KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

sergi_bejenar_jekova
Harman ayın 1-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında açıldı iki gagauzka resimciykasının Praskovya BAJENARın hem Vera JEKOVAnın resim sergisi – “Yaz motivları”. Sergidä er alêrlar natürmort hem peyzaj resimneri, ani yapılı yaalı boyaylan, akvarellän, pastellan hem akrillan. “Gagauziyanın resimcilär Birlii” cümne kuruluşun azasının Praskovya BAJENAR için bu sergi seftä sergi diil. ATATÜRK bibliotekasında artık onun iki kendibaşına sergleri yapıldı. Bundan kaarä Canabisinin çalışmaları sergilendi hepsi sergilerdä, ani yaptı bu cümne kuruluşu. Resimciyka Vera JEKOVA için bu sergi Gagauziyada seftä bir sergi. Çünkü Canabisi sadä iki yıl resimcilik uurunda çalışêr, ama bıldır onun özel sergisi yapıldı Rusiyanın Tula kasabasında.TAA DERINDÄN
resimcilerin_simpoziumu
Harman ayın (avgust) 2-dä Gagauziyanın Valkaneş kasabasında açıldı resimcilerin «Грани искусства» halklararası simpoziumu, angısını hazırladı Gagauziyanın kultura hem turizma upravleniyası. Simpoziumun hazırlanmasında pay aldı “Gagauz-Art” cümne birlii da. Burada pay alêrlar resimcilär Moldovadan, Türkiyadan, Ukraynadan, Gagauziyadan, hem Pridnestrovyedan. Simpozium zamanında onnar çalışaceklar Valkaneştä, Çöşmä küüyündä, Kongazda hem Komratta. Sonunda onnarın sergisi açılacek Gagauziyanın Regional resim galereyasında. Annaşmaya görä resimcilär, bu simpoziumda yapılan resimnerdän, ikişär resim baaşlayaceklar Gagauziyanın Regional resim galereyasına. Simpozium sürtecek Harman ayın 9-dan.TAA DERINDÄN
bibliotekacilar Astanada_1
EXPO 2017’ya ev saabilii yapan Kazakistanın başkasabasında Astanada 2017-ci yılın Kirez ayın (iyün) 26-27 günnerindä “Okuyan dünnää – okuyan millet” başlıında halklararası simpozium yapıldı, angısında çeşitli kuruluşlardan temsilcilär, milli bibliotekaların öndercileri hem muzeylerin direktorları pay aldılar. “Okuyan dünnää – okuyan millet” simpoziumunu, Kazakistan kultura hem sport Ministeriin yardımınnan, hazırladı Kazakistan Milli bibliotekası. Bu simpoziumda TÜRKSOY da, her yılı gibi, bu yıl da “Türk dili konuşan devletlär Milli bibliotekaların başkanlarının halklararası konferenţiyası”ın 5-ci toplantısını yaptı. Toplantıya, katıldılar Azerbaycan Milli bibliotekası başkanı Kerim Tahirov, Kazakistan Milli bibliotekası başkanı Umithan Munalbayeva, Kırgızistan MilliTAA DERINDÄN
gagauz_masallari

2017.06.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Uşaklar için “Gagauz halk masalları” kiyadı

Geçennerdä tipardan çıktı “Gagauz halk masalları” kiyadı, angısını hazırladı Gagauziya Mariya MARUNEVİÇ Bilim Merkezi. Nicä açıkladılar Bilim Merkezindä, bu kiyatta masallar şkolaya taa gitmeyän uşaklara deyni esaplı. 60 sayfalık “Gagauz halk masalları” kiyadı tiparlı pek gözäl hem pek kaliteli kiyatta. Masalların taa çoyu annadêrlar kurt-kuş dünnäsını. Herbir masalın sonunda verili uydurma bilmecelär, kısa sözlücäk hem resimciklär, ani alınmışlar Komrat Dimitri SAVASTİN hem Çadır uşak resimci şkolaların üürencilerindän. Kiyadın kurucusu – Tatyana KİRÄKOVA, redaktoru – Pötr ÇEBOTAR. “Gagauz halk masalları” kiyadı baş sponsoru – Türkiyedän TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu).TAA DERINDÄN
resim_sergisi_1

2017.06.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, RESİMCİLİK BOLUMU

Körpä resimcilerin sergisi

Kirez ayın (iyün) 1-dä, bütündünnä “Halklararası uşakları korumak Günü” çerçevesindä, Gagauziyanın Regional resim Galereyasında açıldı Gagauziya uşak resimci şkolalarından körpä resimcilerin «На пути к мастерству» sergisi. Sergidä var nicä görmää üzdän zeedä resim, angıları yapılı çeşitli yaratmak kaluplarına görä. Artık adetä görä, serginin açılışında kısa bir konţertlän kendi ustalıını gösterdilär Komrat A.Valkov uşak muzıka şkolasının üürenci muzıkantları da. Serginin aşılışında uşakların önündä nasaat ettilär Çadır uşak resimci şkolasının direktoru Födor DULOGLU, Valkaneş uşak resimci şkolasının direktoru Pötr FAZLI, Regional resim Galereyasının direktoru Nina PEEVA, kultura hem turizma Upravleniyanın başı Marina SEMENOVA.TAA DERINDÄN
duskova
Kongaz küüyündä duan anılmış rus yazıcıykası Zinovya DUŞKOVA literatura uurunda Amerika Birleşik Devletlerindä verilän “Nautilus Book Awards” ödülünü kabletti. Bu yıl “Nautilus Book Awards” ödülleri 19-cu kerä verildi. Bu ödüllerin «Религия и духовность» bölümündä gümüş medali verildi Zinovya DUŞKOVAnın “The Call of the Heart” kiyadına (rusça adı «Листы Сада Майтрейи: Зов Сердца»). Not. Zinovya DUŞKOVA duudu 1953-cü yılın Orak ayın (iyül) 19-da Kongaz küüyündä. Onbir yaşında geçti yaşamaa Çuvaşiyeya. Sora genä döndü Moldovaya. İşledi Odesada, Nahodka hem Vladivostok kasabalarında. 40-tan zeedä kiyadın avtoru. Wikipediyadan açıklama: “Nautilus Book Awards” – ежегоднаяTAA DERINDÄN
teatr
Çiçek ayın (aprel) 20-30 günneri arasında Türkiyenin Konya kasabasında olan halklararası “Bin nefes bir ses” (“Bin soluk bir ses”) Türkçä devlet teatruların Festivalindä pay aldı “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu. Gagauziyanın Çadır kasabasından “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu Festivaldä gösterdi spektakliyi “Öldür beni, ayolcuum! (anılmış türk dramaturgu Aziz NESİNın “Hadi Öldürsene Canikom” pyesası). “Bin soluk bir ses” Festivalindä, Türkiye teatrularından kaarä, pay aldılar Bulgariya, Gagauziya (Moldova), Kazakistan, Poyraz Kipra (KKTC) hem Kosova teatruları. Not. Festivali hazırladılar Türkiye Respublikasının kultura hem turizma Bakannıın devlet teatruları baş müdürlüü, TÜRKSOYun katkısınnan.TAA DERINDÄN
Pipiruda_Caltay

2017.05.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

“Pipiruda” yortusu havezlän bakıldı

Gazetamızın geçän nomerindä artık yazdık, ani Caltay gimnaziyanın iştä hem ustalıkta pedagogun Evdokiya Petrovna PETKOVİÇin zaametinnän bu küüdä gagauzların eski yortuları, adetleri hem sıraları korunêr hem da yaşadılêr. Geçän nomerdä annatık nicä burada uşaklar “Lazari” gezdilär. Şindi annadacez, nicä Caltayda “Pipiruda” yortusu bakıldı. “Pipiruda” yortusuna hazırlanmak birkaç afta ileri başladı. Lääzımdı hazırlamaa çamurdan bir kukla, angısına Caltayda “Germançu” deerlär. O kuklayı bir dul karının Lübov Kirilovna PETKOVİÇin aulunda yaptık. Germançu lääzımdı Pipiruda Gününädan (Hederlez ayın (may) 14-dü) kurusun. Bu arada usta Pötr Pötroviç KİÇUK, oolunnan Anatoliylän bilä, yaptılar Germançunun sandıını,TAA DERINDÄN
Cadir_hederlez

2017.05.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Çadırda “Hederlez” yortusunun kutlaması

Hep o günü, Hederlez ayın 6-da, Çadır kasabasında Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresin “Hederlez” yortusunu kutlamasınnan ilgili kultura programası yapıldı. Kutlamalar başladı Çadırın “At-Prolin” beygir fermasının ipodromunda yapılan 22-ci “Altın At” atlılar yarışmalarından. Koşulardan öncä bu fermanın direktoru Konstantin KELEŞ annattı hepsi beygirlär için, ani kulilerinnän geçirildilär tribunaların önündän. Sora yarışmaklar başladılar: iki, üç hem dört yıllık atlarda hem büük beygirlerdä. Yarışmak koşuların arasında Kişinev kasabasından musaafirlerin at gösterisi yaptılar. Bitkidä da “Gagauziya Başkanın Kuboona” koşu oldu. Yarışmaların önündä ipodromda konţert gösterdilär gagauz artistleri hem ansamblileri. “Hederlez” yortusu ilerledi Çadır kasabasınınTAA DERINDÄN
Kisinev_Hederlez_5

2017.05.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Kişinevda insan önündä “Hederlez” bakıldı

Hederlez  ayın (may) 7-dä Kişinevun Ştefan Çel Mare parkında (eski adı A.Puşkin parkı) gagauzlar insan önündä “Hederlez” yortusunu kutladılar. Bu yortu olsun deyni çalıştı BMT (Birleşik Milletlär Toplumu) ofisın yardımınnan Etnikararası birleşmäk gençlik grupası, Türkiye Kişinev Büükelçilii, Gagauziyanın İspolkomu hem Moldovanın gençlik hem sport ministerlii. Yortuyu hazırlayannar annattılar insannara ne o “Hederlez”, neçin o pek bakılêr gagauzlarda hem bütün türk dünnäsında. “Hederlez” yortusuna gelän insannarın kolayı oldu taa derindän tanışmaa gagauzların adetlerinnän hem sıralarınnan. Zerä yortu çerçevesindä türlü sergilär yapıldı hem milli imeklärlän hem içkilärlän musaafirlär konaklandı hem ikram edildi.TAA DERINDÄN