KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

dunurculuk

2017.10.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

İlk gagauzça artistik kinosuna prezentaţiya olacek

Komratta yapılan presa toplantısında “Dünürcülük” adlı ilk gagauzça artistik kinonsunu çıkarannar bildirdilär, ani, başlayıp Kasım ayın 3-dän, Gagauziyada bu kinoyu göstereceklär. Kinonun rejisöru İvan PATRAMAN açıkladı, ani bu kino çıkarıladı büük gagauz yazıcısı hem literatura klasiinin Nikolay BABOGLUnun “Dünürcülük” annatmasına görä, ama “annatmadan bişey kalmadı, zere sţenarist Todur MARİNOGLU onun sţenariyinı  kendiycasına enidän yazdı”. Kino annadêr gagauzların yaşamasını 1920-30-cu yıllarda. Belliki, onun temel özü – sevda. “Dünürcülük” kinosunda baş rolleri oynadılar D.Tanasoglu adına gagauz milli teatrusunun artistleri Mihail KONSTANTİNOV hem İlya HACI. Kinonun operatorları Nikolay Ermişko hem Vasiliy KELEŞ. MontajTAA DERINDÄN
bibliotekacilar_turkiyeden
Geçennerdä, Canavar ayın (oktäbri) 18-dä, Gagauziyada bulundular Türkiyedän 40 bibliotekacı, angıları geldilär tanışmaa buradakı bibliotekaların varlıınnan hem çalışma temelinnän. Bu viziyın programasını  hazırladı Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası. Komrat Pötr DRAGANOV adına Regional bibliotekasında Türkiyedän bibliotekacılara RUS dilindä annattılar bibliotekanın çalışması için hem bibliotekalar temelindä, Evropanın yardımınnan, yapılan proektlar için. Bilmeeriz, kıskançlıktan mı osa çok görmektän mi, ama Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası yaptı hepsini, ani Türkiyedän bibliotekacılar Komrat ATATÜRK türk bibliotekasına uuramasınnar hem, AMAN-AMAN, görmesinnär o büük yardımnarı, ani Türkiyemiz bu uurunda Gagauziyamıza yapêr. Türkiyedän bibliotekacılara, Komrat Regional bibliotekasındanTAA DERINDÄN
Kadinca_60
Canavar ayın 12-dä Çadır kasabasının “Kadınca” türkü, oyun hem muzıka ansamblisi büük bir konţertlan hem şenniklän 60-cı yıldönümünü kutladı. “Kadınca” ansamblisini kutlamaa deyni, o yıldönümü konţertına geldilär ansamblinin veterennarı hem sıradakı çadırlılar, Gagauziya Başkanı hem Gagauziya kultura Upravleniyasının başı, üüredicilik kuruluşların direktorları, primarlar. Konţertta ansamblinin artistlerinä Gagauziya kultura Upravleniyasının hem Çadır kasabasının primariyasının Diplomnarı verildi. Ayırıca Gagauziya Başkanı baaşladı ansambliya bir komplekt kostüm. Çadır kasabasının “Kadınca” ansamblisi anılmış gagauz kultura adamı Dionis TANASOGLU tarafından 1957-ci yılda kuruldu. 2007-ci yıladan o gagauz kulturasını Moskvada, Kişinevdä, Çadırda, Komratta hem çeşitli festivallerdä gösterdi.TAA DERINDÄN
duloglu_1

2017.10.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, RESİMCİLİK BOLUMU

Födor DULOGLUnun resim sergisi

Canavar ayın 5-dä Komradın regional resim Galereyasında açıldı Çadır kasabasının uşak resim şkolasının direktorunun, gagauz resimcisinin Födor DULOGLUnun resim sergisi. Sergidä siiredicilerin önünä sürüldü avtorun 68 resimi, ani göstererlar ana tarafın peyzajlarını, açıklêêrlar resimcinin iç duygularını hem abstrakţiya kertiklerini. Resimciyi serginin açılmasınnan kutladılar kollegaları, kultura Upravleniyasının zaametçileri, resim sevän insannar. Födor DULOGLUnun yaratmalarınnan Komradın regional resim Galereyasında var nicä tanışmaa Canavar ayın 31-dän. PATRETTÄ: Födor DULOGLU hem Komradın regional resim Galereyasının direktoru Nina PEEVA.TAA DERINDÄN
coperta
Canavar ayın 3-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında oldu prezentaţiya genç, pek talantlı hem Allahtan verimni gagauz poetın Mila KURUDİMOVAnın “Sabur Çöşmesi” poeziya kiyadına. Bu kiyadı poet, hiç birindän yardım beklämedään, çıkardı kendi parasınnan, okuycularınnan yaratmalarınnan hem fikirlerinnän paylaşmaa deyni. Kendi kiyadını hem yaratmaklarını tanıtmaa deyni, Mila KURUDİMOVA kiyadına bölä temel almış: “Aç gözlerini – ne gözäl dünnä – Bu uzun yolda yalnız zor gitmää. Paalı benim, fukaarä topraam, Esil parçacık dünnäyın canından. Ko yalpak sesin işidilsin her taraftan – Kalêrım sana en sadık kahraman!” (Mila KURİDİMOVA, “Eni yollar”) Prezentaţiya geçti eniTAA DERINDÄN
Mogutenko_V_V

2017.09.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KİŞİLÄR, KULTURA ÖMÜRÜ, TEATRU BOLUMU

O bizim teatruya yolu açtı

Ceviz ayın 9-da 70 yaşını tamamnadı adam, angısı, başka büük pedagoklarlan bilä, gagauz milli tearusuna yılu açtı – bu adam Valeriy Vsevoldoviç MOGUTENKO. Valeriy Vsevoldoviç XX-ci üzyılın 80-ci yılların sonunda 90-cı yılların başında kendi ustalıını hem becerikliini verdi Kişinev incäzanaat Universitetın teatru fakultetında üürenän gagauz studentlarına. Sokup onnarın kanına teatruya sevgi, saygı hem daymalarda sünmeyecek can ateşi. Gagauz studentları universitetı başardıynan da Valeriy Vsevoldoviç MOGUTENKO onnarı yalnız brakmadı hem brakmêêr. O yardım etti onnara ayaa kalkmaa, artist hem rejisör olmaa, gagauz milli teatrusunun temelini atmaa hem kurmaa. Onnarlan bilä, rejisörTAA DERINDÄN
bescessmeler-yaz-festivali
Ceviz ayın (sentäbri) 9-da İstanbul Maltepe Belediyesi (primariyası) tarafından hazırlanan hem bu yıl musulmannarın Kurban Bayramına düşän Halklararası “Beşçeşmeler” yaz Festivalindä Gagauziyadan delegaţiya da pay aldı. Delegaţiyada vardılar Gagauziya İspolkom azaları, Komrat primariyasının temsilcileri, angıları ev saabilerinnän bilä Maltepe meydanında toplanan siredicilerin önündä nasaat ettilär. Bundan kaarä Festival günündä kendi becerikliini gösterdilär “Düz Ava” ansamblisi hem onun oyuncuları, türkücülär Vitaliy MANJUL hem Vitaliy VASİLİOGLU. Festival çerçevesindä toplanan insannarı ikram ettilär gagauz milli imeklerinnän hem onnara Gagauziyanın bayracıklarını daattılar.TAA DERINDÄN
TURKSOY_teatru_3_almonahi

2017.09.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

TÜRKSOYdan III-cü teatru almanahı

Harman ayın sonunda türk dünnäsına TÜRKSOY baaşladı eni bir kiyat – “Tiyatro Almanağı 3”. Bu kerä burada toplu türk dünnäsı dramaturgların uşaklar için pyesaları. Almonaha girdilär Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Gagauz Yeri (Moldova) hem Rusiya Federaţiyasının Hakasiyaylan Çuvaşistan avtorların yaratmaları. Almanahın çıkarılması için karar alındı 2016-cı yılda Azerbaycanın Şeki kasabasında olan türk dilli teatru direktorlarının toplantasında, bildirer http://www.turksoy.org/.TAA DERINDÄN
vulkanes_gagauz_gergefi
Harman ayın (avgust) 30-da Moldova Prezidentı İgor DODONun kanadı altında Valkaneş kasabasında oldu “Milli giyimnerin “Gagauz Gergefi” I-ci Festivali”, angısını hazırladı Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyası. Milli giyimnerin “Gagauz Gergefi” I-ci Festivalinä toplandı üzlän insan. Onnarın arasında vardılar Festivalin musaafirleri Moldova Prezidentı İgor DODON hem onun eşi Galina DODON, Moldovanın kultura, aydınnatmak hem aaraştırma ministrusu Monika BABUK, Moldova Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ hem onun eşi Günay KILIÇ, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladımır KISSA, TİKA Moldova Programaların Koordinatoru Canan ALPASLAN, Akademik hem poet Todur ZANET, İspolkom azaları,TAA DERINDÄN
tomay_kurbani

2017.08.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Tomay Küüyün Kurbanını baktı

Harman ayın 28-dä Gagauziyanın Çadır rayonun Tomay küüyü Kurbanını baktı. Bu yıl Küyün Kurbanını küü Klisesinin Kurbanınnan bir günä aldılar. Bu iş oldu o üzerä, ani klisenin popazı Ay-boba Dimitriy artık irmi yıl bu klisedä slujba yapêr, da onuştan bunun da yıldönümünü o günü kutladılar. Kurban başladı yortulu liturgiyadan, angasını götürdü Komrat hem Kaul episkopu ANATOLİY hem ona yardım ettilär Gagauziyadan hem Ukraynadan popazlar. Liturgiyadan sora Episkop ANATOLİY verdi Tomay popazına Dimitriya klisä medalisi. Gagauziya Başkanı İrina VLAH ta, ani geldiydi burayı Rusiyanın Gosdumasının BDT hem Evraziya integraţiyası işlerinä bakanTAA DERINDÄN