EKONOMİKA BOLUMU

Invest_Forum
Kasımın (noyabri) 5-dä, Gagauziya İspolkomun kararına görä, Komratta oldu II-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu – “Gagauzia 360°”. Bu forum yapıldı Gagauziyanın dünnedä imecını üüseltmäk, avtonomiyanın investiţiya uurunda kuvedini göstermäk hem burada biznesı götürmää deyni uygun durumu yaratmak için. Foruma katıldılar yaklaşık 20 devlettän delegaţiyalar hem işadamnarı: Türkiyedän, Rusiyadan, BDTdan (Birleşik Devletlär Topluluu), Evropa Birliindän, Yakın Doudan hem başka erlerdän. Forumun işindä pay aldılar Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP, Türkiye Başbakan Yardımcısı Turgul TÜRKEŞ, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ,  Rusiya Kişinev Büükelçisi Farit MUHAMETŞİN, Germaniya Büükelçisi Ulrike KNOTZ, Evropa Birliin MoldovadaTAA DERINDÄN
invest_gagauziya_baner
Gagauziya İspolkomun kararına görä, Kasımın (noyabri) 5-dä Komratta olacek II-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu – “Gagauzia 360°”. “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumunda beklener 20 devlettän zeedä delegaţiyaların katılması: Türkiyedän, Rusiyadan, BDTdan (Birleşik Devletlär Topluluu), Evropa Birliindän, Yakın Doudan hem başka. Forumnan ilgili olarak Gagauziyanın ofiţial saytı bu PRESS-RELİZı yaptı: 5 ноября 2016 года в Гагаузии состоится Второй международный инвестиционный форум «Invest Gagauzia» (ПРЕСС-РЕЛИЗ) 5 ноября 2016 года в Гагаузии состоится Второй международный инвестиционный форум  «Invest Gagauzia» под общим названием «Gagauzia 360°». Форум является ведущим мероприятием по привлечению отечественных и иностранных инвестиций вTAA DERINDÄN
BAYRAKLAR

2016.11.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, EKONOMİKA BOLUMU

Türkiyeylän serbest alış-veriş Annaşması kuvedä geçti

Başlayıp 2016-cı yılın Kasım ayın birindän Moldova hem Türkiye arasında serbest alış-veriş annaşması kuvedä geçti. Annaşma Moldovada 2014 yılın Ceviz ayın (sentäbri) 11-dä imzalandıydı. Annaşmaya görä iki devlet arasında ekonomika ilişkilerinä taa geniş yol açılêr hem ekonomikayı köstekleyän duvarlar kaldırılêr. Onun uuru iki devlet arasında karşılıklı hem kärlı alış-veriş yapılması, ekonomika ilişkilerin ilerlemesi, dooru konkurenţiya yapılması, alış-veriş baryerların kaldırılması hem ortak yatırımnara kolaylık verilmesi. Annaşmada yaklaşık 9 bin türlü maldan eksportta 100% vergi kaldırılêr. Not. 2016-cı yılın Baba Marta ayın 31-dä Moldova parlamentı “Türkiye Respublikasınnan serbest alış-veriş Annaşmasına” ratifikaţiyası yapmtı.TAA DERINDÄN
ceh_bayraa
Moldovanın çevrä tabiatın ministerstvosu, Moldovanın iyecek malların saalıklı olmasında Milli agenstvosu hem Çeh Respublikasının ilerlemäk Agenstvosunun arasında annaşmalık Memorandumu imzalandı. Onun uuru – “Çöşmä küüyün yakınnarında bulunan kuşkulu bokluunnan, pestiţid mezarınnan, ilgili riskların aazaltılması”. Çeh Respublikasının Moldovada Büükleçisi Zdenek KRİJİÇ (Zdenek Krejci) açıkladı, ani proektı aslıya geçirecek çehiyadan “Dekonta” kompaniyası. O kompaniya 2017-ci yılın Kirez ayınadan (iyun) Çöşmä küüyün yakınnarında bulunan kuşkulu bokluun (pestiţid mezarın) durumunu inceleyecek, onun ekologiyaya zararlıını kantarlayacek hem nasaat verecek, nicä ileri dooru bu bokluu kullanmaa. İncelemenin sonuçları cümneyä hem devlet kuvetlerinä seminarlarda açıklanacek. Moldovanın çevräTAA DERINDÄN
deik
Orak ayın (iyül) 20-21 günnerindä İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısı Vadim ÇEBAN, Gagauziyanın invetiţiya kolaylıklarını açıklamaa deyni, İstanbulda bulundu. Burada Orak ayın (iyül) 20-dä Canabisi buluştu Türkiyenin Dış Ekonomika İlişkileri Kuruluşun (DEIK) Başkanınnan Ömer Cihad VARDANnan hem DEIK azalarınnan. Buluşmalarda Vadim ÇEBAN açıkladı, ani Gagauziyanın öndercileri pek meraklanêrlar Gagauziyaya Türkiyedän investiţiya paralarının çekilmesinnän. O urguladı, ani Gagauziyada pek islää investiţiya kolaylıkları var. Onnarın arasında vergi kolaylıı hem geniş infrastruktura, bildirer başkanın pres-slujbası. Bundan kaarä, Orak ayın 21-dä Vadim ÇEBAN buluştu İstanbulun industriya bölgesinin öndercilerinnän, angıları adadılar yardımcı olmaa Gagauziyaya investorları çekmääTAA DERINDÄN
ayhan_gurbuzer

2016.06.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Selcuklu belediyesindän Kongaza su skvajinası

Nicä açıkladı Kongazın Türkiyedän kardaş kasabsından Koniyanın Selcuklu belediyesinin dışilişkileri müdürü Ayhan GÜRBÜZER Selcuklu belediyesi Kongaza su skvajinası hem başnäsı yapacek. Skvajinayı hem başneyi, TİKA yolunnan, Kongaz küüyün Bucak gençlik maalesindä yapaceklar. Bu maalä küüyün en genç maalelerindän birisi hem bulunêr küüyün en üüsek erindä. Yazın, sıcaklar geldiynän, bu maaledä su biter. Neettä var skvajinayı hem başneyi birkaç ayın içindä yapmaa da onnardan 250 evä su çekmää.TAA DERINDÄN
minekonom
Baba Marta ayın 31-dä Moldova parlamentı “Türkiye Respublikasınnan serbest alış-veriş Annaşmasına” ratifikaţiyası yapmaa için oy verdi. Parlamenttakı komunistlär hem soţialistlar buna karşı çıktılar. Bu dokumentin kabledilmesi Moldovanın Evropa Birliinä girmesinnän ilgili Annaşmaya görä yapılacek işlerdän birisidir. Ona görä iki devlet arasında ekonomika ilişkilerinä taa geniş yol açılêr hem ekonomikayı köstekleyän duvarlar kaldırılêr.TAA DERINDÄN
minekonom
Moldova ekonomika Ministerliin presaylan ilişkileri Serviçi bildirdi, ani Baba Marta ayın 23-dä Moldova pravitelstvosunda incelendi dokument, angısına görä Moldovaylan Türkiye karşılıklı investiţiyaları koruyaceklar hem onnara kolaylık vereceklär. Bu dokumentta temelä koyulêr juridika prinţipları, angıları iki devlet arasında ilişkileri kaavileştirecek, ekonomika işbirliini ilerledecek hem karşı devlettä insannarlan firmalara investiţiya kolaylıkları verecek. Bundan kaarä bu dokument karşılıklı investiţiyaları koruyacek hem çeşitli uurda moldo-türk işbirliini zeedeledecek. Not. İki deletin pravitelstvoları arasında karşılıklı investiţiyaları korumak hem onnara kolaylık veremäk soruşların incelenmesi açıldı Moldova ekonomika Ministerliin teklifinnän (2015-ci yılın Baba Marta ayın 27-dän Moldova PravitelstvosununTAA DERINDÄN
Tomay_traktor

2015.11.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, EKONOMİKA BOLUMU

Tomayda ilk traktorları topladılar

Gagauziyada I-ci Halklararası investiţiya forumun ilk günündä Komratta Başkannık binasının önündä erleştirildi ilk 5 traktor, ani Tomay küüyündä tolandı. Buna kolaylık verdi Belarusiyanın Bobruysk traktor parçaları hem agregatları zavodunnan işbirlii annaşması. Ani Tomay küüyündä kurulacek ortak bir predpriyatiye annaşıldı Ceviz ayın 17-dä, açan Gagauziyanın delegaţiyası Balarusiyada bulundu. Ozaman Tomaydan “Bucakagroservis” firmanın direktoru İvan NEDOV hem Bobruysk traktor parçaları hem agregatları zavodun direktoru Aleksandr AGRANOVİÇ aralarında bir annaşma imzaladılar. Annaşmaya görä buradakı traktorlar, bakarak Bobruyskta toplanannara, 15-20% taa ucuz çıkêrlar. Zerä Gagauziyaya traktorların parçaları gelerlär da onnar sora toplanêrlar. Bu verer kolayını kimiTAA DERINDÄN
transport
Kasımın 10-11 günneri arası Ankarada toplandı avtotransportlan ilgili moldo-türk ortak komitetı. Moldovadan toplantıda pay aldı Transport hem yol infrastrukturası ministerliin (TYİM) avtotransport Bölümün başı Gheorghe AMBROSİ. Toplantıda açıklandı iki taraf arasında mallar taşımasının statistikası hem urgulandı, ani iki yılın içindä bunun sayısı aazaldı. Türkiye tarafı urguladı, ani moldovalı taşıycıları bu uurda öndä giderlär. Karar alındı, ani 2016-cı yıl için da avtorizaţiya sayısı hep o kertiktä kalacek: moldovan tarafı için 500 avtorizaţiya üçüncü deletlerlä hem 525 boş girmäk için. İki taraf ta kayıl oldular onunnan, ani, lääzım olursa, bu kvotaları varTAA DERINDÄN