CÜMNE BOLUMU

moldova_izrail

2014.09.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovanın hem İzrailin arasında vizalar kalktı

2014-cü yılın Ceviz ayın (sentäbri) 22-dän beeri Moldovanın hem İzrailin arasında vizalar kalktı. Şindi biometrika pasportlarına saabi olan Moldova vatandaşları bir problemasız var nicä İzrailä geziyä gitsinnär. Nicä Evropa Birlindä ölä İzraildä da vizasız var nicä bulunmaa 90 gün altı ayın içindä. Graniţayı geçärkana sizdän var nicä sorsunnar neçin İzrailä gelersiniz hem paranız var mı (günnük 50€ esabından).TAA DERINDÄN
etno4

2014.09.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Faydasız hem boşuna bir yortu

Ceviz ayın (sentäbari) 21-dä Kişinevda Ştefan çel Mare parkında “Çeşitliktän birleşmäk” adlı XIV-cü Etnofestival oldu. O günü orada Moldovada yaşayan azınnıklar hem yabancılar kendi “aullarını” hazırlamıştılar. Orada-burada politikacılar gezinirdi. Saadan-soldan milli muzıka havaları işidilirdi. Park aleyaların iki taraflarında da el ustaların mallarınnan masalar kuruluydu. Ama o muzıkayı hem malları, politikacılardan kaarä, may yoktu kim işitsin. Var nicä demää park boştu. Bunun sebepi da belli: Moldova öndercileri bu Etnofestivallän göstermää isteerlär, ani Moldovada azınnıklara saygı var. Ama aslısı o, ani açan büük politika kararları alınêr, politikacılar azınnıkları bişeyä saymêêrlar. Hem diilTAA DERINDÄN
zeybekci_candu

2014.09.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldova-Türkiye serbest alış-veriş annaşması imzalandı

Ceviz ayın (sentäbri) 11-dä Moldova hem Türkiye arasında serbest alış-veriş annaşması imzalandı. Annaşmayı imzaladılar Moldova ekonomika ministrusu Andrian KANDU hem Türkiye Ekonomika Bakanı Nihat ZEYBEKÇİ. Nicä bildirdi Moldova ekonomika ministerliin pres-slujbası “Annaşmanın uuru iki devlet arasında karşılıklı hem kärlı alış-veriş yapılması, ekonomika ilişkilerin ilerlemesi, dooru konkurenţiya yapılması, alış-veriş baryerların kaldırılması hem ortak yatırımnara kolaylık verilmesi”. Annaşmada dokuz bindän zeedä mal için kolaylıklar veriler. Annaşma kuvedä geçsin deyni lääzım iki devletin parlamentları ona ratifikaţiya yapsınnar. Foto – www.mec.gov.md saytından.TAA DERINDÄN
komrat_kasaba_gunu

2014.09.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komrat eni istoriyada kendi 225 yılını kutlêêr

Ceviz ayın 13-14 günnerindä Gagauziyanın başkasabası Komrat eni istoriyada kendi 225 yılını kutlêêr. Kutlamalari Ceviz ayın 13-dä klisedä yortulu liturgiyaylan başladılar. Sora kasabanın merkez meydanında iş kolektivların paradı oldu. Parkta çeşitli sergilär açıldı hem uşakların konţerdı oldu. Avşam üstü da komratlılara hem musaafirlerä deyni meydanda konţert hem feyerverk yapıldı. Ceviz ayın 14-dä sport yarılşmaları hem konţertlär olacek. Foto – gagauzmedia.mdTAA DERINDÄN
tika-yataklar2

2014.09.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiyedän Moldovaya 100 yıvın bakım yataa verildi

Türkiyenin ekonomika Bakanı Nihat ZEYBEKÇİnin Moldovada bulunduu programasında görä Ceviz ayın 11-dä Moldova bolniţalarına 100 yıvın bakım yataa verildi. Bunnarın 30-zu Gagauziyanın bolniţalarına verilecek.Yatakların verilmesini TİKA yolunnan Türkiyedän istedi Moldova saalık ministerstvosu. Yıvın bakım yatakların ofiţial verilmä proţedurasında pay aldılar Moldova saalık ministersu  Adrian USATIY, Türkiyenin ekonomika Bakanı Nihat ZEYBEKÇİ, Türkiye Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, Türkiye Ekonomika Bakannıın delegaţiyası, Kişinev TİKA geçici koordinatoru Mustafa KICIR. TAA DERINDÄN
tika_komrat.10.09

2014.09.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

TİKA delegaţiyası Gagauziyada

Ceviz ayın (sentäbri) 10-da Gagauziyada bulundular TİKA Balkanlar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, TİKA Moldova masası sorumnusu Nihal ERSOY hem Kişinev TİKA geçici koordinatoru Mustafa KICIR.  Vizit zamanında TİKA delegaţiyası buluştu Gagauziya İspolkomun predsedatel yardımcısınnan Nikolay STOYANOVlan hem Gagauziya üüredicilik Upravleniyasının başınnan Vera BALOVAylan. Başka konulardan kaarä, söz gitti Gagauziyada zanaat uçilişçesına yapılacek yardımnar için da. Bundan kaarä avtonomiyanın musaafirleri tanıştılar Gagauziyanın uşak başçalarınnan hem kuvet strukturalarınnan.TAA DERINDÄN
skola

2014.09.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Liţey klaslarına sadä 30% uşak gitti

Bu yıl Gagauziyanın 30 liţeyindän sal 18-zi liţey klaslarını toplamaa becerdi. Ceviz ayın (sentäbri) 1-dä liţey klaslarında sadä 500 üürenci partalara oturdu. Sayılêr, ani bunun sebepi – uşaklar bakalavra ekzamennerini vermää korkêrlar. 9-cu klastan sora Gagauziyanın uşakları giderlär ya Rusiyaya, yada Pridnestrovyeya üürenmää.TAA DERINDÄN
kiyat_baboglu
Gagauz Halkıma, Gagauziya başkanına Mihail FORMUZALa, Gagauziya Halk Topluşu başına Dimitriy KONSTANTİNOVa, GHT deputatlarına hem İspolkom azalarına AÇIK DANIŞMA Paalı kardaşlar!!! Gagauziyada hazırlanêr “Gagauziyada üüredicilik için” zakon. Taa ilk gündän, neçin sa o zakonda GAGAUZ DİLİNDÄ şkolaların eri yok. Neçin acaba? Herliim bu soruşun istoriyasına dalarsak görecez, ani herkerä, açan vardı kolayı gagauz dilindä şkolaları açmaa, kuvettä bulunan kişilär yapardılar ölä, ani o şkolalar açılmasın. Açan 50-ci yılların sonunda – 60-cı yılların başında başladıydı hazırlanmak açmaa deyni gagauz dilindä şkolaları, onnar kim annadı, ani bu iş GAGAUZ milletini dizdän kaldıracek,TAA DERINDÄN
Recep_Tayyıp_ERDOGAN_
Paalı Canabin Recep Tayyıp ERDOĞAN! Türkiye Respublikasının Prezidentı seçilmesinnän Canabinizi kendimin hem gagauz halkın adından bütün üreklän kutlêêrım. İnanêrım, ani Prezident olarak Canabiniz ileri dooru da becereceniz hep ölä bereketli hem faydalı çalışmaa Türkiyenin büümesi, kaavileşmesi, zenginnemesi hem ilerlemesi için. Bilerim, ani tüm gücünüzü koyacenız ona, ani bütün dünnedä daymaların-daymalarında Türkiyenin adı hem işi saygıylan tanınsın hem bilinsin. Sizä hem yakınnarınıza Allaa bu uurda sabur, kuvet hem saalık versin, hem da her zaman yardımcı olsun! Saygılarımnan, Todur ZANET, Gagauz Milli Marşın yazarı, “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoruTAA DERINDÄN
fulger

2014.08.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Poliţiya genä gagauz küülerini basêr. Bu kerä Başküüyünü.

Harman ayın (avgust) 15-16 gecesi Kişinevdan “Fulger” speţnaz batolyonundan 20 kişiyä yakın poliţiyacı, avtomatlar ellerindä, bastı Başküüyün (Kirsova) “777” diskotekasını. Bu kerä onnarın yanında Komrattan da 2 poliţiyacı vardı. Nicä annadêrlar insannar o gecä diskotekada 200 kişidän zeedä insan vardı. Speţnaz sarmış diskotekayı. Kapulara, hiç birini çıkmaa-girmää brakmayıp, avtomatlarlan poliţiya konmuş. Sţenaya poliţiyacıdan birkaç kişi çıkmış, da emir verip hepsi uslu dursun hem kimsey kıpırdamasın, poliţiya başlamış kimi kişileri yoklamaa. Nicä söleer o gecä diskotekada bulunan insannar “poliţiya pek alatlardı, bezbelli korkardılar, ani diskotekaya başlayaceklar toplanmaa burada bulunanarın anaları-bobaları hemTAA DERINDÄN