KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

fistannar_Cadir (12)
Çadır kasabasının Uşakların yaratmak Merkezindä oldu bir kapalı denemä– evelki gagauz karı rubalarının gösterisi “Bucak gergefi”. Bu ruba koleţiyayısını hazırladı Lidiya İvanovna TODİEVA, bu Merkezin modalar Teatrusunun öndercisi. Lidiya TODİEVA çoktan meraklanêr gagauz milli rubalarınnan. Ama bu rubaları hazırlamaa deyni, Canabisi kara almış onun malisinin gagauz milli rubaları için annatmaklarından sora. Büünkü gündä artık hazır 15 komplekt ruba: fistannar, koftalar, fıtalar, jeletkalar. Belliki, temel olarak, bu rubalar için alınmış eski rubaların örnekleri, ama Lidiya TODİEVA o örneklerä kendi fikirlerini hem can sıcaklıını koymuş. Onuştan herbir rubanın başka rengi hem biçimiTAA DERINDÄN
istar
Komratta “İSTAR” oyun ansmblisi, Moldovanın başka 7 ansamblisinnän barabar, katıldı “Kaarlı Oskar – 2017” Halklararası festivalinä, neredä üçüncü eri aldı. “Festival Büük ayın 4-9 günneri arası Slovakiya devletindä geçti. Onda pay aldılar altı devlettän 25 kollektiv, angıları yaş kaertiklerinä görä becerikliini gösterdilär. “İSTAR” oyun ansmblisi pay aldı 12-15 yaş kertiindä. – bildirdi ansamblinin horeografı İrina SARI. – Bu kategoriyada birinci eri aldı Ukrayna, ikinci – Belorusiya, üçüncü da biz olduk!” Not. “İSTAR” oyun ansmblisi kuruldu 2013-cü yılda. Büünkü gündä onda 60 uşak horeografiyada ustalıını bileer.TAA DERINDÄN
cakir_kopuscu_3
Eni Yıla karşı tipardan çıktı Viktor KOPUŞÇUnun 140 sayfalık «Протоиерей Димитрий Чакир: пастырь и просветитель» kiyadı. Büük ayın 24-dä da Komratta kiyadın prezentaţiyası oldu. Nicä açıkladı prezentaţiyada kiyadın avtoru hem “Aydınnık” cümne kuruluşun başı Viktor KOPUŞÇU “bu kiyatta açıklêêr anılmış ÇAKİRlär soyundan popazların birisinin – Dimitriy Georgieviç ÇAKİR yaşamasını. ÇAKİRlär soyunun Bucak toprkalara erleşmesini, yaşamasını hem Protoierey Ay-Boba Dimitriy ÇAKİRin popazlıını hem cümne çalışmasını”. Viktor KOPUŞÇU bildirdi, ani kiyatta iki bölüm var: birisi – avtorun yazıları, birisi da – Dimitriy Georgieviç ÇAKİRin yazısı o küü için, neredä o izmet etmiş”.TAA DERINDÄN
cadir_festival_0

2017.01.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

II-ci “Eni Yıl adetleri” Festivali Çadırda

Büük ayın 21-dä, taman “Babu günündä”, Çadır kasabasında oldu II-ci “Eni Yıl adetleri” Festivali. Festivalin şannı musaafirleri oldularar Moldova Türkiye Büükelçisi sayın Hulusi KILIÇ hem Canabisinin eşi Günay KILIÇ hanum-efendi. Festivaldä pay aldı Çadır rayonundan dokuz kollektiv: Baurçudan, Beşgözdän, Caltaydan, Çadırdan, Kazayaktan, Kıpçaktan hem Tomaydan,  angıları gösterdilär nicä bakılêr gagauzlarda “Kolada”, “Hêy-hêy!”, “Surva”, “Sidänka”, “İvan günü” hem “Babu günü” adetleri. Çadırlı insannarından kaarä, Festivalä geldilär Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyanın geçici başı Marina SEMENOVA, Çadır rayonun başı Valentin KARA, Çadır primarı Anatoliy TOPAL, akademik hem poet Todur ZANET. Nicä bildirdiTAA DERINDÄN
patret_yarismasi_2
2017-ci yılın Büük ayın 17-dä Komrat regional Galereyasında «Гагаузия в красках» patret yarışmasının sergisi açıldı hem o yarışmada enseyennär kutlanıldı. Yarışma iki basamakta oldu: «Культура гагаузов» hem «Туристическая Гагаузия». Herbir basamaan üç bölümü vardı. Yaruşmada enseyennerä diploma hem para baaşışı verildi. «Гагаузия в красках» patret yarışmada enseyennär: «Культура гагаузов» basamaanda «Культура гагаузов, гагаузский национальный костюм» bölümündä: 1-ci er – Natalya KAPSAMUN, patretlän «Это моя Родина»; 2-ci er – Mariya HACIOGLU, patretlän «Долгожданный обед»; 3-cü er – Anna MALAÇLI, patretlän «Под золотыми лучами». «Гагаузские обычаи, обряды, традиции» bölümündä: 1-ci er – Vitaliy DRAGAN, patretlän «ЗабытыеTAA DERINDÄN
Caltay_turku_festivali_DSC_6110
Kasım ayın 30-da Caltay küüyün gimnaziyasında oldu pek gözäl bir sıra – Gagauz türkülerin festivali. Festivaldä türkülerdän hem halk oyunnarından kaarä, annadıldı gagauz adetleri, Kasım hem Hederlez yortuları. Üürencilär bütün ürektän hem büük çalışmalarlan hazırlandılar bu festivalä. Onnar çok meraklı işlär annattılar geçmiş evelki zamannar için, gagauzların en büük milli yortuları – Kasım hem Hederlez – için, ani onnar baalı biri-birinä hayvancılıklan hem yılı ikiyä payetmesinnän: yaza hem kışa. Unutmayalım, ani Hederlez günündä, Hederlez ayın 6-da, gagauzlarda evel yaz başlarmış, Kasım günündä da, Kasım ayın 7-dä (şindi sekizindä bakılêr), kışTAA DERINDÄN
kilim_1

2016.12.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

III-cü “Covorul Dorului” Milli Festivali oldu

Kırım ayın 4-dä Kişinevun “Nikolae SULAK” Milli Palatasında oldu III-cü “Covorul Dorului” Milli Festivali, angısı ilgiliidi UNESCOnun kultura varlıına Moldova Respublikasının kilimnerinin “Kilimciliktä adetlär tehnikası” kategoriyasında alınmasınnan. Bu Festivaldä Gagauziyayı gösterdilär Komrat regional istoriyası hem aaraştırma muzeyi, Beşalmanın D.Karaçoban istoriya hem etnografiya muzeyi hem da Başküüyü muzeyi. Bu muzeylär getirdilär Kişineva XVIII-ci üzyılın sonundan hem XIX-cu üzyılın başından gagauz kilimnerini. Serginin açılışında Moldova kultura ministrusu Monika BABUK urguladı, ani “Festivalin en büük maanası – Moldovada kilimcilik ustalıını korumaa hem kilimcilii diriltmää”. Festivalin konţert programasında pay aldı Komrattan “Kadınca” ansamblisi. FotoTAA DERINDÄN
avdarma_yaratmak_Evi_1

2016.12.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Uzun ömür sana, Yaratmak Evi!

Gagauzlar da, başka insannar da artık çoktan bilerlär, ani Avdarma küüyündä uşaklar için var pek donaklı bir Yaratmak Evi, angısının başında durêr büük pedagog hem açık cannı insan – Mihail Konstantinoviç YAZACI. Geçennerdä bu Yaratmak Evi kendisinin 10-cu yıldönümünü kutladı. On yılın içindä bu Yaratmak Evin ustalıınnan hem hazırlanan eksponatlarınnan sergilerdä tanıştılar Gagauziyada hem aşırıda da. O sergilär her kerä pek meraklı geçtilär hem geçerlär, zerä onnarda annadılêr gagauzluumuz, yaşamamız hem kulturamız. O ekspotların çoyu yapılı fanerdän hem susaktan. Söz gelişi lääzım urgulamaa, ani Mihail Konstantinoviç YAZACI gagauzlarda susak işlemäkTAA DERINDÄN
Ustalar_cadir

2016.12.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

“Havezlilerin dünnäsı” zanatlar Festivali

Gagauziyanın Halk Ustaları Birlii başının Nikolay KROİTORun çalışmalarınnan Kasımın 26-da Çadır kasabasında oldu “Havezlilerin dünnäsı” I-ci zanatlar Festivali. Bu festival adandı Gagauziyanın Halk Ustaları Birlii kurulmasının (26.11.2006 y.) 10-cu yıldönümünä. Festivaldä sergilendi hem satıldı çeşitli uurlarda yaratmalar: resimnär hem tafta oymaları, tantelilär hem başka örmä mallar, gagauz milli rubalarına giimni kuklalar hem kurudulmuş çiçeklerdän tablalar, çarıklar hem peşkirlär, toprak çölmekleri hem donaklanmış taftadan skemnelär. Festivalin açılışında söz tuttular Gagauziyanın Halk Ustaların Birlii başının Nikolay KROİTOR, Çadır primarı Anatoliy TOPAL, GBM başı Pötr PAŞALI hem başkaları. Nicä bildirdi Nikolay KROYTOR buTAA DERINDÄN
bucak_kizlari_

2016.12.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

“Bucak kızları” tutuşturdu yıldızları

Kasımın 27-dä Çadır kasabasının kultura Evindä seftä geçti “Bucak kızları” konkursu. Angısında pay aldı 8 kız Gagauziyanın Aydar, Baurçu, Beşgöz, Kıpçak, Tomay küülerindän, Çadır kasabasından hem komçu Taraklı rayonundan. Nicä bildirdi konkursu hazırlayan hem Çadır kasabasının Kulturanın tek Merkezin başı Lübov KASIM “konkursta birkaç basamak vardı: milli giyimnär, “Şan minudu”, “Sidänka”, milli imeklär, el işleri. Bundan kaarä herbir kız lääzımdı annatsın neleri lääzım yapmaa, ani kendi Vatanında kalmaa”. “Bucak kızları” konkursunu hazırlayannar taa baştan karar almışlar, ani erleri nominaţiyalara görä payetmää, konkursta tek enseyän olmasın deyni. Onuştan hepsi kızlara baaşışlarTAA DERINDÄN