KULTURA BOLUMU

Kontert_Turksoy_DSC_8509
Baba Marta ayın 28-dä Kişinevun “Serghei Lanchevici” Milli Filarmoniyasında oldu “Bahar Bayramı – Eni Gün Nevruz Konţerti”. Konţerti gösterdi TÜRKSOY muzıka tertipleri orkestrası. Konţertä gelän insannar büük meraklıklan sesledilär türk dünnäsının herbir köşesindän havaları hem türküleri, siirettilär oyunnarı, angılarını gösterdilär hem çaldılar Azerbaycan, Kirgiziya, Türkmenistan, Başkiriya (Rusiya Federaţiyası), Türkiye, Hakasiya (RF), Kazahstan, Gagauziya (Moldova), Saha-Yakutiya (RF) hem Uzbekistan artistleri. Konţerttän sora hepsi artistleri kutladılar Azerbaycanın Moldovada Büükelçisi Gudsi Dursun oglu OSMANOV hem Türkiye Kişinev Büükelçisinin eşi Günay KILIÇ. Not. Baba Marta ayın 30-da hep bu konţert saat 19:00-da Komratta olacek.TAA DERINDÄN
Cadir_kadinca

2017.03.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, ANSAMBLİLÄR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Çadırın “Kadınca”sı enidän kuruldu

10 yıldan sora Çadır kasabasının “Kadınca” ansamblisi enidän kuruldu hem büük sevinmeliklän insannar tarafından kabledildi. Baba Marta ayın 8-dä, Halklarası karılar Gününä baaşlanan konţerttä, bu ansambli genä kendi ustalıını hem becerikliini siiredicilerä gösterdi. İlk kerä Çadır kasabasının “Kadınca” ansamblisi kurulduydu 60 yıl geeri – 1957-ci yılda. 50 yılın içindä, taa onun 2007-ci yılda daadılmasınadan, bu ansambli, Moskvada, Kişinevdä, Çadırda, Komratta hem başka erlerdä çeşitli festivallerdä pay alıp, gagauz kulturasını dünneyä gösterdi. 1982-ci yılda o kabletti ad “halk ansamblisi”, taa sora da – “örnekli” («образцовый»). Annadarak “Kadınca” ansamblisinin enidän kurulması içinTAA DERINDÄN
novruz1
Baba Marta ayın 20-dän beeri, “Nevruz yortusu” kutlamasınnan ilgili, TÜRKSOY, TİKA hem Yunus Emre İnstitutu işbirliindä başladı büük bir programa. Bu programaya görä 5 devlettä (Türkiye, Romıniya, Moldova, Kazahstan hem Kırgızistan) 16 ayırı-ayırı konţert verilecek. TÜRKSOY Baş sekretari Düsen KASEİNOV açıkladı, ani “TÜRKSOY Nevruz kutlamaları bu yıl, Türkiyenin Ankara, Bursa, Bolu hem Edirne kasabaları başta olmaklan, Türkiyenin çeşitli rayonnarında da geçeceklär. Evrupada Romıniyanın Bukureş hem Konstanţa kasabalarında, Moldovanın Komrat (Gagauz Yeri) hem Kişinev kasbalarında olaceklar. Bundan kaarä Aziya tarafında Kırgızistanın Bişkek hem da Kazahstanın Türkistan hem Almatı kasabalarında olaceklar”. Bu konţertlerinTAA DERINDÄN
Svobodnaya_stena_DSC_8330
Baba Marta ayın 16-da Çadır kasabasının kultura Evindä açıldı «Свободная сцена» III-cü teatru Festivali, angısı baaşlanêr Bütündünnä teatru gününä (bakılêr Baba Marta ayın 27-dä). Bu yıldan beeri bu Festival Halklararası festivalä döndü, çünkü onda, Moldova hem Gagauziya teatrularından kaarä, pay alacek Ukraynadan teatru da. Festivalin açılışında pay aldılar hem söz tuttular Festivalin öndercisi Denis PINTÄ, Komrat Primarı Sergey ANASTASOV, GHT Başı yardımcısı Natalya ŞOŞEVA, Çadır primarın yardımcısı İvan KURDOV hem başkaları. Festivalin özel musaafiri oldu Moldovada TİKA ofisin koordinatoru Canan ALPASLAN. «Свободная сцена» III-cü teatru Festivali açıldı Çadırdan “Dionis Tanasoglu”TAA DERINDÄN
martisor_duz_ava
Baba Marta ayın 9-da, Moldovanın 51-ci “Marţişor” milli festivalin çerçevesindä, Kişinevda büük bir konţert gösterdilär Gagauziyanın anılmış ansamblileri “Düz Ava” hem “Kadınca”. Kişinevun “Nikolay Sulak Milli Palatası”nın sţenasından “Düz Ava” hem “Kadınca” gösterildi siiredicilerä büük gagauz kulturasının milli oyunnarını hem çaldılar halk türkülerini. Belliki, zalda bulunan siiredicilerä deyni gagauz kulturasınnan tanışmaa seftä bişey diildi, zerä bu ansamblilär taa ileri da pay aldılar “Marţişor” milli festivalindä. Ama ozamannar onnar gösterdilär sadä bir-iki oyun hem türkü. Bu kerä sa, “Nikolay Sulak Milli Palatası”nın sţenasından gagauz ansamblileri siiredicilerä büük bir konţertlan sefa sürdülärTAA DERINDÄN
teatr_festival_1
Baba Marta ayın 16-19 günneri arasında Çadır kasabasının kultura Evindä geçecek Gagauziyanın «Свободная сцена» III-cü teatru Festivali, angısı baaşlanêr Bütündünnä teatru gününä (bakılêr Baba Marta ayın 27-dä). Festivaldä pay alaceklar Moldovadan, Gagauziyadan hem Ukraynadan teatrular, angıları spektaklileri gagauz, rus, bolgar hem romın dillerindä. Festivali yapannar: Komrat kasabanın primariyası, Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyası, hem Komrat “Saveliy KÖSÄ” muzıka hem drama teatrusu. «Свободная сцена» III-cü teatru Festivali açılacek Çadırdan “Dionis Tanasoglu” adına Gagauz Milli teatrusunun “Aaçlık kurbannarı” (avtor – dramaturg Todur Zanet) spektaklisinnän. Spektaklilerä giriş serbest hem parasız. FESTİVALİN PROGRAMASI BabaTAA DERINDÄN
aaclik_kurbannari_1
Küçük ayın 25-dä Çadır kasabasında oldu premyera “Dionis TANASOGLU” adına gagauz Milli teatrusunun “Aaçlık kurbannarı” spektaklisinä, angısı koyuldu dramaturg Todur ZANETin “Aaçlık kurbannarı” pyesasına görä hem angısı adandı 1946-1947 yıllarında gagauz halkına karşı zorlan yapılan Büük Aaçlıın 70-ci yıldönümünä. “Aaçlık kurbannarı” spektaklisini yoktu nicä bakmaa yaşsız. Herbir kıpımdan, aktörların laflarından, bakışlarından tikennenärdi etlerin. Onnar oynadılar aslıdan ölä, sansın kendileri bunu geçirmişlär. Sanêrım, ani aktörların bu oynamasına kolaylık verdi o da, ani onnar pyesayı kendi üreklerindän geçirmişlär, hem, ani pyesada olaylar onnarın genetika uurunda kannarında kalmış. Unutmayalım, ani aktörların zaametinä katılêrTAA DERINDÄN
Aaclik_kurbannari
Çadırdakı “Dionis TANASOGLU” adına gagauz Milli teatrusu bildirer, ani Küçük ayın 25-nä saat 16:00-da olacek premyera “Aaçlık kurbannarı” spektaklisinä, angısı koyuldu Todur ZANETın “Aaçlık kurbannarı” pyesasına görä. Spektaklinin rejisöru – Mihail KONSTANTİNOV. Spektakli adandı 1946-1947 yıllarında gagauzlara karşı yapılan Büük AAÇLIIN 70-ci kara yıldönümünä . Spektaklidä bir aylenin üç günnük yaşamasında annadılêr o unudulan kara günnär için. Premyeraya çaarıldılar Gagauziyanın öndercileri, Gagauziya Halk Topluşu deputatları, İzpolkom azaları, Moldovadakı diplomat misiyaların temsilcileri, Moldova Parlamentın deputatları, kultura, cümne hem politika insannarı, jurnalitlär hem sıradan insannar. Premyera olacek Cadır kasabasının Kultura Evindä. GirişTAA DERINDÄN
Roshko_Ivan
Latviyanın Yurmala (Jurmala) Resimci Şkolasında geçti XVI-cı Halklararası “I live by the Sea” (“Bän yaşêêrım deniz kenarında”) resimcilik zannatı konkursu, angısında pay aldılar 4-25 yaş arasında resimcilerin yaratmaları. Bu konkursa katıldılar 20 devlettän zeedä genç resimcilär bütün dünnedän, başlayıp İndiyadan hem başarıp İrlandiyaylan. Bu devletlerin arasında, Latviyadan kaarä, vardılar Daniya, Germaniya, Polşa, Belorusiya, Rusiya, Ukrayna, Moldova hem başkaları. Komrat resimci şkolasından bu konkursa 44 yaratmak yollandı, da onnarın ikisi medali kazandı. Altın medaliyi aldı bu şkolanın üürencisinin İvan ROŞKOnun (10 yaşında) yaratması, bronza medaliyi hem tanımak baaşışını da aldı AndreyTAA DERINDÄN
biblioteka_nationala_0
Küçük ayın 20-dä Moldova Milli Bibliotekasında açıldı sergi “Moldova Respublikasının hem Türkiye Respublikasının arasında diplomatiya ilişkilerin kurulmasının 25-ci yıldönümünä”. Bu sergiyi hazırladı Moldova Kultura ministerlii ortaklıkta Moldova Milli Bibliotekasınnan, Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministerliinnän hem da Türkiye Kişinev Büükelçiliinnän. Serginin ofiţial açılışında söz tuttular: Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZ, Moldova Kultura ministrusu Monika BABUK, Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministerliin baş Sekretari Anatol VANGHELİ,  Milli Bibliotekanın direktoru Elena PİNTİLEY. Sergidä var 200 kiyat hem CD disk. Onnar annadêrlar iki devlet arasında ilişkilär için, Türkiye Respublikasının istoriyasını, diplomatiyasını,TAA DERINDÄN