EKONOMİKA BOLUMU

gaz_kolaj_

2021.11.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Eni paa diil, ani tuzluca, ama kär pek yakıcı!

Kasım ayın 9-da Energetikada Düzennemä Milli Agenstvosu (EDMA) Moldova vatandaşlarına deyni bir Kasımdan beeri kurdu eni gaz paasını – 11,08 ley bir metra kub için. Esaba alarak, ani Kasımın birinädän moldovalılar ödärdilär 4,2 ley bir metra kub için, eni paa diil, ani tuzluca, ama kär pek yakıcı. Ama bu kimin uurunda? EDMA başkanının Ştefan KRÄNGAnın laflarına görä – bu bir ön paa, o taa diişecek. Ama angı tarafa diişecek Canabisi açıklamadı. Kolaj: point.mdTAA DERINDÄN
Fatih_Metin_1
Kasımın 4-dä Moldovanın çiftçilik çorbacılıı hem iyecek industriyası ministrusu Viorel GERÇİU buluştu Türkiye çiftçilik hem daacılık ministerliin ministru yardımcısı Fatih METİN başkannıında Türkiye delegațiyasınnan. Buluşmada çiftçilik çorbacılıın hem çiftçilik mallarınnan alış-veriş uurunda işbirlii soruşları incelendi. Bundan kaarä önä sürüldü başka uurlardada ortaklık kurulmasınnan ilgili tekliflär da bakıldı. Moldova bekleer, ani Türkiye tarafından investițiya yapılsın, ki kurmaa zarzavat hem eşillik büütmesindä ortak kuruluşları. Buluşmada iki taraf arasında 2021-ci yılda şarapçılık alış-verişi ölçüleri da bakıldı. Bunda sekiz ayın içindä Moldova tarafın eksportu yaklaşık altı milion dolar oldu, ne, bıldırkı țıfralardan taa üüsek.TAA DERINDÄN
spınu_miller
Moldovanın infrastruktura hem regionnar ilerlemesi işlerindä ministerlii açıkladı “Moldovagaz”lan “Gazprom”un arasında gaz için annaşma protokolunu – «Протокол переговоров по урегулированию проблемных вопросов в газовой отрасли Республики Молдова».TAA DERINDÄN
gaz_bobası_hem_kizi_
Cumaa günü, Canavar ayın 29-da, Sankt-Peterburgtan geldi haber, ani Rusiyaylan Moldova annaşmışlar, ani CAB “Gazprom” (oku: “boba”) hem AB “Moldovagaz” (oku: “bobanın kızı”) taa beş yıla uzatmaa Moldovaya rus gazının gelmesi için kontraktı. Bildiriler, ani bu iş olmuş Cümne Akționer Bürlii (CAB) “Gazprom” Pravleniyasının Başı Aleksandr MİLLERlän yapılan annaşnalarlan, neredä aracılık işini yapmış Moldovanın vițe-premyer-ministrusu, infrastruktura hem regionnar ilerlemesi işlerindä ministrusu Andrey SPINU hem neredä pay almış AB “Moldovagaz” Pravleniyasının Başı Vadim ÇEBAN. Sölener, ani bu iş yapılmış “karşılıklı yararlı koşullarda”. Bu gaz Moldovaya kaça satılacek hem kimä deyni buTAA DERINDÄN
invest_forum

2020.10.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

VI-cı Halklararası “Invest Gagauzia-2020” Forumu

Komradın eni yapılan stadionunda, ani Türkiye Prezidentı Sayın Recep Tayyip ERDOĞANın Gagauziyaya 2018-ci yılın Canavar ayın 18-dä vizitı zamanında verilän izininä görä Türkiye Pravitelstvosu tarafından Komratta yapılêr, 2020-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 23-24 günnerindä geçer VI-cı Halklararası “Invest Gagauzia-2020” investiţiya forumu, angısında, Gagauziya tarafından kaarä, pay alêrlar Moldova öndercileri, diplomatlar, erindeki hem aşırı develtlerdän biznesmennar. VI-cı Halklararası “Invest Gagauzia-2020” Forumun birinci günündä açılış nasaatını yaptı Gagauziya Başkanı İrina VLAH, angısından sora kutlama hem selemnama sözlerini tuttular Moldova Premyer-ministrusu İon KİKU, Moldova Türkiye Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Moldova Rusiya Büükelçisi Oleg VASNEȚOV.TAA DERINDÄN
yol

2020.07.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Zavalı Kongaz-Baurçu yolu

2011-ci yıldan beeri, istoriyada artık dördüncülää, Gagauziya öndercileri büük tantalalıklan söledilär, ani Hederlez ayında Moldova Pravitelstvosu Kongaz-Baurçu yolun remondu için 48 milion ley verdi da yol işleri genä başlêêrlar. Sevindirici bir haberdi. Bildirildi, ani 6 kilometralık yol yapılacek en uygun standartlara görä. Çiinenmiş taşlar üstünä 2 kat çetin asfalt koyulacek da işlär yılın sonunadan başarılacek. Hemen bulundu firma da (neredän bulundu biri açıklamadı?), ani çabuk tutundu iştän da hemen, işi bozdu. Orak ayın (iyül) 6-da Kongaz-Baurçu yolunda işleri kontrol etti Gagauziya İspolkomun komisiyası da buldu, ani işlär hiç bir standartaTAA DERINDÄN
meslek_okulu
Küçük ayın (fevral) 3-7 günnerindä Gagauziya ispolkomun delegațiyası bulundu Türkiye Respublikasında, neredä inceledi buradakı industriya hem zanaat kolecların çalışmasını, bildirer gagauz.md saytı Gagauziya İspolkomu Predsedatelinin üçüncü yardımcısı Olesä TANASOGLUnun başkannıında olan delegațiya bulundu Ankara Altındağ “Atatürk mesleki ve teknik anadolu lisesi”ndä hem “ASO teknik kolecında”. Bundan kaarä Gagauziyadan delegațiya katıldı bir toplantıya, ani oldu Türkiyenin üüredicilik ministerstvosunda, neredä Komratta yapılacek “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”na deyni Türkiyedä üüredici hazırlamaa deyni soruş koyuldu.TAA DERINDÄN
invest_forum (2)_1
Kasımın (noyabri) 8-9 günnerindä Komratta geçti V-ci Halklararası “Invest  Gagauzia-2019” investiţiya forumu, angısında pay aldılar 13 devlettä delegațiyalar. Bu delagațiyaların arasında en büüktü Türk işadamnarın delegațiyası. Gagauziya Başkanı İrina VLAHın açılış sözündän sora Forumda pay alannara danışmak nasaatı tuttular Moldova Prezidentın ekonomika soruşlarında danışmanı Elena GORELOVA, Moldova Türkiye Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER hem Rus Federațiyasından Oleg MELNİÇENKO. Bu sözlerdän sora Forumun plenar toplantısı oldu. İki gün çalışmalarda Forumda türlü proektların tanıdılaması oldu. O proektların birisinin “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı” için annatı Türkiyenin Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) KişinevTAA DERINDÄN
invest_gagauziya_baner
Kasımın (noyabri) 8-9 günnerindä, Gagauziya İspolkomun kararına görä, Komratta oldu V-ci Halklararası “Invest  Gagauzia-2019” investiţiya forumu geçer. Bu Halklararası forum yapılêr Gagauziyanın dünnäädä imecını üüseltmäk, avtonomiyanın investiţiya uurunda kuvedini göstermäk hem burada biznesı götürmää deyni uygun durumu yaratmak için.TAA DERINDÄN
onur_turkiye_yol (1)

2019.11.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Türkiye kompaniyası Komrat çevrä yolunu yapêr

Evropa rekonstrukțiya hem ilerlemä bankasının hem Evroninvestbankın verdii kreditlän (59,5 milion evro) Türkiyedän “Onur” kompaniyası Gagauziyanın baş kasabasının dolayına en eni tehnologiyalara görä 19 kilometralık uzunnuunda çevrä yolu yapêr. Komrat çevrä yolu 2021-ci yolda başarılacek, nedän sora o olacek Gagauziyanın hem Moldovanın dünnää standartlarına görä yapılmış en modern bir yolu. Şindi sa burada işlär bir yıl kadar sürter hem yolun yaklaşık yarısı artık yapıldı. Nicä bildirdi “Onur” kompaniyanın önetim kurulu başkanı İhsan ÇETİNCEVİZ “Şindi proektı aslıya çıkamaa deyni burada 322 kişi çalışêr. Onnarın 42-si Türkiyedän hem 282-si da Gagauziyadan. Sora,TAA DERINDÄN