KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

zanet_odul

2019.11.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Todur ZANETä Söz Akademiyası ödülü

2019-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) 27-dä Todur ZANETä “Dünnää Söz Akademiyası”nın ödülü verildi. Ödül verildi Ankara “Teatro Tempo” sțenasında, bu teatrunun göstredii “Sokratesın son gecesi” kukla oyunundan sora. PATRETTÄ: (soldan) “Dünnää Söz Akademiyası”nın Başkanı Hayrettin İVGİN, teatrunun rejisöru Halük YÜCE, teatrunun direktoru Marina YÜCE, akademik Todur ZANET.TAA DERINDÄN
Anna_Dragu
Canavar ayın (oktäbri) 5-dä Kişinevda geçti “Altın Alma. Golden Apple – 2019” Halklararası türkücülär konkursu. Gagauziyadana körpä türkücüyka Anna DRAGU, çalıp gagauz dilindä bir türkü, bu konkursun baş ödülünü aldı. Anna DRAGU çeşitli konkurslarda Gagauziyayı temsil etti hem herkerä onnarda laureat oldu. Foto: facebook.com/kultura.geTAA DERINDÄN
kurdoglu_2

2019.10.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Baurçu hem II-ci dünnää cengi için eni kiyat

Canavar ayın (oktäbri) 3-dä Gagauziya Regional bibliotekasında oldu prezentațiya Konstantin KURDOGLUnun kiyadına «Никто не забыт, ничто не забыто», ani baaşlanmış Moldovanın nemțä-faşist okupațiyasından kurturulmanın 75-ci yılına. Bu kiyadın avtoru hazırladı başka kiyatları, neredä annadılêr Gagauziyada represiyalar hem deportațiyalar, 1946-1947 yılda aaçlık. 2012-ci yılda o çıkardı «История с. Баурчи» kiyadını. «Никто не забыт, ничто не забыто» dokumental bir kiyat baurçulular için, ani katıldılar II-ci dünnää cenginä hem rus askerleri için, ani öldülär Baurçu küüyü için. Kiyatta erleştirili baurçuluların o cengtä pay alannar için annatmaları, Rusiya Federațiyasının korunmak Ministerliin Merkez arhivından dokumentlar.TAA DERINDÄN
s_peterburg_komrat (3)

2019.09.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Gagauziyada Sankt-Peterburg gumanitar misiyası

Ceviz ayın (sentäbri) 19-21 günneri arasında Moldovada olan II-ci moldo-rus ekonomika Forumu çerçevesindä Gagauziyaya geldi Sankt-Peterburg gumanitar misiyası. Misiyanın programasına görä, Gagauziyaya geldilär Sankt-Peterburgtan politikacılar, doktorlar, kultura, üüredicilik hem sport zaametçileri. Bu delegațiyanın başında bulundu Sankt-Peterburg gubernatorunun danışmanı Sergey MOVÇAN. Rusiyadan delegațiya buluştu Gagauziyanın öndercilerinnän hem pay aldı gumanitar misiyasının kimi sıralarında. Gumanitar misiyası günnerindä Komratta Sankt-Peterburgtan “Kvintet çetıröh” ansamblisi bir konțert gösterdi, angısında pay aldı Marininskiy teatrunun solistı Leonid ZAHOJAEV. Bundan kaarä gumanitar misiyasında teatruculara master-klaslar verildi hem doktorlara, halk ustalarına, boksörlara hem bibliotekacılara trening yapıldı. Üüredicilik uurunda Sankt-PeterburgtanTAA DERINDÄN
etno_2019 (4)

2019.09.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Kişinevda XVIII-ci Etnofestival geçti

Ceviz ayın (sentäbari) 15-dä Kişinevun “Ştefan-çel-Mare” parkında geçti sıradakı “Çeşitliktän birleşmäk” adlı XVIII-ci Respublika Etnofestival, angısında gagauz milletin (diil etnosun!!!) insannarı da pay aldılar.    XVIII-ci Etnofestivalindä Gagauzların aulunu Gagauziya kultura Upravleniyası hem Modova gagauzların cümne kuruluşu ortak hazırladılar. Musaafirlerä deyni Gagauz oyunnarını hem adetlerini gösterdilär Kongaz küüyün kultura Binasının zaametçileri hem “Düz Ava” ansamblisinin artistları. Gagauz auluna musaafir geldilär Moldovada Evropa Birliin Moldovada Büükelçisi Pirkka TOPİOLA, Gagauziya Başkanı hem Moldovanın etnikaarası ilişkilär Departamentın temsilcileri. XVIII-ci Etnofestivaldä pay aldı Moldova Parlamentın spikerı Zinaida GREÇANAYA. Not. XVIII-ci Respublika Etnofestivalini hazırladı Moldovanın etnikaarasıTAA DERINDÄN
amerika-gunu-komrat (2)

2019.09.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Komratta Amerika kulturası günü geçti

Ceviz ayın (sentäbri) 13-dä Komrat kultura Binsının önündeki meydanda seftä geçti Amerika Birleşik Devletlerin (ABD) kulturası günü, angısını oldu Moldovada ABD Büükelçilii tarafından yapılan amerika kulturası günnerin çerçevesindä. ABD kultura Gününü sțenadan açtı Moldovada ABD Büükelçisi Derek J. HOGAN (Dereck J. Hogan). Sora insannara danıştı Gagauziya Başkanı İrina VLAH. Bu sıraya gelännerin vardı kolaylıı datmaa amerikan imeklerindän, tanışmaa onnarın literaturasınnan hem muzıkasınnan, siiretmää bir kinoyu. Ayırıca, burada erleştirilän çadırlarda, gösterildi o proektların sonuçları, angıları başa çıkarıldı ABD yardımınnan. Bundan kaarä meydana getirildi iki yangın sündürmäk maşınası hem minibusta kriminalistika laboratoriyası,TAA DERINDÄN
Samarkand (0)
Ceviz ayın (sentäbri) 25-30 günneri arasında Uzbekistanın Samarkand kasabasında geçti “XII-ci Halklararası “Sharq Taronaları” muzıka Festivali”, angısında pay aldılar 75 devlettän 350-dän zeedä artistlar hem muzıkantlar. Festival çerçevesindä Uzbekistanın Milli Konservatoriyası tarafından hazırlandı hem yapıldı bir bilim-praktika konferențiyası da. Hep o günnerdä Samarkandta UNESCO da kendi konferențiyasını yaptı. Festivalin ana sıraları Samarkand Registon meydanında yapıldı (“AS”nışanı – Orta Aziyada “Registon” deyärdilär hepsi kasabaların baş meydannarına). Başladı onnar Ceviz ayın (sentäbri) 26-da ofițial açılıştan, angısını yaptı Uzbekistan Prezidentı Şavkat MİRZİÖEV. Sora da Festivalä katılannara danıştı UNESCO başkanı Adre AJULE (Audrey AZOULAY).TAA DERINDÄN
Dede_Korkut_sayfası
“Dede Korkut Kitabı” (gagauzça: “Dedä Korkut Kiyadı”) – büünkü gündä Oguz türklerin en eski kahramannık epos dastanı annnatmaları, angıların yazılı variantları bulundu Drezden (Germaniya) hem Vatikan bibliotekalarında. Drezden bibliotekasında kiyat 12 bölümnü hem bir önsözlü, adı da “Kitāb-ı Dedem Ḳorḳud Alā Lisān-ı Tāife-i Oġuzân” (gagauzça: “Oguz soyların dilindä Dedä Korkut kiyadı”), Vatikan bibliotekasındakı kiyat 6 bölümnü hem adı “Hikâyet-i Oğuznâme, Kazan Beğ ve Gayrı” (gagauzça: “Oguzname annatmakları, Kazan bey hem Gayrı”). “Dedä Korkut Kiyadı” pek evelki bir kiyat (beki da 2 bin yıla yakın olan yazılı bir kiyat). Kiyadın ilkTAA DERINDÄN
gagauz_kilimneri (11)
(“Gagauz kilimneri” festivali bitti! Erinä “Bilmäm ne kilimneri?” festivali geldi!) 2013-cü yıldan beeri, Gagauziyanın Aydar küüyün primariyasının kararına görä, bu küüdä “Gagauz kilimneri” festivali yapılardı. Bu yıl da ölä bir festivalin yapılması bildirildi. Ama onun erinä ortalaa başka bir festival geldi – var nicä demää “Bilmäm ne kilimneri?” festivali. 2013-cü yılda “Gagauz kilimneri” festivali başladı nicä bir GAGAUZ hem GAGAUZLUK festivali, ani yapılardı Aydar küüyün Kurban günündä hem Büük Panaiya (Harman ayın 28-zi, bu gündä Aydar küüyün Kisä Kurbanı) yortusunda ya ona karşı. Hepsi buna pek sevinirdi. Altı yıl “GagauzTAA DERINDÄN
kirsovo_anmak_avsami (9)
Orak ayın (iyül) 6-da Gagauziyanın Baş küüyündä (Kirsovo) büük bir konțertlän andılar bu küüyün raametli muzıkantlarını, artistlerini hem kinomehanniklerini. Başta Kirsovo (Baş küüyü) primarı Sergey SAPUNCI küüyün Kultura Evinin sțenasından kısa bir sözlän danıştı zalda bulunannara, anarak hepsi raametli olan kirsovolı muzıkantları, artistleri hem kinomehannikleri. Sora üç saatlık bir konțerttä sțenadan sırayca sölendi hem anıldı bu küüdä duan, yaşayan hem sora da raametli olan muzıkantlar, artistlär hem kinomehanniklär. Belliki, bu sırada başta bulundu Moldovanın kıymetli halk artistleri İon BASS hem Nikolay SULAK. Hepsi bu insannarı anarak, Baş küüyü (Kirsovo) artistleriTAA DERINDÄN