KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

SEM (1)
(Raametli Semön POMETKOnun duuma günün 70-ci yıldönümünä) 2021-ci yılın Küçük ayın (fevral) 7-dä gagauzların en anılmış muzıkantın, büün onun adını taşıyan gagauz “Düz Ava” ansamblisinin kurucusunun, “İncäzanaatta Maêstro” raametli Semön Vasilyeviç POMETKOnun duuma günün 70-ci yıldönümü tamamnandı. Muzıkant, kompozitor, becerikli hem başarılı organizator, Allahtan incäzanaata baaşlanmış adam, SÊM, nicä biz ona deyärdik, gagauz hem Moldova kulturasında, yıldız gibi parlayıp, 1998-ci yılın Kırım ayında sonsuzlaa vardı, ama onun yıldızı büün da şafkını bizä yollêêr. Semön POMETKOya hepsicii ozamannar deyärdilär ölä, nicä rusta geçärdi – Semön Vasilyeviç. Ama en yakınnarı hem onuTAA DERINDÄN
SEM_tombarlak_masa (1)

2021.02.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KOMPOZİTORLAR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Semön POMETKOnun anmasına tombarlak masa

Küçük ayın (fevral) 5-dä Komrat regional resim Galereyasında yapıldı bir tombarlak masa oturuşu, neredä anıldı gagauz kulturasının büük adamı, büün onun adını taşıyan gagauz “Düz Ava” ansamblisinin kurucusu “Maêstro ın arta” – Semön Vasilyeviç POMETKO. Tombarlar masada pay aldılar maêstronun karısı Mariya Vasilyevna POMETKO, kakusu Praskovya Vasilyevna KUNÇEVA (Pometko), batüsu Pötr Vasilyeviç POMETKO,  Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın başı Marina SEMENOVA, “Semön POMETKO” adına “Düz Ava” ansamblisinin büünkü öndercisi Tatyana ŞÇEGOLEVA, “Serin Su” ansamblisinin öndercisi Födor RADİONOV, horeograf hem baletmeyster Konstantin GERMEK, “Düz Ava” ansamblisinin muzıkantları hem başka kultura insannarı.TAA DERINDÄN
iordan_gunu_kongaz
Hristian kalendarinä görä, Büük ayın 19-da Kurtarıcı İisus Hristoz vatiz edilmiş İordan deresinin sularında. Vatiz etmiş onu prorok İoan Vatizedici. Bu klisä yortusunnan ilgili bu gündä kliselerdä büük slujbalar yapılêr, vatiz ediler hem ayazma okunêêr. Kurtarıcı İisus Hristoz vatiz gününä gagauzlar Ay Yordan, Yordan günü, Ayazma yada Vatiz günü deerlär. Sayılêr, ani Ay Yordanda (Büük ayın 19-da) hem Ay İvanda (Büük ayın 20-dä) okunan ayazma bir yıl bozulmêêr, faydalı kalêr hem ilaç erinä kullanılêr. Ayazma okuyarkan, açan popaz ayazma içinä kruçayı sokêr, klisä aulu içindä yada klisä eşiklerindä duran adamnar tüfeklerdän patladêrlar (cadıları hem yabanıları ürkütmääTAA DERINDÄN
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Eniycä Eni yıldan sora gagauzlar bakêrlar Eskiycä Eni yıl yortularını: Büük ayın 13-dä – “Hêy-hêy” gününü, Büük ayın 14-dä – “Çıbık günü”nü (Survayı). Bu iki en sevilän kış yortuların arasında da bakılêr “Rakıylan gezmäk” adeti, açan gecä yarısından “rakıcılar” gezmää başlêêrlar da rakıylan giderlär en yakın hem en paalı insannarına: nunalarına, ana-boba dostlarına, soy-senseleyä. Sora da, Büük ayın 14-dä sabaalän, açan aydınnanêr artık, en küçük uşaklar “Surva” gezerlär: kızçazlar – “Survaklinţa” ellerindä, çoccaklar – fışakan yada çıbık ellerindä. Onuştan da bu günä “Çıbık günü” deniler. Hepsimizi kutlêêrız bu gözäl yortularlanTAA DERINDÄN
popazoglu_natalya_
Kırım ayın (dekabri) 20-dä İstanbulda onlain geçän “Türkvizyon – 2020” türkü yarışmasında Ukrayna gagauz türkücüykası Natalya POPAZOGLU birinci eri aldı. Ukraynanın gagauz türkücüykası Natalya POPAZOGLU “Türkvizyon – 2020” yarışmasın kendi avtorluk türküsünü “Tikenni yol” çaldı da, jürinin kararınnan en çok bal (226) toplayıp, “Türkvizyon – 2020” türkü yarışında birinci oldu: https://www.youtube.com/watch?v=UoH_SSUM8ek Gagauziyadan gagauz türkücüykası Yuliyä ARNAUT türküylän “Kemençä” (laflar – Todur ZANET, muzıka – İlya FİLEV) irmi altı katılandan 7-ci oldu (185 bal): https://www.youtube.com/watch?v=RRMNU4N2eMo Kutluca olsun! Kutluca olsun!TAA DERINDÄN
turkvizion_simpati_

2020.12.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA ÖMÜRÜ, TÜRKÜCÜLÄR BOLUMU

Onlain Türkvizyon yarışları başladı

Yaarın, Kırım ayın (dekabri) 20-dä saat 15:00-dä Türk dünnääsında başlêêr “Türkvizyon – 2020” yarışı, neredä pay alêrlar gagauz türkücüykaları da Yulä ARNAUT (Gagauziya/Moldova) hem Natalya POPAZOGLU (Ukrayna). Şindi onnar “Sarı gelin” türküsünnän “Türkvizyon Sempati Ödülü” için yarışa girdilär hem sizin, paalı okuycularımız, https://www.turkvizyon.tv/anket/# saytında oylarınızı bekleerlär. Patretlerdä: Yulä ARNAUT (Gagauziya/Moldova); Natalya POPAZOGLU (Ukrayna).TAA DERINDÄN
cesma_ekmek_sirasi (6)

2020.12.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

“Ekmek – dünnä temeli!”

Gagauziyanın 26-cı yıldönümünä karşı Çeşmä küüyün Vasiliy DERKAÇın adına istoriya hem tarafı aaraştırma muzeyindä oldu paalı bir sıra –“Ekmek – dünnä temeli!”, angısını, dördüncü klasın üürencilerinnän bilä, hazırladı küü lițeyin başlangıç klaslarında üürediciykası Ekaterina Petrovna BERBER. Halizdän bu sıra lääzımdı olsun küü lițeyinin muzeyindä, zerä o yapılardı Gagauziya şkola muzeylerin temelindä kurulan Regional gösteri-konkursu çerçevesindä, ama taman bu vakıtta lițeyin muzeyindä bölä bir iş için kolaylık yoktu. Bu hiç kösteklämedi ne üürediciykayı kendisini, ne üürencileri, ne da küü muzeyin zaametçilerini. Sırada pay alan lițeyinin 4 “b” klasın üürencileri “Ekmek –TAA DERINDÄN
hora_klisesi_2
Türkiyenin İstabuldakı Ayozlu Kurtarıcı Hristozun Hora Klisesi 2020-ci yılın Harman ayın (avgust) 21-dän beeri camiya döndürüldü. Bu klisä kuruldu 534-cü yılda, sora da 1315-21 yıllarında büünkü durumuna getirildi. 1511-ci yılda klisä camiya döndürüldü. 1945-tä, freskaları unikal oldukları için, ÜNESCO tarafından Bütündünnää varlık listesinä alındı. 1948-ci yılda İstanbuldakı Ayozlu Kurtarıcı Hristozun Hora Klisesi Türkiye muzeylär önderciliinä baalandı da Kariye adlı muzey oldu. Türkiyenin en çok bakılan muzeyidir. 2020-ci yılın Harman ayın (avgust) 21-dä Türkiye Administrativ Sudu kararınnan İstabuldakı Ayozlu Kurtarıcı Hristozun Hora Klisesi Kariye camisi oldu.TAA DERINDÄN
avdarma_canavar (3)_

2020.12.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Unutmamaa näädan bizim köklerimiz

(Avdarma küüyün lițeyindä Canavar yortuları bakıldı) Kırım ayın (dekabri) 9-da Avdarma Dimitriy ÇELENGİR lițeyindä oldu pek meraklı hem gözäl bir yortu – uşaklar hem üüredicilär baktılar “Canavar yortuları” sıralarını hem annattılar, neçin hem nicä gagauzlarda bakılardı bu, Paskellä gibi büük pek önemni, günnär. Lițeyin gagauz dili hem literatura üürediciykası hem Avdarma küüyün istoriya muzeyin direktoru Elena Födorovna KARAMİTlän bilä bu klastan dışarı sarıyı hazırladılar 10-cu klasın üürencileri dä.  Sıranın geçirilmesinnän Canabinizlär var nicä tanışasınız internetin bu adresından: https://avdarma1563.md/?p=18873.  Biz sa söz vereriz sırada pay alannara, onu siiredennerä,  hem sırayı hazırlayana, annatsınnar deyni,TAA DERINDÄN
albom_gagauzlar

2020.12.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Bu fotoalbom – Gagauziyaya ayırı bir bakış

Tipardan çıktı gagauzlar için eni bir kiyat – “Gagauzlar – Moldova Respublikasının Ortodoks Türkleri” fotoalbumu, angısını hazırlamış İtalyadan patretçik Alessandro VİNCENZİ, ani 2017-2018 yıllarında Gagauziyada bulunmuş hem gezmiş Gagauz Yerin kimi küülerini hem kasabalarını. Bu fotoalbom – Gagauziyaya ayırı bir bakış: içtän hem ofițial şablonnarından kaçmak. 112 sayfalık kiyatta 3 dildä (romınca, gagauzça, angliyca) annadılêr sıradan gagauzların sıradan yaşaması – ölä nicä var halizdän. Fotoalbomu hazırlayan Alessandro VİNCENZİ duudu 1973-cü yılın Kirez ayın (iyün) 26-da İtaliyanın Bologna kasabasında. Ana kasabasında başardı institutun biolgiya bilimneri fakultetını. CAPTA azası, fotograflar hem fotojurnalistlärTAA DERINDÄN