KULTURA BOLUMU

etno_2019 (4)

2019.09.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Kişinevda XVIII-ci Etnofestival geçti

Ceviz ayın (sentäbari) 15-dä Kişinevun “Ştefan-çel-Mare” parkında geçti sıradakı “Çeşitliktän birleşmäk” adlı XVIII-ci Respublika Etnofestival, angısında gagauz milletin (diil etnosun!!!) insannarı da pay aldılar.    XVIII-ci Etnofestivalindä Gagauzların aulunu Gagauziya kultura Upravleniyası hem Modova gagauzların cümne kuruluşu ortak hazırladılar. Musaafirlerä deyni Gagauz oyunnarını hem adetlerini gösterdilär Kongaz küüyün kultura Binasının zaametçileri hem “Düz Ava” ansamblisinin artistları. Gagauz auluna musaafir geldilär Moldovada Evropa Birliin Moldovada Büükelçisi Pirkka TOPİOLA, Gagauziya Başkanı hem Moldovanın etnikaarası ilişkilär Departamentın temsilcileri. XVIII-ci Etnofestivaldä pay aldı Moldova Parlamentın spikerı Zinaida GREÇANAYA. Not. XVIII-ci Respublika Etnofestivalini hazırladı Moldovanın etnikaarasıTAA DERINDÄN
amerika-gunu-komrat (2)

2019.09.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Komratta Amerika kulturası günü geçti

Ceviz ayın (sentäbri) 13-dä Komrat kultura Binsının önündeki meydanda seftä geçti Amerika Birleşik Devletlerin (ABD) kulturası günü, angısını oldu Moldovada ABD Büükelçilii tarafından yapılan amerika kulturası günnerin çerçevesindä. ABD kultura Gününü sțenadan açtı Moldovada ABD Büükelçisi Derek J. HOGAN (Dereck J. Hogan). Sora insannara danıştı Gagauziya Başkanı İrina VLAH. Bu sıraya gelännerin vardı kolaylıı datmaa amerikan imeklerindän, tanışmaa onnarın literaturasınnan hem muzıkasınnan, siiretmää bir kinoyu. Ayırıca, burada erleştirilän çadırlarda, gösterildi o proektların sonuçları, angıları başa çıkarıldı ABD yardımınnan. Bundan kaarä meydana getirildi iki yangın sündürmäk maşınası hem minibusta kriminalistika laboratoriyası,TAA DERINDÄN
Dede_Korkut_sayfası
“Dede Korkut Kitabı” (gagauzça: “Dedä Korkut Kiyadı”) – büünkü gündä Oguz türklerin en eski kahramannık epos dastanı annnatmaları, angıların yazılı variantları bulundu Drezden (Germaniya) hem Vatikan bibliotekalarında. Drezden bibliotekasında kiyat 12 bölümnü hem bir önsözlü, adı da “Kitāb-ı Dedem Ḳorḳud Alā Lisān-ı Tāife-i Oġuzân” (gagauzça: “Oguz soyların dilindä Dedä Korkut kiyadı”), Vatikan bibliotekasındakı kiyat 6 bölümnü hem adı “Hikâyet-i Oğuznâme, Kazan Beğ ve Gayrı” (gagauzça: “Oguzname annatmakları, Kazan bey hem Gayrı”). “Dedä Korkut Kiyadı” pek evelki bir kiyat (beki da 2 bin yıla yakın olan yazılı bir kiyat). Kiyadın ilkTAA DERINDÄN
Samarkand (0)
Ceviz ayın (sentäbri) 25-30 günneri arasında Uzbekistanın Samarkand kasabasında geçti “XII-ci Halklararası “Sharq Taronaları” muzıka Festivali”, angısında pay aldılar 75 devlettän 350-dän zeedä artistlar hem muzıkantlar. Festival çerçevesindä Uzbekistanın Milli Konservatoriyası tarafından hazırlandı hem yapıldı bir bilim-praktika konferențiyası da. Hep o günnerdä Samarkandta UNESCO da kendi konferențiyasını yaptı. Festivalin ana sıraları Samarkand Registon meydanında yapıldı. Başladı onnar Ceviz ayın (sentäbri) 26-da ofițial açılıştan, angısını yaptı Uzbekistan Prezidentı Şavkat MİRZİÖEV. Sora da Festivalä katılannara danıştı UNESCO başkanı Adre AJULE (Audrey AZOULAY). Festivalin açılışı ilerledi büük bir konțertlan hem başarıldı feyerverklan. CevizTAA DERINDÄN
gagauz_kilimneri (11)
(“Gagauz kilimneri” festivali bitti! Erinä “Bilmäm ne kilimneri?” festivali geldi!) 2013-cü yıldan beeri, Gagauziyanın Aydar küüyün primariyasının kararına görä, bu küüdä “Gagauz kilimneri” festivali yapılardı. Bu yıl da ölä bir festivalin yapılması bildirildi. Ama onun erinä ortalaa başka bir festival geldi – var nicä demää “Bilmäm ne kilimneri?” festivali. 2013-cü yılda “Gagauz kilimneri” festivali başladı nicä bir GAGAUZ hem GAGAUZLUK festivali, ani yapılardı Aydar küüyün Kurban günündä hem Büük Panaiya (Harman ayın 28-zi, bu gündä Aydar küüyün Kisä Kurbanı) yortusunda ya ona karşı. Hepsi buna pek sevinirdi. Altı yıl “GagauzTAA DERINDÄN
resimci_simpoziumu
Harman ayın (avgust) 5-dä Gagauziyanın Çadır kasabasının rayon administrațiya binasında açıldı 10 günnük sıradakı halklararası resimcilär simpoziumu – «Грани искусства». Simpoziumu hazırladı Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyası hem ona katkıda bulundular Çadır kasabasının rayon administrațiyası, Çadır kasabasının primariyası hem “Gagauz-Art” Cümne Birlii. Simpoziumun açılışında katılannara nasaatlarlan danıştılar Çadır kasabasının rayon administrațiya başı Valentin KARA, Çadır kasabasının primarı, Anatoliy TOPAL, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyasının geçici başı Marina SEMENOVA hem başkaları. Sıradakı «Грани искусства» halklararası resimcilär simpoziumunda erindeki (Moldova, Gagauziya, Pridnestrovye) resimcilerdän kaarä pay alêrlar resimcilär Azerbaycandan, Başkortostandan (RF), Kirgiziyadan, TürkiyedänTAA DERINDÄN
kirsovo_anmak_avsami (9)
Orak ayın (iyül) 6-da Gagauziyanın Baş küüyündä (Kirsovo) büük bir konțertlän andılar bu küüyün raametli muzıkantlarını, artistlerini hem kinomehanniklerini. Başta Kirsovo (Baş küüyü) primarı Sergey SAPUNCI küüyün Kultura Evinin sțenasından kısa bir sözlän danıştı zalda bulunannara, anarak hepsi raametli olan kirsovolı muzıkantları, artistleri hem kinomehannikleri. Sora üç saatlık bir konțerttä sțenadan sırayca sölendi hem anıldı bu küüdä duan, yaşayan hem sora da raametli olan muzıkantlar, artistlär hem kinomehanniklär. Belliki, bu sırada başta bulundu Moldovanın kıymetli halk artistleri İon BASS hem Nikolay SULAK. Hepsi bu insannarı anarak, Baş küüyü (Kirsovo) artistleriTAA DERINDÄN
sergi_panaitova (2)
Kirez ayın (iyün) 22-dän Orak ayın (iyül) 22-dän Komrat Atatürk bibliotekasında resimciyka Svetlana PANAİTOVAnın pek meraklı “Renk hem şafk feeriyası” adlı bir resim sergisi var. Sergidä siiredicilerä peyzaj, natürmord, abstrakțiya hem fantaziya resimnerinnän tanışmaa teklif ediler. Resimnerin özellii – resimciyka Svetlana PANAİTOVAnın boyaların renklerinnän hem şafk tonnarınnan oynaması. Bunu da siiredicilär taa sergiyä geldii gibi hemen duyêrlar hem görerlär.TAA DERINDÄN
kazayak_nogay_mezarlii (5)

2019.06.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Kazayakta nogay tatarların mezarlıında kazılar

Gagauziya Bilim-aaraştırma Merkezi hem Moldovanın Kultura varlıı İnstitutu geçennerdä Kazayak küüyün kenarında bulunduu orta asirlerdän kalan nogay tatarların mezarlıında ortak arheologiya kazıları yaptı. Nicä bidirdi Gagauziya Bilim-aaraştırma Merkezin geçici direktoru İrina KONSTANTİNOVA “Proekt Gagauziya İspolkomun kararına görä aslıya çıkarıldı. Bu mezarlık bulundu 2005-ci yılda Kazayak küüyün poyraz-dou tarafında Kazayk-Çadır yolunun boyunda. Burada lääzımdı nekadar tez kazı yapmaa. Zerä yaamurlar hem eriyän kaarların suları yok ederlär bu mezarları. Bundan kaarä yakında insannar sarı toprak alêrlar da bundan da mezarlar yokedilmäk durumuna geldilär”. İrina KONSTANTİNOVA açıkladı, ani “kazılar yapıldı 16×5 metralık birTAA DERINDÄN
ioan_popazoglu_mezarinda

2019.06.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

“Unutma: gelecek senin önündä…”

(Resimci İoan POPAZOGLUnun duuma günündän 115-ci yıldönümü) 2019-cu yıl Gagauziyanın anılmış literatura, kultura hem incäzanaat insannarının yıldönümnerinä bereketliydi. O bereketin içindä ayırı bir er kaplêêr anılmış gagauz hem Romın resimcisinin komratlının İoan POPAZOGLUnun (13.06.1904-09.01.1988) duuma günündän 115-ci yıldönümü. İoan POPAZOGLU taa küçüklüündän meraklanardı resimciliklän. O üürendi Dimitri KANTEMİR lițeyindä hem hep o vakıtlar resimcilii kavradı resimci Toma SOLİÇENKOnun “Resimcilik Serbest Akademiyası”nda. Taa sora başardı Bukureş universitetın resimcilik incäzanaatı fakultetını. Allaa verdi kolaylık İoan POPAZOGLU olsun büük resimci. Onun yaratmaları (patretlär, natürmordlar, gagauzların yaşadıı Romıniyanın Dobruca bölgesinin peyzajları) verdi kolayı resimciyiTAA DERINDÄN