KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

mozgoroy (6)
Hederlez ayın 7-dä, Çadır kasabasında, “Dionis TANASOGLU” adına gagauz Milli teatrusunda oldu çok beklenän “Mozgoroy” spektaklisinin premyerası. Spektakli koyuldu dramaturg Todur ZANETin hep o adta masallı pyesasına görä, angısı yazılı gagauz folklorun koraflarına. Taa baştan lääzım urgulamaa, ani spektakli pek üüsek uurda geçti hem teatrunun bütün kollektivı, başlayıp direktordan hem rejisörlardan, aktörlardan hem aktrisalardan, taa hepsi tehnik zaametçilerinä kadar, bütün üreklerinihem cannarını koymuşlar, ani “Mozgoroy” spektaklisi pek üüsek uurda olsun. Hem oldu da! Aktörlar, kendi kahramannarın aracılıylan, becerdilär göstermää hem önä sürmää spektaklidä annadılan kimi gagauz adetlerini, sıralarını hem evelkiTAA DERINDÄN
Haderlez_klip_
Büün, Hederlez yortusunda, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası tanıştırdı “Hederlez” yortusunun Gimnasına, “Gagauziyada Hederlez” türküsünä, yapılan pek gözäl bir videokliplan. Yazık, ani bu kliptan annaşılmêêr kim onu yaptı hem açıklanmêêr “Hederlez” yortusunun Gimnasının avtorlar. Kilipı yapannarı bilmeeriz, ama Gimnanın avtorlarını var nicä söleyelim: lafları yazdı poet Todur ZANET, muzıkayı – kompozitor İliya FİLEV. “Hederlez” yortusunun Gimnasının videoklipı burada: https://www.facebook.com/kultura.ge/videos/1049964988865328TAA DERINDÄN
mihail_cakir
2021-ci yılın Ciçek ayın (aprel) 27-dä, tamamnanêr 160 yıl gagauzların hem bütün dünnäyin Büük bilim hem klisä adamının, basarabiyalı yazıcıların büük batüsunun, aydınnadıcımızın hem Apostolumuzun Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04.1961– 08.09.1938) duuma günündän. Milletimizi, dilimizi, istoriyaylan kulturamızı hem dinimizi korumak için bu aydınnık dünnäya yollanan Apostolumuz hem Aydınnadıcımız Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİR duudu Çadır kasabasında, popaz aylesindä. Kendisi da, popaz üürenip, başardı Kişinev ruh seminariyasını da bütün yaşamasını Allaha hem kliseyä baaşladı. Kendi zaametlerinnän hem kendi parasınnan kliselär düzdü, şkolalar açtı, büük hristiannık misionerlliini yaptı. Çalıştı ani, gagauz kliselerindä slujbalarTAA DERINDÄN
cakir_okumaklari_2021 (5)_
Çiçek ayın (aprel) 19-da Komrat regional resim Galereyasında oldu artık IX-cu “Mihail ÇAKİR okumakları”, ani bu yıl adandı gagauzların hem bütün dünnäyın büük bilim hem klisä adamının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04. [eniycä 09.05] 1961– 08.09.1938) duuma gününün 160-cı yıldönümünä. “Mihail ÇAKİR okumakları”nı, Moldova Mitropolitı VLADİMİRın  ii sözlemesinnän, Gagauziya İspolkomu hem Kaullan Komrat Eparhiyasının arkalanmasınnan, ortak hazırladılar Gagauziyanın Mariya MARUNEVİÇ adına Bilim-aaraştırma merkezi hem Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası. “Mihail ÇAKİR okumakları”nın açılışını yaptı Gagauziyanın Mariya MARUNEVİÇ adına bilim-aaraştırma Merkezin başı İrina KONSTANTİNOVA. Sora bilim Merkezin zaametçisi Vitaliy BOYKOV tanıştırdı okumaklara gelenneri oTAA DERINDÄN
mihail_cakir

2021.04.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Yaklaşêr Mihail ÇAKİRin 160-cı yıldönümü

2021-ci yılın Ciçek ayın (aprel) 27-dä tamamnancek 160 yıl gagauzların hem bütün dünnäyın büük bilim hem klisä adamının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04. [eniycä 09.05] 1961– 08.09.1938) duuma günündän. Gagauzların apostolunun hem aydınnadıcısının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİR duudu Çadır kasabasında. Popaz üürenip, başardı Kişinev seminariyasını. Çevirdi gagauz dilinä din kiyatlarını, ölä nicä “Matveydän Evangeliya”, “Dualar”, “Eki Testament”tan parçalar. Bilim adamı olarak ilkin hem istoriyada seftä kurdu “Moldovanca-Rusça laflıı”nı. Çalıştı ani, gagauz kliselerindä slujbalar gagauzça geçsin hem gagauzlarlan tatarlara yazı şavkı versin. Canabisinin zaametlerini tanıyarak te ne yazdılar Mihail ÇAKİR içinTAA DERINDÄN
SEM (1)
(Raametli Semön POMETKOnun duuma günün 70-ci yıldönümünä) 2021-ci yılın Küçük ayın (fevral) 7-dä gagauzların en anılmış muzıkantın, büün onun adını taşıyan gagauz “Düz Ava” ansamblisinin kurucusunun, “İncäzanaatta Maêstro” raametli Semön Vasilyeviç POMETKOnun duuma günün 70-ci yıldönümü tamamnandı. Muzıkant, kompozitor, becerikli hem başarılı organizator, Allahtan incäzanaata baaşlanmış adam, SÊM, nicä biz ona deyärdik, gagauz hem Moldova kulturasında, yıldız gibi parlayıp, 1998-ci yılın Kırım ayında sonsuzlaa vardı, ama onun yıldızı büün da şafkını bizä yollêêr. Semön POMETKOya hepsicii ozamannar deyärdilär ölä, nicä rusta geçärdi – Semön Vasilyeviç. Ama en yakınnarı hem onuTAA DERINDÄN
SEM_tombarlak_masa (1)

2021.02.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KOMPOZİTORLAR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Semön POMETKOnun anmasına tombarlak masa

Küçük ayın (fevral) 5-dä Komrat regional resim Galereyasında yapıldı bir tombarlak masa oturuşu, neredä anıldı gagauz kulturasının büük adamı, büün onun adını taşıyan gagauz “Düz Ava” ansamblisinin kurucusu “Maêstro ın arta” – Semön Vasilyeviç POMETKO. Tombarlar masada pay aldılar maêstronun karısı Mariya Vasilyevna POMETKO, kakusu Praskovya Vasilyevna KUNÇEVA (Pometko), batüsu Pötr Vasilyeviç POMETKO,  Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın başı Marina SEMENOVA, “Semön POMETKO” adına “Düz Ava” ansamblisinin büünkü öndercisi Tatyana ŞÇEGOLEVA, “Serin Su” ansamblisinin öndercisi Födor RADİONOV, horeograf hem baletmeyster Konstantin GERMEK, “Düz Ava” ansamblisinin muzıkantları hem başka kultura insannarı.TAA DERINDÄN
iordan_gunu_kongaz
Hristian kalendarinä görä, Büük ayın 19-da Kurtarıcı İisus Hristoz vatiz edilmiş İordan deresinin sularında. Vatiz etmiş onu prorok İoan Vatizedici. Bu klisä yortusunnan ilgili bu gündä kliselerdä büük slujbalar yapılêr, vatiz ediler hem ayazma okunêêr. Kurtarıcı İisus Hristoz vatiz gününä gagauzlar Ay Yordan, Yordan günü, Ayazma yada Vatiz günü deerlär. Sayılêr, ani Ay Yordanda (Büük ayın 19-da) hem Ay İvanda (Büük ayın 20-dä) okunan ayazma bir yıl bozulmêêr, faydalı kalêr hem ilaç erinä kullanılêr. Ayazma okuyarkan, açan popaz ayazma içinä kruçayı sokêr, klisä aulu içindä yada klisä eşiklerindä duran adamnar tüfeklerdän patladêrlar (cadıları hem yabanıları ürkütmääTAA DERINDÄN
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Eniycä Eni yıldan sora gagauzlar bakêrlar Eskiycä Eni yıl yortularını: Büük ayın 13-dä – “Hêy-hêy” gününü, Büük ayın 14-dä – “Çıbık günü”nü (Survayı). Bu iki en sevilän kış yortuların arasında da bakılêr “Rakıylan gezmäk” adeti, açan gecä yarısından “rakıcılar” gezmää başlêêrlar da rakıylan giderlär en yakın hem en paalı insannarına: nunalarına, ana-boba dostlarına, soy-senseleyä. Sora da, Büük ayın 14-dä sabaalän, açan aydınnanêr artık, en küçük uşaklar “Surva” gezerlär: kızçazlar – “Survaklinţa” ellerindä, çoccaklar – fışakan yada çıbık ellerindä. Onuştan da bu günä “Çıbık günü” deniler. Hepsimizi kutlêêrız bu gözäl yortularlanTAA DERINDÄN
popazoglu_natalya_
Kırım ayın (dekabri) 20-dä İstanbulda onlain geçän “Türkvizyon – 2020” türkü yarışmasında Ukrayna gagauz türkücüykası Natalya POPAZOGLU birinci eri aldı. Ukraynanın gagauz türkücüykası Natalya POPAZOGLU “Türkvizyon – 2020” yarışmasın kendi avtorluk türküsünü “Tikenni yol” çaldı da, jürinin kararınnan en çok bal (226) toplayıp, “Türkvizyon – 2020” türkü yarışında birinci oldu: https://www.youtube.com/watch?v=UoH_SSUM8ek Gagauziyadan gagauz türkücüykası Yuliyä ARNAUT türküylän “Kemençä” (laflar – Todur ZANET, muzıka – İlya FİLEV) irmi altı katılandan 7-ci oldu (185 bal): https://www.youtube.com/watch?v=RRMNU4N2eMo Kutluca olsun! Kutluca olsun!TAA DERINDÄN