EKONOMİKA BOLUMU

gagauz_mallari

2015.02.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, EKONOMİKA BOLUMU

“Gagauz Malları” mal nışanı için ödek alınacek

Gagauziyada “Gagauz Malları” mal nışanı hem onun kullanması için karar kabledildi. Bu nışanın proektını hem biçimini hazırladı Gagauziya ekonomika Upravleniyası. Nicä açıkladı ekonomika Upravleniyasının başı Vitaliy KÜRKÇÜ, bıldır “Gagauz Malları” nışanı için sertifikat kabledildi. O üzerä bu mal nışanı oldu Gagauziyanın intelektual varlıı. Bundan ötää Gagauziyada yapılan mallara lääzım olacek koyulsun bu nışan, damgalansın da var nicä. Ama Gagauziya bu iş için malların saabilerindän ödek alacek. Nicä bildirdi Vitaliy KÜRKÇÜ, bu paralar kullanacek Gagauziyada biznesı ilerletmää deyni.TAA DERINDÄN
Pro_Evropa_Komrat

2014.12.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Evropanın ekonomika cümnesinä integraţiyası sergisi

Kırım ayın (dekabri) 19-da Komrat Devlet Universitetında (KDU) rus hem moldovan dilindä başladı işlemää mal hem tehnika sergisi “Evropanın ekonomika cümnesinä Moldova Respublikasının integraţiyası”.Sergiyi ortak olarak hazırladı Komrattakı Pro-Evropa interaktiv Merkezi, KDU hem Gagauziya ekomomika upravleniyası. Sergi maasuz kuruldu göstermää deyni ne mallar hem tehnika var nicä yapmaa, açan Evropa Birliindän (EB) para kabledersin, ne işlär var nicä yapmaa o paraylan hem nicä faydalı onu kullanmaa. Açılışta Komrattakı Pro-Evropa Merkezin başı Lüdmila MİTİOGLU urguladı, ani bu sergiylän Merkez istedi kurmaa insannara deyni bir habercilik hem fikir yapısı, annatmaa EB faydalıTAA DERINDÄN
ekonomika_forumu
Canavar ayın 31-dä – Kasım ayın 1-dä Gagauziyada III-cü halklararası ekonomika Forumu geçer. Forumun çalışmasında pay alêrlar ekonomistlär, diplomatlar, politilacılar hem 100 zeedä biznesmennar Türkiyedän, Rusiyadan, Ukraynadan, İtaiıyadan, Estoniyadan  hem başka devletlerdän.TAA DERINDÄN
Tamojne_vergisi-1

2014.08.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Rusiya Moldovaylan alış-veriştä serbest rejıma geçer

Orak ayın (iyül) 31-dä Rusiyanın pravitelstvo Predsedateli imzaldı Kararı, ani Moldovadan Rusiyeya getirilän mallara tamojnä vergisi koyulêr. Bu Karar 30 gündän sora kuvedä geçer. Alınan Karar altına düştülär yaanı, booday, şeker, zarzavat, üzüm hem onnardan yapılan iyecek malları. Bundan kaarä vergi koyulêr spirt, likör, şarap hem başka alkogol mallarına. Tamojnä vergisi koyulêr Moldovadan Rusiyeya getirilän mebel mallarına da. Moskva birkaç kerä açıkladı Moldova tarafına, ani Moldova Evropa Birliinnän asoţiaţiya hem alış veriş annaşmasını imzalarsa, ozaman Rusiya Moldovaylan alış-veriştä serbest rejıma geçecek.TAA DERINDÄN
pili

2014.07.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, EKONOMİKA BOLUMU

İnkubator biznes-piliçlerä sarısını yutturacek

Orak ayın (iyül) 10-da Çadır kasabasında açıldı “Biznes İnkubator” merkezi. “Biznes İnkubator” – bu Evropa Birliin (EB) “Çiftçilik bölgelerindä ekonomikaya stimul vermää deyni” politikanın Matriţasına (Kalubuna) görä proektı. Biznes İnkubatorun açılışında pay aldılar: Çadır kasabasının primarı Georgiy ORMANCI, Moldovada EB delegaţiyanın (proektın bobası) başı Pirkka TAPİOLA, Moldovanın ekonomika ministrusu Adrian KANDU, Gagauziyanın başkanı Mihail FORMUZAL, ODİMM (küçük hem orta bizneslarını ilerletmä Kuruluşu) başı Yuliya YABANCI, işadamnarı h.t.b. “Biznes İnkubator” erleşti Çadırın bir eski şkolasının binasında. O verecek kolayını, ani burada işleyän firmalar Çadır kasabasının ekonomikasına kendi katkılarını yapsınnar. Şindilik BiznesTAA DERINDÄN
sarap

2014.07.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

I-ci Karadeniz şarapçılık Forumu

Orak ayın (iyül) 3-4 günnerindä Gagauziyada geçti I-ci Karadeniz şarapçılık Forumu. Forumda pay aldılar Kara Deniz dolayında bulunan devletlerdän (Azerbaycan, Armeniya, Belorusiya, Gruziya, Moldova, Rusiya, Türkiye, Ukrayna) şarapçılar, ekonomistlar, diplomatlar, jurnalistlar hem cümne insannar. Forumun açılışında pay aldılar hem nasaat ettilär: Moldovanın çiftçilik Ministrusu Vasiliy BUMAKOV, Gagauziyanın başkanı Mihail FORMUZAL, Gagauziya Halk Topluşun başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Rusiyanın baacılar hem şarapçılar Birliin prezidentı Leonid POPOVİÇ hem başkaları. I-ci Karadeniz şarapçılık Forumunda iki Tombarlak masa toplantısı oldu: «Проблемы и перспективы винодельческой отрасли после подписания договора об Ассоциации с ЕС и создания ЕвразийскогоTAA DERINDÄN
şarap_lab
Gagauziyanın öndercileri danıştılar Rusiyanın “Rospotrebnadzor” kuruluşuna tekliflän, ani, şarapların kalitesini erindä incelemää deyni, bu kuruluş Gagauziyada kendi laboratoriyasını açsın. Bu danışmaya Moskvadan ölä cuvap geldi: «Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассмотрела Ваше обращение от 03.04.2014 №347 о встрече с группой специалистов из Гагаузии по вопросам создания на территории Гагаузии испытательной лаборатории по контролю качества винодельческой и сельскохозяйственной продукции на соответствие законодательству Таможенного Союза и сообщает о готовности провести встречу 24 апреля 2014 года». Soruşu incelemää deyni, Rospotrebnadzorun teklifinä görä, Gagauziyadan bir delegaţiya (GagauziyaTAA DERINDÄN
hayati-yazici
Küçük ayın (fevral) 5-6 günnerindä, Moldova hem Türkiye pravitelstvoları arasında “Karma ekonomika komisiyasının” (KEK) 7-ci dönem tolantısı programasına görä, Moldovada ofiţial bir vizitlan Türkiye Tamojnä hem alış-veriş Bakanı sayın Hayati YAZICI bulunacek. Vizit programasına görä sayın Hayati YAZICI Moldova premyer-ministrusu İurie LEANKAylan hem Moldova premyer-ministru yardımcısı hem ekonomika ministrusu Valeriu LAZARlan buluşacek. Buluşmalarda iki devlet arasında tamojnä, ekonomika hem alış veriş soruşları incelenecek hem Moldova ekonomika ministerliindä KEK toplantısının Protokolu imzalanacek. Vizit programasında Türkiye Tamojnä hem alış-veriş Bakanı sayın Hayati YAZICI hem Canabisinnän gelän delegaţiya için kultura programası da var.TAA DERINDÄN
Yolculuk

2013.11.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, EKONOMİKA BOLUMU

Yolculuk 26,31% paaya kalktı

Kasım ayın 1-dän beeri kasabalar hem küülär arası yolculukta 1 kilometra için 10 bani taa zeedä ödenecek. Tariaf 38 banidän 48 bani oldu. Bu 26,31% yapêr. Transport Ministerlii açıkladı, ani bunu yapêrlar Moldovanın Üüsek Sudu Palatasının (MÜSP) izininä görä. Bildiriler, ani bu iş için MÜSPtä danışmış transportçular Birlii. Söz gelişi, maamilä surat, transportçular istemişlär paayı birdän 20 baniya kaldırmaa. Ama “insannar için düşüneräk” izin verilmiş paayı sade 10 baniya kaldırmaa. Taa sora (kimi deer 2014-cü yılın ilkyazına, kimi deer 2015-ci yılın ilyazına) paalar genä kalkaceymışlar.TAA DERINDÄN
karta

2013.10.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, EKONOMİKA BOLUMU

Türkiyenin tamojnä birliinä girmää neeti var

Canavar ayın 25-dä Birleşik Devletlär Toplumu (BDT) devletlerin liderleri Belorusiyanın baş kasabasında Minskta toplandılar. Toplantıda, Evroaziya ekonomika ortaklıın ekonomika sovetindä, Kazahstan respublikasının prezidentı Nursultan NAZIRBAEV bildirdi, ani Türkiye Respublikasının Tamojnä birliinä girmää neeti var. Canabisi açıkladı:  “Türkiyenin Başbakanı Erdoğan danıştı bana: yok mu nicä Türkiyeyi Tamojnä birliinä kabletmää?” Konuyu taa ilerledärkana Nursultan NAZIRBAEV dedi: “Türkiye – büük bir devlet, bizdä ortak graniţa var, kritika heptän biteceydi, zerä salt Batıya gidersin, birdän sorêrlar: siz ne Sovetlär Birliini mi enidän kurêrsınız? Bekim Türkiyeyi kabledelim – da hepsi soruşlar yok olaceklar!” Nursultan NAZIRBAEVTAA DERINDÄN