KULTURA BOLUMU

miraslava_yasıbaş (2)
Hederlez ayın 28-30 günnerindä Rominiyanın Konstanța kasabasında olan “Stelele aur” (“Altın yıldızlar”) tanțlar festivalindä 7 yaşındakı gagauzka Miroslava YASIBAŞ, kendi büülü tanț etmesinnän hepsini büüleyip, en üüsek eri aldı. Miroslava YASIBAŞ Kişinevdan “Bravisimo” ansamblisindä dört yaşından beeri pay alêr hem modern hem da djaz (jazz) modern stilindä tanț eder. O üserä dä, Romıniya festivalindä Moldovadan “Bravisimo” ansamblisini temsil ederäk, bu stildä anılmış kemençeciykanın Vanessa-Maenin (Vanessa-Mae Vanakorn Nicholson) “Storm” kompozițiyasına tanț etti. Körpä oyuncuykanın anasının, Nataliya YASIBAŞın, açıklamasına görä, Miroslava aftada altı gün ikişär saat tanțları üürener hem, nicä annaşıldı, buTAA DERINDÄN
avdarma_210_yıl (1)
Kirez ayın 5-dä, 1563-cü yılda kurulan Gagauziyanın Avdarma küüyü, burada 1811-ci yılda ilk erleşän 19 gagauz aylesinin zamanının 210-cu yıldönümünü kutladı. Kutlamalar başladılar Avdarmada ilk gagauzların erleşmesinin 210-cu yıldönümünä baaşlanan Yortulu sırardan, neredä gösterildi bir kino, ani annadıldı Avdarma küüyün kurulması, istoriyası hem önemni erleri. Bu sırada pay aldılar hem avdarmalıları bu gözäl günnän kutladılar Avdarma küüyün Primarı Marina Kapsamun, Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Türkiye Respublikasının Gagauziya Komrat Başkonsulunnan Hasan AKDOĞAN, Türkiye Büükelçiliin 3-cü sekretari Özlem OKUYUCU, Avdarma küüyündän Gagauziya Halk Topluşu deputatı Elena KARAMİT, GHT deputatları Ekaterina JEKOVA,TAA DERINDÄN
sergi_01.06 (2)
Kirez ayın (iyün) 1-dä Gagauziyanın Regional resim Galereyasında açıldı bütündünnä “Halklararası uşakları korumak Günü”nä adanmış resim sergisi, angısında sergilener Cadır, Komrat hem Valkaneş uşak resimci şkolaların  körpä resimcilerinin yaratmaları. Serginin ana eksponatları oldular Komrat “Dimitriy SAVASTİN” uşak resimcilik şkolasından üürencinin yaratmaları, angıları 10.12.2020 – 01.03.2021 günneri arası Ukraynanın Dönețk bölgesinin Liman kasabasında olan XXXII-ci halklararası uşaklar yaratmaları “Su altı fantaziyaları – 2021” konkursuna katıldılar. Sergi açılışında bu uşaklar kablettilär Dönețk bölgesinin Liman kasabasından gelän kendi ödüllerini: http://anasozu.com/su-alti-fantaziyalari-2021-konkursunda-ii-ci-oldular/. Kendi tarafından Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA verdi birär gramota bu üç rayonunTAA DERINDÄN
muzey_litey_zanet (1)
Hederlez ayın 18-dä, taman Dünnää muzeylär Günündä, Kongaz Todur ZANET adına teoretik lițeyi muzeyinin ofițial açılışı oldu. Açılışta pay aldılar lițeyin hepsi üürencileri hem üüredicileri. Kongaz Todur ZANET adına teoretik lițeyi muzeyinin ofițial açılışı için lițeyin önündä üürencilär lineykaya toplandılar. Arkada, muzeydä artık var olan eksponatlardan, gözäl donaklı bir sergi düzennenmişti. Ofițial açılışın ofițial nasaatlarını yapan lițeyin direktoru Mariya Dimitrievna ÇEBANOVAdan hem Akademik Todur ZANETtän sora, üürencilerä kendi danışma sözlerini tuttular  muzeydän sorumnu insannar: zavuçlar Zinaida Filipovna NEYKOVÇEN hem Mariya İvanovna ÇEBANOVA, üüredicilär Mariya İliyniçna DUŞKOVA hem Matrona Nikolaevna BARGAN.TAA DERINDÄN
mozgoroy (6)
Hederlez ayın 7-dä, Çadır kasabasında, “Dionis TANASOGLU” adına gagauz Milli teatrusunda oldu çok beklenän “Mozgoroy” spektaklisinin premyerası. Spektakli koyuldu dramaturg Todur ZANETin hep o adta masallı pyesasına görä, angısı yazılı gagauz folklorun koraflarına. Taa baştan lääzım urgulamaa, ani spektakli pek üüsek uurda geçti hem teatrunun bütün kollektivı, başlayıp direktordan hem rejisörlardan, aktörlardan hem aktrisalardan, taa hepsi tehnik zaametçilerinä kadar, bütün üreklerinihem cannarını koymuşlar, ani “Mozgoroy” spektaklisi pek üüsek uurda olsun. Hem oldu da! Aktörlar, kendi kahramannarın aracılıylan, becerdilär göstermää hem önä sürmää spektaklidä annadılan kimi gagauz adetlerini, sıralarını hem evelkiTAA DERINDÄN
Haderlez_klip_
Büün, Hederlez yortusunda, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası tanıştırdı “Hederlez” yortusunun Gimnasına, “Gagauziyada Hederlez” türküsünä, yapılan pek gözäl bir videokliplan. Yazık, ani bu kliptan annaşılmêêr kim onu yaptı hem açıklanmêêr “Hederlez” yortusunun Gimnasının avtorlar. Kilipı yapannarı bilmeeriz, ama Gimnanın avtorlarını var nicä söleyelim: lafları yazdı poet Todur ZANET, muzıkayı – kompozitor İliya FİLEV. “Hederlez” yortusunun Gimnasının videoklipı burada: https://www.facebook.com/kultura.ge/videos/1049964988865328TAA DERINDÄN
mihail_cakir
2021-ci yılın Ciçek ayın (aprel) 27-dä, tamamnanêr 160 yıl gagauzların hem bütün dünnäyin Büük bilim hem klisä adamının, basarabiyalı yazıcıların büük batüsunun, aydınnadıcımızın hem Apostolumuzun Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04.1961– 08.09.1938) duuma günündän. Milletimizi, dilimizi, istoriyaylan kulturamızı hem dinimizi korumak için bu aydınnık dünnäya yollanan Apostolumuz hem Aydınnadıcımız Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİR duudu Çadır kasabasında, popaz aylesindä. Kendisi da, popaz üürenip, başardı Kişinev ruh seminariyasını da bütün yaşamasını Allaha hem kliseyä baaşladı. Kendi zaametlerinnän hem kendi parasınnan kliselär düzdü, şkolalar açtı, büük hristiannık misionerlliini yaptı. Çalıştı ani, gagauz kliselerindä slujbalarTAA DERINDÄN
cakir_okumaklari_2021 (5)_
Çiçek ayın (aprel) 19-da Komrat regional resim Galereyasında oldu artık IX-cu “Mihail ÇAKİR okumakları”, ani bu yıl adandı gagauzların hem bütün dünnäyın büük bilim hem klisä adamının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04. [eniycä 09.05] 1961– 08.09.1938) duuma gününün 160-cı yıldönümünä. “Mihail ÇAKİR okumakları”nı, Moldova Mitropolitı VLADİMİRın  ii sözlemesinnän, Gagauziya İspolkomu hem Kaullan Komrat Eparhiyasının arkalanmasınnan, ortak hazırladılar Gagauziyanın Mariya MARUNEVİÇ adına Bilim-aaraştırma merkezi hem Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası. “Mihail ÇAKİR okumakları”nın açılışını yaptı Gagauziyanın Mariya MARUNEVİÇ adına bilim-aaraştırma Merkezin başı İrina KONSTANTİNOVA. Sora bilim Merkezin zaametçisi Vitaliy BOYKOV tanıştırdı okumaklara gelenneri oTAA DERINDÄN
mihail_cakir

2021.04.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Yaklaşêr Mihail ÇAKİRin 160-cı yıldönümü

2021-ci yılın Ciçek ayın (aprel) 27-dä tamamnancek 160 yıl gagauzların hem bütün dünnäyın büük bilim hem klisä adamının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04. [eniycä 09.05] 1961– 08.09.1938) duuma günündän. Gagauzların apostolunun hem aydınnadıcısının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİR duudu Çadır kasabasında. Popaz üürenip, başardı Kişinev seminariyasını. Çevirdi gagauz dilinä din kiyatlarını, ölä nicä “Matveydän Evangeliya”, “Dualar”, “Eki Testament”tan parçalar. Bilim adamı olarak ilkin hem istoriyada seftä kurdu “Moldovanca-Rusça laflıı”nı. Çalıştı ani, gagauz kliselerindä slujbalar gagauzça geçsin hem gagauzlarlan tatarlara yazı şavkı versin. Canabisinin zaametlerini tanıyarak te ne yazdılar Mihail ÇAKİR içinTAA DERINDÄN
yularcı_aleksandra
10.12.2020 – 01.03.2021 günneri arası Ukraynanın Dönețk bölgesinin Liman kasabasında olan XXXII-ci halklararası uşaklar yaratmaları “Su altı fantaziyaları – 2021” konkursunda Komrat “Dimitriy SAVASTİN” uşak resimcilik şkolasından 35 üürencinin yaratmaları pay aldı. Konkursun sonuçlarına görä “Dimitriy SAVASTİN” uşak resimcilik şkolasının kolektivına “İncäzanaat kolaylıınnan uşaklarda tabiata sevgi terbietmäk hem su altı dünnääsına meraklıı ilerletmäk için” Diplom verdildi. Konkursta Komrat “Dimitriy SAVASTİN” uşak resimcilik şkolasından II-ci er için ödülleri kablettilär: II-ci er medalisi – Aleksandra YULARCI, üürenciyka (üüredicisi Sergey SAVASTİN), resimnän – “Su drakonu”; Şan Gramotası – Sergey Dimitriyeviç SAVASTİN, üüredici; GramotaTAA DERINDÄN