EKONOMİKA BOLUMU

invest (1)

2018.11.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Neredä bizim Gagauz Dilimiz?

IV-cü Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2018” forumu geçti 2018-ci yılın Kasımın (noyabri) 3-dä, Türkiye TİKA tarafından enilenmiş Komrat kasabasının Kultura Sarayında geçti “IV-cü Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2018” investiţiya forumu. Forumun baş sponsor oldu Türkiyenin TİKA Başkannıı. O günü, maasuz Forum için Gagauziyaya ofițial vizitlan geldi Rusiya Federațiyasının Tatarstan Respublikasının prezidentı Rustam MİNNİHANOV, angısını burada tuz-ekmeklän hem şenniklän karşladılar. IV-cü Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2018” forumu açıldı Gagauziyada investițiya kolaylıkları için bir reklama kinosunnan. Sora, Forumun Plenar toplantısında, biri-biri ardı söz tutular: Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Tatarstan Respublikasının prezidentı Rustam MİNNİHANOV, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA,TAA DERINDÄN
invast_baskan
  Kasımın (noyabri) 4-dä, Komrat Devlet Universitetın binasında geçti III-ci Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2017” investiţiya forumu. Foruma çaarıldılar hem katıldılar yaklaşık 10 (bıldır 20-ya yakın) devlettän delegaţiyalar hem işadamnarı: Türkiyedän, Rusiyadan, Ukraynadan, Belorusiyadan, Latviyadan hem başka erlerdän. III-ci Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2017” investiţiya forumuda katılannara okundu Moldova Prezidentın İgor DODONun kutlama sözü. Forumun plenar oturuşunda söz tuttular Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Moldovanın ekonomika ministrusu Oktavän KALMIK, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Evropa Birliin Moldovada Büükelçisi Peter MİHALKO hem başkaları. Kendi sözündä Gagauziya Başkanı urguladı, ani bitki vakıtlar, SARD (küçük hem orta biznesaTAA DERINDÄN
moldo-turk_forumu
Kişinevda oldu “Moldova – Türkiye iş Forumu”, angısına 200 zeedä iş adamı katıldı. Bu Forumun açılışında Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM hem Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP, biznesmennarın önündä nasaat ederärk, Forumun iki devlet için hem iki taraftan işadamnarına deyni önemnisini urguladılar. Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM, forumcuların önündä nasaat ederäk, kendi sözündä urguladı, ani Türkiye hem Moldova arasında biznes uurunda büük potenţial var, hem buyur etti Türkiye işadamnarı bu potenţialı kullansınnar. Başbakanı Binali YILDIRIM dedi: “İş adamnarımızın gerekli adımnarın atmasını bekleeriz”. Not. Moldovanın ofiţial açıklamalarına görä, 2016-cı yılda Moldova-Türkiye arasında 334 milionTAA DERINDÄN
Invest_Forum
Kasımın (noyabri) 5-dä, Gagauziya İspolkomun kararına görä, Komratta oldu II-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu – “Gagauzia 360°”. Bu forum yapıldı Gagauziyanın dünnedä imecını üüseltmäk, avtonomiyanın investiţiya uurunda kuvedini göstermäk hem burada biznesı götürmää deyni uygun durumu yaratmak için. Foruma katıldılar yaklaşık 20 devlettän delegaţiyalar hem işadamnarı: Türkiyedän, Rusiyadan, BDTdan (Birleşik Devletlär Topluluu), Evropa Birliindän, Yakın Doudan hem başka erlerdän. Forumun işindä pay aldılar Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP, Türkiye Başbakan Yardımcısı Turgul TÜRKEŞ, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ,  Rusiya Kişinev Büükelçisi Farit MUHAMETŞİN, Germaniya Büükelçisi Ulrike KNOTZ, Evropa Birliin MoldovadaTAA DERINDÄN
invest_gagauziya_baner
Gagauziya İspolkomun kararına görä, Kasımın (noyabri) 5-dä Komratta olacek II-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu – “Gagauzia 360°”. “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumunda beklener 20 devlettän zeedä delegaţiyaların katılması: Türkiyedän, Rusiyadan, BDTdan (Birleşik Devletlär Topluluu), Evropa Birliindän, Yakın Doudan hem başka. Forumnan ilgili olarak Gagauziyanın ofiţial saytı bu PRESS-RELİZı yaptı: 5 ноября 2016 года в Гагаузии состоится Второй международный инвестиционный форум «Invest Gagauzia» (ПРЕСС-РЕЛИЗ) 5 ноября 2016 года в Гагаузии состоится Второй международный инвестиционный форум  «Invest Gagauzia» под общим названием «Gagauzia 360°». Форум является ведущим мероприятием по привлечению отечественных и иностранных инвестиций вTAA DERINDÄN
BAYRAKLAR

2016.11.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, EKONOMİKA BOLUMU

Türkiyeylän serbest alış-veriş Annaşması kuvedä geçti

Başlayıp 2016-cı yılın Kasım ayın birindän Moldova hem Türkiye arasında serbest alış-veriş annaşması kuvedä geçti. Annaşma Moldovada 2014 yılın Ceviz ayın (sentäbri) 11-dä imzalandıydı. Annaşmaya görä iki devlet arasında ekonomika ilişkilerinä taa geniş yol açılêr hem ekonomikayı köstekleyän duvarlar kaldırılêr. Onun uuru iki devlet arasında karşılıklı hem kärlı alış-veriş yapılması, ekonomika ilişkilerin ilerlemesi, dooru konkurenţiya yapılması, alış-veriş baryerların kaldırılması hem ortak yatırımnara kolaylık verilmesi. Annaşmada yaklaşık 9 bin türlü maldan eksportta 100% vergi kaldırılêr. Not. 2016-cı yılın Baba Marta ayın 31-dä Moldova parlamentı “Türkiye Respublikasınnan serbest alış-veriş Annaşmasına” ratifikaţiyası yapmtı.TAA DERINDÄN
ceh_bayraa
Moldovanın çevrä tabiatın ministerstvosu, Moldovanın iyecek malların saalıklı olmasında Milli agenstvosu hem Çeh Respublikasının ilerlemäk Agenstvosunun arasında annaşmalık Memorandumu imzalandı. Onun uuru – “Çöşmä küüyün yakınnarında bulunan kuşkulu bokluunnan, pestiţid mezarınnan, ilgili riskların aazaltılması”. Çeh Respublikasının Moldovada Büükleçisi Zdenek KRİJİÇ (Zdenek Krejci) açıkladı, ani proektı aslıya geçirecek çehiyadan “Dekonta” kompaniyası. O kompaniya 2017-ci yılın Kirez ayınadan (iyun) Çöşmä küüyün yakınnarında bulunan kuşkulu bokluun (pestiţid mezarın) durumunu inceleyecek, onun ekologiyaya zararlıını kantarlayacek hem nasaat verecek, nicä ileri dooru bu bokluu kullanmaa. İncelemenin sonuçları cümneyä hem devlet kuvetlerinä seminarlarda açıklanacek. Moldovanın çevräTAA DERINDÄN
deik
Orak ayın (iyül) 20-21 günnerindä İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısı Vadim ÇEBAN, Gagauziyanın invetiţiya kolaylıklarını açıklamaa deyni, İstanbulda bulundu. Burada Orak ayın (iyül) 20-dä Canabisi buluştu Türkiyenin Dış Ekonomika İlişkileri Kuruluşun (DEIK) Başkanınnan Ömer Cihad VARDANnan hem DEIK azalarınnan. Buluşmalarda Vadim ÇEBAN açıkladı, ani Gagauziyanın öndercileri pek meraklanêrlar Gagauziyaya Türkiyedän investiţiya paralarının çekilmesinnän. O urguladı, ani Gagauziyada pek islää investiţiya kolaylıkları var. Onnarın arasında vergi kolaylıı hem geniş infrastruktura, bildirer başkanın pres-slujbası. Bundan kaarä, Orak ayın 21-dä Vadim ÇEBAN buluştu İstanbulun industriya bölgesinin öndercilerinnän, angıları adadılar yardımcı olmaa Gagauziyaya investorları çekmääTAA DERINDÄN
ayhan_gurbuzer

2016.06.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Selcuklu belediyesindän Kongaza su skvajinası

Nicä açıkladı Kongazın Türkiyedän kardaş kasabasından Koniyanın Selcuklu belediyesinin dışilişkileri müdürü Ayhan GÜRBÜZER Selcuklu belediyesi Kongaza su skvajinası hem başnäsı yapacek. Skvajinayı hem başneyi, TİKA yolunnan, Kongaz küüyün Bucak gençlik maalesindä yapaceklar. Bu maalä küüyün en genç maalelerindän birisi hem bulunêr küüyün en üüsek erindä. Yazın, sıcaklar geldiynän, bu maaledä su biter. Neettä var skvajinayı hem başneyi birkaç ayın içindä yapmaa da onnardan 250 evä su çekmää.TAA DERINDÄN
minekonom
Baba Marta ayın 31-dä Moldova parlamentı “Türkiye Respublikasınnan serbest alış-veriş Annaşmasına” ratifikaţiyası yapmaa için oy verdi. Parlamenttakı komunistlär hem soţialistlar buna karşı çıktılar. Bu dokumentin kabledilmesi Moldovanın Evropa Birliinä girmesinnän ilgili Annaşmaya görä yapılacek işlerdän birisidir. Ona görä iki devlet arasında ekonomika ilişkilerinä taa geniş yol açılêr hem ekonomikayı köstekleyän duvarlar kaldırılêr.TAA DERINDÄN