KULTURA BOLUMU

Novruz

2014.03.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA BOLUMU

TÜRKSOYun çalışmasınnan “Novruz” Eskişehirdä bakıldı

“Novruz bayramı” en evelki türk yortusu, ani bakılêr Baba Marta ayın 20-21 günnerindä hem sayılêr ilkyazın başlamasının hem tabiatın enilenmesinin yortusu. TÜRKSOYun zaametinnän “Novruz bayramı” artık bütün türk dünnäsının yortusu oldu. Bu yıl, TÜRKSOYun yardımınnan bütün türk dünnäsından gelän insannar, “Novruz bayramını” büük şenniklärlän Türk dünnäsının baş kasabası olan Türkiyenin Eskişehir kasabasında kutladılar. Kutlamalar birkaç gün sürttü. Programaya görä türlü meropriyatiyalar geçti: ansamblilerin festivali (Gagauziyadan “Düz Ava” katıldı), gazetacıların Forumu, konţertlar hem ödüllerin verilmesi. Yortu açıldı büük bir konţertlan, angısında pay aldılar festivalä katılan hepsi ansamblilär. “Novruz” günündä şenniklär başladıTAA DERINDÄN
alena_sirbu

2014.03.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

“İlkyaz Vernisajı” konkursun prizörü Alina SIRBU

Geçennerdä Kişinevda İtaliya büükelçilliin kanadı altında, “Regina Pacis” Fondu yaptı bir jivopis konkursu – “İlkyaz Vernisajı”. Konkursta pay aldılar Moldova Respublikanın resimci şkolalarından 12-17 yaş arasında bulunan 20 üürenci. Onnar lääzımdı beş saadın içindä 70×50 sm bez üstündä yaalı boyaylan bir resim yapsınnar. Konkursta pay aldı Komradın “Dimitriy SAVASTİN” adına resimci şkolasının üürenciykası Alina SIRBU da. O kendi resiminin adını koydu “Benim ana kasabam”. Konkursun jürisinin kararınnan Alina SIRBUya “İlkyaz Vernisajı” yarışmasında III-cü er verildi. Konkurun prizöru olarak Alina SIRBU kabletti dimlom hem para baaşışı. Kutlêêrız Alina SIRBUyu bü büükTAA DERINDÄN
em

2014.03.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, DRAMATURGİYA, KULTURA, LİTERATURA, TEATRU BOLUMU

Teatru günündä Çadırda eni premyera

Baba Marta ayın 27-dä dünnäda Bütündünnä teatru günü bakılêr. Bu gündä Çadırdakı “D.TANASOGLU” adına milli teatruda premyera. Teatru gösterecek Todur ZANETin iki perdeli istoriya eposu pyesasını “Dokuzuncu tümen” (“Bekil beyin oolu Emran”). Pyesa yazılı azerbaycan “Dedä Korkut” Destanın 9-cu Bölümünä görä. Not. Spektakli saat 17-00 başlêêr.TAA DERINDÄN
turkso

2014.03.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA BOLUMU

“TÜRKSOY Basın Ödülleri” verildi

TÜRKSOY artık 20 yıl türk dünnäsının kulturasını, adetlerini, incäzanaatını korumaa hem onnarı bütün dünneyä tanıtmaa deyni çalışêr. Bu uurda TÜRKSOY türlü-türlü programalar hem kutlamaklar hazırlêêr. Onnarın arasında var türk dünnäsının hem türkçä lafedän insannarın yazıcılar hem poetlar, resimcilär hem skulptorlar, patretçiklär hem el zanaatçıları buluşmaları, opera hem teatru festivalleri, ansamblilerin hem artistlerin konţertleri, bilim hem literatura simpoziumnarı. TÜRKSOYun hepsi bu işlerini, nicä da başka olayları, dünneyä annadêrlar jurnalistlär. Onuştan, onnarın çalışmalarını tanıyarak, TÜRKSOY karar aldı “TÜRKSOY Basın Ödülleri” vermää. Bu yıl bu Ödül beşincilää verildi. 2014-cü yılın “TÜRKSOY Basın Ödülleri”niTAA DERINDÄN
lusea_karacob
Türk dünnäsının kultura baş kasabası Eskişehir kultura yılın kapanış toplantılarında Türk dünnäsının bilim, kultura hem incäzanaat ödülleri verildi Ödüllär Baba Marta ayın 20-dä Eskişehirdä verildi. Kultura uurunda ödülü Gagauziyadan kabletti Beşalma istoriya hem etnografiiya muzeyin direktoru Lüdmila KARAÇOBAN.TAA DERINDÄN
Semene
“Novruz bayramı” evelki türk yortusu, ani bakılêr Baba Marta ayın 20-21 günnerindä hem sayılêr ilkyazın hem tabiatın enilenmesinin yortusu. Bu yortu Azerbaycan kardaşlarımızın milli yortusu sayılêr. Ama TÜRKSOYun çalışmasınnan “Novruz” artık bütün türk dünnäsının yortusu oldu. Bu yıl TÜRKSOYun çalışmasınnan “Novruz bayramı” 2013-2014 yılında Türk dünnäsının baş-kasabası olan Türkiyenin Eskişehir kasabasında bakılêr. Bu yortuda dünnäyın herbir köşesindän ansamblilär hem artistlär pay alêrlar. Gagauziyadan da Eskişehirä 30 kişilik bir delegaţiya geldi: ansamblilär “Düz Ava” hem “Ellegiya”, artistlär Vitaliy VASİLİOGLU hem Pötr PETKOVİÇ, kultura zaametçisi Dimitriy KAMBUR hem başkaları. Not. 2009-cu yıldaTAA DERINDÄN
açlık kurbanları (1)
Gagauz dramaturgun Todur ZANETin “Aaçlık kurbannarı” pyesası Türkiyeda ayırı bir kiyat olarak tiparlandı. Kiyadı hazırladı hem pyesayı Türkiye türkçesinä çevirdi aaraştırmacı hem bilim adamı Abdulkerim DİNÇ. Pyesadan oncä kiyatta gagauzlar için, avtor için hem da aaçlık için birkaç yazı var. Kiyadı Prof. Dr. Nevzat ÖZKANın “Sunuş” yazısı açêr. Sora Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAHın “Birkaç söz…” yazısı er bulêr.  Sora kiyatta verili Abdulkerim DİNÇin yazısı “Aaçlık kurbannarı hakkında”, angısı pyesa hem pyesada aanadılan vakıtlar için annadêr. Abdulkerim DİNÇin başka bir yazısı annadêr pyesanın avtorunun biografiyasını. Hepsi bu yazılar Türkiye türkçesindä yazılı.TAA DERINDÄN
savastin

2014.02.12,Vasilisa TANASOGLU TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

“ATATÜRK” bibliotekasında Dimitriy SAVASTİNın sergisi

Küçük ayın 11-dä Komrat “ATATÜRK” bibliotekasında anılmış dünnää resimcinin Dimitriy SAVASTİNın resim sergisi açıldı. Bu sergi büük ustanın ikinci personal sergisi bu bibliotekada. İlk sergida taa cok resimnar kara karandaşlan çizilmişti. Şindi sa sergidä yaratmalar yaalı boyaylan yapılı. Ama resimnerin teması hiç diişmeer – gagauz folkloru, legendaları, gagazların derin istoriyası. Sergşnin açılışında pay aldılar hem büük resimci için, onun yaratmaları için, söz tuttular Türkiye Büükelçisi sayın Mehmet Selim KARTAL, Kişinev TİKA ofisin koordinatoru Atilla Cem KARAMOLLAOĞLU, resimci Pötr DİMOV, Gagauziya kultura Upravleniyasının zaametçileri hem başka musafirlär, angıları geldilär kutlamaa resimciyi.TAA DERINDÄN
DYACUK
Kırım ayın 6-da Komradın muzeyi, Komrat Devlet İnstitutun bibliotekasınnan ortaklaşıp, Gagauziyanın yazıcısının, poetın, incäzanaat araştırmacısının, raametli İvan DYAÇUKun 80-ci yıldönümünnän ilgili bir sıra yaptı. Maasuz bu iş için burada büük bir sergi hazırlandı. Sergidä erleştirilidi İvan DYAÇUKun kiyatları hem yaratmaları diil salt literatura, ama mediţina uurunda da. Zerä Canabisi Gagauziyanın mediţina uurunda ilk bilim doktoruydu. Muzeydä toplanannarı tanıştırdılar İvan DYAÇUKun bitki kiyadınnan (Canabisi yazardı rusça) «Люди и время: рассказы и стихи». Bu kiyatta toplu avtorun yaşaması için annatmaları, Canabisinin Gagauziyanın insannarınnan hem kultura adamnarınnan buluşmaları hem onnarın yaratmaları için yazıları.TAA DERINDÄN
muzikal

2013.12.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA BOLUMU

Muzıka şkolasının enidän yapılan binası yaçıldı

Kırım ayın 13-dä Komrata muzıka şkolasının eni binasının açılışı oldu. Açılış şiridi kestilär Komradın primarı Nikolay DUDOGLU hem şkolanın üürencileri. Açılışta pay aldılar muzaka şkolasının üüredicileri hem üürencileri, muzıkantlar, Gagauziyanın kultura hem iş adamnarı, jurnalistlär. Komrata muzıka şkolasının direktoru İvan LÜLENOV şükür etti Komradın primarına Nikolay DUDOGLUya hem işadamına Andrey VALKOVa o iş için, ani pek kısa vakıtta (iki yılın içindä) becerdilär muzıka şkolasının binasını temeldän enidän yapmaa da şkola evropa standartlarına yugun oldu. Şindi şkola 400 m² erinä 600 m² oldu. Burada taa çok kabinet hem büük baş yapıldı.TAA DERINDÄN