KİŞİLÄR BOLUMU

ceban_1

2015.10.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR BOLUMU

Onnar üürederlär üürencilerini insan olmaa

Gagauziyanın Kıpçak küüyün “S.İ. Baranovskiy” adına teoretik liţeyindä işleer üüredicilär Domnika Viktorovna hem Pötr Afanasiyeviç ÇEBAN. İkisi da kıpçaklı. Artık 39 yıl, taa 1976-dan beeri, onnar kol-kola ömürdä giderlär, herbir iştä biri-birinä yardımcı hem omuz olêrlar. Bu yolda hem kendi uşaklarına Lüdmilaylan Andreya hem Elenaylan Olgaya, hem da üürencilerinä örnek olarak, bir yaşamanın en büük temelini – aylä paalılıını, örnek gösterip, üürederlär, en islää çalışma hem insannık terbiyetmesini vererlär. Domnika Viktorovna başardı Kişinev “İon Kränga” adına devlet universitetın matematika fakultetını. Universitettan sora işledi matematika üüredicisi Taraklı kasbasının 2-ci orta şkolasında,TAA DERINDÄN
mila_kurudimova

2015.07.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KİŞİLÄR, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Bän gelcäm, salt kimsä orada beklesin!

Mila KURUDİMOVA duudu 1989-cu yılın Orak ayın (iyül) 3-dä Gagauziyanın Çadır kasabasında. Başardı burada 1-ci liţeyi, sora da, 2013-cü yılda, başardı Astrahan Devlet Üniversitetin (Rusiya) angliyca-italyanca çevirici fakultetını. Büünkü gündä Moskvada lingvistika-çevirici bölümdä işleer.  Bu bölümündä çalışarak, ana dilin lirikasına danıştı. Mila KURUDİMOVAnın laflarına görä, o, gagauz dilini unutmasın deyni, çeketti kendi literatura denemelerini yazmaa: “Bana çok meraklı Gagauz dilin literatura kuruluşu, onun janr hem stilistika özellikleri. Büünkü gündä en önemni, ki gençlär sevsinnär hem saygılı olsunnar ana dilinä. Gagauz dilimiz pek gözäl hem bir yalpak dildir – hem fonetikaTAA DERINDÄN
ilona

2015.07.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KİŞİLÄR, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

Genç resimciykanın ilk sergisi

Komrat ATATÜRK bibliotekasında Orak ayın 24-dän Harman ayın 24-dän geçer genç resimciykanın İlona DERMENCİnin resim sergisi, neredä, batik tehnikasında yapılı, dokuz resim sergilener. Nicä bildirdi İlona, batik tehnikası – bu plat üstindä resimcilik. Plat var nicä olsun bürüncük, pamuk, yapaa yada sintetika. ATATÜRK bibliotekasında sergi İlona DERMENCİnin yaşamasında ilk kendibaşına sergi. Genç resimciyka seviner, ani bu iş, onun ana topraanda olêr. İlona DERMENCİ başardı Moldovanın incazanaat Akademiyasını. Foto – gagauzmedia.mdTAA DERINDÄN
natali_deniz

2015.07.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, ÇALGICILAR, KİŞİLÄR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Natali DENİZin eni video-klipı

Anılmış gagauz türkücüykası, ukraynalı Natali DENİZ (haliz adı Natalya NEÇEVA) geçennerdä dünneyä taa bir video-klip baaşladı – “Sabaa” https://www.youtube.com/watch?v=9rvqbJyvWNM (laflar Elena MOKANU, muzıka Konsatntin DUŞKU). Natali DENİZ (Natalya NEÇEVA) duudu  Ukraynanın Kotlovina küüyündä (eski adı Balboka). Şkoladan sora Odesa kasabasına geçti. Burada universitetını başardı da şindi doktora disertaţiyasını hazırlêêr. Natali DENİZ 2014-cü yılda “Türkvizion” konkursunda Ukrayna gagauzlarını temsil etti. Bir CD albomu var. Not. Klipın çıkmasına yardımcı oldu Ukraynada gagauz biznesmenı Yuriy DİMÇOGLO.TAA DERINDÄN
yanulov_sanni_vatandas

2015.07.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR BOLUMU

Pötr YANULOV “Gagauziyanın şannı vatandaşı” oldu

Anılmış gagauz güreşçisinä, I-ci Evropa Olimpiada oyunnarın gümüş medalisinin saabisinä, serbest güreşçiya Pötr YANULOVa “Gagauziyannın şanı vatandaşı” verildi. Gagauziyanın bu büük nagradasını vermää deyni hem sportsmenı kutlamaa deyni, onun ana küüyünä, Kıpçaa, geldilär Gagauziyanın öndercileri, İspolkom azaları hem GHT deputatları, Moldovanın güreş federaţiyasının temsilcisi, kıpçaklılar, Canabisinin yakınnarı hem dostları. Kutlama sırası oldu küüyün kultura Evindä. İlkin Gagauziya Başkanı İrinaVLAH kutladı güreşçiyi hem verdi ona “Gagauziyanın şannı vatandaşı” diplomunu hem İspolkomun 40 bin ley baaşışını, I-ci Evropa oyunnarında gümüş medaliyi kazanması için. Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV şükür etti Pötr YANULOVunTAA DERINDÄN
Ludila_Tukan
Anılmış gagauz türkücüykası Lüdmila TUKAN oldu 1-ci gradlı laureat III-cü “Cântă Inima” vocal zanaatında halklararası festivalindä, ani geçti Hederlez ayın 30-dan Kirez ayın 4-dän Moldovanın Anenii Noi kasabasında. Bu festivalin finalında pay aldı 50 türkücü, ani geldilär dünneyin 12 devletindän, ölä nicä Argentina, Estoniya, İzrail, Latviya Litva, Moldova, Polşa, Rusiya, Ukrayna. Nicä bildirdi festivalin kurucusu Vasiliy MOROŞANU: “Festivalin kuralına görä herbir türkücü lääzımdı çalsın kendi devletinin bir türküsünü hem bir moldovanca türkü”. Festival iki basamaklı oldu. Birinci günü türkücülär çaldılar sadä jüri için. Gagauziyadan türkücüyka Lüdmila TUKAN çaldı moldovanca türküyüTAA DERINDÄN
uzun_dmitri

2015.04.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR BOLUMU

Gagauz patriotu Dimitriy UZUN raametli oldu

Paskellä günü, Çiçek ayın 12-dä raametli oldu anılmış gagauz devlet, politika hem kultura adamı, gagauz patriotu Dimitriy Yakimoviç UZUN. Dimitriy Yakimoviç UZUN duudu 1936-cı yılin Küçük ayın (fevral) 2-dä Kazayak küüyündä. Çok yıllar partiya hem devlet uurunda işledi. 10 yıldan zeedä Kantemir rayispolkomun predsedateli çalıştı. 1994-1998 hem 1998-2002 yıllarında Moldova Parlamentın deputatı oldu. Moldova Parlamentının Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının Zakonunu kabletmäk Komisiyasında işledi. Dimitriy Yakimoviç UZUN Çiçek ayın 14-dä Kişinevun “Sv. Lazar” mezarında topraa verildi. Topracıı ilin olsun!TAA DERINDÄN
Jekova_Anna_Nikol

2015.04.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR BOLUMU

Anna Nikolayevna JEKOVA 75 yaşını tamamnadı

Çiçek ayın (aprel) 6-da anılmış gagauz jurnalistkası Anna Nikolayevna JEKOVA 75 yaşını tamamnadı. Anna Nikolayevna duudu hem büüdü Komratta. Başardı Kişinev Devlet Universitetını da kabletti zanaat himiyada hem biologiyada üürediciyka. Jurnalistikada 1965-ci yıldan beeri. O zamannar Canabisi başladı işlemää «Ленинское слово» gazetasında. Onun çalışmalarınnan hem gagauz yazıcıların yardımınnan bu gazetada 1969-cu yılda başladı çıkarmaa “Bucak dan erleri” sayfasını. Gazetadan kaarä Anna Nikolayevna işledi hem işleer nicä radio hem tele jurnalist. Kendi insannıı için hem becerikli çalışmakları için “Komrat kasabasının şannı vatandaşı” adını taşıyêr. Bu gözäl yıldönümündä Canabisinä dua ederiz saalıkTAA DERINDÄN
Ruslan_Garbali

2015.03.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, İNTERVYU, KİŞİLÄR BOLUMU

Başkan lääzım olsun çorbacı, diil politikacı!

Gagauziya Başkanına baamsız kandidat Ruslan GARBALI – işini, dostluu, acızgannıı bilän hem cana yakın bir adam 2015-ci yılın Gagauziya Başkannına kandidatlar çok oldu. Ama onnarın arasına çıktı bir adam, angısını politikada, sansın, hiç birisi may bilmäzdi. Orta yaşta hem kıvrak boylu. Açık bakışlı hem açık sözlü. İşini hem dostluu bilän. Acızgan hem cana yakın. Hepsi bu laflar onun için – Gagauziya Başkanına baamsız kandidat Ruslan GARBALI için. Ruslan Petroviç, Canabiniz ansızdan karar aldınız Gagauziya Başkanına kandidat olmaa. Neçin taa ileri kendinizi bu uurda denämediniz? Taa ileri bölä bir fikir banaTAA DERINDÄN
Aleksandar_Stoyanoglo
Gagauziya Başkanına baamsız kandidat Aleksandr STOYANOGLO – ömür için, zanaat hem ana tarafı için Bän sıradakı bir gagauz aylesindä büüdüm Canabiniz Komratta duudunuz. Ozamankı Gagauziyadakı küçüklüünüzdän neyi aklınızda tutêrsınız? Bişey önemli benim küçüklüümdä olmadı. Bän, nicä da hepsi uşaklar, sadää hem şkolaya gittim, sportlan ilgilendim, türlü krujoklara gittim. Bän duudum hem büüdüm sıradakı bir gagauz aylesindä. Anam-bobam sabahtan avşamadan iştäydi. Onnar beni pek sevärdi. Anamnan-bobam üürettilär beni iilikçi olmaa hem biri-birinä saygı gütmää. Onnar benimnän pek hodullanardılar. Bu iş ta bana, başarılı olmaa deyni, ihlam verärdi. Bän şkolada islää üürenärdim.TAA DERINDÄN