KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

vulkanes_gagauz_gergefi
Harman ayın (avgust) 30-da Moldova Prezidentı İgor DODONun kanadı altında Valkaneş kasabasında oldu “Milli giyimnerin “Gagauz Gergefi” I-ci Festivali”, angısını hazırladı Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyası. Milli giyimnerin “Gagauz Gergefi” I-ci Festivalinä toplandı üzlän insan. Onnarın arasında vardılar Festivalin musaafirleri Moldova Prezidentı İgor DODON hem onun eşi Galina DODON, Moldovanın kultura, aydınnatmak hem aaraştırma ministrusu Monika BABUK, Moldova Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ hem onun eşi Günay KILIÇ, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladımır KISSA, TİKA Moldova Programaların Koordinatoru Canan ALPASLAN, Akademik hem poet Todur ZANET, İspolkom azaları,TAA DERINDÄN
tomay_kurbani

2017.08.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Tomay Küüyün Kurbanını baktı

Harman ayın 28-dä Gagauziyanın Çadır rayonun Tomay küüyü Kurbanını baktı. Bu yıl Küyün Kurbanını küü Klisesinin Kurbanınnan bir günä aldılar. Bu iş oldu o üzerä, ani klisenin popazı Ay-boba Dimitriy artık irmi yıl bu klisedä slujba yapêr, da onuştan bunun da yıldönümünü o günü kutladılar. Kurban başladı yortulu liturgiyadan, angasını götürdü Komrat hem Kaul episkopu ANATOLİY hem ona yardım ettilär Gagauziyadan hem Ukraynadan popazlar. Liturgiyadan sora Episkop ANATOLİY verdi Tomay popazına Dimitriya klisä medalisi. Gagauziya Başkanı İrina VLAH ta, ani geldiydi burayı Rusiyanın Gosdumasının BDT hem Evraziya integraţiyası işlerinä bakanTAA DERINDÄN
aydar_gagauz_kilimneri

2017.08.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Aydarda V-ci “Gagauz kilimneri” Festivali geçti

Harman ayın (avgust) 27-dä, Gagauziyanın Çadır rayonun Aydar küüyün Kurbanında burada V-ci “GagauzKilimneri” Festivali geçti. Bu yıl Festivaldä pay aldılar insannar Gagauziyanın hem Ukraynanın küülerindän hem kasabalarıdan: Aydar, Baurçu, Beşgöz, Çadır, Komrat, Kurtçu, (Ukrayna), Valea-Perjey (Moldovanın Taraklı rayonu). Festivaldä sergilendi kilimnär, niţurkalar, palalar, çiizlär (peşkir, yorgan-döşek, yastık, ramkalar, çotra peşkirleri h.t.b.), el ustaların malları, gagauz halk imekleri, patretlär. “Gagauz kilimneri” Festivali başladı ondan, ani festivalcilär taligalarda yaptılar bir gezi küü içindä. Sora onnara “Gagauz kilimneri” Festivali eri girişndä tuz-ekmeklän karşladılar küüyün primarı İlya KÖSÄ hem küülülär. Festivalin günü düştü Büük Panayıya yortusunaTAA DERINDÄN
luda_2

2017.08.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, TÜRKÜCÜLÄR BOLUMU

Lüdmila TUKANdan eni videoklip

“Gagauziyanın kıymetli artistı” Lüdmila TUKAN hazırladı hem çıkardı eni videoklipını türküyä “Saalıcaklan kal”. Nicä bildirdi kıymetli artistka bu vidioklipı, klipın operatorunun Sergey GEORGİEVın teklifinä görä, çıkardılar Moldovanın Soroka kasabasında bulunan kaledä. Klipın baş rolünü oynadı İvan BABOV. Lüdmila TUKAN açıkladı, ani “bu türkü yazılı Türkiye muzıka motivlerinä görä”, ama dedi, ani kendisinin repertuarında “var pek çok gagauz muzıkası hem gagauz türküleri, angılarını ona deyni yazêr gagauz kompozitoru İlya FİLEV”. “Saalıcaklan kal” türkünün avtoru Valentin ORMANCI. Beklener, ani bu klipın bir ofiţial prezentaţiyası da olacek.TAA DERINDÄN
giyim_festivali

2017.08.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Valkaneştä Milli giyimnerin Festivali olacek

Harman ayın (avgust) 30-da Valkaneş kasabasında geçecek “Milli giyimnerin Festivali”, angısını, Moldova Prezidentı İgor DODONun kanadı altında, hazırlêêr Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyası. Festivalin programasında var Moldovada yaşayan milletlerin (moldovannarın, gagauzların, ukrayinnarın, bulgarların hem başka) milli giyimnerin gösterisi. Festivalda büük konţert olacek, neredä gagauz ansamblileri hem Moldovanın “Zdob şi Zdub” ansamblisi pay alaceklar. Festival başlêêr saat 18:00 Valkaneşin baş meydanında.TAA DERINDÄN
Kara_Viktoriya
Harman ayın 16-da Komradın regional resim Galereyasında açıldı Cankt-Peterburgtan gagauz resimciykasının Viktoriya KARAnın «Дом сердца» (“Ürään evi”) sergisi, angısında sergilener 35 resim. Serginin açılışında Viktoriya KARA bildirdi, ani hepsi bu resimneri yapmış 3 ayın içindä. Viktoriya KARAnın kendibaşına bu “Ürään evi” proektı açıklêêr bir duygulu annatma Vatan için, Moldova topraklarında yaşayan Gagauz halkının yaşaması hem kulturası için. Resimciyka aklında koruyêr o evleri, neredä geçti onun küçüklüü – şindi onnar yaşêêr resimnerdä. Kasabanın hızlılıında hem çokluk insan dolayındaykana, büünkü kişi siirekçä aklına getirer kendi köklerini, Vatanını, kulturasını hem kendi başlıını. AnnatmaaTAA DERINDÄN
sergi_bejenar_jekova
Harman ayın 1-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında açıldı iki gagauzka resimciykasının Praskovya BAJENARın hem Vera JEKOVAnın resim sergisi – “Yaz motivları”. Sergidä er alêrlar natürmort hem peyzaj resimneri, ani yapılı yaalı boyaylan, akvarellän, pastellan hem akrillan. “Gagauziyanın resimcilär Birlii” cümne kuruluşun azasının Praskovya BAJENAR için bu sergi seftä sergi diil. ATATÜRK bibliotekasında artık onun iki kendibaşına sergleri yapıldı. Bundan kaarä Canabisinin çalışmaları sergilendi hepsi sergilerdä, ani yaptı bu cümne kuruluşu. Resimciyka Vera JEKOVA için bu sergi Gagauziyada seftä bir sergi. Çünkü Canabisi sadä iki yıl resimcilik uurunda çalışêr, ama bıldır onun özel sergisi yapıldı Rusiyanın Tula kasabasında.TAA DERINDÄN
resimcilerin_simpoziumu
Harman ayın (avgust) 2-dä Gagauziyanın Valkaneş kasabasında açıldı resimcilerin «Грани искусства» halklararası simpoziumu, angısını hazırladı Gagauziyanın kultura hem turizma upravleniyası. Simpoziumun hazırlanmasında pay aldı “Gagauz-Art” cümne birlii da. Burada pay alêrlar resimcilär Moldovadan, Türkiyadan, Ukraynadan, Gagauziyadan, hem Pridnestrovyedan. Simpozium zamanında onnar çalışaceklar Valkaneştä, Çöşmä küüyündä, Kongazda hem Komratta. Sonunda onnarın sergisi açılacek Gagauziyanın Regional resim galereyasında. Annaşmaya görä resimcilär, bu simpoziumda yapılan resimnerdän, ikişär resim baaşlayaceklar Gagauziyanın Regional resim galereyasına. Simpozium sürtecek Harman ayın 9-dan.TAA DERINDÄN
bibliotekacilar Astanada_1
EXPO 2017’ya ev saabilii yapan Kazakistanın başkasabasında Astanada 2017-ci yılın Kirez ayın (iyün) 26-27 günnerindä “Okuyan dünnää – okuyan millet” başlıında halklararası simpozium yapıldı, angısında çeşitli kuruluşlardan temsilcilär, milli bibliotekaların öndercileri hem muzeylerin direktorları pay aldılar. “Okuyan dünnää – okuyan millet” simpoziumunu, Kazakistan kultura hem sport Ministeriin yardımınnan, hazırladı Kazakistan Milli bibliotekası. Bu simpoziumda TÜRKSOY da, her yılı gibi, bu yıl da “Türk dili konuşan devletlär Milli bibliotekaların başkanlarının halklararası konferenţiyası”ın 5-ci toplantısını yaptı. Toplantıya, katıldılar Azerbaycan Milli bibliotekası başkanı Kerim Tahirov, Kazakistan Milli bibliotekası başkanı Umithan Munalbayeva, Kırgızistan MilliTAA DERINDÄN
gagauz_masallari

2017.06.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Uşaklar için “Gagauz halk masalları” kiyadı

Geçennerdä tipardan çıktı “Gagauz halk masalları” kiyadı, angısını hazırladı Gagauziya Mariya MARUNEVİÇ Bilim Merkezi. Nicä açıkladılar Bilim Merkezindä, bu kiyatta masallar şkolaya taa gitmeyän uşaklara deyni esaplı. 60 sayfalık “Gagauz halk masalları” kiyadı tiparlı pek gözäl hem pek kaliteli kiyatta. Masalların taa çoyu annadêrlar kurt-kuş dünnäsını. Herbir masalın sonunda verili uydurma bilmecelär, kısa sözlücäk hem resimciklär, ani alınmışlar Komrat Dimitri SAVASTİN hem Çadır uşak resimci şkolaların üürencilerindän. Kiyadın kurucusu – Tatyana KİRÄKOVA, redaktoru – Pötr ÇEBOTAR. “Gagauz halk masalları” kiyadı baş sponsoru – Türkiyedän TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu).TAA DERINDÄN