İNCÄZANAAT BOLUMU

miraslava_yasıbaş (2)
Hederlez ayın 28-30 günnerindä Rominiyanın Konstanța kasabasında olan “Stelele aur” (“Altın yıldızlar”) tanțlar festivalindä 7 yaşındakı gagauzka Miroslava YASIBAŞ, kendi büülü tanț etmesinnän hepsini büüleyip, en üüsek eri aldı. Miroslava YASIBAŞ Kişinevdan “Bravisimo” ansamblisindä dört yaşından beeri pay alêr hem modern hem da djaz (jazz) modern stilindä tanț eder. O üserä dä, Romıniya festivalindä Moldovadan “Bravisimo” ansamblisini temsil ederäk, bu stildä anılmış kemençeciykanın Vanessa-Maenin (Vanessa-Mae Vanakorn Nicholson) “Storm” kompozițiyasına tanț etti. Körpä oyuncuykanın anasının, Nataliya YASIBAŞın, açıklamasına görä, Miroslava aftada altı gün ikişär saat tanțları üürener hem, nicä annaşıldı, buTAA DERINDÄN
yularcı_aleksandra
10.12.2020 – 01.03.2021 günneri arası Ukraynanın Dönețk bölgesinin Liman kasabasında olan XXXII-ci halklararası uşaklar yaratmaları “Su altı fantaziyaları – 2021” konkursunda Komrat “Dimitriy SAVASTİN” uşak resimcilik şkolasından 35 üürencinin yaratmaları pay aldı. Konkursun sonuçlarına görä “Dimitriy SAVASTİN” uşak resimcilik şkolasının kolektivına “İncäzanaat kolaylıınnan uşaklarda tabiata sevgi terbietmäk hem su altı dünnääsına meraklıı ilerletmäk için” Diplom verdildi. Konkursta Komrat “Dimitriy SAVASTİN” uşak resimcilik şkolasından II-ci er için ödülleri kablettilär: II-ci er medalisi – Aleksandra YULARCI, üürenciyka (üüredicisi Sergey SAVASTİN), resimnän – “Su drakonu”; Şan Gramotası – Sergey Dimitriyeviç SAVASTİN, üüredici; GramotaTAA DERINDÄN
resimci_simpoziumu
Harman ayın (avgust) 5-dä Gagauziyanın Çadır kasabasının rayon administrațiya binasında açıldı 10 günnük sıradakı halklararası resimcilär simpoziumu – «Грани искусства». Simpoziumu hazırladı Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyası hem ona katkıda bulundular Çadır kasabasının rayon administrațiyası, Çadır kasabasının primariyası hem “Gagauz-Art” Cümne Birlii. Simpoziumun açılışında katılannara nasaatlarlan danıştılar Çadır kasabasının rayon administrațiya başı Valentin KARA, Çadır kasabasının primarı, Anatoliy TOPAL, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyasının geçici başı Marina SEMENOVA hem başkaları. Sıradakı «Грани искусства» halklararası resimcilär simpoziumunda erindeki (Moldova, Gagauziya, Pridnestrovye) resimcilerdän kaarä pay alêrlar resimcilär Azerbaycandan, Başkortostandan (RF), Kirgiziyadan, TürkiyedänTAA DERINDÄN
kelesh_sergi (1)
Çiçek ayın 16-da Komrat regional resim Galereyasında açıldı gagauz resimcisinin Konstantin KELEŞin resim sergisi – “Benim fikirlerim – benim atlarım”.   Sergidä var nicä tanışmaa resimcinin 50-ya yakın grafika hem jivopis yaratmalarınnan, angılarının taa çoyunda gösterili beygirlär, zerä Konstantin KELEŞ bütün ömürünü hem can sıcaklıını baaşladı bu gözäl hem akıllı hayvannara. Bu üzerä da resimci onnarsız kendi yaşamasını dolu görmeer. Serginin açılışına gelän Gagauziyanın kultura hem incäzanaat insannarını, kendisinin dostlarını, politikacıları Konstantin KELEŞ tanıştırdı 5-ci grafika kiyadınnan. Bildirildi, ani “Benim fikirlerim – benim atlarım” resim sergisi Çiçek ayın (aprel) bitkisinädänTAA DERINDÄN
bakhsi
Uzbekistan Prezidentın Kararına görä, UNESCO kanadı altında, Çiçek ayın 5-10 günnerindä Uzbekistanın Termez kasabasında geçecek BAHŞİ incäzanaatı Halklararası Festivali. Festivalin ön pres-relizında açıklanêr, ani Festivaldä pay alaceklar 76 devlettän insannar. Onnarın içindän 58-zi (20 devlettän ustalar) BAHSİ konkursuna katılaceklar. Konkursantların ustalıını kararlayacek 7 kişilik jüri, ani kurulêr Kazahstan, Koreya, Mongoliya, Rusiya, Türtkiye, Uzbekistan hem Franțiya devletleri temsilcilerindän. Bundan kaarä, BAHŞİ incäzanaatı Halklararası Festival çerçevesindä yapılan bilim konferențiyasında 11 devlettän 23 kişi da dokladlarını okuyacek. Festivalin şannı musaafirleri olaceklar UNESCO hem İSESCO (İslam üüredicilik, kultura hem bilim kuruluşu) temsilcileri hem daTAA DERINDÄN
katalog_1

2019.02.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, İNCÄZANAAT, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

“Gagauz renkleri” diil salt gagauz renkleri

Üç afta geeri Komrat regional resim Galereyasında oldu Gagauziyadan hem Gagauziyadan olmayan 63 resimcinin “Gagauz renkleri” Katalogun prezentațiyası. Bakmadaan ona anılmış mı diil mi resimci, Katalogta herkezinä, nicä var bir laf kardaş payı olarak, 2 sayfa ayırılmış. Gözäl poligrafiya verer kolayını  annamaa neleri renklerlän hem çizilärlän savaşmışlar göstermää resimcilär, ani çalışêrlar  jivopis, grafika, skulptura hem dekor-uydurma incäzanaatında. Saymadaan onu, ani elimizä geçän Katalogun 97-98, 102-103, 107-108 sayfaları bom-boş hem burada lääzım olması resimcilär için biz yok nicä bişey üürenelim, var nicä demää – Katlog gözäl olmuş! Kalan sözleri brakêrız resimcilerä kendilerinä, aniTAA DERINDÄN
valkanes_sergi
Valkaneş kasabasının muzeyindä, Harman ayın (avgust 2-dä) açıldı Valkaneş resimci şkolasını bu yıl başaran üürencilerin hem şkolanın direktorunun Pötr FAZLInın resim sergisi. Bu sergi baaşlandı Valkaneş resimci şkolasının 30-cu yıldönümünä. Sergilenän resimnerin arasında taa çok patretlär var. Ama sergili yaratmaklar, ani yapılı “Batik”, “Jivopis”, “Abstrakţionizm”, “Natürmord” stillerindä da, bildireir kasabanın saytı. Serginin açılışında, resimcilerdän kaarä pay aldılar Valkaneş primarı Viktor PETRİOGLU, Valkaneş rayonun başı Födor TERZİ, Valkaneş rayon kultura bölümünün başı Dimitriy NEDOV hem başkaları. Foto – vulcanestimd.comTAA DERINDÄN
dukal_fedora
O yıllar, açan biz kurduk “Sevda” ansamblisini onu “Sefa” adınnan başlattıydık. Ozamannar Moldovada büük bir milli kultura üüselmesi dalagaları peydalandıydı – herbir millet istärdi hem savaşardı göstermää kendi kulturasını, kendi adetlerini hem sıralarını. Onuştan, 1985-ci yılda, ilkyazın kurduk “Sevda” ansamblisini da ilk kerä sţenaya çıktık Baba Marta ayın 8-dä, Halklararası karılar Günündä. Bän taa küçüklüümdän pek sevärdim gagauz halk türkülerini hem seslemää hem da çalmaa. Bu anamdan bana geçti. Zerä uzun, kaarlı gecelerdä, açan lampa şafkında (elektrika ozamannar taa yoktu) anamnan yapaa işlärdik o bizä hep türkü çalardı. Okadar gariptiTAA DERINDÄN
Caltay
Kolada gününädän Çadır kasabasın bibliotekasında geçer pek gözäl hem meraklı bir sergi – Caltay gimnaziyasının uşaklarının ellerinnän yapılı incä işlerin sergisi. Bu sergi açêr yolu uşakların yaratma hem ustalık dünnäsına. Sergidä var ikonalar, ani dikili sedeftän üürencilerin ellerinnän. Onnarın dördünü diktiValentina MALAK. “Nikolay Çudotvoreţ” ikonasını sa dikti Elena DRAGNEVA. Bundan kaarä sergidä başka el işleri da var: 9-cü klastan üürencilär Mariya RUSEVAnın hem Valentina STANEVAnın makarinalardan çeşitli işleri, Lüdmila İVANOVAnın kiyattan “Modullü origami” işleri, Dimitriy DEMİRin sedeftän işleri hem Dimitriy MARKOVun sazdan evcezi. Var nicä deyelim, ani bu sergi halizdänTAA DERINDÄN
turkvizyon2

2014.07.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, İNCÄZANAAT, KULTURA BOLUMU

“Türkvizyon – 2014”türkü konkursu başlêêr

TÜRKSOY kanadı altında olan türk dünnäsının “Türkvizyon” türkü konkursu bu yıl Kazanda (RF, Tatarstan) yapılacek. “Türkvizyon” türkü konkursun uuru – türkdilli milletlerin kultura özünü hem ruh zenginniini korumak. Konkursa katılmaa deyni ön yarışmalar yapılacek. O yarışmalarda enseyän artistlär Kasımın 19-da Kazanda “Türkvizyon – 2014” finalında pay alaceklar. Gagauziyanın Radio hem Televideniye cümne kompaniyasının Predsedateli Anna HARLAMENKO Kazanda imazladı annaşmayı konkursu hazırlayannarlan, ani GRT “Türkvizyon – 2014” konkursun habercilik ortaa olacek. GRTdan insannar taa çok haber alaceklar konkursun hazırlanması, ön yarışmalar hem, belliki, “Türkvizyon – 2014” türkü konkursun finalı için. I-ciTAA DERINDÄN