EKONOMİKA BOLUMU

minekonom
Moldova ekonomika Ministerliin presaylan ilişkileri Serviçi bildirdi, ani Baba Marta ayın 23-dä Moldova pravitelstvosunda incelendi dokument, angısına görä Moldovaylan Türkiye karşılıklı investiţiyaları koruyaceklar hem onnara kolaylık vereceklär. Bu dokumentta temelä koyulêr juridika prinţipları, angıları iki devlet arasında ilişkileri kaavileştirecek, ekonomika işbirliini ilerledecek hem karşı devlettä insannarlan firmalara investiţiya kolaylıkları verecek. Bundan kaarä bu dokument karşılıklı investiţiyaları koruyacek hem çeşitli uurda moldo-türk işbirliini zeedeledecek. Not. İki deletin pravitelstvoları arasında karşılıklı investiţiyaları korumak hem onnara kolaylık veremäk soruşların incelenmesi açıldı Moldova ekonomika Ministerliin teklifinnän (2015-ci yılın Baba Marta ayın 27-dän Moldova PravitelstvosununTAA DERINDÄN
Tomay_traktor

2015.11.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, EKONOMİKA BOLUMU

Tomayda ilk traktorları topladılar

Gagauziyada I-ci Halklararası investiţiya forumun ilk günündä Komratta Başkannık binasının önündä erleştirildi ilk 5 traktor, ani Tomay küüyündä tolandı. Buna kolaylık verdi Belarusiyanın Bobruysk traktor parçaları hem agregatları zavodunnan işbirlii annaşması. Ani Tomay küüyündä kurulacek ortak bir predpriyatiye annaşıldı Ceviz ayın 17-dä, açan Gagauziyanın delegaţiyası Balarusiyada bulundu. Ozaman Tomaydan “Bucakagroservis” firmanın direktoru İvan NEDOV hem Bobruysk traktor parçaları hem agregatları zavodun direktoru Aleksandr AGRANOVİÇ aralarında bir annaşma imzaladılar. Annaşmaya görä buradakı traktorlar, bakarak Bobruyskta toplanannara, 15-20% taa ucuz çıkêrlar. Zerä Gagauziyaya traktorların parçaları gelerlär da onnar sora toplanêrlar. Bu verer kolayını kimiTAA DERINDÄN
transport
Kasımın 10-11 günneri arası Ankarada toplandı avtotransportlan ilgili moldo-türk ortak komitetı. Moldovadan toplantıda pay aldı Transport hem yol infrastrukturası ministerliin (TYİM) avtotransport Bölümün başı Gheorghe AMBROSİ. Toplantıda açıklandı iki taraf arasında mallar taşımasının statistikası hem urgulandı, ani iki yılın içindä bunun sayısı aazaldı. Türkiye tarafı urguladı, ani moldovalı taşıycıları bu uurda öndä giderlär. Karar alındı, ani 2016-cı yıl için da avtorizaţiya sayısı hep o kertiktä kalacek: moldovan tarafı için 500 avtorizaţiya üçüncü deletlerlä hem 525 boş girmäk için. İki taraf ta kayıl oldular onunnan, ani, lääzım olursa, bu kvotaları varTAA DERINDÄN
Gi_1_2

2015.11.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, EKONOMİKA, POLİTİKA BOLUMU

I-ci Halklararası investiţiya forumu üüsek uurdaydı

Kasımın (noyabri) 6-7 günnerindä Komratta geçti «Инвестиции – основа развития Гагаузии» I-ci Halklararası investiţiya forumu. Forum yapıldı Gagauziya İspolkomun kararına görä. Forumun baş sponsoru oldu Türkiyenin Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA). Forumda pay aldı investorlar, administraţiya başkannarı hem primarlar 8 devlettän (Belarusiya, Estoniya, Litva, Polşa, Romıniya, Rusiya, Türkiye, Ukrayna) hem incelendi 27 investiţiya proektı. Forumun özel musaafirleri oldular Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Rusiya Federaţiyasının Büükelçisi Farit MUHAMETŞİN, Romıniya Büükelçisi Marius LAZURKA, Moldovanın ekonomika Ministrusu Stefan BRİDE. Gagauziyanın I-ci Halklararası investiţiya forumu başladı plenum toplantısından, angısında pay aldılar hepsiTAA DERINDÄN
elektricestvo

2015.11.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Şafkın paalarını genä kaldırdılar

Kasım ayın 9-dan beeri Moldovada elektroenergiya paaları kaldırıldı. REDNord kompaniyasının muşterilerinä – 30%, RED Nord-Vest kompaniyasının muşterilerinä – 34%. NARE kararınnan Moldovanın üülen tarafında şindän sora bit kilovat-saat için 2 ley 16 bani ödemää lääzım olacek. Moldovanın poyraz tarafında sa bir kilovat-saat 2,23 ley yada 2,33 ley ödemää lääzım olacek.TAA DERINDÄN
investitiya_forumu

2015.11.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Yaklaşêr halklararası investiţiya forumu

Kasım ayın (noyabri) 6-7 günnerindä Komratta olacek halklararası investiţiya forumu – «Инвестиции – основа развития Гагаузии». Forum yapılêr Gagauziya İspolkomun kararına görä. Forumun tertip Komitetın başı, Gagauziya İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısı Vadim ÇEBAN açıkladı, ani foruma katılmak neetini kesin bildirdilär 8 devlettän 100 zeedä investorlar. Delegaţiyalar beklener Türkiyedän, Rusiyadan, Romıniyadan, Polşadan, Estoniyadan, Ukraynadan, Belarusiyadan, Litvadan. Gagauziya tarafından investorlara Forumda teklif edilecek 20 investiţiya proektı. Açıklanacek Gagauziyada investiţiya için kolaylıklar. Forum programasında beklener Gagauziya-Türkiye hem Gagauziya-Rusiya arasında işbirlii annaşmaların imzalanması. Bundan kaarä olacek konferenţiyalar, proektların konkursu, sergilär, kultura programası.TAA DERINDÄN
gida_2
Canavar ayın (oktäbri) 21-23 günnerindä Kişinevda oldu halklararası bir seminar – “Moldova Gıda Güvenliği Yönetimi Eğitimi” (“Moldovada iyelecek malların güvennii çorbacılıında üüredicilik”). Bu seminar yapıldı “TİKA Balkannar hem dou Evrupa devletleri iyelecek malların hem yaşamak güvenniindä yardım etmäk programası” çerçevesindä. TİKAnın programasına görä, seminar Türkiyenin İyelicek mallar, Çiftşilik hem Hayvancılık Ministerliin hem Moldovanın Milli iyelecek malların güvennii Agenstvosunun işbirliinnän yapıldı. Nicä açıkladı TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLAN: “Seminara Moldovanın Milli iyelecek malların güvennii Agenstvosunun 50 speţialistı katıldı. Onnara deyni Türkiyedän profesorlar hem bilim doktorları lekţiya okudular. Lekţiyalarda,TAA DERINDÄN
valkanes_bride_

2015.10.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, EKONOMİKA BOLUMU

Moldovanın ekonomika ministrusu Gagauziyada bulundu

Bu afta Moldovanın ekonomika ministrusu Stefan BRİDE, yanına Liţenziya palatasının hem energiyaefektivnost Agenstvosunun öndercilerini alıp, Gagauziyayı gezdi. Vizit zamanında Kişinevdan delegaţiya buluştu Gagauziya öndercilerinnän, tanıştı “Valkaneş” ekonomika serbest zonasınnan, buluştu investorlarlan. İki taraflı buluşmalarda Gagauziya hem ekonomika ministerlii arasında işbirlii noktaları incelendi. Komrat industriya parkın hem “Valkaneş” ekonomika serbest zonasınnın ilerlemelerinän ilgili soruşlar bakıldı. Bu çerçevedä Curculeşt derä-deniz portun teklifleri da ortaya koyuldu. Ekonomika ministrusu Stefan BRİDE açıkladı, ani “Gagauziyada işleyän ekonomika agentları da lääzım kullansınnar o fondların paralarını, ani Moldovaya veriler. O paraların arasında var Dünnä bankasının 2-ci proektı,TAA DERINDÄN
Bobruysk_annasma

2015.09.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Tomayda Belarus traktorlarını toplayaceklar

Ceviz ayın 17-dä Belarusiyanın Bobruysk kasabasında imzalandı annaşma, angısına görä Gagauziyanın Tomay küüyündä Belarus traktorları toplanacek. Bu annaşma imzaladılar Bobruysk traktor parçaları hem agregatları zavodun direktoru Aleksandr AGRANOVİÇ (patrettä ortada), Gagauziyanın dış ilişkilär Upravleniyanın başı Vitaliy VLAH (patrettä saada)  hem “Bucakagroservis” firmanın direktoru İvan NEDOV (patrettä solda). “Bucakagroservis” firmanın direktoru sayêr, ani Tomayda toplanan traktorlar olaceklar 15-20% taa ucuz onnardan, angılarını hazır alêrlar doorudan Belarusiyadan. Annaşmaya görä, önümezdeki ayın içindä, Gagauziyaya geleceklär Bobruysk traktor parçaları hem agregatları zavodun speţialistları, işi erindä görmäk için hem traktorların toplamasında yardımcı olmaa deyni. İkiTAA DERINDÄN
invistitiya forumu

2015.09.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Gagauziyada investiţiya Forumu olacek

Gagauziya İspolkomun kararına görä Kasım ayın (noyabri) 6-7 günnerindä Komratta olacek halklararası invistiţiya forumu –  «Инвестиции – основа развития Гагаузии». Onun neeti Gagauziyanın imicını göstermäk hem da burada investiţiya için kolaylıkları açıklamak. Bunu bildirdi Gagauziya ekonomika ilerlemesi Upravleniyanın başı Mariya BORDENÜK. Forum programasında olacek konferenţiyalar, proektların konkursu, sergilär, kultura programası. Umut var, ani Forumda aşırıdan 250 kişi pay alacek.TAA DERINDÄN