EKONOMİKA BOLUMU

invest_forum

2020.10.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

VI-cı Halklararası “Invest Gagauzia-2020” Forumu

Komradın eni yapılan stadionunda, ani Türkiye Prezidentı Sayın Recep Tayyip ERDOĞANın Gagauziyaya 2018-ci yılın Canavar ayın 18-dä vizitı zamanında verilän izininä görä Türkiye Pravitelstvosu tarafından Komratta yapılêr, 2020-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 23-24 günnerindä geçer VI-cı Halklararası “Invest Gagauzia-2020” investiţiya forumu, angısında, Gagauziya tarafından kaarä, pay alêrlar Moldova öndercileri, diplomatlar, erindeki hem aşırı develtlerdän biznesmennar. VI-cı Halklararası “Invest Gagauzia-2020” Forumun birinci günündä açılış nasaatını yaptı Gagauziya Başkanı İrina VLAH, angısından sora kutlama hem selemnama sözlerini tuttular Moldova Premyer-ministrusu İon KİKU, Moldova Türkiye Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Moldova Rusiya Büükelçisi Oleg VASNEȚOV.TAA DERINDÄN
yol

2020.07.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Zavalı Kongaz-Baurçu yolu

2011-ci yıldan beeri, istoriyada artık dördüncülää, Gagauziya öndercileri büük tantalalıklan söledilär, ani Hederlez ayında Moldova Pravitelstvosu Kongaz-Baurçu yolun remondu için 48 milion ley verdi da yol işleri genä başlêêrlar. Sevindirici bir haberdi. Bildirildi, ani 6 kilometralık yol yapılacek en uygun standartlara görä. Çiinenmiş taşlar üstünä 2 kat çetin asfalt koyulacek da işlär yılın sonunadan başarılacek. Hemen bulundu firma da (neredän bulundu biri açıklamadı?), ani çabuk tutundu iştän da hemen, işi bozdu. Orak ayın (iyül) 6-da Kongaz-Baurçu yolunda işleri kontrol etti Gagauziya İspolkomun komisiyası da buldu, ani işlär hiç bir standartaTAA DERINDÄN
meslek_okulu
Küçük ayın (fevral) 3-7 günnerindä Gagauziya ispolkomun delegațiyası bulundu Türkiye Respublikasında, neredä inceledi buradakı industriya hem zanaat kolecların çalışmasını, bildirer gagauz.md saytı Gagauziya İspolkomu Predsedatelinin üçüncü yardımcısı Olesä TANASOGLUnun başkannıında olan delegațiya bulundu Ankara Altındağ “Atatürk mesleki ve teknik anadolu lisesi”ndä hem “ASO teknik kolecında”. Bundan kaarä Gagauziyadan delegațiya katıldı bir toplantıya, ani oldu Türkiyenin üüredicilik ministerstvosunda, neredä Komratta yapılacek “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”na deyni Türkiyedä üüredici hazırlamaa deyni soruş koyuldu.TAA DERINDÄN
invest_forum (2)_1
Kasımın (noyabri) 8-9 günnerindä Komratta geçti V-ci Halklararası “Invest  Gagauzia-2019” investiţiya forumu, angısında pay aldılar 13 devlettä delegațiyalar. Bu delagațiyaların arasında en büüktü Türk işadamnarın delegațiyası. Gagauziya Başkanı İrina VLAHın açılış sözündän sora Forumda pay alannara danışmak nasaatı tuttular Moldova Prezidentın ekonomika soruşlarında danışmanı Elena GORELOVA, Moldova Türkiye Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER hem Rus Federațiyasından Oleg MELNİÇENKO. Bu sözlerdän sora Forumun plenar toplantısı oldu. İki gün çalışmalarda Forumda türlü proektların tanıdılaması oldu. O proektların birisinin “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı” için annatı Türkiyenin Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) KişinevTAA DERINDÄN
invest_gagauziya_baner
Kasımın (noyabri) 8-9 günnerindä, Gagauziya İspolkomun kararına görä, Komratta oldu V-ci Halklararası “Invest  Gagauzia-2019” investiţiya forumu geçer. Bu Halklararası forum yapılêr Gagauziyanın dünnäädä imecını üüseltmäk, avtonomiyanın investiţiya uurunda kuvedini göstermäk hem burada biznesı götürmää deyni uygun durumu yaratmak için.TAA DERINDÄN
onur_turkiye_yol (1)

2019.11.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Türkiye kompaniyası Komrat çevrä yolunu yapêr

Evropa rekonstrukțiya hem ilerlemä bankasının hem Evroninvestbankın verdii kreditlän (59,5 milion evro) Türkiyedän “Onur” kompaniyası Gagauziyanın baş kasabasının dolayına en eni tehnologiyalara görä 19 kilometralık uzunnuunda çevrä yolu yapêr. Komrat çevrä yolu 2021-ci yolda başarılacek, nedän sora o olacek Gagauziyanın hem Moldovanın dünnää standartlarına görä yapılmış en modern bir yolu. Şindi sa burada işlär bir yıl kadar sürter hem yolun yaklaşık yarısı artık yapıldı. Nicä bildirdi “Onur” kompaniyanın önetim kurulu başkanı İhsan ÇETİNCEVİZ “Şindi proektı aslıya çıkamaa deyni burada 322 kişi çalışêr. Onnarın 42-si Türkiyedän hem 282-si da Gagauziyadan. Sora,TAA DERINDÄN
invest (1)

2018.11.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Neredä bizim Gagauz Dilimiz?

IV-cü Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2018” forumu geçti 2018-ci yılın Kasımın (noyabri) 3-dä, Türkiye TİKA tarafından enilenmiş Komrat kasabasının Kultura Sarayında geçti “IV-cü Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2018” investiţiya forumu. Forumun baş sponsor oldu Türkiyenin TİKA Başkannıı. O günü, maasuz Forum için Gagauziyaya ofițial vizitlan geldi Rusiya Federațiyasının Tatarstan Respublikasının prezidentı Rustam MİNNİHANOV, angısını burada tuz-ekmeklän hem şenniklän karşladılar. IV-cü Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2018” forumu açıldı Gagauziyada investițiya kolaylıkları için bir reklama kinosunnan. Sora, Forumun Plenar toplantısında, biri-biri ardı söz tutular: Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Tatarstan Respublikasının prezidentı Rustam MİNNİHANOV, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA,TAA DERINDÄN
invast_baskan
  Kasımın (noyabri) 4-dä, Komrat Devlet Universitetın binasında geçti III-ci Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2017” investiţiya forumu. Foruma çaarıldılar hem katıldılar yaklaşık 10 (bıldır 20-ya yakın) devlettän delegaţiyalar hem işadamnarı: Türkiyedän, Rusiyadan, Ukraynadan, Belorusiyadan, Latviyadan hem başka erlerdän. III-ci Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2017” investiţiya forumuda katılannara okundu Moldova Prezidentın İgor DODONun kutlama sözü. Forumun plenar oturuşunda söz tuttular Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Moldovanın ekonomika ministrusu Oktavän KALMIK, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Evropa Birliin Moldovada Büükelçisi Peter MİHALKO hem başkaları. Kendi sözündä Gagauziya Başkanı urguladı, ani bitki vakıtlar, SARD (küçük hem orta biznesaTAA DERINDÄN
moldo-turk_forumu
Kişinevda oldu “Moldova – Türkiye iş Forumu”, angısına 200 zeedä iş adamı katıldı. Bu Forumun açılışında Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM hem Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP, biznesmennarın önündä nasaat ederärk, Forumun iki devlet için hem iki taraftan işadamnarına deyni önemnisini urguladılar. Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM, forumcuların önündä nasaat ederäk, kendi sözündä urguladı, ani Türkiye hem Moldova arasında biznes uurunda büük potenţial var, hem buyur etti Türkiye işadamnarı bu potenţialı kullansınnar. Başbakanı Binali YILDIRIM dedi: “İş adamnarımızın gerekli adımnarın atmasını bekleeriz”. Not. Moldovanın ofiţial açıklamalarına görä, 2016-cı yılda Moldova-Türkiye arasında 334 milionTAA DERINDÄN
Invest_Forum
Kasımın (noyabri) 5-dä, Gagauziya İspolkomun kararına görä, Komratta oldu II-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu – “Gagauzia 360°”. Bu forum yapıldı Gagauziyanın dünnedä imecını üüseltmäk, avtonomiyanın investiţiya uurunda kuvedini göstermäk hem burada biznesı götürmää deyni uygun durumu yaratmak için. Foruma katıldılar yaklaşık 20 devlettän delegaţiyalar hem işadamnarı: Türkiyedän, Rusiyadan, BDTdan (Birleşik Devletlär Topluluu), Evropa Birliindän, Yakın Doudan hem başka erlerdän. Forumun işindä pay aldılar Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP, Türkiye Başbakan Yardımcısı Turgul TÜRKEŞ, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ,  Rusiya Kişinev Büükelçisi Farit MUHAMETŞİN, Germaniya Büükelçisi Ulrike KNOTZ, Evropa Birliin MoldovadaTAA DERINDÄN