KULTURA BOLUMU

sukur_gramotalari_2

2017.04.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Körpä resimcileri hem muzıkantları kutladılar

Gagauziyanın Regional resim Galereyasında kutladılar Komrat “Dimitri SAVASTİN” uşak resimci şkolasının hem Gagauziyanın uşak muzıka şkolalarından körpä talantları. Onnara Gagauziya Başkanı “Şükür” Gramotalarını verdi. “Dimitri SAVASTİN” uşak resimci şkolasının üürencileri kablettilär “Şükür” Gramotalarını o iş için, ani Respublika hem Halklararası sergilerdä üüsek erleri aldılar. Onnarın yaratmaları Latviyanın Yurmala (Jurmala) Resimci Şkolasında olan XVI-cı Halklararası “I live by the Sea” (“Bän yaşêêrım deniz kenarında”) resimcilik zannatı konkursunda 1-ci (İvan ROŞKO, 10 yaşında) hem iki 3-cü (Valeriya MARKU, 8 yaşında hem Andrey MARKU, 15 yaşında) eri aldılar. Bu şkolanın resimcileri pay aldılarTAA DERINDÄN
valkanes_muzika_skolasi (3)
Çiçek 19-da Valkaneş uşak muzıka şkolası 55 yıldönümünü kutladı hem bu kutlamaklan ilgili insannara büük bir yortulu konţert gösterdi, angısında pay aldılar şkolanın üüredicileri, üürencileri hem bu şkolayı başaran kompozitor Genadiy MİTİŞ. Yıldönümündä şkolanın direktoru Mariya ÇERNEVA açıkladı, ani “Valkaneş uşak muzıka şkolasının 1961-ci yılda kurulmasından beeri bu şkolayı başardı 792 kişi. Onnarın çoyu büün da kendilerini muzıkaya baaşladılar. Şindi şkolada 78 üürenci var, angıları, talantlarına görä, kemençä, fortepyano, gitara, fleyta hem bayannan akkardion bölümnerindä üürenerlär”. Şkolasının yıldönümü toplantısında pay aldılar hem şkolaya baaşışlarını baaşladılar Gagauziyanın Başkanı, Halk Topluşun deputatları,TAA DERINDÄN
komrat_novruz_5
Baba Marta ayın 30-da Komradın Kultura Evindä oldu “Nevruz” yortusu kutlamasınnan ilgili TÜRKSOYun muzıka tertipleri orkestrasının konţertı. Konţert “Bizim dostlarımız – bizim zenginniimiz” şafkı altında geçti. Konţertä gösterildi büük türk dünnäsının herbir köşesindän nomerlar. Kendi havalarını, türkülerini hem oyunnarını gösterdilär Azerbaycan, Başkiriya (Rusiya Federaţiyası), Gagauziya (Moldova), Hakasiya (RF), Saha-Yakutiya (RF), Kazahstan, Kirgiziya, Türkiye, Türkmenistan, hem Uzbekistan artistleri. Konţerttän sora hepsi artistleri kutladılar Türkiye Kişinev Büükelçisinin eşi Günay KILIÇ, Türkiye Kişinev Büükelçiliin birinci sekretari Erdoğan ODABAŞ, Gagauziya Başkanı irina VLAH, TÜRKSOY Baş Sekretari Düsen KASEİNOV, Moldovada TİKA ofisin koordinatoru Canan ALPASLAN hemTAA DERINDÄN
Kontert_Turksoy_DSC_8509
Baba Marta ayın 28-dä Kişinevun “Serghei Lanchevici” Milli Filarmoniyasında oldu “Bahar Bayramı – Eni Gün Nevruz Konţerti”. Konţerti gösterdi TÜRKSOY muzıka tertipleri orkestrası. Konţertä gelän insannar büük meraklıklan sesledilär türk dünnäsının herbir köşesindän havaları hem türküleri, siirettilär oyunnarı, angılarını gösterdilär hem çaldılar Azerbaycan, Kirgiziya, Türkmenistan, Başkiriya (Rusiya Federaţiyası), Türkiye, Hakasiya (RF), Kazahstan, Gagauziya (Moldova), Saha-Yakutiya (RF) hem Uzbekistan artistleri. Konţerttän sora hepsi artistleri kutladılar Azerbaycanın Moldovada Büükelçisi Gudsi Dursun oglu OSMANOV hem Türkiye Kişinev Büükelçisinin eşi Günay KILIÇ. Not. Baba Marta ayın 30-da hep bu konţert saat 19:00-da Komratta olacek.TAA DERINDÄN
Cadir_kadinca

2017.03.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, ANSAMBLİLÄR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Çadırın “Kadınca”sı enidän kuruldu

10 yıldan sora Çadır kasabasının “Kadınca” ansamblisi enidän kuruldu hem büük sevinmeliklän insannar tarafından kabledildi. Baba Marta ayın 8-dä, Halklarası karılar Gününä baaşlanan konţerttä, bu ansambli genä kendi ustalıını hem becerikliini siiredicilerä gösterdi. İlk kerä Çadır kasabasının “Kadınca” ansamblisi kurulduydu 60 yıl geeri – 1957-ci yılda. 50 yılın içindä, taa onun 2007-ci yılda daadılmasınadan, bu ansambli, Moskvada, Kişinevdä, Çadırda, Komratta hem başka erlerdä çeşitli festivallerdä pay alıp, gagauz kulturasını dünneyä gösterdi. 1982-ci yılda o kabletti ad “halk ansamblisi”, taa sora da – “örnekli” («образцовый»). Annadarak “Kadınca” ansamblisinin enidän kurulması içinTAA DERINDÄN
novruz1
Baba Marta ayın 20-dän beeri, “Nevruz yortusu” kutlamasınnan ilgili, TÜRKSOY, TİKA hem Yunus Emre İnstitutu işbirliindä başladı büük bir programa. Bu programaya görä 5 devlettä (Türkiye, Romıniya, Moldova, Kazahstan hem Kırgızistan) 16 ayırı-ayırı konţert verilecek. TÜRKSOY Baş sekretari Düsen KASEİNOV açıkladı, ani “TÜRKSOY Nevruz kutlamaları bu yıl, Türkiyenin Ankara, Bursa, Bolu hem Edirne kasabaları başta olmaklan, Türkiyenin çeşitli rayonnarında da geçeceklär. Evrupada Romıniyanın Bukureş hem Konstanţa kasabalarında, Moldovanın Komrat (Gagauz Yeri) hem Kişinev kasbalarında olaceklar. Bundan kaarä Aziya tarafında Kırgızistanın Bişkek hem da Kazahstanın Türkistan hem Almatı kasabalarında olaceklar”. Bu konţertlerinTAA DERINDÄN
Svobodnaya_stena_DSC_8330
Baba Marta ayın 16-da Çadır kasabasının kultura Evindä açıldı «Свободная сцена» III-cü teatru Festivali, angısı baaşlanêr Bütündünnä teatru gününä (bakılêr Baba Marta ayın 27-dä). Bu yıldan beeri bu Festival Halklararası festivalä döndü, çünkü onda, Moldova hem Gagauziya teatrularından kaarä, pay alacek Ukraynadan teatru da. Festivalin açılışında pay aldılar hem söz tuttular Festivalin öndercisi Denis PINTÄ, Komrat Primarı Sergey ANASTASOV, GHT Başı yardımcısı Natalya ŞOŞEVA, Çadır primarın yardımcısı İvan KURDOV hem başkaları. Festivalin özel musaafiri oldu Moldovada TİKA ofisin koordinatoru Canan ALPASLAN. «Свободная сцена» III-cü teatru Festivali açıldı Çadırdan “Dionis Tanasoglu”TAA DERINDÄN
martisor_duz_ava
Baba Marta ayın 9-da, Moldovanın 51-ci “Marţişor” milli festivalin çerçevesindä, Kişinevda büük bir konţert gösterdilär Gagauziyanın anılmış ansamblileri “Düz Ava” hem “Kadınca”. Kişinevun “Nikolay Sulak Milli Palatası”nın sţenasından “Düz Ava” hem “Kadınca” gösterildi siiredicilerä büük gagauz kulturasının milli oyunnarını hem çaldılar halk türkülerini. Belliki, zalda bulunan siiredicilerä deyni gagauz kulturasınnan tanışmaa seftä bişey diildi, zerä bu ansamblilär taa ileri da pay aldılar “Marţişor” milli festivalindä. Ama ozamannar onnar gösterdilär sadä bir-iki oyun hem türkü. Bu kerä sa, “Nikolay Sulak Milli Palatası”nın sţenasından gagauz ansamblileri siiredicilerä büük bir konţertlan sefa sürdülärTAA DERINDÄN
teatr_festival_1
Baba Marta ayın 16-19 günneri arasında Çadır kasabasının kultura Evindä geçecek Gagauziyanın «Свободная сцена» III-cü teatru Festivali, angısı baaşlanêr Bütündünnä teatru gününä (bakılêr Baba Marta ayın 27-dä). Festivaldä pay alaceklar Moldovadan, Gagauziyadan hem Ukraynadan teatrular, angıları spektaklileri gagauz, rus, bolgar hem romın dillerindä. Festivali yapannar: Komrat kasabanın primariyası, Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyası, hem Komrat “Saveliy KÖSÄ” muzıka hem drama teatrusu. «Свободная сцена» III-cü teatru Festivali açılacek Çadırdan “Dionis Tanasoglu” adına Gagauz Milli teatrusunun “Aaçlık kurbannarı” (avtor – dramaturg Todur Zanet) spektaklisinnän. Spektaklilerä giriş serbest hem parasız. FESTİVALİN PROGRAMASI BabaTAA DERINDÄN
aaclik_kurbannari_1
Küçük ayın 25-dä Çadır kasabasında oldu premyera “Dionis TANASOGLU” adına gagauz Milli teatrusunun “Aaçlık kurbannarı” spektaklisinä, angısı koyuldu dramaturg Todur ZANETin “Aaçlık kurbannarı” pyesasına görä hem angısı adandı 1946-1947 yıllarında gagauz halkına karşı zorlan yapılan Büük Aaçlıın 70-ci yıldönümünä. “Aaçlık kurbannarı” spektaklisini yoktu nicä bakmaa yaşsız. Herbir kıpımdan, aktörların laflarından, bakışlarından tikennenärdi etlerin. Onnar oynadılar aslıdan ölä, sansın kendileri bunu geçirmişlär. Sanêrım, ani aktörların bu oynamasına kolaylık verdi o da, ani onnar pyesayı kendi üreklerindän geçirmişlär, hem, ani pyesada olaylar onnarın genetika uurunda kannarında kalmış. Unutmayalım, ani aktörların zaametinä katılêrTAA DERINDÄN