KULTURA BOLUMU

teatr
Çiçek ayın (aprel) 20-30 günneri arasında Türkiyenin Konya kasabasında olan halklararası “Bin nefes bir ses” (“Bin soluk bir ses”) Türkçä devlet teatruların Festivalindä pay aldı “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu. Gagauziyanın Çadır kasabasından “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu Festivaldä gösterdi spektakliyi “Öldür beni, ayolcuum! (anılmış türk dramaturgu Aziz NESİNın “Hadi Öldürsene Canikom” pyesası). “Bin soluk bir ses” Festivalindä, Türkiye teatrularından kaarä, pay aldılar Bulgariya, Gagauziya (Moldova), Kazakistan, Poyraz Kipra (KKTC) hem Kosova teatruları. Not. Festivali hazırladılar Türkiye Respublikasının kultura hem turizma Bakannıın devlet teatruları baş müdürlüü, TÜRKSOYun katkısınnan.TAA DERINDÄN
Pipiruda_Caltay

2017.05.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

“Pipiruda” yortusu havezlän bakıldı

Gazetamızın geçän nomerindä artık yazdık, ani Caltay gimnaziyanın iştä hem ustalıkta pedagogun Evdokiya Petrovna PETKOVİÇin zaametinnän bu küüdä gagauzların eski yortuları, adetleri hem sıraları korunêr hem da yaşadılêr. Geçän nomerdä annatık nicä burada uşaklar “Lazari” gezdilär. Şindi annadacez, nicä Caltayda “Pipiruda” yortusu bakıldı. “Pipiruda” yortusuna hazırlanmak birkaç afta ileri başladı. Lääzımdı hazırlamaa çamurdan bir kukla, angısına Caltayda “Germançu” deerlär. O kuklayı bir dul karının Lübov Kirilovna PETKOVİÇin aulunda yaptık. Germançu lääzımdı Pipiruda Gününädan (Hederlez ayın (may) 14-dü) kurusun. Bu arada usta Pötr Pötroviç KİÇUK, oolunnan Anatoliylän bilä, yaptılar Germançunun sandıını,TAA DERINDÄN
Cadir_hederlez

2017.05.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Çadırda “Hederlez” yortusunun kutlaması

Hep o günü, Hederlez ayın 6-da, Çadır kasabasında Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresin “Hederlez” yortusunu kutlamasınnan ilgili kultura programası yapıldı. Kutlamalar başladı Çadırın “At-Prolin” beygir fermasının ipodromunda yapılan 22-ci “Altın At” atlılar yarışmalarından. Koşulardan öncä bu fermanın direktoru Konstantin KELEŞ annattı hepsi beygirlär için, ani kulilerinnän geçirildilär tribunaların önündän. Sora yarışmaklar başladılar: iki, üç hem dört yıllık atlarda hem büük beygirlerdä. Yarışmak koşuların arasında Kişinev kasabasından musaafirlerin at gösterisi yaptılar. Bitkidä da “Gagauziya Başkanın Kuboona” koşu oldu. Yarışmaların önündä ipodromda konţert gösterdilär gagauz artistleri hem ansamblileri. “Hederlez” yortusu ilerledi Çadır kasabasınınTAA DERINDÄN
Kisinev_Hederlez_5

2017.05.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Kişinevda insan önündä “Hederlez” bakıldı

Hederlez  ayın (may) 7-dä Kişinevun Ştefan Çel Mare parkında (eski adı A.Puşkin parkı) gagauzlar insan önündä “Hederlez” yortusunu kutladılar. Bu yortu olsun deyni çalıştı BMT (Birleşik Milletlär Toplumu) ofisın yardımınnan Etnikararası birleşmäk gençlik grupası, Türkiye Kişinev Büükelçilii, Gagauziyanın İspolkomu hem Moldovanın gençlik hem sport ministerlii. Yortuyu hazırlayannar annattılar insannara ne o “Hederlez”, neçin o pek bakılêr gagauzlarda hem bütün türk dünnäsında. “Hederlez” yortusuna gelän insannarın kolayı oldu taa derindän tanışmaa gagauzların adetlerinnän hem sıralarınnan. Zerä yortu çerçevesindä türlü sergilär yapıldı hem milli imeklärlän hem içkilärlän musaafirlär konaklandı hem ikram edildi.TAA DERINDÄN
cakir_byust

2017.04.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, BİLİM, CÜMNE, KULTURA BOLUMU

Mihail ÇAKİRin duuma günündän 156 yıl tamamnandı

Ciçek ayın 27-dä eskiycä (eniycä Hederlez ayın 9-da) tamamnandı 156 yıl gagauzların apostolunun, büük aydınnadıcısının, dünnää uurunda bilim hem klisä adamının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04.1961 – 08.09.1938) duuma günündän. Moldovan yazıcısı Nikolay KOSTENKO: “Herliim moldovannar için Mihail ÇAKİR Basarabiyanın altın kiyadına yazılıdıysa, Moldovanın üülen tarafında yaşayan vatandaşlarımıza, gagauzlara deyni, o halizdän bir apostol oldu”. Akademik Todur ZANET: “Aydınnadıcı Ay-Boba Mihail ÇAKIR gagauzların dilindä hem kulturasında, istoriyasında hem bilimindä, dinindä, herbir gagauzun üreendä hem canında ayırı bir er kaplêêr. Bir şüpesiz var nicä demää: herliim büünkü gagauzlar varsa, hem onnarınTAA DERINDÄN
Lazari_1
Caltay gimnaziyanın iştä hem ustalıkta pedagogun Evdokiya Petrovna PETKOVİÇin zaametinnän Caltay küüyündä gagauzların eski yortuları hem adetleri korunêr hem da yaşêêr. O yortuların birisindä, “Lazari” günündä, uşaklar “Lazari” gezdilär. Lazari yortusu” gagauzlarda taa hristian dinindän öncä varmış. İnanılêr, ani bu gündä dünnedä herbir iş diriler. Lazari günündä küçük kızlar (6-10 yaşında), üçär kişi olup, evdän evä gezerlär hem Lazari türküsünü çalêrlar. O kızçazlara “lazarici” yada “lazarki” deerlär. Kızçaazın birisini yapêrlar “gelincik”: suratı kısa bir duvaklan yada çemberlän saklı, yada tepesinä sadä bir çembercik koyêrlar. “Gelinciin” elindä iki basmacık var, açanTAA DERINDÄN
sukur_gramotalari_2

2017.04.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Körpä resimcileri hem muzıkantları kutladılar

Gagauziyanın Regional resim Galereyasında kutladılar Komrat “Dimitri SAVASTİN” uşak resimci şkolasının hem Gagauziyanın uşak muzıka şkolalarından körpä talantları. Onnara Gagauziya Başkanı “Şükür” Gramotalarını verdi. “Dimitri SAVASTİN” uşak resimci şkolasının üürencileri kablettilär “Şükür” Gramotalarını o iş için, ani Respublika hem Halklararası sergilerdä üüsek erleri aldılar. Onnarın yaratmaları Latviyanın Yurmala (Jurmala) Resimci Şkolasında olan XVI-cı Halklararası “I live by the Sea” (“Bän yaşêêrım deniz kenarında”) resimcilik zannatı konkursunda 1-ci (İvan ROŞKO, 10 yaşında) hem iki 3-cü (Valeriya MARKU, 8 yaşında hem Andrey MARKU, 15 yaşında) eri aldılar. Bu şkolanın resimcileri pay aldılarTAA DERINDÄN
valkanes_muzika_skolasi (3)
Çiçek 19-da Valkaneş uşak muzıka şkolası 55 yıldönümünü kutladı hem bu kutlamaklan ilgili insannara büük bir yortulu konţert gösterdi, angısında pay aldılar şkolanın üüredicileri, üürencileri hem bu şkolayı başaran kompozitor Genadiy MİTİŞ. Yıldönümündä şkolanın direktoru Mariya ÇERNEVA açıkladı, ani “Valkaneş uşak muzıka şkolasının 1961-ci yılda kurulmasından beeri bu şkolayı başardı 792 kişi. Onnarın çoyu büün da kendilerini muzıkaya baaşladılar. Şindi şkolada 78 üürenci var, angıları, talantlarına görä, kemençä, fortepyano, gitara, fleyta hem bayannan akkardion bölümnerindä üürenerlär”. Şkolasının yıldönümü toplantısında pay aldılar hem şkolaya baaşışlarını baaşladılar Gagauziyanın Başkanı, Halk Topluşun deputatları,TAA DERINDÄN
komrat_novruz_5
Baba Marta ayın 30-da Komradın Kultura Evindä oldu “Nevruz” yortusu kutlamasınnan ilgili TÜRKSOYun muzıka tertipleri orkestrasının konţertı. Konţert “Bizim dostlarımız – bizim zenginniimiz” şafkı altında geçti. Konţertä gösterildi büük türk dünnäsının herbir köşesindän nomerlar. Kendi havalarını, türkülerini hem oyunnarını gösterdilär Azerbaycan, Başkiriya (Rusiya Federaţiyası), Gagauziya (Moldova), Hakasiya (RF), Saha-Yakutiya (RF), Kazahstan, Kirgiziya, Türkiye, Türkmenistan, hem Uzbekistan artistleri. Konţerttän sora hepsi artistleri kutladılar Türkiye Kişinev Büükelçisinin eşi Günay KILIÇ, Türkiye Kişinev Büükelçiliin birinci sekretari Erdoğan ODABAŞ, Gagauziya Başkanı irina VLAH, TÜRKSOY Baş Sekretari Düsen KASEİNOV, Moldovada TİKA ofisin koordinatoru Canan ALPASLAN hemTAA DERINDÄN
Kontert_Turksoy_DSC_8509
Baba Marta ayın 28-dä Kişinevun “Serghei Lanchevici” Milli Filarmoniyasında oldu “Bahar Bayramı – Eni Gün Nevruz Konţerti”. Konţerti gösterdi TÜRKSOY muzıka tertipleri orkestrası. Konţertä gelän insannar büük meraklıklan sesledilär türk dünnäsının herbir köşesindän havaları hem türküleri, siirettilär oyunnarı, angılarını gösterdilär hem çaldılar Azerbaycan, Kirgiziya, Türkmenistan, Başkiriya (Rusiya Federaţiyası), Türkiye, Hakasiya (RF), Kazahstan, Gagauziya (Moldova), Saha-Yakutiya (RF) hem Uzbekistan artistleri. Konţerttän sora hepsi artistleri kutladılar Azerbaycanın Moldovada Büükelçisi Gudsi Dursun oglu OSMANOV hem Türkiye Kişinev Büükelçisinin eşi Günay KILIÇ. Not. Baba Marta ayın 30-da hep bu konţert saat 19:00-da Komratta olacek.TAA DERINDÄN