KULTURA BOLUMU

novruz

2020.03.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Dünnääda “Novruz bayramı” bakılêr

Baba Marta ayın 20-21 günnerindä dünnääda bakılêr evelki türk yortularından birirsi – “Novruz bayramı”. Bu yortu sayılêr ilkyazın hem tabiatın enilenmesi yortusu. “Novruz” günündä ateş yakılêr, türlü tatlılıklar (azerbaycanca: şekerbera, badambura, pahlava, gogal) hazırlanêr, kurulêr “hança” (tabla üstündä erleştirilmiş tatlılar), büüdüler “sêmêni” (booday tenelerindän), boyanêr yımırta hem t.b. 2009-cu yılda TÜRKSOYun çalışmasınnan “Novruz” UNESCO tarafından Dünnääyın material varlıı olmayan kultura mirası Listesinä alındı. Redakțiyamızdan: “Novruz bayramı” yortusunnan ilgli hepsinä saalık hem uzun ömür dileeriz. Belalar başımızdan gitsinnär da genä kolaylıımız olsun hepsimiz kucaklaşalım, sarmaşalım. Saalık Allaa versin!TAA DERINDÄN
teatru_milli

2020.02.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, TEATRU BOLUMU

Gagauz Milli Teatrusu teatrunun geleceeni düşüner

Gagauz Milli Teatrusunun direktoru Mihail KONSTANTİNOVun zaamettinnän, bu yıl Gagauziyadan 3 kişnin kolayı var girmää Moldova Muzıka, Teatru hem Resimcilik incääzanaatı Akademiyasına da “teatru rejisöru” zanaatını üürenmää. Gagauz Milli Teatrusunun direktoru Mihail KONSTANTİNOV bildirdi “Ana Sözü” redakțiyasına, ani kendisinin söz annaşması var Moldova Muzıka, Teatru hem Resimcilik incääzanaatı Akademiyasının anılmış pedagogunnan Valeriy ȚAPİŞlän, ani bu yıl Gagauziyadan 3 kişiyi Canabisi alsın kendi kursuna, angısını o bu yıl toplêêr. Valeriy ȚAPİŞ bildirmiş, ani bu kişilär bücettän paraya görä üüreneceklär. Bundan kaarä Mihail KONSTANTİNOV açıkladı, ani Teatru savaşacek toplamaa 15 genç kişiyi,TAA DERINDÄN
sergi_petr_novak (3)

2020.02.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, RESİMCİLİK BOLUMU

Pötr NOVAK resimnerini sergileer

Küçük ayın (fevral) 4-dä Komrat regional resim Galereyasında açıldı anılmış Gagauz resimcisinin Pötr NOVAKın resim sergisi. Segidä 80-dän zeedä yaratma var. Onnarın arasında grafika, gobelen, karandaş hem jivopis resimneri. Resimci Pötr NOVAKın yaratmaları dünneyin muzeylerindä hem özel kolekțiyalarda var. Sergi Baba Marta ayın (mart) 1-dän açık olacek, bildireri Gagauziyanın kultura Upravleniyası.TAA DERINDÄN
benim_kongazim (8)
Büük ayın (yanvar) 12-dä, eski Eni Yıla karşı, Kongazdan üzdän zeedä uşaa deyni “BENİM KONGAZIM” iilik yapan Fondu büük bir yortulu sıra yaptı, nereyi buyur edildi küüyün herbir şkolasından hem üüredicilik kuruluşlarından 12 yaşınadan uşaklar. Uşakları, nicä büük insannarı, oturttular tatlılarlan hem meeva suyunnan donaklı masaların dolayına, zerä bu yortu – onnarın yortusuydu. Hepsi erleştiynän uşakların hem onnarlan bilä gelän ana-bobaların önündä kutlama sözleri tuttular “BENİM KONGAZIM” iilik yapan Fondun kurucuları hem azaları Mihail KARASENİ, Anna STATOVA, İosif KARASENİ, Andrey PALİK hem başkaları. Bundan sora şennik başladı. Şennik zamanında uşaklaraTAA DERINDÄN
hey-hey_2020
Büük ayın 14-dä (yanvar) gagauzlarda en sevilän yortularından birisi – “Çıbık günü” yada “Surva” (Eskiycä Eni Yıl). Eskiycä Eni Yıla karşı, Büük ayın (yanvar) 13-dä, “Hêy-hêy” geziler. Şen hem şamatalı “Hêy-hêy”ı gezerlär hepsicii: küçüklär da, büüklär da, delikannılar da, evlilär da. Sora da, gecä yarısından sora “Hêy-hêy” bittiynän, gagauzlar başlêêrlar rakıylan gezmää. Rakıcılar rakıylan giderlär en yakın hem en paalı insannarına: nunalarına, ana-boba dostlarına, soy-senseleyä. Aydınnandıynan da, Büük ayın (yanvar) 14-dä, küçük uşaklar “Surva” gezerlär: kızlar – “Survaklinţa” ellerindä, çocucaklar – fışakan, çıbık ellerindä. Onuştan bu günä “Çıbık günü” daTAA DERINDÄN
Gagauziya_1_gun (1)

2020.01.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Koladamız kutluca olsun!

Paalı hem saygılı okucularımız Kolada yortumuz kutluca olsun! Allaa versin hepsimizä saalık, uzun ömür, mutlulk, selmet kısmet hem bereket! Evlerinizdä raatlıklan hem annaşmak olsun. Arda kalsın hempsi zorlar hem kahırlar. Saalık Allaa versin!!!TAA DERINDÄN
Gagauziya_albom_prez (3)
Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 25-ci yıldönümünä karşı tipardan çıktı dokumental kiyat “Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)”. Bu dokumental kiyat oldu bir ortak proekt, angısı yapıldı Türkiye Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar Başkannıın (YTB) teklifinnän hem çalışmasınnan, Moldovada Türkiye Büükelçiliin yardımınnan hem Gagauziyanın “GAGAUZLUK” Cümne Birliin zaametinnän. Kiyadı “İi sözlän” hayırladı Türkiye YTB Başkanı Abdullah EREN. Kiyadın avtoru – akademik Todur ZANET. “Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)” kiyadın sayfalarında patretlerdän hem ozamankı gazetaların statyalarından annadılêr XX-ci azirin yıllarında olan olaylar için, angıları getirdilär ilktän “Moldaviya SSRın içindä Gagauz AvtonomTAA DERINDÄN
25_ankara (0)
Türkiyenin “Gagauzlar” derneenin çalışmasınnan Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 25-ci yıldönümü pek geniş bakıldı Türkiyenin Ankara hem İstanbul kasabalarında. Kırım ayın 21-dä Ankarada yapılan Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 25-ci yıldönümü kutlamalarda ofițial olarak pay aldılar Türkiyedä Moldova Büükelçisi İgor BOLBOÇANU,  TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut ALTINOK, Ankara  Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan TANRIVERDİ, Belko Genel Müdürü Yusuf Ziya YAPAR, Türkiye Toplumsal Gelişim Dernään Başkanı Abdullah ULUYURT, Gagauziya Çöşmä küüyü primarı Sofya JEKOVA, Valkaneş rayonun administrațiya başı Vasilisa VELİKSAR, “Gagauzlar” dernäänTAA DERINDÄN
Gagauziya_1_gun
Gagauziya öndercileri bildirdilär, ani Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 25-ci yıldönümünü pek önemni bir yortu. Onuştan, onu 3 gün bakaceklar – Kırım ayın (dekabri) 20-23 günnerindä. Kırım ayın (dekabri) 20-dä, Kişinevun “Nikolay SULAK Milli Palatası”nda büük bir yortulu sıraylan Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının yıldönümünün 1-ci kutlama günü bakıldı. Kutlama programasında vardı konțert, gagauz adetlerin hem giyimnerin tanıtması, resim sergisi, şarap ikramnarı. Belliki, yortulu sıranın en büük olayı oldu Gagauziya ansamblilerin hem artistlerin konțerti. Konțerttä pay aldılar Semön POMETKO adına “Düz Ava” ansamblisi (önderci Tatyana ŞÇOGOLEVA) hem onun artistleri, Kongaz küüyün “AltınTAA DERINDÄN
Caltay_yapaa (2)

2019.12.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Caltayda yapaaya enidän dokunmak

Geçennerdä Caltay küüyün gimnaziyasına topladılar Çadır rayonun şkolalarından incäzanaatta üüredicileri, neredä, dedelerimizin eski zanaatını unutturmamaa deyni, onnara yapıldı bir ustalık uroo, angısında üürencilär gösterdilär yapaa düümeyi hem işlemeyi. Uroon başında gimnaziyanın 5-6 klaslarında üürencileri annattılar yapaayın insana izmetinin binnärcä yıl istoriyasını. Uşaklar söledilär, ani bu işin var sekiz bin yıllı. Unutmadılar annatmaa Bibliyadan Noy için legendadan bir örnek ta. O legendaya görä, açan Noy doldurmuş gemiyi herbir cannan, sıkışmalıkta koyunnar düşürärmişlär yapaalarını da çiinemektän o yapaalar erdä olmuş bir kilim gibi kéça (aba). Bu olaydan sora başlamışlar yapaayı düümää hemTAA DERINDÄN