yaşını doldurdu. Canabisi duudu Kıpçak küüyündä 1962-ci yılında. Şkolayı bitirdiktän sora, 1984-1989 yıllarında üürendi Moskvadakı incäzanaatlar “N.Krupskaya” adına zaoçnıy halk univeristetın stanok resimcilii hem grafika bölümündä. 1984-cü yıldan beeri industriya grafikasınnan zanaatlanêr. 1987-1990 yıllarında “Moldavpotrebsoyuz” alış-veriş reklama uurunda işledi. Moldaviya SSR “VDNH MSSR” (büün “Moldexpo”) “Oktäbrinin 70-ci yıldönümünä” pavilyonunu hazırladı. Gagauz Respublikasının hem Bucaan simvolikasının kurulmasında çok pay aldı. Hazırladı “Ana dilimiz”, “KDU”, “Gagauz Respublikası”, “Gagauz Baamsız Jurnalistlär Birlii” hem taa başka emblemaları. Pötr DİMOVun yaratmaları pek üüsek uurda yapılı. Onun emblemalarındaTAA DERINDÄN
represiyalar

2014.07.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyada Sibirä kaldırannarı andılar

Çadırdakı “Dooruluk” cümne kuruluşun zaametinnän Orak ayın (iyül) 6-da Çadır kasabasında andılar onnarı, kimi sovet rejimın vakıdında Sibirä kaldırdılar hem GULAG lagerlerindä yok ettilär. O günü çadırdakı “XX-ci üzyılın 40-50 yıllarında politikalı represiyaların kurbannarını anmak” taşın yanında toplandılar Gagauziyadan insannar, kimin yakınnarı o titsi yıllarda rejimın kaya taşlarının arasına kaldı. Popazlar slujba yaptılar. İnsannar tutuşturdular mumnarı, anmak taşına çiçek koydular hem, kısa bir mitingta, annattılar o unudulmaz yıllar için hem aar sünmäz acılar için. Not. Sayılêr, ani bütün Gagauziyadan politikalı represiyaların altına düştü 4 binä yakın insan (haliz insan sayısı büünküTAA DERINDÄN
sarap

2014.07.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

I-ci Karadeniz şarapçılık Forumu

Orak ayın (iyül) 3-4 günnerindä Gagauziyada geçti I-ci Karadeniz şarapçılık Forumu. Forumda pay aldılar Kara Deniz dolayında bulunan devletlerdän (Azerbaycan, Armeniya, Belorusiya, Gruziya, Moldova, Rusiya, Türkiye, Ukrayna) şarapçılar, ekonomistlar, diplomatlar, jurnalistlar hem cümne insannar. Forumun açılışında pay aldılar hem nasaat ettilär: Moldovanın çiftçilik Ministrusu Vasiliy BUMAKOV, Gagauziyanın başkanı Mihail FORMUZAL, Gagauziya Halk Topluşun başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Rusiyanın baacılar hem şarapçılar Birliin prezidentı Leonid POPOVİÇ hem başkaları. I-ci Karadeniz şarapçılık Forumunda iki Tombarlak masa toplantısı oldu: «Проблемы и перспективы винодельческой отрасли после подписания договора об Ассоциации с ЕС и создания ЕвразийскогоTAA DERINDÄN
angeli_F

2014.06.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Födor Afanasiyeviç ANGELİ raametli oldu

Kirez ayın (iyün) 29-da raametli oldu büük politikacı, diplomat, jurnalist, bilim adamı hem yazıcı Födor Afanasiyeviç ANGELİ. Canabisi duudu 1935-ci yılda Canavar ayın (oktäbri) 29-da Aydar küüyündä. Orta şkoladan sora, başardı “M.Lomonosov” adına Moskva devlet universitetın (MDU) Aziya hem Afrika institutunu, MDU aspiranturasını, partiyanın Moskvadakı Üüsek şkolasını. Moldova respublikasının kıymetli jurnalistı. Filolgiya bilgilerindä doktor. Födor Afanasiyeviç ANGELİ işledi SSRB Devlet televideniyansında korespondent. Moldova “İnturist” firmasının Baş direktoru oldu. 1967-1972 yıllarda Romıniyada “Novosti” haber agenstvosunun korespondentı hem 1974-1979 yıllarda “Pravda” gazetasının korespondentı işledi. 1972-1974 hem 1979-1983 yıllarda Moldova Komunist partiyasının MerkezTAA DERINDÄN
bilmemneler

2014.06.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kulturamızın erinä Batı “zenginnikleri” geler

Devlet Batıya dönüncä bizä Batı “zenginnikleri” geldi. O zenginniklerin birisi sex azınnıkların açıktan korulması. Brakın korulmasını – bizim kulturamızı, adetlerimizi, aylelerimizi, uşaklarımızı, yuvalarımızı bozêrlar, ruh zenginniimizi yok ederlär. İnsannık hem kusurluklara saburluk maanasınnan, bizä bütün mındarlıı getirdilär: ilktän narkotiklerdän korunmak maanasınnan gençlerimizi narkotiklerä alıştırdılar, sora şkolalara sex annadan kiytları soktular, sora da adamın adamnan, karının karılarlan sex yapmalarını hem evlenmelerini ortaya çıkardılar, da, “tolerantnost” maanasınnan bunnarı zakonnara geçirerlär. Bakın, “Voice of Amerika” kanalı haberleer, ani Amerikanın viţe-prezidentı Joe Biden sex azınnıkların korunmasını insannarın milli kulturalarından hem adetlerindän taa üüsää koyêr.TAA DERINDÄN
kdu_proekt

2014.06.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Evropa standartlarında

Kirez ayın 26-da Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL hem Kişinev TİKA ofisin koordinatoru Atilla Cem KARAMOLLAOĞLU Komrat Devlet Universitetın (KDU) kollektivına universitetın obşçejitiyesını Evropa standartlarına görä enilenmäk proektına prezentaţiya yaptılar. Proektın hazırlanması için TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) 37 bin Euro para verdi. Bütün proektı Kişinevdan “Urban-proekt” kuruluşu yaptı. Proekta görä obşçejitiyada Evropa standartlarına uygun olarak enilenmä, mebel, santehnika, komunikaţiyalar yapılacek. Bütün bu işlär için 1,5 milion Euro para lääzım olacek. Neettä var bu parayı yabancı donorlardan bulmaa. PATRETTÄ: Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL hem KDU rektoru ZinaidaTAA DERINDÄN